GENESIS

1 evn avrch/| evpoi,hsen o` qeo.j to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n

2 h` de. gh/ h=n avo,ratoj kai. avkataskeu,astoj kai. sko,toj evpa,nw th/j avbu,ssou kai. pneu/ma qeou/ evpefe,reto evpa,nw tou/ u[datoj

3 kai. ei=pen o` qeo,j genhqh,tw fw/j kai. evge,neto fw/j

4 kai. ei=den o` qeo.j to. fw/j o[ti kalo,n kai. diecw,risen o` qeo.j avna. me,son tou/ fwto.j kai. avna. me,son tou/ sko,touj

5 kai. evka,lesen o` qeo.j to. fw/j h`me,ran kai. to. sko,toj evka,lesen nu,kta kai. evge,neto e`spe,ra kai. evge,neto prwi, h`me,ra mi,a

6 kai. ei=pen o` qeo,j genhqh,tw stere,wma evn me,sw| tou/ u[datoj kai. e;stw diacwri,zon avna. me,son u[datoj kai. u[datoj kai. evge,neto ou[twj

7 kai. evpoi,hsen o` qeo.j to. stere,wma kai. diecw,risen o` qeo.j avna. me,son tou/ u[datoj o] h=n u`poka,tw tou/ sterew,matoj kai. avna. me,son tou/ u[datoj tou/ evpa,nw tou/ sterew,matoj

8 kai. evka,lesen o` qeo.j to. stere,wma ouvrano,n kai. ei=den o` qeo.j o[ti kalo,n kai. evge,neto e`spe,ra kai. evge,neto prwi, h`me,ra deute,ra

9 kai. ei=pen o` qeo,j sunacqh,tw to. u[dwr to. u`poka,tw tou/ ouvranou/ eivj sunagwgh.n mi,an kai. ovfqh,tw h` xhra, kai. evge,neto ou[twj kai. sunh,cqh to. u[dwr to. u`poka,tw tou/ ouvranou/ eivj ta.j sunagwga.j auvtw/n kai. w;fqh h` xhra,

10 kai. evka,lesen o` qeo.j th.n xhra.n gh/n kai. ta. susth,mata tw/n u`da,twn evka,lesen qala,ssaj kai. ei=den o` qeo.j o[ti kalo,n

11 kai. ei=pen o` qeo,j blasthsa,tw h` gh/ bota,nhn co,rtou spei/ron spe,rma kata. ge,noj kai. kaqV o`moio,thta kai. xu,lon ka,rpimon poiou/n karpo,n ou- to. spe,rma auvtou/ evn auvtw/| kata. ge,noj evpi. th/j gh/j kai. evge,neto ou[twj

12 kai. evxh,negken h` gh/ bota,nhn co,rtou spei/ron spe,rma kata. ge,noj kai. kaqV o`moio,thta kai. xu,lon ka,rpimon poiou/n karpo,n ou- to. spe,rma auvtou/ evn auvtw/| kata. ge,noj evpi. th/j gh/j kai. ei=den o` qeo.j o[ti kalo,n

13 kai. evge,neto e`spe,ra kai. evge,neto prwi, h`me,ra tri,th

14 kai. ei=pen o` qeo,j genhqh,twsan fwsth/rej evn tw/| sterew,mati tou/ ouvranou/ eivj fau/sin th/j gh/j tou/ diacwri,zein avna. me,son th/j h`me,raj kai. avna. me,son th/j nukto.j kai. e;stwsan eivj shmei/a kai. eivj kairou.j kai. eivj h`me,raj kai. eivj evniautou.j

15 kai. e;stwsan eivj fau/sin evn tw/| sterew,mati tou/ ouvranou/ w[ste fai,nein evpi. th/j gh/j kai. evge,neto ou[twj

16 kai. evpoi,hsen o` qeo.j tou.j du,o fwsth/raj tou.j mega,louj to.n fwsth/ra to.n me,gan eivj avrca.j th/j h`me,raj kai. to.n fwsth/ra to.n evla,ssw eivj avrca.j th/j nukto,j kai. tou.j avste,raj

17 kai. e;qeto auvtou.j o` qeo.j evn tw/| sterew,mati tou/ ouvranou/ w[ste fai,nein evpi. th/j gh/j

18 kai. a;rcein th/j h`me,raj kai. th/j nukto.j kai. diacwri,zein avna. me,son tou/ fwto.j kai. avna. me,son tou/ sko,touj kai. ei=den o` qeo.j o[ti kalo,n

19 kai. evge,neto e`spe,ra kai. evge,neto prwi, h`me,ra teta,rth

20 kai. ei=pen o` qeo,j evxagage,tw ta. u[data e`rpeta. yucw/n zwsw/n kai. peteina. peto,mena evpi. th/j gh/j kata. to. stere,wma tou/ ouvranou/ kai. evge,neto ou[twj

21 kai. evpoi,hsen o` qeo.j ta. kh,th ta. mega,la kai. pa/san yuch.n zw,|wn e`rpetw/n a] evxh,gagen ta. u[data kata. ge,nh auvtw/n kai. pa/n peteino.n pterwto.n kata. ge,noj kai. ei=den o` qeo.j o[ti kala,

22 kai. huvlo,ghsen auvta. o` qeo.j le,gwn auvxa,nesqe kai. plhqu,nesqe kai. plhrw,sate ta. u[data evn tai/j qala,ssaij kai. ta. peteina. plhqune,sqwsan evpi. th/j gh/j

23 kai. evge,neto e`spe,ra kai. evge,neto prwi, h`me,ra pe,mpth

24 kai. ei=pen o` qeo,j evxagage,tw h` gh/ yuch.n zw/san kata. ge,noj tetra,poda kai. e`rpeta. kai. qhri,a th/j gh/j kata. ge,noj kai. evge,neto ou[twj

25 kai. evpoi,hsen o` qeo.j ta. qhri,a th/j gh/j kata. ge,noj kai. ta. kth,nh kata. ge,noj kai. pa,nta ta. e`rpeta. th/j gh/j kata. ge,noj auvtw/n kai. ei=den o` qeo.j o[ti kala,

26 kai. ei=pen o` qeo,j poih,swmen a;nqrwpon katV eivko,na h`mete,ran kai. kaqV o`moi,wsin kai. avrce,twsan tw/n ivcqu,wn th/j qala,sshj kai. tw/n peteinw/n tou/ ouvranou/ kai. tw/n kthnw/n kai. pa,shj th/j gh/j kai. pa,ntwn tw/n e`rpetw/n tw/n e`rpo,ntwn evpi. th/j gh/j

27 kai. evpoi,hsen o` qeo.j to.n a;nqrwpon katV eivko,na qeou/ evpoi,hsen auvto,n a;rsen kai. qh/lu evpoi,hsen auvtou,j

28 kai. huvlo,ghsen auvtou.j o` qeo.j le,gwn auvxa,nesqe kai. plhqu,nesqe kai. plhrw,sate th.n gh/n kai. katakurieu,sate auvth/j kai. a;rcete tw/n ivcqu,wn th/j qala,sshj kai. tw/n peteinw/n tou/ ouvranou/ kai. pa,ntwn tw/n kthnw/n kai. pa,shj th/j gh/j kai. pa,ntwn tw/n e`rpetw/n tw/n e`rpo,ntwn evpi. th/j gh/j

29 kai. ei=pen o` qeo,j ivdou. de,dwka u`mi/n pa/n co,rton spo,rimon spei/ron spe,rma o[ evstin evpa,nw pa,shj th/j gh/j kai. pa/n xu,lon o] e;cei evn e`autw/| karpo.n spe,rmatoj spori,mou u`mi/n e;stai eivj brw/sin

30 kai. pa/si toi/j qhri,oij th/j gh/j kai. pa/si toi/j peteinoi/j tou/ ouvranou/ kai. panti. e`rpetw/| tw/| e[rponti evpi. th/j gh/j o] e;cei evn e`autw/| yuch.n zwh/j pa,nta co,rton clwro.n eivj brw/sin kai. evge,neto ou[twj

31 kai. ei=den o` qeo.j ta. pa,nta o[sa evpoi,hsen kai. ivdou. kala. li,an kai. evge,neto e`spe,ra kai. evge,neto prwi, h`me,ra e[kth

2 kai. sunetele,sqhsan o` ouvrano.j kai. h` gh/ kai. pa/j o` ko,smoj auvtw/n

2 kai. sunete,lesen o` qeo.j evn th/| h`me,ra| th/| e[kth| ta. e;rga auvtou/ a] evpoi,hsen kai. kate,pausen th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| avpo. pa,ntwn tw/n e;rgwn auvtou/ w-n evpoi,hsen

3 kai. huvlo,ghsen o` qeo.j th.n h`me,ran th.n e`bdo,mhn kai. h`gi,asen auvth,n o[ti evn auvth/| kate,pausen avpo. pa,ntwn tw/n e;rgwn auvtou/ w-n h;rxato o` qeo.j poih/sai

4 au[th h` bi,bloj gene,sewj ouvranou/ kai. gh/j o[te evge,neto h-| h`me,ra| evpoi,hsen o` qeo.j to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n

5 kai. pa/n clwro.n avgrou/ pro. tou/ gene,sqai evpi. th/j gh/j kai. pa,nta co,rton avgrou/ pro. tou/ avnatei/lai ouv ga.r e;brexen o` qeo.j evpi. th.n gh/n kai. a;nqrwpoj ouvk h=n evrga,zesqai th.n gh/n

6 phgh. de. avne,bainen evk th/j gh/j kai. evpo,tizen pa/n to. pro,swpon th/j gh/j

7 kai. e;plasen o` qeo.j to.n a;nqrwpon cou/n avpo. th/j gh/j kai. evnefu,shsen eivj to. pro,swpon auvtou/ pnoh.n zwh/j kai. evge,neto o` a;nqrwpoj eivj yuch.n zw/san

8 kai. evfu,teusen ku,rioj o` qeo.j para,deison evn Edem kata. avnatola.j kai. e;qeto evkei/ to.n a;nqrwpon o]n e;plasen

9 kai. evxane,teilen o` qeo.j e;ti evk th/j gh/j pa/n xu,lon w`rai/on eivj o[rasin kai. kalo.n eivj brw/sin kai. to. xu,lon th/j zwh/j evn me,sw| tw/| paradei,sw| kai. to. xu,lon tou/ eivde,nai gnwsto.n kalou/ kai. ponhrou/

10 potamo.j de. evkporeu,etai evx Edem poti,zein to.n para,deison evkei/qen avfori,zetai eivj te,ssaraj avrca,j

11 o;noma tw/| e`ni. Fiswn ou-toj o` kuklw/n pa/san th.n gh/n Euilat evkei/ ou- evstin to. crusi,on

12 to. de. crusi,on th/j gh/j evkei,nhj kalo,n kai. evkei/ evstin o` a;nqrax kai. o` li,qoj o` pra,sinoj

13 kai. o;noma tw/| potamw/| tw/| deute,rw| Ghwn ou-toj o` kuklw/n pa/san th.n gh/n Aivqiopi,aj

14 kai. o` potamo.j o` tri,toj Ti,grij ou-toj o` poreuo,menoj kate,nanti VAssuri,wn o` de. potamo.j o` te,tartoj ou-toj Euvfra,thj

15 kai. e;laben ku,rioj o` qeo.j to.n a;nqrwpon o]n e;plasen kai. e;qeto auvto.n evn tw/| paradei,sw| evrga,zesqai auvto.n kai. fula,ssein

16 kai. evnetei,lato ku,rioj o` qeo.j tw/| Adam le,gwn avpo. panto.j xu,lou tou/ evn tw/| paradei,sw| brw,sei fa,gh|

17 avpo. de. tou/ xu,lou tou/ ginw,skein kalo.n kai. ponhro,n ouv fa,gesqe avpV auvtou/ h-| dV a'n h`me,ra| fa,ghte avpV auvtou/ qana,tw| avpoqanei/sqe

18 kai. ei=pen ku,rioj o` qeo,j ouv kalo.n ei=nai to.n a;nqrwpon mo,non poih,swmen auvtw/| bohqo.n katV auvto,n

19 kai. e;plasen o` qeo.j e;ti evk th/j gh/j pa,nta ta. qhri,a tou/ avgrou/ kai. pa,nta ta. peteina. tou/ ouvranou/ kai. h;gagen auvta. pro.j to.n Adam ivdei/n ti, kale,sei auvta, kai. pa/n o] eva.n evka,lesen auvto. Adam yuch.n zw/san tou/to o;noma auvtou/

20 kai. evka,lesen Adam ovno,mata pa/sin toi/j kth,nesin kai. pa/si toi/j peteinoi/j tou/ ouvranou/ kai. pa/si toi/j qhri,oij tou/ avgrou/ tw/| de. Adam ouvc eu`re,qh bohqo.j o[moioj auvtw/|

21 kai. evpe,balen o` qeo.j e;kstasin evpi. to.n Adam kai. u[pnwsen kai. e;laben mi,an tw/n pleurw/n auvtou/ kai. avneplh,rwsen sa,rka avntV auvth/j

22 kai. wv|kodo,mhsen ku,rioj o` qeo.j th.n pleura,n h]n e;laben avpo. tou/ Adam eivj gunai/ka kai. h;gagen auvth.n pro.j to.n Adam

23 kai. ei=pen Adam tou/to nu/n ovstou/n evk tw/n ovste,wn mou kai. sa.rx evk th/j sarko,j mou au[th klhqh,setai gunh, o[ti evk tou/ avndro.j auvth/j evlh,mfqh au[th

24 e[neken tou,tou katalei,yei a;nqrwpoj to.n pate,ra auvtou/ kai. th.n mhte,ra auvtou/ kai. proskollhqh,setai pro.j th.n gunai/ka auvtou/ kai. e;sontai oi` du,o eivj sa,rka mi,an

25 kai. h=san oi` du,o gumnoi, o[ te Adam kai. h` gunh. auvtou/ kai. ouvk hv|scu,nonto

3 o` de. o;fij h=n fronimw,tatoj pa,ntwn tw/n qhri,wn tw/n evpi. th/j gh/j w-n evpoi,hsen ku,rioj o` qeo,j kai. ei=pen o` o;fij th/| gunaiki, ti, o[ti ei=pen o` qeo,j ouv mh. fa,ghte avpo. panto.j xu,lou tou/ evn tw/| paradei,sw|

2 kai. ei=pen h` gunh. tw/| o;fei avpo. karpou/ xu,lou tou/ paradei,sou fago,meqa

3 avpo. de. karpou/ tou/ xu,lou o[ evstin evn me,sw| tou/ paradei,sou ei=pen o` qeo,j ouv fa,gesqe avpV auvtou/ ouvde. mh. a[yhsqe auvtou/ i[na mh. avpoqa,nhte

4 kai. ei=pen o` o;fij th/| gunaiki, ouv qana,tw| avpoqanei/sqe

5 h;|dei ga.r o` qeo.j o[ti evn h-| a'n h`me,ra| fa,ghte avpV auvtou/ dianoicqh,sontai u`mw/n oi` ovfqalmoi, kai. e;sesqe w`j qeoi. ginw,skontej kalo.n kai. ponhro,n

6 kai. ei=den h` gunh. o[ti kalo.n to. xu,lon eivj brw/sin kai. o[ti avresto.n toi/j ovfqalmoi/j ivdei/n kai. w`rai/o,n evstin tou/ katanoh/sai kai. labou/sa tou/ karpou/ auvtou/ e;fagen kai. e;dwken kai. tw/| avndri. auvth/j metV auvth/j kai. e;fagon

7 kai. dihnoi,cqhsan oi` ovfqalmoi. tw/n du,o kai. e;gnwsan o[ti gumnoi. h=san kai. e;rrayan fu,lla sukh/j kai. evpoi,hsan e`autoi/j perizw,mata

8 kai. h;kousan th.n fwnh.n kuri,ou tou/ qeou/ peripatou/ntoj evn tw/| paradei,sw| to. deilino,n kai. evkru,bhsan o[ te Adam kai. h` gunh. auvtou/ avpo. prosw,pou kuri,ou tou/ qeou/ evn me,sw| tou/ xu,lou tou/ paradei,sou

9 kai. evka,lesen ku,rioj o` qeo.j to.n Adam kai. ei=pen auvtw/| Adam pou/ ei=

10 kai. ei=pen auvtw/| th.n fwnh,n sou h;kousa peripatou/ntoj evn tw/| paradei,sw| kai. evfobh,qhn o[ti gumno,j eivmi kai. evkru,bhn

11 kai. ei=pen auvtw/| ti,j avnh,ggeile,n soi o[ti gumno.j ei= mh. avpo. tou/ xu,lou ou- evneteila,mhn soi tou,tou mo,nou mh. fagei/n avpV auvtou/ e;fagej

12 kai. ei=pen o` Adam h` gunh, h]n e;dwkaj metV evmou/ au[th moi e;dwken avpo. tou/ xu,lou kai. e;fagon

13 kai. ei=pen ku,rioj o` qeo.j th/| gunaiki, ti, tou/to evpoi,hsaj kai. ei=pen h` gunh, o` o;fij hvpa,thse,n me kai. e;fagon

14 kai. ei=pen ku,rioj o` qeo.j tw/| o;fei o[ti evpoi,hsaj tou/to evpikata,ratoj su. avpo. pa,ntwn tw/n kthnw/n kai. avpo. pa,ntwn tw/n qhri,wn th/j gh/j evpi. tw/| sth,qei sou kai. th/| koili,a| poreu,sh| kai. gh/n fa,gh| pa,saj ta.j h`me,raj th/j zwh/j sou

15 kai. e;cqran qh,sw avna. me,son sou kai. avna. me,son th/j gunaiko.j kai. avna. me,son tou/ spe,rmato,j sou kai. avna. me,son tou/ spe,rmatoj auvth/j auvto,j sou thrh,sei kefalh,n kai. su. thrh,seij auvtou/ pte,rnan

16 kai. th/| gunaiki. ei=pen plhqu,nwn plhqunw/ ta.j lu,paj sou kai. to.n stenagmo,n sou evn lu,paij te,xh| te,kna kai. pro.j to.n a;ndra sou h` avpostrofh, sou kai. auvto,j sou kurieu,sei

17 tw/| de. Adam ei=pen o[ti h;kousaj th/j fwnh/j th/j gunaiko,j sou kai. e;fagej avpo. tou/ xu,lou ou- evneteila,mhn soi tou,tou mo,nou mh. fagei/n avpV auvtou/ evpikata,ratoj h` gh/ evn toi/j e;rgoij sou evn lu,paij fa,gh| auvth.n pa,saj ta.j h`me,raj th/j zwh/j sou

18 avka,nqaj kai. tribo,louj avnatelei/ soi kai. fa,gh| to.n co,rton tou/ avgrou/

19 evn i`drw/ti tou/ prosw,pou sou fa,gh| to.n a;rton sou e[wj tou/ avpostre,yai se eivj th.n gh/n evx h-j evlh,mfqhj o[ti gh/ ei= kai. eivj gh/n avpeleu,sh|

20 kai. evka,lesen Adam to. o;noma th/j gunaiko.j auvtou/ Zwh, o[ti au[th mh,thr pa,ntwn tw/n zw,ntwn

21 kai. evpoi,hsen ku,rioj o` qeo.j tw/| Adam kai. th/| gunaiki. auvtou/ citw/naj dermati,nouj kai. evne,dusen auvtou,j

22 kai. ei=pen o` qeo,j ivdou. Adam ge,gonen w`j ei-j evx h`mw/n tou/ ginw,skein kalo.n kai. ponhro,n kai. nu/n mh,pote evktei,nh| th.n cei/ra kai. la,bh| tou/ xu,lou th/j zwh/j kai. fa,gh| kai. zh,setai eivj to.n aivw/na

23 kai. evxape,steilen auvto.n ku,rioj o` qeo.j evk tou/ paradei,sou th/j trufh/j evrga,zesqai th.n gh/n evx h-j evlh,mfqh

24 kai. evxe,balen to.n Adam kai. katw,|kisen auvto.n avpe,nanti tou/ paradei,sou th/j trufh/j kai. e;taxen ta. ceroubim kai. th.n flogi,nhn r`omfai,an th.n strefome,nhn fula,ssein th.n o`do.n tou/ xu,lou th/j zwh/j

4 Adam de. e;gnw Euan th.n gunai/ka auvtou/ kai. sullabou/sa e;teken to.n Kain kai. ei=pen evkthsa,mhn a;nqrwpon dia. tou/ qeou/

2 kai. prose,qhken tekei/n to.n avdelfo.n auvtou/ to.n Abel kai. evge,neto Abel poimh.n proba,twn Kain de. h=n evrgazo,menoj th.n gh/n

3 kai. evge,neto meqV h`me,raj h;negken Kain avpo. tw/n karpw/n th/j gh/j qusi,an tw/| kuri,w|

4 kai. Abel h;negken kai. auvto.j avpo. tw/n prwtoto,kwn tw/n proba,twn auvtou/ kai. avpo. tw/n stea,twn auvtw/n kai. evpei/den o` qeo.j evpi. Abel kai. evpi. toi/j dw,roij auvtou/

5 evpi. de. Kain kai. evpi. tai/j qusi,aij auvtou/ ouv prose,scen kai. evlu,phsen to.n Kain li,an kai. sune,pesen tw/| prosw,pw|

6 kai. ei=pen ku,rioj o` qeo.j tw/| Kain i[na ti, peri,lupoj evge,nou kai. i[na ti, sune,pesen to. pro,swpo,n sou

7 ouvk eva.n ovrqw/j prosene,gkh|j ovrqw/j de. mh. die,lh|j h[martej h`su,cason pro.j se. h` avpostrofh. auvtou/ kai. su. a;rxeij auvtou/

8 kai. ei=pen Kain pro.j Abel to.n avdelfo.n auvtou/ die,lqwmen eivj to. pedi,on kai. evge,neto evn tw/| ei=nai auvtou.j evn tw/| pedi,w| kai. avne,sth Kain evpi. Abel to.n avdelfo.n auvtou/ kai. avpe,kteinen auvto,n

9 kai. ei=pen o` qeo.j pro.j Kain pou/ evstin Abel o` avdelfo,j sou o` de. ei=pen ouv ginw,skw mh. fu,lax tou/ avdelfou/ mou, eivmi evgw,

10 kai. ei=pen o` qeo,j ti, evpoi,hsaj fwnh. ai[matoj tou/ avdelfou/ sou boa/| pro,j me evk th/j gh/j

11 kai. nu/n evpikata,ratoj su. avpo. th/j gh/j h] e;canen to. sto,ma auvth/j de,xasqai to. ai-ma tou/ avdelfou/ sou evk th/j ceiro,j sou

12 o[ti evrga/| th.n gh/n kai. ouv prosqh,sei th.n ivscu.n auvth/j dou/nai, soi ste,nwn kai. tre,mwn e;sh| evpi. th/j gh/j

13 kai. ei=pen Kain pro.j to.n ku,rion mei,zwn h` aivti,a mou tou/ avfeqh/nai, me

14 eiv evkba,lleij me sh,meron avpo. prosw,pou th/j gh/j kai. avpo. tou/ prosw,pou sou krubh,somai kai. e;somai ste,nwn kai. tre,mwn evpi. th/j gh/j kai. e;stai pa/j o` eu`ri,skwn me avpoktenei/ me

15 kai. ei=pen auvtw/| ku,rioj o` qeo,j ouvc ou[twj pa/j o` avpoktei,naj Kain e`pta. evkdikou,mena paralu,sei kai. e;qeto ku,rioj o` qeo.j shmei/on tw/| Kain tou/ mh. avnelei/n auvto.n pa,nta to.n eu`ri,skonta auvto,n

16 evxh/lqen de. Kain avpo. prosw,pou tou/ qeou/ kai. w;|khsen evn gh/| Naid kate,nanti Edem

17 kai. e;gnw Kain th.n gunai/ka auvtou/ kai. sullabou/sa e;teken to.n Enwc kai. h=n oivkodomw/n po,lin kai. evpwno,masen th.n po,lin evpi. tw/| ovno,mati tou/ ui`ou/ auvtou/ Enwc

18 evgenh,qh de. tw/| Enwc Gaidad kai. Gaidad evge,nnhsen to.n Maihl kai. Maihl evge,nnhsen to.n Maqousala kai. Maqousala evge,nnhsen to.n Lamec

19 kai. e;laben e`autw/| Lamec du,o gunai/kaj o;noma th/| mia/| Ada kai. o;noma th/| deute,ra| Sella

20 kai. e;teken Ada to.n Iwbel ou-toj h=n o` path.r oivkou,ntwn evn skhnai/j kthnotro,fwn

21 kai. o;noma tw/| avdelfw/| auvtou/ Ioubal ou-toj h=n o` katadei,xaj yalth,rion kai. kiqa,ran

22 Sella de. e;teken kai. auvth. to.n Qobel kai. h=n sfuroko,poj calkeu.j calkou/ kai. sidh,rou avdelfh. de. Qobel Noema

23 ei=pen de. Lamec tai/j e`autou/ gunaixi,n Ada kai. Sella avkou,sate, mou th/j fwnh/j gunai/kej Lamec evnwti,sasqe, mou tou.j lo,gouj o[ti a;ndra avpe,kteina eivj trau/ma evmoi. kai. neani,skon eivj mw,lwpa evmoi,

24 o[ti e`pta,kij evkdedi,khtai evk Kain evk de. Lamec e`bdomhkonta,kij e`pta,

25 e;gnw de. Adam Euan th.n gunai/ka auvtou/ kai. sullabou/sa e;teken ui`o.n kai. evpwno,masen to. o;noma auvtou/ Shq le,gousa evxane,sthsen ga,r moi o` qeo.j spe,rma e[teron avnti. Abel o]n avpe,kteinen Kain

26 kai. tw/| Shq evge,neto ui`o,j evpwno,masen de. to. o;noma auvtou/ Enwj ou-toj h;lpisen evpikalei/sqai to. o;noma kuri,ou tou/ qeou/

5 au[th h` bi,bloj gene,sewj avnqrw,pwn h-| h`me,ra| evpoi,hsen o` qeo.j to.n Adam katV eivko,na qeou/ evpoi,hsen auvto,n

2 a;rsen kai. qh/lu evpoi,hsen auvtou.j kai. euvlo,ghsen auvtou,j kai. evpwno,masen to. o;noma auvtw/n Adam h-| h`me,ra| evpoi,hsen auvtou,j

3 e;zhsen de. Adam diako,sia kai. tria,konta e;th kai. evge,nnhsen kata. th.n ivde,an auvtou/ kai. kata. th.n eivko,na auvtou/ kai. evpwno,masen to. o;noma auvtou/ Shq

4 evge,nonto de. ai` h`me,rai Adam meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Shq e`ptako,sia e;th kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj

5 kai. evge,nonto pa/sai ai` h`me,rai Adam a]j e;zhsen evnnako,sia kai. tria,konta e;th kai. avpe,qanen

6 e;zhsen de. Shq diako,sia kai. pe,nte e;th kai. evge,nnhsen to.n Enwj

7 kai. e;zhsen Shq meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Enwj e`ptako,sia kai. e`pta. e;th kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj

8 kai. evge,nonto pa/sai ai` h`me,rai Shq evnnako,sia kai. dw,deka e;th kai. avpe,qanen

9 kai. e;zhsen Enwj e`kato.n evnenh,konta e;th kai. evge,nnhsen to.n Kainan

10 kai. e;zhsen Enwj meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Kainan e`ptako,sia kai. de,ka pe,nte e;th kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj

11 kai. evge,nonto pa/sai ai` h`me,rai Enwj evnnako,sia kai. pe,nte e;th kai. avpe,qanen

12 kai. e;zhsen Kainan e`kato.n e`bdomh,konta e;th kai. evge,nnhsen to.n Malelehl

13 kai. e;zhsen Kainan meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Malelehl e`ptako,sia kai. tessara,konta e;th kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj

14 kai. evge,nonto pa/sai ai` h`me,rai Kainan evnnako,sia kai. de,ka e;th kai. avpe,qanen

15 kai. e;zhsen Malelehl e`kato.n kai. e`xh,konta pe,nte e;th kai. evge,nnhsen to.n Iared

16 kai. e;zhsen Malelehl meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Iared e`ptako,sia kai. tria,konta e;th kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj

17 kai. evge,nonto pa/sai ai` h`me,rai Malelehl ovktako,sia kai. evnenh,konta pe,nte e;th kai. avpe,qanen

18 kai. e;zhsen Iared e`kato.n kai. e`xh,konta du,o e;th kai. evge,nnhsen to.n Enwc

19 kai. e;zhsen Iared meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Enwc ovktako,sia e;th kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj

20 kai. evge,nonto pa/sai ai` h`me,rai Iared evnnako,sia kai. e`xh,konta du,o e;th kai. avpe,qanen

21 kai. e;zhsen Enwc e`kato.n kai. e`xh,konta pe,nte e;th kai. evge,nnhsen to.n Maqousala

22 euvhre,sthsen de. Enwc tw/| qew/| meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Maqousala diako,sia e;th kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj

23 kai. evge,nonto pa/sai ai` h`me,rai Enwc triako,sia e`xh,konta pe,nte e;th

24 kai. euvhre,sthsen Enwc tw/| qew/| kai. ouvc hu`ri,sketo o[ti mete,qhken auvto.n o` qeo,j

25 kai. e;zhsen Maqousala e`kato.n kai. e`xh,konta e`pta. e;th kai. evge,nnhsen to.n Lamec

26 kai. e;zhsen Maqousala meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Lamec ovktako,sia du,o e;th kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj

27 kai. evge,nonto pa/sai ai` h`me,rai Maqousala a]j e;zhsen evnnako,sia kai. e`xh,konta evnne,a e;th kai. avpe,qanen

28 kai. e;zhsen Lamec e`kato.n ovgdoh,konta ovktw. e;th kai. evge,nnhsen ui`o.n

29 kai. evpwno,masen to. o;noma auvtou/ Nwe le,gwn ou-toj dianapau,sei h`ma/j avpo. tw/n e;rgwn h`mw/n kai. avpo. tw/n lupw/n tw/n ceirw/n h`mw/n kai. avpo. th/j gh/j h-j kathra,sato ku,rioj o` qeo,j

30 kai. e;zhsen Lamec meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Nwe pentako,sia kai. e`xh,konta pe,nte e;th kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj

31 kai. evge,nonto pa/sai ai` h`me,rai Lamec e`ptako,sia kai. penth,konta tri,a e;th kai. avpe,qanen

32 kai. h=n Nwe evtw/n pentakosi,wn kai. evge,nnhsen Nwe trei/j ui`ou,j to.n Shm to.n Cam to.n Iafeq

6 kai. evge,neto h`ni,ka h;rxanto oi` a;nqrwpoi polloi. gi,nesqai evpi. th/j gh/j kai. qugate,rej evgenh,qhsan auvtoi/j

2 ivdo,ntej de. oi` ui`oi. tou/ qeou/ ta.j qugate,raj tw/n avnqrw,pwn o[ti kalai, eivsin e;labon e`autoi/j gunai/kaj avpo. pasw/n w-n evxele,xanto

3 kai. ei=pen ku,rioj o` qeo,j ouv mh. katamei,nh| to. pneu/ma, mou evn toi/j avnqrw,poij tou,toij eivj to.n aivw/na dia. to. ei=nai auvtou.j sa,rkaj e;sontai de. ai` h`me,rai auvtw/n e`kato.n ei;kosi e;th

4 oi` de. gi,gantej h=san evpi. th/j gh/j evn tai/j h`me,raij evkei,naij kai. metV evkei/no w`j a'n eivseporeu,onto oi` ui`oi. tou/ qeou/ pro.j ta.j qugate,raj tw/n avnqrw,pwn kai. evgennw/san e`autoi/j evkei/noi h=san oi` gi,gantej oi` avpV aivw/noj oi` a;nqrwpoi oi` ovnomastoi,

5 ivdw.n de. ku,rioj o` qeo.j o[ti evplhqu,nqhsan ai` kaki,ai tw/n avnqrw,pwn evpi. th/j gh/j kai. pa/j tij dianoei/tai evn th/| kardi,a| auvtou/ evpimelw/j evpi. ta. ponhra. pa,saj ta.j h`me,raj

6 kai. evnequmh,qh o` qeo.j o[ti evpoi,hsen to.n a;nqrwpon evpi. th/j gh/j kai. dienoh,qh

7 kai. ei=pen o` qeo,j avpalei,yw to.n a;nqrwpon o]n evpoi,hsa avpo. prosw,pou th/j gh/j avpo. avnqrw,pou e[wj kth,nouj kai. avpo. e`rpetw/n e[wj tw/n peteinw/n tou/ ouvranou/ o[ti evqumw,qhn o[ti evpoi,hsa auvtou,j

8 Nwe de. eu-ren ca,rin evnanti,on kuri,ou tou/ qeou/

9 au-tai de. ai` gene,seij Nwe Nwe a;nqrwpoj di,kaioj te,leioj w'n evn th/| genea/| auvtou/ tw/| qew/| euvhre,sthsen Nwe

10 evge,nnhsen de. Nwe trei/j ui`ou,j to.n Shm to.n Cam to.n Iafeq

11 evfqa,rh de. h` gh/ evnanti,on tou/ qeou/ kai. evplh,sqh h` gh/ avdiki,aj

12 kai. ei=den ku,rioj o` qeo.j th.n gh/n kai. h=n katefqarme,nh o[ti kate,fqeiren pa/sa sa.rx th.n o`do.n auvtou/ evpi. th/j gh/j

13 kai. ei=pen o` qeo.j pro.j Nwe kairo.j panto.j avnqrw,pou h[kei evnanti,on mou o[ti evplh,sqh h` gh/ avdiki,aj avpV auvtw/n kai. ivdou. evgw. katafqei,rw auvtou.j kai. th.n gh/n

14 poi,hson ou=n seautw/| kibwto.n evk xu,lwn tetragw,nwn nossia.j poih,seij th.n kibwto.n kai. avsfaltw,seij auvth.n e;swqen kai. e;xwqen th/| avsfa,ltw|

15 kai. ou[twj poih,seij th.n kibwto,n triakosi,wn ph,cewn to. mh/koj th/j kibwtou/ kai. penth,konta ph,cewn to. pla,toj kai. tria,konta ph,cewn to. u[yoj auvth/j

16 evpisuna,gwn poih,seij th.n kibwto.n kai. eivj ph/cun suntele,seij auvth.n a;nwqen th.n de. qu,ran th/j kibwtou/ poih,seij evk plagi,wn kata,gaia diw,rofa kai. triw,rofa poih,seij auvth,n

17 evgw. de. ivdou. evpa,gw to.n kataklusmo.n u[dwr evpi. th.n gh/n katafqei/rai pa/san sa,rka evn h-| evstin pneu/ma zwh/j u`poka,tw tou/ ouvranou/ kai. o[sa eva.n h=| evpi. th/j gh/j teleuth,sei

18 kai. sth,sw th.n diaqh,khn mou pro.j se, eivseleu,sh| de. eivj th.n kibwto,n su. kai. oi` ui`oi, sou kai. h` gunh, sou kai. ai` gunai/kej tw/n ui`w/n sou meta. sou/

19 kai. avpo. pa,ntwn tw/n kthnw/n kai. avpo. pa,ntwn tw/n e`rpetw/n kai. avpo. pa,ntwn tw/n qhri,wn kai. avpo. pa,shj sarko,j du,o du,o avpo. pa,ntwn eivsa,xeij eivj th.n kibwto,n i[na tre,fh|j meta. seautou/ a;rsen kai. qh/lu e;sontai

20 avpo. pa,ntwn tw/n ovrne,wn tw/n peteinw/n kata. ge,noj kai. avpo. pa,ntwn tw/n kthnw/n kata. ge,noj kai. avpo. pa,ntwn tw/n e`rpetw/n tw/n e`rpo,ntwn evpi. th/j gh/j kata. ge,noj auvtw/n du,o du,o avpo. pa,ntwn eivseleu,sontai pro.j se. tre,fesqai meta. sou/ a;rsen kai. qh/lu

21 su. de. lh,myh| seautw/| avpo. pa,ntwn tw/n brwma,twn a] e;desqe kai. suna,xeij pro.j seauto,n kai. e;stai soi. kai. evkei,noij fagei/n

22 kai. evpoi,hsen Nwe pa,nta o[sa evnetei,lato auvtw/| ku,rioj o` qeo,j ou[twj evpoi,hsen

7 kai. ei=pen ku,rioj o` qeo.j pro.j Nwe ei;selqe su. kai. pa/j o` oi=ko,j sou eivj th.n kibwto,n o[ti se. ei=don di,kaion evnanti,on mou evn th/| genea/| tau,th|

2 avpo. de. tw/n kthnw/n tw/n kaqarw/n eivsa,gage pro.j se. e`pta. e`pta, a;rsen kai. qh/lu avpo. de. tw/n kthnw/n tw/n mh. kaqarw/n du,o du,o a;rsen kai. qh/lu

3 kai. avpo. tw/n peteinw/n tou/ ouvranou/ tw/n kaqarw/n e`pta. e`pta, a;rsen kai. qh/lu kai. avpo. tw/n peteinw/n tw/n mh. kaqarw/n du,o du,o a;rsen kai. qh/lu diaqre,yai spe,rma evpi. pa/san th.n gh/n

4 e;ti ga.r h`merw/n e`pta. evgw. evpa,gw u`eto.n evpi. th.n gh/n tessara,konta h`me,raj kai. tessara,konta nu,ktaj kai. evxalei,yw pa/san th.n evxana,stasin h]n evpoi,hsa avpo. prosw,pou th/j gh/j

5 kai. evpoi,hsen Nwe pa,nta o[sa evnetei,lato auvtw/| ku,rioj o` qeo,j

6 Nwe de. h=n evtw/n e`xakosi,wn kai. o` kataklusmo.j evge,neto u[datoj evpi. th/j gh/j

7 eivsh/lqen de. Nwe kai. oi` ui`oi. auvtou/ kai. h` gunh. auvtou/ kai. ai` gunai/kej tw/n ui`w/n auvtou/ metV auvtou/ eivj th.n kibwto.n dia. to. u[dwr tou/ kataklusmou/

8 kai. avpo. tw/n peteinw/n kai. avpo. tw/n kthnw/n tw/n kaqarw/n kai. avpo. tw/n kthnw/n tw/n mh. kaqarw/n kai. avpo. pa,ntwn tw/n e`rpetw/n tw/n evpi. th/j gh/j

9 du,o du,o eivsh/lqon pro.j Nwe eivj th.n kibwto,n a;rsen kai. qh/lu kaqa. evnetei,lato auvtw/| o` qeo,j

10 kai. evge,neto meta. ta.j e`pta. h`me,raj kai. to. u[dwr tou/ kataklusmou/ evge,neto evpi. th/j gh/j

11 evn tw/| e`xakosiostw/| e;tei evn th/| zwh/| tou/ Nwe tou/ deute,rou mhno,j e`bdo,mh| kai. eivka,di tou/ mhno,j th/| h`me,ra| tau,th| evrra,ghsan pa/sai ai` phgai. th/j avbu,ssou kai. oi` katarra,ktai tou/ ouvranou/ hvnew,|cqhsan

12 kai. evge,neto o` u`eto.j evpi. th/j gh/j tessara,konta h`me,raj kai. tessara,konta nu,ktaj

13 evn th/| h`me,ra| tau,th| eivsh/lqen Nwe Shm Cam Iafeq ui`oi. Nwe kai. h` gunh. Nwe kai. ai` trei/j gunai/kej tw/n ui`w/n auvtou/ metV auvtou/ eivj th.n kibwto,n

14 kai. pa,nta ta. qhri,a kata. ge,noj kai. pa,nta ta. kth,nh kata. ge,noj kai. pa/n e`rpeto.n kinou,menon evpi. th/j gh/j kata. ge,noj kai. pa/n peteino.n kata. ge,noj

15 eivsh/lqon pro.j Nwe eivj th.n kibwto,n du,o du,o avpo. pa,shj sarko,j evn w-| evstin pneu/ma zwh/j

16 kai. ta. eivsporeuo,mena a;rsen kai. qh/lu avpo. pa,shj sarko.j eivsh/lqen kaqa. evnetei,lato o` qeo.j tw/| Nwe kai. e;kleisen ku,rioj o` qeo.j e;xwqen auvtou/ th.n kibwto,n

17 kai. evge,neto o` kataklusmo.j tessara,konta h`me,raj kai. tessara,konta nu,ktaj evpi. th/j gh/j kai. evplhqu,nqh to. u[dwr kai. evph/ren th.n kibwto,n kai. u`yw,qh avpo. th/j gh/j

18 kai. evpekra,tei to. u[dwr kai. evplhqu,neto sfo,dra evpi. th/j gh/j kai. evpefe,reto h` kibwto.j evpa,nw tou/ u[datoj

19 to. de. u[dwr evpekra,tei sfo,dra sfodrw/j evpi. th/j gh/j kai. evpeka,luyen pa,nta ta. o;rh ta. u`yhla, a] h=n u`poka,tw tou/ ouvranou/

20 de,ka pe,nte ph,ceij evpa,nw u`yw,qh to. u[dwr kai. evpeka,luyen pa,nta ta. o;rh ta. u`yhla,

21 kai. avpe,qanen pa/sa sa.rx kinoume,nh evpi. th/j gh/j tw/n peteinw/n kai. tw/n kthnw/n kai. tw/n qhri,wn kai. pa/n e`rpeto.n kinou,menon evpi. th/j gh/j kai. pa/j a;nqrwpoj

22 kai. pa,nta o[sa e;cei pnoh.n zwh/j kai. pa/j o]j h=n evpi. th/j xhra/j avpe,qanen

23 kai. evxh,leiyen pa/n to. avna,sthma o] h=n evpi. prosw,pou pa,shj th/j gh/j avpo. avnqrw,pou e[wj kth,nouj kai. e`rpetw/n kai. tw/n peteinw/n tou/ ouvranou/ kai. evxhlei,fqhsan avpo. th/j gh/j kai. katelei,fqh mo,noj Nwe kai. oi` metV auvtou/ evn th/| kibwtw/|

24 kai. u`yw,qh to. u[dwr evpi. th/j gh/j h`me,raj e`kato.n penth,konta

8 kai. evmnh,sqh o` qeo.j tou/ Nwe kai. pa,ntwn tw/n qhri,wn kai. pa,ntwn tw/n kthnw/n kai. pa,ntwn tw/n peteinw/n kai. pa,ntwn tw/n e`rpetw/n o[sa h=n metV auvtou/ evn th/| kibwtw/| kai. evph,gagen o` qeo.j pneu/ma evpi. th.n gh/n kai. evko,pasen to. u[dwr

2 kai. evpekalu,fqhsan ai` phgai. th/j avbu,ssou kai. oi` katarra,ktai tou/ ouvranou/ kai. sunesce,qh o` u`eto.j avpo. tou/ ouvranou/

3 kai. evnedi,dou to. u[dwr poreuo,menon avpo. th/j gh/j evnedi,dou kai. hvlattonou/to to. u[dwr meta. penth,konta kai. e`kato.n h`me,raj

4 kai. evka,qisen h` kibwto.j evn mhni. tw/| e`bdo,mw| e`bdo,mh| kai. eivka,di tou/ mhno,j evpi. ta. o;rh ta. Ararat

5 to. de. u[dwr poreuo,menon hvlattonou/to e[wj tou/ deka,tou mhno,j evn de. tw/| e`ndeka,tw| mhni, th/| prw,th| tou/ mhno,j w;fqhsan ai` kefalai. tw/n ovre,wn

6 kai. evge,neto meta. tessara,konta h`me,raj hvne,w|xen Nwe th.n quri,da th/j kibwtou/ h]n evpoi,hsen

7 kai. avpe,steilen to.n ko,raka tou/ ivdei/n eiv keko,paken to. u[dwr kai. evxelqw.n ouvc u`pe,streyen e[wj tou/ xhranqh/nai to. u[dwr avpo. th/j gh/j

8 kai. avpe,steilen th.n peristera.n ovpi,sw auvtou/ ivdei/n eiv keko,paken to. u[dwr avpo. prosw,pou th/j gh/j

9 kai. ouvc eu`rou/sa h` peristera. avna,pausin toi/j posi.n auvth/j u`pe,streyen pro.j auvto.n eivj th.n kibwto,n o[ti u[dwr h=n evpi. panti. prosw,pw| pa,shj th/j gh/j kai. evktei,naj th.n cei/ra auvtou/ e;laben auvth.n kai. eivsh,gagen auvth.n pro.j e`auto.n eivj th.n kibwto,n

10 kai. evpiscw.n e;ti h`me,raj e`pta. e`te,raj pa,lin evxape,steilen th.n peristera.n evk th/j kibwtou/

11 kai. avne,streyen pro.j auvto.n h` peristera. to. pro.j e`spe,ran kai. ei=cen fu,llon evlai,aj ka,rfoj evn tw/| sto,mati auvth/j kai. e;gnw Nwe o[ti keko,paken to. u[dwr avpo. th/j gh/j

12 kai. evpiscw.n e;ti h`me,raj e`pta. e`te,raj pa,lin evxape,steilen th.n peristera,n kai. ouv prose,qeto tou/ evpistre,yai pro.j auvto.n e;ti

13 kai. evge,neto evn tw/| e`ni. kai. e`xakosiostw/| e;tei evn th/| zwh/| tou/ Nwe tou/ prw,tou mhno,j mia/| tou/ mhno,j evxe,lipen to. u[dwr avpo. th/j gh/j kai. avpeka,luyen Nwe th.n ste,ghn th/j kibwtou/ h]n evpoi,hsen kai. ei=den o[ti evxe,lipen to. u[dwr avpo. prosw,pou th/j gh/j

14 evn de. tw/| mhni. tw/| deute,rw| e`bdo,mh| kai. eivka,di tou/ mhno,j evxhra,nqh h` gh/

15 kai. ei=pen ku,rioj o` qeo.j tw/| Nwe le,gwn

16 e;xelqe evk th/j kibwtou/ su. kai. h` gunh, sou kai. oi` ui`oi, sou kai. ai` gunai/kej tw/n ui`w/n sou meta. sou/

17 kai. pa,nta ta. qhri,a o[sa evsti.n meta. sou/ kai. pa/sa sa.rx avpo. peteinw/n e[wj kthnw/n kai. pa/n e`rpeto.n kinou,menon evpi. th/j gh/j evxa,gage meta. seautou/ kai. auvxa,nesqe kai. plhqu,nesqe evpi. th/j gh/j

18 kai. evxh/lqen Nwe kai. h` gunh. auvtou/ kai. oi` ui`oi. auvtou/ kai. ai` gunai/kej tw/n ui`w/n auvtou/ metV auvtou/

19 kai. pa,nta ta. qhri,a kai. pa,nta ta. kth,nh kai. pa/n peteino.n kai. pa/n e`rpeto.n kinou,menon evpi. th/j gh/j kata. ge,noj auvtw/n evxh,lqosan evk th/j kibwtou/

20 kai. wv|kodo,mhsen Nwe qusiasth,rion tw/| qew/| kai. e;laben avpo. pa,ntwn tw/n kthnw/n tw/n kaqarw/n kai. avpo. pa,ntwn tw/n peteinw/n tw/n kaqarw/n kai. avnh,negken o`lokarpw,seij evpi. to. qusiasth,rion

21 kai. wvsfra,nqh ku,rioj o` qeo.j ovsmh.n euvwdi,aj kai. ei=pen ku,rioj o` qeo.j dianohqei,j ouv prosqh,sw e;ti tou/ katara,sasqai th.n gh/n dia. ta. e;rga tw/n avnqrw,pwn o[ti e;gkeitai h` dia,noia tou/ avnqrw,pou evpimelw/j evpi. ta. ponhra. evk neo,thtoj ouv prosqh,sw ou=n e;ti pata,xai pa/san sa,rka zw/san kaqw.j evpoi,hsa

22 pa,saj ta.j h`me,raj th/j gh/j spe,rma kai. qerismo,j yu/coj kai. kau/ma qe,roj kai. e;ar h`me,ran kai. nu,kta ouv katapau,sousin

9 kai. huvlo,ghsen o` qeo.j to.n Nwe kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ kai. ei=pen auvtoi/j auvxa,nesqe kai. plhqu,nesqe kai. plhrw,sate th.n gh/n kai. katakurieu,sate auvth/j

2 kai. o` tro,moj u`mw/n kai. o` fo,boj e;stai evpi. pa/sin toi/j qhri,oij th/j gh/j kai. evpi. pa,nta ta. o;rnea tou/ ouvranou/ kai. evpi. pa,nta ta. kinou,mena evpi. th/j gh/j kai. evpi. pa,ntaj tou.j ivcqu,aj th/j qala,sshj u`po. cei/raj u`mi/n de,dwka

3 kai. pa/n e`rpeto,n o[ evstin zw/n u`mi/n e;stai eivj brw/sin w`j la,cana co,rtou de,dwka u`mi/n ta. pa,nta

4 plh.n kre,aj evn ai[mati yuch/j ouv fa,gesqe

5 kai. ga.r to. u`me,teron ai-ma tw/n yucw/n u`mw/n evkzhth,sw evk ceiro.j pa,ntwn tw/n qhri,wn evkzhth,sw auvto. kai. evk ceiro.j avnqrw,pou avdelfou/ evkzhth,sw th.n yuch.n tou/ avnqrw,pou

6 o` evkce,wn ai-ma avnqrw,pou avnti. tou/ ai[matoj auvtou/ evkcuqh,setai o[ti evn eivko,ni qeou/ evpoi,hsa to.n a;nqrwpon

7 u`mei/j de. auvxa,nesqe kai. plhqu,nesqe kai. plhrw,sate th.n gh/n kai. plhqu,nesqe evpV auvth/j

8 kai. ei=pen o` qeo.j tw/| Nwe kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ metV auvtou/ le,gwn

9 evgw. ivdou. avni,sthmi th.n diaqh,khn mou u`mi/n kai. tw/| spe,rmati u`mw/n meqV u`ma/j

10 kai. pa,sh| yuch/| th/| zw,sh| meqV u`mw/n avpo. ovrne,wn kai. avpo. kthnw/n kai. pa/si toi/j qhri,oij th/j gh/j o[sa meqV u`mw/n avpo. pa,ntwn tw/n evxelqo,ntwn evk th/j kibwtou/

11 kai. sth,sw th.n diaqh,khn mou pro.j u`ma/j kai. ouvk avpoqanei/tai pa/sa sa.rx e;ti avpo. tou/ u[datoj tou/ kataklusmou/ kai. ouvk e;stai e;ti kataklusmo.j u[datoj tou/ katafqei/rai pa/san th.n gh/n

12 kai. ei=pen ku,rioj o` qeo.j pro.j Nwe tou/to to. shmei/on th/j diaqh,khj o] evgw. di,dwmi avna. me,son evmou/ kai. u`mw/n kai. avna. me,son pa,shj yuch/j zw,shj h[ evstin meqV u`mw/n eivj genea.j aivwni,ouj

13 to. to,xon mou ti,qhmi evn th/| nefe,lh| kai. e;stai eivj shmei/on diaqh,khj avna. me,son evmou/ kai. th/j gh/j

14 kai. e;stai evn tw/| sunnefei/n me nefe,laj evpi. th.n gh/n ovfqh,setai to. to,xon mou evn th/| nefe,lh|

15 kai. mnhsqh,somai th/j diaqh,khj mou h[ evstin avna. me,son evmou/ kai. u`mw/n kai. avna. me,son pa,shj yuch/j zw,shj evn pa,sh| sarki, kai. ouvk e;stai e;ti to. u[dwr eivj kataklusmo.n w[ste evxalei/yai pa/san sa,rka

16 kai. e;stai to. to,xon mou evn th/| nefe,lh| kai. o;yomai tou/ mnhsqh/nai diaqh,khn aivw,nion avna. me,son evmou/ kai. avna. me,son pa,shj yuch/j zw,shj evn pa,sh| sarki, h[ evstin evpi. th/j gh/j

17 kai. ei=pen o` qeo.j tw/| Nwe tou/to to. shmei/on th/j diaqh,khj h-j dieqe,mhn avna. me,son evmou/ kai. avna. me,son pa,shj sarko,j h[ evstin evpi. th/j gh/j

18 h=san de. oi` ui`oi. Nwe oi` evxelqo,ntej evk th/j kibwtou/ Shm Cam Iafeq Cam h=n path.r Canaan

19 trei/j ou-toi, eivsin oi` ui`oi. Nwe avpo. tou,twn diespa,rhsan evpi. pa/san th.n gh/n

20 kai. h;rxato Nwe a;nqrwpoj gewrgo.j gh/j kai. evfu,teusen avmpelw/na

21 kai. e;pien evk tou/ oi;nou kai. evmequ,sqh kai. evgumnw,qh evn tw/| oi;kw| auvtou/

22 kai. ei=den Cam o` path.r Canaan th.n gu,mnwsin tou/ patro.j auvtou/ kai. evxelqw.n avnh,ggeilen toi/j dusi.n avdelfoi/j auvtou/ e;xw

23 kai. labo,ntej Shm kai. Iafeq to. i`ma,tion evpe,qento evpi. ta. du,o nw/ta auvtw/n kai. evporeu,qhsan ovpisqofanw/j kai. suneka,luyan th.n gu,mnwsin tou/ patro.j auvtw/n kai. to. pro,swpon auvtw/n ovpisqofane,j kai. th.n gu,mnwsin tou/ patro.j auvtw/n ouvk ei=don

24 evxe,nhyen de. Nwe avpo. tou/ oi;nou kai. e;gnw o[sa evpoi,hsen auvtw/| o` ui`o.j auvtou/ o` new,teroj

25 kai. ei=pen evpikata,ratoj Canaan pai/j oivke,thj e;stai toi/j avdelfoi/j auvtou/

26 kai. ei=pen euvloghto.j ku,rioj o` qeo.j tou/ Shm kai. e;stai Canaan pai/j auvtou/

27 platu,nai o` qeo.j tw/| Iafeq kai. katoikhsa,tw evn toi/j oi;koij tou/ Shm kai. genhqh,tw Canaan pai/j auvtw/n

28 e;zhsen de. Nwe meta. to.n kataklusmo.n triako,sia penth,konta e;th

29 kai. evge,nonto pa/sai ai` h`me,rai Nwe evnnako,sia penth,konta e;th kai. avpe,qanen

10 au-tai de. ai` gene,seij tw/n ui`w/n Nwe Shm Cam Iafeq kai. evgenh,qhsan auvtoi/j ui`oi. meta. to.n kataklusmo,n

2 ui`oi. Iafeq Gamer kai. Magwg kai. Madai kai. Iwuan kai. Elisa kai. Qobel kai. Mosoc kai. Qiraj

3 kai. ui`oi. Gamer Ascanaz kai. Rifaq kai. Qorgama

4 kai. ui`oi. Iwuan Elisa kai. Qarsij Ki,tioi ~Ro,dioi

5 evk tou,twn avfwri,sqhsan nh/soi tw/n evqnw/n evn th/| gh/| auvtw/n e[kastoj kata. glw/ssan evn tai/j fulai/j auvtw/n kai. evn toi/j e;qnesin auvtw/n

6 ui`oi. de. Cam Couj kai. Mesraim Foud kai. Canaan

7 ui`oi. de. Couj Saba kai. Euila kai. Sabaqa kai. Regma kai. Sabakaqa ui`oi. de. Regma Saba kai. Dadan

8 Couj de. evge,nnhsen to.n Nebrwd ou-toj h;rxato ei=nai gi,gaj evpi. th/j gh/j

9 ou-toj h=n gi,gaj kunhgo.j evnanti,on kuri,ou tou/ qeou/ dia. tou/to evrou/sin w`j Nebrwd gi,gaj kunhgo.j evnanti,on kuri,ou

10 kai. evge,neto avrch. th/j basilei,aj auvtou/ Babulw.n kai. Orec kai. Arcad kai. Calannh evn th/| gh/| Sennaar

11 evk th/j gh/j evkei,nhj evxh/lqen Assour kai. wv|kodo,mhsen th.n Nineuh kai. th.n Rowbwq po,lin kai. th.n Calac

12 kai. th.n Dasem avna. me,son Nineuh kai. avna. me,son Calac au[th h` po,lij h` mega,lh

13 kai. Mesraim evge,nnhsen tou.j Loudiim kai. tou.j Enemetiim kai. tou.j Labiim kai. tou.j Nefqaliim

14 kai. tou.j Patroswniim kai. tou.j Caslwniim o[qen evxh/lqen evkei/qen Fulistiim kai. tou.j Kafqoriim

15 Canaan de. evge,nnhsen to.n Sidw/na prwto,tokon kai. to.n Cettai/on

16 kai. to.n Iebousai/on kai. to.n Amorrai/on kai. to.n Gergesai/on

17 kai. to.n Euai/on kai. to.n Aroukai/on kai. to.n Asennai/on

18 kai. to.n VAra,dion kai. to.n Samarai/on kai. to.n Amaqi kai. meta. tou/to diespa,rhsan ai` fulai. tw/n Cananai,wn

19 kai. evge,nonto ta. o[ria tw/n Cananai,wn avpo. Sidw/noj e[wj evlqei/n eivj Gerara kai. Ga,zan e[wj evlqei/n Sodomwn kai. Gomorraj Adama kai. Sebwim e[wj Lasa

20 ou-toi ui`oi. Cam evn tai/j fulai/j auvtw/n kata. glw,ssaj auvtw/n evn tai/j cw,raij auvtw/n kai. evn toi/j e;qnesin auvtw/n

21 kai. tw/| Shm evgenh,qh kai. auvtw/| patri. pa,ntwn tw/n ui`w/n Eber avdelfw/| Iafeq tou/ mei,zonoj

22 ui`oi. Shm Ailam kai. Assour kai. Arfaxad kai. Loud kai. Aram kai. Kainan

23 kai. ui`oi. Aram Wj kai. Oul kai. Gaqer kai. Mosoc

24 kai. Arfaxad evge,nnhsen to.n Kainan kai. Kainan evge,nnhsen to.n Sala Sala de. evge,nnhsen to.n Eber

25 kai. tw/| Eber evgenh,qhsan du,o ui`oi, o;noma tw/| e`ni. Falek o[ti evn tai/j h`me,raij auvtou/ diemeri,sqh h` gh/ kai. o;noma tw/| avdelfw/| auvtou/ Iektan

26 Iektan de. evge,nnhsen to.n Elmwdad kai. to.n Salef kai. Asarmwq kai. Iarac

27 kai. Odorra kai. Aizhl kai. Dekla

28 kai. Abimehl kai. Sabeu

29 kai. Oufir kai. Euila kai. Iwbab pa,ntej ou-toi ui`oi. Iektan

30 kai. evge,neto h` katoi,khsij auvtw/n avpo. Massh e[wj evlqei/n eivj Swfhra o;roj avnatolw/n

31 ou-toi ui`oi. Shm evn tai/j fulai/j auvtw/n kata. glw,ssaj auvtw/n evn tai/j cw,raij auvtw/n kai. evn toi/j e;qnesin auvtw/n

32 au-tai ai` fulai. ui`w/n Nwe kata. gene,seij auvtw/n kata. ta. e;qnh auvtw/n avpo. tou,twn diespa,rhsan nh/soi tw/n evqnw/n evpi. th/j gh/j meta. to.n kataklusmo,n

11 kai. h=n pa/sa h` gh/ cei/loj e[n kai. fwnh. mi,a pa/sin

2 kai. evge,neto evn tw/| kinh/sai auvtou.j avpo. avnatolw/n eu-ron pedi,on evn gh/| Sennaar kai. katw,|khsan evkei/

3 kai. ei=pen a;nqrwpoj tw/| plhsi,on deu/te plinqeu,swmen pli,nqouj kai. ovpth,swmen auvta.j puri, kai. evge,neto auvtoi/j h` pli,nqoj eivj li,qon kai. a;sfaltoj h=n auvtoi/j o` phlo,j

4 kai. ei=pan deu/te oivkodomh,swmen e`autoi/j po,lin kai. pu,rgon ou- h` kefalh. e;stai e[wj tou/ ouvranou/ kai. poih,swmen e`autoi/j o;noma pro. tou/ diasparh/nai evpi. prosw,pou pa,shj th/j gh/j

5 kai. kate,bh ku,rioj ivdei/n th.n po,lin kai. to.n pu,rgon o]n wv|kodo,mhsan oi` ui`oi. tw/n avnqrw,pwn

6 kai. ei=pen ku,rioj ivdou. ge,noj e]n kai. cei/loj e]n pa,ntwn kai. tou/to h;rxanto poih/sai kai. nu/n ouvk evklei,yei evx auvtw/n pa,nta o[sa a'n evpiqw/ntai poiei/n

7 deu/te kai. kataba,ntej sugce,wmen evkei/ auvtw/n th.n glw/ssan i[na mh. avkou,swsin e[kastoj th.n fwnh.n tou/ plhsi,on

8 kai. die,speiren auvtou.j ku,rioj evkei/qen evpi. pro,swpon pa,shj th/j gh/j kai. evpau,santo oivkodomou/ntej th.n po,lin kai. to.n pu,rgon

9 dia. tou/to evklh,qh to. o;noma auvth/j Su,gcusij o[ti evkei/ sune,ceen ku,rioj ta. cei,lh pa,shj th/j gh/j kai. evkei/qen die,speiren auvtou.j ku,rioj o` qeo.j evpi. pro,swpon pa,shj th/j gh/j

10 kai. au-tai ai` gene,seij Shm Shm ui`o.j e`kato.n evtw/n o[te evge,nnhsen to.n Arfaxad deute,rou e;touj meta. to.n kataklusmo,n

11 kai. e;zhsen Shm meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Arfaxad pentako,sia e;th kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj kai. avpe,qanen

12 kai. e;zhsen Arfaxad e`kato.n tria,konta pe,nte e;th kai. evge,nnhsen to.n Kainan

13 kai. e;zhsen Arfaxad meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Kainan e;th tetrako,sia tria,konta kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj kai. avpe,qanen kai. e;zhsen Kainan e`kato.n tria,konta e;th kai. evge,nnhsen to.n Sala kai. e;zhsen Kainan meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Sala e;th triako,sia tria,konta kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj kai. avpe,qanen

14 kai. e;zhsen Sala e`kato.n tria,konta e;th kai. evge,nnhsen to.n Eber

15 kai. e;zhsen Sala meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Eber triako,sia tria,konta e;th kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj kai. avpe,qanen

16 kai. e;zhsen Eber e`kato.n tria,konta te,ssara e;th kai. evge,nnhsen to.n Falek

17 kai. e;zhsen Eber meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Falek e;th triako,sia e`bdomh,konta kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj kai. avpe,qanen

18 kai. e;zhsen Falek e`kato.n tria,konta e;th kai. evge,nnhsen to.n Ragau

19 kai. e;zhsen Falek meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Ragau diako,sia evnne,a e;th kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj kai. avpe,qanen

20 kai. e;zhsen Ragau e`kato.n tria,konta du,o e;th kai. evge,nnhsen to.n Serouc

21 kai. e;zhsen Ragau meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Serouc diako,sia e`pta. e;th kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj kai. avpe,qanen

22 kai. e;zhsen Serouc e`kato.n tria,konta e;th kai. evge,nnhsen to.n Nacwr

23 kai. e;zhsen Serouc meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Nacwr e;th diako,sia kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj kai. avpe,qanen

24 kai. e;zhsen Nacwr e;th e`bdomh,konta evnne,a kai. evge,nnhsen to.n Qara

25 kai. e;zhsen Nacwr meta. to. gennh/sai auvto.n to.n Qara e;th e`kato.n ei;kosi evnne,a kai. evge,nnhsen ui`ou.j kai. qugate,raj kai. avpe,qanen

26 kai. e;zhsen Qara e`bdomh,konta e;th kai. evge,nnhsen to.n Abram kai. to.n Nacwr kai. to.n Arran

27 au-tai de. ai` gene,seij Qara Qara evge,nnhsen to.n Abram kai. to.n Nacwr kai. to.n Arran kai. Arran evge,nnhsen to.n Lwt

28 kai. avpe,qanen Arran evnw,pion Qara tou/ patro.j auvtou/ evn th/| gh/| h-| evgenh,qh evn th/| cw,ra| tw/n Caldai,wn

29 kai. e;labon Abram kai. Nacwr e`autoi/j gunai/kaj o;noma th/| gunaiki. Abram Sara kai. o;noma th/| gunaiki. Nacwr Melca quga,thr Arran path.r Melca kai. path.r Iesca

30 kai. h=n Sara stei/ra kai. ouvk evteknopoi,ei

31 kai. e;laben Qara to.n Abram ui`o.n auvtou/ kai. to.n Lwt ui`o.n Arran ui`o.n tou/ ui`ou/ auvtou/ kai. th.n Saran th.n nu,mfhn auvtou/ gunai/ka Abram tou/ ui`ou/ auvtou/ kai. evxh,gagen auvtou.j evk th/j cw,raj tw/n Caldai,wn poreuqh/nai eivj th.n gh/n Canaan kai. h=lqen e[wj Carran kai. katw,|khsen evkei/

32 kai. evge,nonto ai` h`me,rai Qara evn Carran diako,sia pe,nte e;th kai. avpe,qanen Qara evn Carran

12 kai. ei=pen ku,rioj tw/| Abram e;xelqe evk th/j gh/j sou kai. evk th/j suggenei,aj sou kai. evk tou/ oi;kou tou/ patro,j sou eivj th.n gh/n h]n a;n soi dei,xw

2 kai. poih,sw se eivj e;qnoj me,ga kai. euvlogh,sw se kai. megalunw/ to. o;noma, sou kai. e;sh| euvloghto,j

3 kai. euvlogh,sw tou.j euvlogou/nta,j se kai. tou.j katarwme,nouj se katara,somai kai. evneuloghqh,sontai evn soi. pa/sai ai` fulai. th/j gh/j

4 kai. evporeu,qh Abram kaqa,per evla,lhsen auvtw/| ku,rioj kai. w;|ceto metV auvtou/ Lwt Abram de. h=n evtw/n e`bdomh,konta pe,nte o[te evxh/lqen evk Carran

5 kai. e;laben Abram th.n Saran gunai/ka auvtou/ kai. to.n Lwt ui`o.n tou/ avdelfou/ auvtou/ kai. pa,nta ta. u`pa,rconta auvtw/n o[sa evkth,santo kai. pa/san yuch,n h]n evkth,santo evn Carran kai. evxh,lqosan poreuqh/nai eivj gh/n Canaan kai. h=lqon eivj gh/n Canaan

6 kai. diw,deusen Abram th.n gh/n eivj to. mh/koj auvth/j e[wj tou/ to,pou Sucem evpi. th.n dru/n th.n u`yhlh,n oi` de. Cananai/oi to,te katw,|koun th.n gh/n

7 kai. w;fqh ku,rioj tw/| Abram kai. ei=pen auvtw/| tw/| spe,rmati, sou dw,sw th.n gh/n tau,thn kai. wv|kodo,mhsen evkei/ Abram qusiasth,rion kuri,w| tw/| ovfqe,nti auvtw/|

8 kai. avpe,sth evkei/qen eivj to. o;roj katV avnatola.j Baiqhl kai. e;sthsen evkei/ th.n skhnh.n auvtou/ Baiqhl kata. qa,lassan kai. Aggai katV avnatola,j kai. wv|kodo,mhsen evkei/ qusiasth,rion tw/| kuri,w| kai. evpekale,sato evpi. tw/| ovno,mati kuri,ou

9 kai. avph/ren Abram kai. poreuqei.j evstratope,deusen evn th/| evrh,mw|

10 kai. evge,neto limo.j evpi. th/j gh/j kai. kate,bh Abram eivj Ai;gupton paroikh/sai evkei/ o[ti evni,scusen o` limo.j evpi. th/j gh/j

11 evge,neto de. h`ni,ka h;ggisen Abram eivselqei/n eivj Ai;gupton ei=pen Abram Sara th/| gunaiki. auvtou/ ginw,skw evgw. o[ti gunh. euvpro,swpoj ei=

12 e;stai ou=n w`j a'n i;dwsi,n se oi` Aivgu,ptioi evrou/sin o[ti gunh. auvtou/ au[th kai. avpoktenou/si,n me se. de. peripoih,sontai

13 eivpo.n ou=n o[ti avdelfh. auvtou/ eivmi o[pwj a'n eu= moi ge,nhtai dia. se, kai. zh,setai h` yuch, mou e[neken sou/

14 evge,neto de. h`ni,ka eivsh/lqen Abram eivj Ai;gupton ivdo,ntej oi` Aivgu,ptioi th.n gunai/ka o[ti kalh. h=n sfo,dra

15 kai. ei=don auvth.n oi` a;rcontej Faraw kai. evph,|nesan auvth.n pro.j Faraw kai. eivsh,gagon auvth.n eivj to.n oi=kon Faraw

16 kai. tw/| Abram eu= evcrh,santo diV auvth,n kai. evge,nonto auvtw/| pro,bata kai. mo,scoi kai. o;noi pai/dej kai. paidi,skai h`mi,onoi kai. ka,mhloi

17 kai. h;tasen o` qeo.j to.n Faraw evtasmoi/j mega,loij kai. ponhroi/j kai. to.n oi=kon auvtou/ peri. Saraj th/j gunaiko.j Abram

18 kale,saj de. Faraw to.n Abram ei=pen ti, tou/to evpoi,hsa,j moi o[ti ouvk avph,ggeila,j moi o[ti gunh, sou, evstin

19 i[na ti, ei=paj o[ti avdelfh, mou, evstin kai. e;labon auvth.n evmautw/| eivj gunai/ka kai. nu/n ivdou. h` gunh, sou evnanti,on sou labw.n avpo,trece

20 kai. evnetei,lato Faraw avndra,sin peri. Abram sumprope,myai auvto.n kai. th.n gunai/ka auvtou/ kai. pa,nta o[sa h=n auvtw/| kai. Lwt metV auvtou/

13 avne,bh de. Abram evx Aivgu,ptou auvto.j kai. h` gunh. auvtou/ kai. pa,nta ta. auvtou/ kai. Lwt metV auvtou/ eivj th.n e;rhmon

2 Abram de. h=n plou,sioj sfo,dra kth,nesin kai. avrguri,w| kai. crusi,w|

3 kai. evporeu,qh o[qen h=lqen eivj th.n e;rhmon e[wj Baiqhl e[wj tou/ to,pou ou- h=n h` skhnh. auvtou/ to. pro,teron avna. me,son Baiqhl kai. avna. me,son Aggai

4 eivj to.n to,pon tou/ qusiasthri,ou ou- evpoi,hsen evkei/ th.n avrch,n kai. evpekale,sato evkei/ Abram to. o;noma kuri,ou

5 kai. Lwt tw/| sumporeuome,nw| meta. Abram h=n pro,bata kai. bo,ej kai. skhnai,

6 kai. ouvk evcw,rei auvtou.j h` gh/ katoikei/n a[ma o[ti h=n ta. u`pa,rconta auvtw/n polla, kai. ouvk evdu,nanto katoikei/n a[ma

7 kai. evge,neto ma,ch avna. me,son tw/n poime,nwn tw/n kthnw/n tou/ Abram kai. avna. me,son tw/n poime,nwn tw/n kthnw/n tou/ Lwt oi` de. Cananai/oi kai. oi` Ferezai/oi to,te katw,|koun th.n gh/n

8 ei=pen de. Abram tw/| Lwt mh. e;stw ma,ch avna. me,son evmou/ kai. sou/ kai. avna. me,son tw/n poime,nwn mou kai. avna. me,son tw/n poime,nwn sou o[ti a;nqrwpoi avdelfoi. h`mei/j evsmen

9 ouvk ivdou. pa/sa h` gh/ evnanti,on sou, evstin diacwri,sqhti avpV evmou/ eiv su. eivj avristera, evgw. eivj dexia, eiv de. su. eivj dexia, evgw. eivj avristera,

10 kai. evpa,raj Lwt tou.j ovfqalmou.j auvtou/ ei=den pa/san th.n peri,cwron tou/ Iorda,nou o[ti pa/sa h=n potizome,nh pro. tou/ katastre,yai to.n qeo.n Sodoma kai. Gomorra w`j o` para,deisoj tou/ qeou/ kai. w`j h` gh/ Aivgu,ptou e[wj evlqei/n eivj Zogora

11 kai. evxele,xato e`autw/| Lwt pa/san th.n peri,cwron tou/ Iorda,nou kai. avph/ren Lwt avpo. avnatolw/n kai. diecwri,sqhsan e[kastoj avpo. tou/ avdelfou/ auvtou/

12 Abram de. katw,|khsen evn gh/| Canaan Lwt de. katw,|khsen evn po,lei tw/n pericw,rwn kai. evskh,nwsen evn Sodomoij

13 oi` de. a;nqrwpoi oi` evn Sodomoij ponhroi. kai. a`martwloi. evnanti,on tou/ qeou/ sfo,dra

14 o` de. qeo.j ei=pen tw/| Abram meta. to. diacwrisqh/nai to.n Lwt avpV auvtou/ avnable,yaj toi/j ovfqalmoi/j sou ivde. avpo. tou/ to,pou ou- nu/n su. ei= pro.j borra/n kai. li,ba kai. avnatola.j kai. qa,lassan

15 o[ti pa/san th.n gh/n h]n su. o`ra/|j soi. dw,sw auvth.n kai. tw/| spe,rmati, sou e[wj tou/ aivw/noj

16 kai. poih,sw to. spe,rma sou w`j th.n a;mmon th/j gh/j eiv du,natai, tij evxariqmh/sai th.n a;mmon th/j gh/j kai. to. spe,rma sou evxariqmhqh,setai

17 avnasta.j dio,deuson th.n gh/n ei;j te to. mh/koj auvth/j kai. eivj to. pla,toj o[ti soi. dw,sw auvth,n

18 kai. avposkhnw,saj Abram evlqw.n katw,|khsen para. th.n dru/n th.n Mambrh h] h=n evn Cebrwn kai. wv|kodo,mhsen evkei/ qusiasth,rion kuri,w|

14 evge,neto de. evn th/| basilei,a| th/| Amarfal basile,wj Sennaar Ariwc basileu.j Ellasar kai. Codollogomor basileu.j Ailam kai. Qargal basileu.j evqnw/n

2 evpoi,hsan po,lemon meta. Balla basile,wj Sodomwn kai. meta. Barsa basile,wj Gomorraj kai. Sennaar basile,wj Adama kai. Sumobor basile,wj Sebwim kai. basile,wj Balak au[th evsti.n Shgwr

3 pa,ntej ou-toi sunefw,nhsan evpi. th.n fa,ragga th.n a`lukh,n au[th h` qa,lassa tw/n a`lw/n

4 dw,deka e;th evdou,leuon tw/| Codollogomor tw/| de. triskaideka,tw| e;tei avpe,sthsan

5 evn de. tw/| tessareskaideka,tw| e;tei h=lqen Codollogomor kai. oi` basilei/j oi` metV auvtou/ kai. kate,koyan tou.j gi,gantaj tou.j evn Astarwq Karnain kai. e;qnh ivscura. a[ma auvtoi/j kai. tou.j Ommai,ouj tou.j evn Sauh th/| po,lei

6 kai. tou.j Corrai,ouj tou.j evn toi/j o;resin Shir e[wj th/j teremi,nqou th/j Faran h[ evstin evn th/| evrh,mw|

7 kai. avnastre,yantej h;lqosan evpi. th.n phgh.n th/j kri,sewj au[th evsti.n Kadhj kai. kate,koyan pa,ntaj tou.j a;rcontaj Amalhk kai. tou.j Amorrai,ouj tou.j katoikou/ntaj evn Asasanqamar

8 evxh/lqen de. basileu.j Sodomwn kai. basileu.j Gomorraj kai. basileu.j Adama kai. basileu.j Sebwim kai. basileu.j Balak au[th evsti.n Shgwr kai. pareta,xanto auvtoi/j eivj po,lemon evn th/| koila,di th/| a`lukh/|

9 pro.j Codollogomor basile,a Ailam kai. Qargal basile,a evqnw/n kai. Amarfal basile,a Sennaar kai. Ariwc basile,a Ellasar oi` te,ssarej basilei/j pro.j tou.j pe,nte

10 h` de. koila.j h` a`lukh. fre,ata fre,ata avsfa,ltou e;fugen de. basileu.j Sodomwn kai. basileu.j Gomorraj kai. evne,pesan evkei/ oi` de. kataleifqe,ntej eivj th.n ovreinh.n e;fugon

11 e;labon de. th.n i[ppon pa/san th.n Sodomwn kai. Gomorraj kai. pa,nta ta. brw,mata auvtw/n kai. avph/lqon

12 e;labon de. kai. to.n Lwt ui`o.n tou/ avdelfou/ Abram kai. th.n avposkeuh.n auvtou/ kai. avpw,|conto h=n ga.r katoikw/n evn Sodomoij

13 parageno,menoj de. tw/n avnaswqe,ntwn tij avph,ggeilen Abram tw/| pera,th| auvto.j de. katw,|kei pro.j th/| drui. th/| Mambrh o` Amorij tou/ avdelfou/ Escwl kai. avdelfou/ Aunan oi] h=san sunwmo,tai tou/ Abram

14 avkou,saj de. Abram o[ti hv|cmalw,teutai Lwt o` avdelfo.j auvtou/ hvri,qmhsen tou.j ivdi,ouj oivkogenei/j auvtou/ triakosi,ouj de,ka kai. ovktw, kai. katedi,wxen ovpi,sw auvtw/n e[wj Dan

15 kai. evpe,pesen evpV auvtou.j th.n nu,kta auvto.j kai. oi` pai/dej auvtou/ kai. evpa,taxen auvtou.j kai. evdi,wxen auvtou.j e[wj Cwba h[ evstin evn avristera/| Damaskou/

16 kai. avpe,streyen pa/san th.n i[ppon Sodomwn kai. Lwt to.n avdelfo.n auvtou/ avpe,streyen kai. ta. u`pa,rconta auvtou/ kai. ta.j gunai/kaj kai. to.n lao,n

17 evxh/lqen de. basileu.j Sodomwn eivj suna,nthsin auvtw/| meta. to. avnastre,yai auvto.n avpo. th/j koph/j tou/ Codollogomor kai. tw/n basile,wn tw/n metV auvtou/ eivj th.n koila,da th.n Sauh tou/to h=n to. pedi,on basile,wj

18 kai. Melcisedek basileu.j Salhm evxh,negken a;rtouj kai. oi=non h=n de. i`ereu.j tou/ qeou/ tou/ u`yi,stou

19 kai. huvlo,ghsen to.n Abram kai. ei=pen euvloghme,noj Abram tw/| qew/| tw/| u`yi,stw| o]j e;ktisen to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n

20 kai. euvloghto.j o` qeo.j o` u[yistoj o]j pare,dwken tou.j evcqrou,j sou u`poceiri,ouj soi kai. e;dwken auvtw/| deka,thn avpo. pa,ntwn

21 ei=pen de. basileu.j Sodomwn pro.j Abram do,j moi tou.j a;ndraj th.n de. i[ppon labe. seautw/|

22 ei=pen de. Abram pro.j basile,a Sodomwn evktenw/ th.n cei/ra, mou pro.j to.n qeo.n to.n u[yiston o]j e;ktisen to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n

23 eiv avpo. sparti,ou e[wj sfairwth/roj u`podh,matoj lh,myomai avpo. pa,ntwn tw/n sw/n i[na mh. ei;ph|j o[ti evgw. evplou,tisa to.n Abram

24 plh.n w-n e;fagon oi` neani,skoi kai. th/j meri,doj tw/n avndrw/n tw/n sumporeuqe,ntwn metV evmou/ Escwl Aunan Mambrh ou-toi lh,myontai meri,da

15 meta. de. ta. r`h,mata tau/ta evgenh,qh r`h/ma kuri,ou pro.j Abram evn o`ra,mati le,gwn mh. fobou/ Abram evgw. u`peraspi,zw sou o` misqo,j sou polu.j e;stai sfo,dra

2 le,gei de. Abram de,spota ti, moi dw,seij evgw. de. avpolu,omai a;teknoj o` de. ui`o.j Masek th/j oivkogenou/j mou ou-toj Damasko.j Eliezer

3 kai. ei=pen Abram evpeidh. evmoi. ouvk e;dwkaj spe,rma o` de. oivkogenh,j mou klhronomh,sei me

4 kai. euvqu.j fwnh. kuri,ou evge,neto pro.j auvto.n le,gwn ouv klhronomh,sei se ou-toj avllV o]j evxeleu,setai evk sou/ ou-toj klhronomh,sei se

5 evxh,gagen de. auvto.n e;xw kai. ei=pen auvtw/| avna,bleyon dh. eivj to.n ouvrano.n kai. avri,qmhson tou.j avste,raj eiv dunh,sh| evxariqmh/sai auvtou,j kai. ei=pen ou[twj e;stai to. spe,rma sou

6 kai. evpi,steusen Abram tw/| qew/| kai. evlogi,sqh auvtw/| eivj dikaiosu,nhn

7 ei=pen de. pro.j auvto,n evgw. o` qeo.j o` evxagagw,n se evk cw,raj Caldai,wn w[ste dou/nai, soi th.n gh/n tau,thn klhronomh/sai

8 ei=pen de, de,spota ku,rie kata. ti, gnw,somai o[ti klhronomh,sw auvth,n

9 ei=pen de. auvtw/| labe, moi da,malin trieti,zousan kai. ai=ga trieti,zousan kai. krio.n trieti,zonta kai. trugo,na kai. peristera,n

10 e;laben de. auvtw/| pa,nta tau/ta kai. diei/len auvta. me,sa kai. e;qhken auvta. avntipro,swpa avllh,loij ta. de. o;rnea ouv diei/len

11 kate,bh de. o;rnea evpi. ta. sw,mata ta. dicotomh,mata auvtw/n kai. suneka,qisen auvtoi/j Abram

12 peri. de. h`li,ou dusma.j e;kstasij evpe,pesen tw/| Abram kai. ivdou. fo,boj skoteino.j me,gaj evpipi,ptei auvtw/|

13 kai. evrre,qh pro.j Abram ginw,skwn gnw,sh| o[ti pa,roikon e;stai to. spe,rma sou evn gh/| ouvk ivdi,a| kai. doulw,sousin auvtou.j kai. kakw,sousin auvtou.j kai. tapeinw,sousin auvtou.j tetrako,sia e;th

14 to. de. e;qnoj w-| eva.n douleu,swsin krinw/ evgw, meta. de. tau/ta evxeleu,sontai w-de meta. avposkeuh/j pollh/j

15 su. de. avpeleu,sh| pro.j tou.j pate,raj sou metV eivrh,nhj tafei.j evn gh,rei kalw/|

16 teta,rth de. genea. avpostrafh,sontai w-de ou;pw ga.r avnapeplh,rwntai ai` a`marti,ai tw/n Amorrai,wn e[wj tou/ nu/n

17 evpei. de. evgi,neto o` h[lioj pro.j dusmai/j flo.x evge,neto kai. ivdou. kli,banoj kapnizo,menoj kai. lampa,dej puro,j ai] dih/lqon avna. me,son tw/n dicotomhma,twn tou,twn

18 evn th/| h`me,ra| evkei,nh| die,qeto ku,rioj tw/| Abram diaqh,khn le,gwn tw/| spe,rmati, sou dw,sw th.n gh/n tau,thn avpo. tou/ potamou/ Aivgu,ptou e[wj tou/ potamou/ tou/ mega,lou potamou/ Euvfra,tou

19 tou.j Kainai,ouj kai. tou.j Kenezai,ouj kai. tou.j Kedmwnai,ouj

20 kai. tou.j Cettai,ouj kai. tou.j Ferezai,ouj kai. tou.j Rafai?n

21 kai. tou.j Amorrai,ouj kai. tou.j Cananai,ouj kai. tou.j Euai,ouj kai. tou.j Gergesai,ouj kai. tou.j Iebousai,ouj

16 Sara de. h` gunh. Abram ouvk e;tikten auvtw/| h=n de. auvth/| paidi,skh Aivgupti,a h-| o;noma Agar

2 ei=pen de. Sara pro.j Abram ivdou. sune,kleise,n me ku,rioj tou/ mh. ti,ktein ei;selqe ou=n pro.j th.n paidi,skhn mou i[na teknopoih,sh|j evx auvth/j u`ph,kousen de. Abram th/j fwnh/j Saraj

3 kai. labou/sa Sara h` gunh. Abram Agar th.n Aivgupti,an th.n e`auth/j paidi,skhn meta. de,ka e;th tou/ oivkh/sai Abram evn gh/| Canaan kai. e;dwken auvth.n Abram tw/| avndri. auvth/j auvtw/| gunai/ka

4 kai. eivsh/lqen pro.j Agar kai. sune,laben kai. ei=den o[ti evn gastri. e;cei kai. hvtima,sqh h` kuri,a evnanti,on auvth/j

5 ei=pen de. Sara pro.j Abram avdikou/mai evk sou/ evgw. de,dwka th.n paidi,skhn mou eivj to.n ko,lpon sou ivdou/sa de. o[ti evn gastri. e;cei hvtima,sqhn evnanti,on auvth/j kri,nai o` qeo.j avna. me,son evmou/ kai. sou/

6 ei=pen de. Abram pro.j Saran ivdou. h` paidi,skh sou evn tai/j cersi,n sou crw/ auvth/| w`j a;n soi avresto.n h=| kai. evka,kwsen auvth.n Sara kai. avpe,dra avpo. prosw,pou auvth/j

7 eu-ren de. auvth.n a;ggeloj kuri,ou evpi. th/j phgh/j tou/ u[datoj evn th/| evrh,mw| evpi. th/j phgh/j evn th/| o`dw/| Sour

8 kai. ei=pen auvth/| o` a;ggeloj kuri,ou Agar paidi,skh Saraj po,qen e;rch| kai. pou/ poreu,h| kai. ei=pen avpo. prosw,pou Saraj th/j kuri,aj mou evgw. avpodidra,skw

9 ei=pen de. auvth/| o` a;ggeloj kuri,ou avpostra,fhti pro.j th.n kuri,an sou kai. tapeinw,qhti u`po. ta.j cei/raj auvth/j

10 kai. ei=pen auvth/| o` a;ggeloj kuri,ou plhqu,nwn plhqunw/ to. spe,rma sou kai. ouvk avriqmhqh,setai avpo. tou/ plh,qouj

11 kai. ei=pen auvth/| o` a;ggeloj kuri,ou ivdou. su. evn gastri. e;ceij kai. te,xh| ui`o.n kai. kale,seij to. o;noma auvtou/ Ismahl o[ti evph,kousen ku,rioj th/| tapeinw,sei sou

12 ou-toj e;stai a;groikoj a;nqrwpoj ai` cei/rej auvtou/ evpi. pa,ntaj kai. ai` cei/rej pa,ntwn evpV auvto,n kai. kata. pro,swpon pa,ntwn tw/n avdelfw/n auvtou/ katoikh,sei

13 kai. evka,lesen Agar to. o;noma kuri,ou tou/ lalou/ntoj pro.j auvth,n su. o` qeo.j o` evpidw,n me o[ti ei=pen kai. ga.r evnw,pion ei=don ovfqe,nta moi

14 e[neken tou,tou evka,lesen to. fre,ar Fre,ar ou- evnw,pion ei=don ivdou. avna. me,son Kadhj kai. avna. me,son Barad

15 kai. e;teken Agar tw/| Abram ui`o,n kai. evka,lesen Abram to. o;noma tou/ ui`ou/ auvtou/ o]n e;teken auvtw/| Agar Ismahl

16 Abram de. h=n ovgdoh,konta e]x evtw/n h`ni,ka e;teken Agar to.n Ismahl tw/| Abram

17 evge,neto de. Abram evtw/n evnenh,konta evnne,a kai. w;fqh ku,rioj tw/| Abram kai. ei=pen auvtw/| evgw, eivmi o` qeo,j sou euvare,stei evnanti,on evmou/ kai. gi,nou a;memptoj

2 kai. qh,somai th.n diaqh,khn mou avna. me,son evmou/ kai. avna. me,son sou/ kai. plhqunw/ se sfo,dra

3 kai. e;pesen Abram evpi. pro,swpon auvtou/ kai. evla,lhsen auvtw/| o` qeo.j le,gwn

4 kai. evgw. ivdou. h` diaqh,kh mou meta. sou/ kai. e;sh| path.r plh,qouj evqnw/n

5 kai. ouv klhqh,setai e;ti to. o;noma, sou Abram avllV e;stai to. o;noma, sou Abraam o[ti pate,ra pollw/n evqnw/n te,qeika, se

6 kai. auvxanw/ se sfo,dra sfo,dra kai. qh,sw se eivj e;qnh kai. basilei/j evk sou/ evxeleu,sontai

7 kai. sth,sw th.n diaqh,khn mou avna. me,son evmou/ kai. avna. me,son sou/ kai. avna. me,son tou/ spe,rmato,j sou meta. se. eivj genea.j auvtw/n eivj diaqh,khn aivw,nion ei=nai, sou qeo.j kai. tou/ spe,rmato,j sou meta. se,

8 kai. dw,sw soi kai. tw/| spe,rmati, sou meta. se. th.n gh/n h]n paroikei/j pa/san th.n gh/n Canaan eivj kata,scesin aivw,nion kai. e;somai auvtoi/j qeo,j

9 kai. ei=pen o` qeo.j pro.j Abraam su. de. th.n diaqh,khn mou diathrh,seij su. kai. to. spe,rma sou meta. se. eivj ta.j genea.j auvtw/n

10 kai. au[th h` diaqh,kh h]n diathrh,seij avna. me,son evmou/ kai. u`mw/n kai. avna. me,son tou/ spe,rmato,j sou meta. se. eivj ta.j genea.j auvtw/n peritmhqh,setai u`mw/n pa/n avrseniko,n

11 kai. peritmhqh,sesqe th.n sa,rka th/j avkrobusti,aj u`mw/n kai. e;stai evn shmei,w| diaqh,khj avna. me,son evmou/ kai. u`mw/n

12 kai. paidi,on ovktw. h`merw/n peritmhqh,setai u`mi/n pa/n avrseniko.n eivj ta.j genea.j u`mw/n o` oivkogenh.j th/j oivki,aj sou kai. o` avrgurw,nhtoj avpo. panto.j ui`ou/ avllotri,ou o]j ouvk e;stin evk tou/ spe,rmato,j sou

13 peritomh/| peritmhqh,setai o` oivkogenh.j th/j oivki,aj sou kai. o` avrgurw,nhtoj kai. e;stai h` diaqh,kh mou evpi. th/j sarko.j u`mw/n eivj diaqh,khn aivw,nion

14 kai. avperi,tmhtoj a;rshn o]j ouv peritmhqh,setai th.n sa,rka th/j avkrobusti,aj auvtou/ th/| h`me,ra| th/| ovgdo,h| evxoleqreuqh,setai h` yuch. evkei,nh evk tou/ ge,nouj auvth/j o[ti th.n diaqh,khn mou dieske,dasen

15 ei=pen de. o` qeo.j tw/| Abraam Sara h` gunh, sou ouv klhqh,setai to. o;noma auvth/j Sara avlla. Sarra e;stai to. o;noma auvth/j

16 euvlogh,sw de. auvth.n kai. dw,sw soi evx auvth/j te,knon kai. euvlogh,sw auvto,n kai. e;stai eivj e;qnh kai. basilei/j evqnw/n evx auvtou/ e;sontai

17 kai. e;pesen Abraam evpi. pro,swpon kai. evge,lasen kai. ei=pen evn th/| dianoi,a| auvtou/ le,gwn eiv tw/| e`katontaetei/ genh,setai kai. eiv Sarra evnenh,konta evtw/n ou=sa te,xetai

18 ei=pen de. Abraam pro.j to.n qeo,n Ismahl ou-toj zh,tw evnanti,on sou

19 ei=pen de. o` qeo.j tw/| Abraam nai, ivdou. Sarra h` gunh, sou te,xetai, soi ui`o,n kai. kale,seij to. o;noma auvtou/ Isaak kai. sth,sw th.n diaqh,khn mou pro.j auvto.n eivj diaqh,khn aivw,nion kai. tw/| spe,rmati auvtou/ metV auvto,n

20 peri. de. Ismahl ivdou. evph,kousa, sou ivdou. euvlo,ghsa auvto.n kai. auvxanw/ auvto.n kai. plhqunw/ auvto.n sfo,dra dw,deka e;qnh gennh,sei kai. dw,sw auvto.n eivj e;qnoj me,ga

21 th.n de. diaqh,khn mou sth,sw pro.j Isaak o]n te,xetai, soi Sarra eivj to.n kairo.n tou/ton evn tw/| evniautw/| tw/| e`te,rw|

22 sunete,lesen de. lalw/n pro.j auvto.n kai. avne,bh o` qeo.j avpo. Abraam

23 kai. e;laben Abraam Ismahl to.n ui`o.n auvtou/ kai. pa,ntaj tou.j oivkogenei/j auvtou/ kai. pa,ntaj tou.j avrgurwnh,touj kai. pa/n a;rsen tw/n avndrw/n tw/n evn tw/| oi;kw| Abraam kai. perie,temen ta.j avkrobusti,aj auvtw/n evn tw/| kairw/| th/j h`me,raj evkei,nhj kaqa. evla,lhsen auvtw/| o` qeo,j

24 Abraam de. h=n evnenh,konta evnne,a evtw/n h`ni,ka perie,temen th.n sa,rka th/j avkrobusti,aj auvtou/

25 Ismahl de. o` ui`o.j auvtou/ evtw/n de,ka triw/n h=n h`ni,ka perietmh,qh th.n sa,rka th/j avkrobusti,aj auvtou/

26 evn tw/| kairw/| th/j h`me,raj evkei,nhj perietmh,qh Abraam kai. Ismahl o` ui`o.j auvtou/

27 kai. pa,ntej oi` a;ndrej tou/ oi;kou auvtou/ kai. oi` oivkogenei/j kai. oi` avrgurw,nhtoi evx avllogenw/n evqnw/n perie,temen auvtou,j

18 w;fqh de. auvtw/| o` qeo.j pro.j th/| drui. th/| Mambrh kaqhme,nou auvtou/ evpi. th/j qu,raj th/j skhnh/j auvtou/ meshmbri,aj

2 avnable,yaj de. toi/j ovfqalmoi/j auvtou/ ei=den kai. ivdou. trei/j a;ndrej ei`sth,keisan evpa,nw auvtou/ kai. ivdw.n prose,dramen eivj suna,nthsin auvtoi/j avpo. th/j qu,raj th/j skhnh/j auvtou/ kai. proseku,nhsen evpi. th.n gh/n

3 kai. ei=pen ku,rie eiv a;ra eu-ron ca,rin evnanti,on sou mh. pare,lqh|j to.n pai/da, sou

4 lhmfqh,tw dh. u[dwr kai. niya,twsan tou.j po,daj u`mw/n kai. katayu,xate u`po. to. de,ndron

5 kai. lh,myomai a;rton kai. fa,gesqe kai. meta. tou/to pareleu,sesqe eivj th.n o`do.n u`mw/n ou- ei[neken evxekli,nate pro.j to.n pai/da u`mw/n kai. ei=pan ou[twj poi,hson kaqw.j ei;rhkaj

6 kai. e;speusen Abraam evpi. th.n skhnh.n pro.j Sarran kai. ei=pen auvth/| speu/son kai. fu,rason tri,a me,tra semida,lewj kai. poi,hson evgkrufi,aj

7 kai. eivj ta.j bo,aj e;dramen Abraam kai. e;laben mosca,rion a`palo.n kai. kalo.n kai. e;dwken tw/| paidi, kai. evta,cunen tou/ poih/sai auvto,

8 e;laben de. bou,turon kai. ga,la kai. to. mosca,rion o] evpoi,hsen kai. pare,qhken auvtoi/j kai. evfa,gosan auvto.j de. pareisth,kei auvtoi/j u`po. to. de,ndron

9 ei=pen de. pro.j auvto,n pou/ Sarra h` gunh, sou o` de. avpokriqei.j ei=pen ivdou. evn th/| skhnh/|

10 ei=pen de, evpanastre,fwn h[xw pro.j se. kata. to.n kairo.n tou/ton eivj w[raj kai. e[xei ui`o.n Sarra h` gunh, sou Sarra de. h;kousen pro.j th/| qu,ra| th/j skhnh/j ou=sa o;pisqen auvtou/

11 Abraam de. kai. Sarra presbu,teroi probebhko,tej h`merw/n evxe,lipen de. Sarra gi,nesqai ta. gunaikei/a

12 evge,lasen de. Sarra evn e`auth/| le,gousa ou;pw me,n moi ge,gonen e[wj tou/ nu/n o` de. ku,rio,j mou presbu,teroj

13 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Abraam ti, o[ti evge,lasen Sarra evn e`auth/| le,gousa a=ra, ge avlhqw/j te,xomai evgw. de. gegh,raka

14 mh. avdunatei/ para. tw/| qew/| r`h/ma eivj to.n kairo.n tou/ton avnastre,yw pro.j se. eivj w[raj kai. e;stai th/| Sarra ui`o,j

15 hvrnh,sato de. Sarra le,gousa ouvk evge,lasa evfobh,qh ga,r kai. ei=pen ouvci, avlla. evge,lasaj

16 evxanasta,ntej de. evkei/qen oi` a;ndrej kate,bleyan evpi. pro,swpon Sodomwn kai. Gomorraj Abraam de. suneporeu,eto metV auvtw/n sumprope,mpwn auvtou,j

17 o` de. ku,rioj ei=pen mh. kru,yw evgw. avpo. Abraam tou/ paido,j mou a] evgw. poiw/

18 Abraam de. gino,menoj e;stai eivj e;qnoj me,ga kai. polu, kai. evneuloghqh,sontai evn auvtw/| pa,nta ta. e;qnh th/j gh/j

19 h;|dein ga.r o[ti sunta,xei toi/j ui`oi/j auvtou/ kai. tw/| oi;kw| auvtou/ metV auvto,n kai. fula,xousin ta.j o`dou.j kuri,ou poiei/n dikaiosu,nhn kai. kri,sin o[pwj a'n evpaga,gh| ku,rioj evpi. Abraam pa,nta o[sa evla,lhsen pro.j auvto,n

20 ei=pen de. ku,rioj kraugh. Sodomwn kai. Gomorraj peplh,quntai kai. ai` a`marti,ai auvtw/n mega,lai sfo,dra

21 kataba.j ou=n o;yomai eiv kata. th.n kraugh.n auvtw/n th.n evrcome,nhn pro,j me suntelou/ntai eiv de. mh, i[na gnw/

22 kai. avpostre,yantej evkei/qen oi` a;ndrej h=lqon eivj Sodoma Abraam de. h=n e`sthkw.j evnanti,on kuri,ou

23 kai. evggi,saj Abraam ei=pen mh. sunapole,sh|j di,kaion meta. avsebou/j kai. e;stai o` di,kaioj w`j o` avsebh,j

24 eva.n w=sin penth,konta di,kaioi evn th/| po,lei avpolei/j auvtou,j ouvk avnh,seij pa,nta to.n to,pon e[neken tw/n penth,konta dikai,wn eva.n w=sin evn auvth/|

25 mhdamw/j su. poih,seij w`j to. r`h/ma tou/to tou/ avpoktei/nai di,kaion meta. avsebou/j kai. e;stai o` di,kaioj w`j o` avsebh,j mhdamw/j o` kri,nwn pa/san th.n gh/n ouv poih,seij kri,sin

26 ei=pen de. ku,rioj eva.n eu[rw evn Sodomoij penth,konta dikai,ouj evn th/| po,lei avfh,sw pa,nta to.n to,pon diV auvtou,j

27 kai. avpokriqei.j Abraam ei=pen nu/n hvrxa,mhn lalh/sai pro.j to.n ku,rion evgw. de, eivmi gh/ kai. spodo,j

28 eva.n de. evlattonwqw/sin oi` penth,konta di,kaioi pe,nte avpolei/j e[neken tw/n pe,nte pa/san th.n po,lin kai. ei=pen ouv mh. avpole,sw eva.n eu[rw evkei/ tessara,konta pe,nte

29 kai. prose,qhken e;ti lalh/sai pro.j auvto.n kai. ei=pen eva.n de. eu`reqw/sin evkei/ tessara,konta kai. ei=pen ouv mh. avpole,sw e[neken tw/n tessara,konta

30 kai. ei=pen mh, ti ku,rie eva.n lalh,sw eva.n de. eu`reqw/sin evkei/ tria,konta kai. ei=pen ouv mh. avpole,sw eva.n eu[rw evkei/ tria,konta

31 kai. ei=pen evpeidh. e;cw lalh/sai pro.j to.n ku,rion eva.n de. eu`reqw/sin evkei/ ei;kosi kai. ei=pen ouv mh. avpole,sw e[neken tw/n ei;kosi

32 kai. ei=pen mh, ti ku,rie eva.n lalh,sw e;ti a[pax eva.n de. eu`reqw/sin evkei/ de,ka kai. ei=pen ouv mh. avpole,sw e[neken tw/n de,ka

33 avph/lqen de. ku,rioj w`j evpau,sato lalw/n tw/| Abraam kai. Abraam avpe,streyen eivj to.n to,pon auvtou/

19 h=lqon de. oi` du,o a;ggeloi eivj Sodoma e`spe,raj Lwt de. evka,qhto para. th.n pu,lhn Sodomwn ivdw.n de. Lwt evxane,sth eivj suna,nthsin auvtoi/j kai. proseku,nhsen tw/| prosw,pw| evpi. th.n gh/n

2 kai. ei=pen ivdou, ku,rioi evkkli,nate eivj to.n oi=kon tou/ paido.j u`mw/n kai. katalu,sate kai. ni,yasqe tou.j po,daj u`mw/n kai. ovrqri,santej avpeleu,sesqe eivj th.n o`do.n u`mw/n ei=pan de, ouvci, avllV evn th/| platei,a| katalu,somen

3 kai. katebia,zeto auvtou,j kai. evxe,klinan pro.j auvto.n kai. eivsh/lqon eivj th.n oivki,an auvtou/ kai. evpoi,hsen auvtoi/j po,ton kai. avzu,mouj e;peyen auvtoi/j kai. e;fagon

4 pro. tou/ koimhqh/nai kai. oi` a;ndrej th/j po,lewj oi` Sodomi/tai perieku,klwsan th.n oivki,an avpo. neani,skou e[wj presbute,rou a[paj o` lao.j a[ma

5 kai. evxekalou/nto to.n Lwt kai. e;legon pro.j auvto,n pou/ eivsin oi` a;ndrej oi` eivselqo,ntej pro.j se. th.n nu,kta evxa,gage auvtou.j pro.j h`ma/j i[na suggenw,meqa auvtoi/j

6 evxh/lqen de. Lwt pro.j auvtou.j pro.j to. pro,quron th.n de. qu,ran prose,w|xen ovpi,sw auvtou/

7 ei=pen de. pro.j auvtou,j mhdamw/j avdelfoi, mh. ponhreu,shsqe

8 eivsi.n de, moi du,o qugate,rej ai] ouvk e;gnwsan a;ndra evxa,xw auvta.j pro.j u`ma/j kai. crh,sasqe auvtai/j kaqa. a'n avre,skh| u`mi/n mo,non eivj tou.j a;ndraj tou,touj mh. poih,shte mhde.n a;dikon ou- ei[neken eivsh/lqon u`po. th.n ske,phn tw/n dokw/n mou

9 ei=pan de, avpo,sta evkei/ ei-j h=lqej paroikei/n mh. kai. kri,sin kri,nein nu/n ou=n se. kakw,somen ma/llon h' evkei,nouj kai. parebia,zonto to.n a;ndra to.n Lwt sfo,dra kai. h;ggisan suntri/yai th.n qu,ran

10 evktei,nantej de. oi` a;ndrej ta.j cei/raj eivsespa,santo to.n Lwt pro.j e`autou.j eivj to.n oi=kon kai. th.n qu,ran tou/ oi;kou avpe,kleisan

11 tou.j de. a;ndraj tou.j o;ntaj evpi. th/j qu,raj tou/ oi;kou evpa,taxan avorasi,a| avpo. mikrou/ e[wj mega,lou kai. parelu,qhsan zhtou/ntej th.n qu,ran

12 ei=pan de. oi` a;ndrej pro.j Lwt e;stin ti,j soi w-de gambroi. h' ui`oi. h' qugate,rej h' ei; ti,j soi a;lloj e;stin evn th/| po,lei evxa,gage evk tou/ to,pou tou,tou

13 o[ti avpo,llumen h`mei/j to.n to,pon tou/ton o[ti u`yw,qh h` kraugh. auvtw/n evnanti,on kuri,ou kai. avpe,steilen h`ma/j ku,rioj evktri/yai auvth,n

14 evxh/lqen de. Lwt kai. evla,lhsen pro.j tou.j gambrou.j auvtou/ tou.j eivlhfo,taj ta.j qugate,raj auvtou/ kai. ei=pen avna,sthte kai. evxe,lqate evk tou/ to,pou tou,tou o[ti evktri,bei ku,rioj th.n po,lin e;doxen de. geloia,zein evnanti,on tw/n gambrw/n auvtou/

15 h`ni,ka de. o;rqroj evgi,neto evpespou,dazon oi` a;ggeloi to.n Lwt le,gontej avnasta.j labe. th.n gunai/ka, sou kai. ta.j du,o qugate,raj sou a]j e;ceij kai. e;xelqe i[na mh. sunapo,lh| tai/j avnomi,aij th/j po,lewj

16 kai. evtara,cqhsan kai. evkra,thsan oi` a;ggeloi th/j ceiro.j auvtou/ kai. th/j ceiro.j th/j gunaiko.j auvtou/ kai. tw/n ceirw/n tw/n du,o qugate,rwn auvtou/ evn tw/| fei,sasqai ku,rion auvtou/

17 kai. evge,neto h`ni,ka evxh,gagon auvtou.j e;xw kai. ei=pan sw,|zwn sw/|ze th.n seautou/ yuch,n mh. perible,yh|j eivj ta. ovpi,sw mhde. sth/|j evn pa,sh| th/| pericw,rw| eivj to. o;roj sw,|zou mh,pote sumparalhmfqh/|j

18 ei=pen de. Lwt pro.j auvtou,j de,omai ku,rie

19 evpeidh. eu-ren o` pai/j sou e;leoj evnanti,on sou kai. evmega,lunaj th.n dikaiosu,nhn sou o] poiei/j evpV evme, tou/ zh/n th.n yuch,n mou evgw. de. ouv dunh,somai diaswqh/nai eivj to. o;roj mh. katala,bh| me ta. kaka. kai. avpoqa,nw

20 ivdou. h` po,lij au[th evggu.j tou/ katafugei/n me evkei/ h[ evstin mikra, evkei/ swqh,somai ouv mikra, evstin kai. zh,setai h` yuch, mou

21 kai. ei=pen auvtw/| ivdou. evqau,masa, sou to. pro,swpon kai. evpi. tw/| r`h,mati tou,tw| tou/ mh. katastre,yai th.n po,lin peri. h-j evla,lhsaj

22 speu/son ou=n tou/ swqh/nai evkei/ ouv ga.r dunh,somai poih/sai pra/gma e[wj tou/ se eivselqei/n evkei/ dia. tou/to evka,lesen to. o;noma th/j po,lewj evkei,nhj Shgwr

23 o` h[lioj evxh/lqen evpi. th.n gh/n kai. Lwt eivsh/lqen eivj Shgwr

24 kai. ku,rioj e;brexen evpi. Sodoma kai. Gomorra qei/on kai. pu/r para. kuri,ou evk tou/ ouvranou/

25 kai. kate,streyen ta.j po,leij tau,taj kai. pa/san th.n peri,oikon kai. pa,ntaj tou.j katoikou/ntaj evn tai/j po,lesin kai. pa,nta ta. avnate,llonta evk th/j gh/j

26 kai. evpe,bleyen h` gunh. auvtou/ eivj ta. ovpi,sw kai. evge,neto sth,lh a`lo,j

27 w;rqrisen de. Abraam to. prwi. eivj to.n to,pon ou- ei`sth,kei evnanti,on kuri,ou

28 kai. evpe,bleyen evpi. pro,swpon Sodomwn kai. Gomorraj kai. evpi. pro,swpon th/j gh/j th/j pericw,rou kai. ei=den kai. ivdou. avne,bainen flo.x th/j gh/j w`sei. avtmi.j kami,nou

29 kai. evge,neto evn tw/| evktri/yai ku,rion pa,saj ta.j po,leij th/j perioi,kou evmnh,sqh o` qeo.j tou/ Abraam kai. evxape,steilen to.n Lwt evk me,sou th/j katastrofh/j evn tw/| katastre,yai ku,rion ta.j po,leij evn ai-j katw,|kei evn auvtai/j Lwt

30 avne,bh de. Lwt evk Shgwr kai. evka,qhto evn tw/| o;rei kai. ai` du,o qugate,rej auvtou/ metV auvtou/ evfobh,qh ga.r katoikh/sai evn Shgwr kai. w;|khsen evn tw/| sphlai,w| auvto.j kai. ai` du,o qugate,rej auvtou/ metV auvtou/

31 ei=pen de. h` presbute,ra pro.j th.n newte,ran o` path.r h`mw/n presbu,teroj kai. ouvdei,j evstin evpi. th/j gh/j o]j eivseleu,setai pro.j h`ma/j w`j kaqh,kei pa,sh| th/| gh/|

32 deu/ro kai. poti,swmen to.n pate,ra h`mw/n oi=non kai. koimhqw/men metV auvtou/ kai. evxanasth,swmen evk tou/ patro.j h`mw/n spe,rma

33 evpo,tisan de. to.n pate,ra auvtw/n oi=non evn th/| nukti. tau,th| kai. eivselqou/sa h` presbute,ra evkoimh,qh meta. tou/ patro.j auvth/j th.n nu,kta evkei,nhn kai. ouvk h;|dei evn tw/| koimhqh/nai auvth.n kai. avnasth/nai

34 evge,neto de. th/| evpau,rion kai. ei=pen h` presbute,ra pro.j th.n newte,ran ivdou. evkoimh,qhn evcqe.j meta. tou/ patro.j h`mw/n poti,swmen auvto.n oi=non kai. th.n nu,kta tau,thn kai. eivselqou/sa koimh,qhti metV auvtou/ kai. evxanasth,swmen evk tou/ patro.j h`mw/n spe,rma

35 evpo,tisan de. kai. evn th/| nukti. evkei,nh| to.n pate,ra auvtw/n oi=non kai. eivselqou/sa h` newte,ra evkoimh,qh meta. tou/ patro.j auvth/j kai. ouvk h;|dei evn tw/| koimhqh/nai auvth.n kai. avnasth/nai

36 kai. sune,labon ai` du,o qugate,rej Lwt evk tou/ patro.j auvtw/n

37 kai. e;teken h` presbute,ra ui`o.n kai. evka,lesen to. o;noma auvtou/ Mwab le,gousa evk tou/ patro,j mou ou-toj path.r Mwabitw/n e[wj th/j sh,meron h`me,raj

38 e;teken de. kai. h` newte,ra ui`o.n kai. evka,lesen to. o;noma auvtou/ Amman ui`o.j tou/ ge,nouj mou ou-toj path.r Ammanitw/n e[wj th/j sh,meron h`me,raj

20 kai. evki,nhsen evkei/qen Abraam eivj gh/n pro.j li,ba kai. w;|khsen avna. me,son Kadhj kai. avna. me,son Sour kai. parw,|khsen evn Geraroij

2 ei=pen de. Abraam peri. Sarraj th/j gunaiko.j auvtou/ o[ti avdelfh, mou, evstin evfobh,qh ga.r eivpei/n o[ti gunh, mou, evstin mh,pote avpoktei,nwsin auvto.n oi` a;ndrej th/j po,lewj diV auvth,n avpe,steilen de. Abimelec basileu.j Gerarwn kai. e;laben th.n Sarran

3 kai. eivsh/lqen o` qeo.j pro.j Abimelec evn u[pnw| th.n nu,kta kai. ei=pen ivdou. su. avpoqnh,|skeij peri. th/j gunaiko,j h-j e;labej au[th de, evstin sunw|khkui/a avndri,

4 Abimelec de. ouvc h[yato auvth/j kai. ei=pen ku,rie e;qnoj avgnoou/n kai. di,kaion avpolei/j

5 ouvk auvto,j moi ei=pen avdelfh, mou, evstin kai. auvth, moi ei=pen avdelfo,j mou, evstin evn kaqara/| kardi,a| kai. evn dikaiosu,nh| ceirw/n evpoi,hsa tou/to

6 ei=pen de. auvtw/| o` qeo.j kaqV u[pnon kavgw. e;gnwn o[ti evn kaqara/| kardi,a| evpoi,hsaj tou/to kai. evfeisa,mhn evgw, sou tou/ mh. a`martei/n se eivj evme, e[neken tou,tou ouvk avfh/ka, se a[yasqai auvth/j

7 nu/n de. avpo,doj th.n gunai/ka tw/| avnqrw,pw| o[ti profh,thj evsti.n kai. proseu,xetai peri. sou/ kai. zh,sh| eiv de. mh. avpodi,dwj gnw/qi o[ti avpoqanh/| su. kai. pa,nta ta. sa,

8 kai. w;rqrisen Abimelec to. prwi. kai. evka,lesen pa,ntaj tou.j pai/daj auvtou/ kai. evla,lhsen pa,nta ta. r`h,mata tau/ta eivj ta. w=ta auvtw/n evfobh,qhsan de. pa,ntej oi` a;nqrwpoi sfo,dra

9 kai. evka,lesen Abimelec to.n Abraam kai. ei=pen auvtw/| ti, tou/to evpoi,hsaj h`mi/n mh, ti h`ma,rtomen eivj se, o[ti evph,gagej evpV evme. kai. evpi. th.n basilei,an mou a`marti,an mega,lhn e;rgon o] ouvdei.j poih,sei pepoi,hka,j moi

10 ei=pen de. Abimelec tw/| Abraam ti, evnidw.n evpoi,hsaj tou/to

11 ei=pen de. Abraam ei=pa ga,r a;ra ouvk e;stin qeose,beia evn tw/| to,pw| tou,tw| evme, te avpoktenou/sin e[neken th/j gunaiko,j mou

12 kai. ga.r avlhqw/j avdelfh, mou, evstin evk patro,j avllV ouvk evk mhtro,j evgenh,qh de, moi eivj gunai/ka

13 evge,neto de. h`ni,ka evxh,gage,n me o` qeo.j evk tou/ oi;kou tou/ patro,j mou kai. ei=pa auvth/| tau,thn th.n dikaiosu,nhn poih,seij evpV evme, eivj pa,nta to,pon ou- eva.n eivse,lqwmen evkei/ eivpo.n evme. o[ti avdelfo,j mou, evstin

14 e;laben de. Abimelec ci,lia di,dracma pro,bata kai. mo,scouj kai. pai/daj kai. paidi,skaj kai. e;dwken tw/| Abraam kai. avpe,dwken auvtw/| Sarran th.n gunai/ka auvtou/

15 kai. ei=pen Abimelec tw/| Abraam ivdou. h` gh/ mou evnanti,on sou ou- eva,n soi avre,skh| katoi,kei

16 th/| de. Sarra ei=pen ivdou. de,dwka ci,lia di,dracma tw/| avdelfw/| sou tau/ta e;stai soi eivj timh.n tou/ prosw,pou sou kai. pa,saij tai/j meta. sou/ kai. pa,nta avlh,qeuson

17 proshu,xato de. Abraam pro.j to.n qeo,n kai. iva,sato o` qeo.j to.n Abimelec kai. th.n gunai/ka auvtou/ kai. ta.j paidi,skaj auvtou/ kai. e;tekon

18 o[ti sugklei,wn sune,kleisen ku,rioj e;xwqen pa/san mh,tran evn tw/| oi;kw| tou/ Abimelec e[neken Sarraj th/j gunaiko.j Abraam

21 kai. ku,rioj evpeske,yato th.n Sarran kaqa. ei=pen kai. evpoi,hsen ku,rioj th/| Sarra kaqa. evla,lhsen

2 kai. sullabou/sa e;teken Sarra tw/| Abraam ui`o.n eivj to. gh/raj eivj to.n kairo,n kaqa. evla,lhsen auvtw/| ku,rioj

3 kai. evka,lesen Abraam to. o;noma tou/ ui`ou/ auvtou/ tou/ genome,nou auvtw/| o]n e;teken auvtw/| Sarra Isaak

4 perie,temen de. Abraam to.n Isaak th/| ovgdo,h| h`me,ra| kaqa. evnetei,lato auvtw/| o` qeo,j

5 Abraam de. h=n e`kato.n evtw/n h`ni,ka evge,neto auvtw/| Isaak o` ui`o.j auvtou/

6 ei=pen de. Sarra ge,lwta, moi evpoi,hsen ku,rioj o]j ga.r a'n avkou,sh| sugcarei/tai, moi

7 kai. ei=pen ti,j avnaggelei/ tw/| Abraam o[ti qhla,zei paidi,on Sarra o[ti e;tekon ui`o.n evn tw/| gh,rei mou

8 kai. huvxh,qh to. paidi,on kai. avpegalakti,sqh kai. evpoi,hsen Abraam doch.n mega,lhn h-| h`me,ra| avpegalakti,sqh Isaak o` ui`o.j auvtou/

9 ivdou/sa de. Sarra to.n ui`o.n Agar th/j Aivgupti,aj o]j evge,neto tw/| Abraam pai,zonta meta. Isaak tou/ ui`ou/ auvth/j

10 kai. ei=pen tw/| Abraam e;kbale th.n paidi,skhn tau,thn kai. to.n ui`o.n auvth/j ouv ga.r klhronomh,sei o` ui`o.j th/j paidi,skhj tau,thj meta. tou/ ui`ou/ mou Isaak

11 sklhro.n de. evfa,nh to. r`h/ma sfo,dra evnanti,on Abraam peri. tou/ ui`ou/ auvtou/

12 ei=pen de. o` qeo.j tw/| Abraam mh. sklhro.n e;stw to. r`h/ma evnanti,on sou peri. tou/ paidi,ou kai. peri. th/j paidi,skhj pa,nta o[sa eva.n ei;ph| soi Sarra a;koue th/j fwnh/j auvth/j o[ti evn Isaak klhqh,setai, soi spe,rma

13 kai. to.n ui`o.n de. th/j paidi,skhj tau,thj eivj e;qnoj me,ga poih,sw auvto,n o[ti spe,rma so,n evstin

14 avne,sth de. Abraam to. prwi. kai. e;laben a;rtouj kai. avsko.n u[datoj kai. e;dwken Agar kai. evpe,qhken evpi. to.n w=mon kai. to. paidi,on kai. avpe,steilen auvth,n avpelqou/sa de. evplana/to th.n e;rhmon kata. to. fre,ar tou/ o[rkou

15 evxe,lipen de. to. u[dwr evk tou/ avskou/ kai. e;rriyen to. paidi,on u`poka,tw mia/j evla,thj

16 avpelqou/sa de. evka,qhto avpe,nanti auvtou/ makro,qen w`sei. to,xou bolh,n ei=pen ga,r ouv mh. i;dw to.n qa,naton tou/ paidi,ou mou kai. evka,qisen avpe,nanti auvtou/ avnaboh/san de. to. paidi,on e;klausen

17 eivsh,kousen de. o` qeo.j th/j fwnh/j tou/ paidi,ou evk tou/ to,pou ou- h=n kai. evka,lesen a;ggeloj tou/ qeou/ th.n Agar evk tou/ ouvranou/ kai. ei=pen auvth/| ti, evstin Agar mh. fobou/ evpakh,koen ga.r o` qeo.j th/j fwnh/j tou/ paidi,ou sou evk tou/ to,pou ou- evstin

18 avna,sthqi labe. to. paidi,on kai. kra,thson th/| ceiri, sou auvto, eivj ga.r e;qnoj me,ga poih,sw auvto,n

19 kai. avne,w|xen o` qeo.j tou.j ovfqalmou.j auvth/j kai. ei=den fre,ar u[datoj zw/ntoj kai. evporeu,qh kai. e;plhsen to.n avsko.n u[datoj kai. evpo,tisen to. paidi,on

20 kai. h=n o` qeo.j meta. tou/ paidi,ou kai. huvxh,qh kai. katw,|khsen evn th/| evrh,mw| evge,neto de. toxo,thj

21 kai. katw,|khsen evn th/| evrh,mw| th/| Faran kai. e;laben auvtw/| h` mh,thr gunai/ka evk gh/j Aivgu,ptou

22 evge,neto de. evn tw/| kairw/| evkei,nw| kai. ei=pen Abimelec kai. Ocozaq o` numfagwgo.j auvtou/ kai. Fikol o` avrcistra,thgoj th/j duna,mewj auvtou/ pro.j Abraam le,gwn o` qeo.j meta. sou/ evn pa/sin oi-j eva.n poih/|j

23 nu/n ou=n o;moso,n moi to.n qeo.n mh. avdikh,sein me mhde. to. spe,rma mou mhde. to. o;noma, mou avlla. kata. th.n dikaiosu,nhn h]n evpoi,hsa meta. sou/ poih,seij metV evmou/ kai. th/| gh/| h-| su. parw,|khsaj evn auvth/|

24 kai. ei=pen Abraam evgw. ovmou/mai

25 kai. h;legxen Abraam to.n Abimelec peri. tw/n frea,twn tou/ u[datoj w-n avfei,lanto oi` pai/dej tou/ Abimelec

26 kai. ei=pen auvtw/| Abimelec ouvk e;gnwn ti,j evpoi,hsen to. pra/gma tou/to ouvde. su, moi avph,ggeilaj ouvde. evgw. h;kousa avllV h' sh,meron

27 kai. e;laben Abraam pro,bata kai. mo,scouj kai. e;dwken tw/| Abimelec kai. die,qento avmfo,teroi diaqh,khn

28 kai. e;sthsen Abraam e`pta. avmna,daj proba,twn mo,naj

29 kai. ei=pen Abimelec tw/| Abraam ti, eivsin ai` e`pta. avmna,dej tw/n proba,twn tou,twn a]j e;sthsaj mo,naj

30 kai. ei=pen Abraam o[ti ta.j e`pta. avmna,daj tau,taj lh,myh| parV evmou/ i[na w=si,n moi eivj martu,rion o[ti evgw. w;ruxa to. fre,ar tou/to

31 dia. tou/to evpwno,masen to. o;noma tou/ to,pou evkei,nou Fre,ar o`rkismou/ o[ti evkei/ w;mosan avmfo,teroi

32 kai. die,qento diaqh,khn evn tw/| fre,ati tou/ o[rkou avne,sth de. Abimelec kai. Ocozaq o` numfagwgo.j auvtou/ kai. Fikol o` avrcistra,thgoj th/j duna,mewj auvtou/ kai. evpe,streyan eivj th.n gh/n tw/n Fulistiim

33 kai. evfu,teusen Abraam a;rouran evpi. tw/| fre,ati tou/ o[rkou kai. evpekale,sato evkei/ to. o;noma kuri,ou qeo.j aivw,nioj

34 parw,|khsen de. Abraam evn th/| gh/| tw/n Fulistiim h`me,raj polla,j

22 kai. evge,neto meta. ta. r`h,mata tau/ta o` qeo.j evpei,razen to.n Abraam kai. ei=pen pro.j auvto,n Abraam Abraam o` de. ei=pen ivdou. evgw,

2 kai. ei=pen labe. to.n ui`o,n sou to.n avgaphto,n o]n hvga,phsaj to.n Isaak kai. poreu,qhti eivj th.n gh/n th.n u`yhlh.n kai. avne,negkon auvto.n evkei/ eivj o`loka,rpwsin evfV e]n tw/n ovre,wn w-n a;n soi ei;pw

3 avnasta.j de. Abraam to. prwi. evpe,saxen th.n o;non auvtou/ pare,laben de. meqV e`autou/ du,o pai/daj kai. Isaak to.n ui`o.n auvtou/ kai. sci,saj xu,la eivj o`loka,rpwsin avnasta.j evporeu,qh kai. h=lqen evpi. to.n to,pon o]n ei=pen auvtw/| o` qeo,j

4 th/| h`me,ra| th/| tri,th| kai. avnable,yaj Abraam toi/j ovfqalmoi/j ei=den to.n to,pon makro,qen

5 kai. ei=pen Abraam toi/j paisi.n auvtou/ kaqi,sate auvtou/ meta. th/j o;nou evgw. de. kai. to. paida,rion dieleuso,meqa e[wj w-de kai. proskunh,santej avnastre,ywmen pro.j u`ma/j

6 e;laben de. Abraam ta. xu,la th/j o`lokarpw,sewj kai. evpe,qhken Isaak tw/| ui`w/| auvtou/ e;laben de. kai. to. pu/r meta. cei/ra kai. th.n ma,cairan kai. evporeu,qhsan oi` du,o a[ma

7 ei=pen de. Isaak pro.j Abraam to.n pate,ra auvtou/ ei;paj pa,ter o` de. ei=pen ti, evstin te,knon le,gwn ivdou. to. pu/r kai. ta. xu,la pou/ evstin to. pro,baton to. eivj o`loka,rpwsin

8 ei=pen de. Abraam o` qeo.j o;yetai e`autw/| pro,baton eivj o`loka,rpwsin te,knon poreuqe,ntej de. avmfo,teroi a[ma

9 h=lqon evpi. to.n to,pon o]n ei=pen auvtw/| o` qeo,j kai. wv|kodo,mhsen evkei/ Abraam qusiasth,rion kai. evpe,qhken ta. xu,la kai. sumpodi,saj Isaak to.n ui`o.n auvtou/ evpe,qhken auvto.n evpi. to. qusiasth,rion evpa,nw tw/n xu,lwn

10 kai. evxe,teinen Abraam th.n cei/ra auvtou/ labei/n th.n ma,cairan sfa,xai to.n ui`o.n auvtou/

11 kai. evka,lesen auvto.n a;ggeloj kuri,ou evk tou/ ouvranou/ kai. ei=pen auvtw/| Abraam Abraam o` de. ei=pen ivdou. evgw,

12 kai. ei=pen mh. evpiba,lh|j th.n cei/ra, sou evpi. to. paida,rion mhde. poih,sh|j auvtw/| mhde,n nu/n ga.r e;gnwn o[ti fobh/| to.n qeo.n su. kai. ouvk evfei,sw tou/ ui`ou/ sou tou/ avgaphtou/ diV evme,

13 kai. avnable,yaj Abraam toi/j ovfqalmoi/j auvtou/ ei=den kai. ivdou. krio.j ei-j kateco,menoj evn futw/| sabek tw/n kera,twn kai. evporeu,qh Abraam kai. e;laben to.n krio.n kai. avnh,negken auvto.n eivj o`loka,rpwsin avnti. Isaak tou/ ui`ou/ auvtou/

14 kai. evka,lesen Abraam to. o;noma tou/ to,pou evkei,nou ku,rioj ei=den i[na ei;pwsin sh,meron evn tw/| o;rei ku,rioj w;fqh

15 kai. evka,lesen a;ggeloj kuri,ou to.n Abraam deu,teron evk tou/ ouvranou/

16 le,gwn katV evmautou/ w;mosa le,gei ku,rioj ou- ei[neken evpoi,hsaj to. r`h/ma tou/to kai. ouvk evfei,sw tou/ ui`ou/ sou tou/ avgaphtou/ diV evme,

17 h= mh.n euvlogw/n euvlogh,sw se kai. plhqu,nwn plhqunw/ to. spe,rma sou w`j tou.j avste,raj tou/ ouvranou/ kai. w`j th.n a;mmon th.n para. to. cei/loj th/j qala,sshj kai. klhronomh,sei to. spe,rma sou ta.j po,leij tw/n u`penanti,wn

18 kai. evneuloghqh,sontai evn tw/| spe,rmati, sou pa,nta ta. e;qnh th/j gh/j avnqV w-n u`ph,kousaj th/j evmh/j fwnh/j

19 avpestra,fh de. Abraam pro.j tou.j pai/daj auvtou/ kai. avnasta,ntej evporeu,qhsan a[ma evpi. to. fre,ar tou/ o[rkou kai. katw,|khsen Abraam evpi. tw/| fre,ati tou/ o[rkou

20 evge,neto de. meta. ta. r`h,mata tau/ta kai. avnhgge,lh tw/| Abraam le,gontej ivdou. te,token Melca kai. auvth. ui`ou.j Nacwr tw/| avdelfw/| sou

21 to.n Wx prwto,tokon kai. to.n Baux avdelfo.n auvtou/ kai. to.n Kamouhl pate,ra Su,rwn

22 kai. to.n Casad kai. to.n Azau kai. to.n Faldaj kai. to.n Iedlaf kai. to.n Baqouhl

23 kai. Baqouhl evge,nnhsen th.n Rebekkan ovktw. ou-toi ui`oi, ou]j e;teken Melca tw/| Nacwr tw/| avdelfw/| Abraam

24 kai. h` pallakh. auvtou/ h-| o;noma Rehma e;teken kai. auvth. to.n Tabek kai. to.n Gaam kai. to.n Tocoj kai. to.n Mwca

23 evge,neto de. h` zwh. Sarraj e;th e`kato.n ei;kosi e`pta,

2 kai. avpe,qanen Sarra evn po,lei Arbok h[ evstin evn tw/| koilw,mati au[th evsti.n Cebrwn evn gh/| Canaan h=lqen de. Abraam ko,yasqai Sarran kai. penqh/sai

3 kai. avne,sth Abraam avpo. tou/ nekrou/ auvtou/ kai. ei=pen toi/j ui`oi/j Cet le,gwn

4 pa,roikoj kai. parepi,dhmoj evgw, eivmi meqV u`mw/n do,te ou=n moi kth/sin ta,fou meqV u`mw/n kai. qa,yw to.n nekro,n mou avpV evmou/

5 avpekri,qhsan de. oi` ui`oi. Cet pro.j Abraam le,gontej

6 mh, ku,rie a;kouson de. h`mw/n basileu.j para. qeou/ ei= su. evn h`mi/n evn toi/j evklektoi/j mnhmei,oij h`mw/n qa,yon to.n nekro,n sou ouvdei.j ga.r h`mw/n to. mnhmei/on auvtou/ kwlu,sei avpo. sou/ tou/ qa,yai to.n nekro,n sou evkei/

7 avnasta.j de. Abraam proseku,nhsen tw/| law/| th/j gh/j toi/j ui`oi/j Cet

8 kai. evla,lhsen pro.j auvtou.j Abraam le,gwn eiv e;cete th/| yuch/| u`mw/n w[ste qa,yai to.n nekro,n mou avpo. prosw,pou mou avkou,sate, mou kai. lalh,sate peri. evmou/ Efrwn tw/| tou/ Saar

9 kai. do,tw moi to. sph,laion to. diplou/n o[ evstin auvtw/| to. o'n evn me,rei tou/ avgrou/ auvtou/ avrguri,ou tou/ avxi,ou do,tw moi auvto. evn u`mi/n eivj kth/sin mnhmei,ou

10 Efrwn de. evka,qhto evn me,sw| tw/n ui`w/n Cet avpokriqei.j de. Efrwn o` Cettai/oj pro.j Abraam ei=pen avkouo,ntwn tw/n ui`w/n Cet kai. pa,ntwn tw/n eivsporeuome,nwn eivj th.n po,lin le,gwn

11 parV evmoi. genou/ ku,rie kai. a;kouso,n mou to.n avgro.n kai. to. sph,laion to. evn auvtw/| soi di,dwmi evnanti,on pa,ntwn tw/n politw/n mou de,dwka, soi qa,yon to.n nekro,n sou

12 kai. proseku,nhsen Abraam evnanti,on tou/ laou/ th/j gh/j

13 kai. ei=pen tw/| Efrwn eivj ta. w=ta tou/ laou/ th/j gh/j evpeidh. pro.j evmou/ ei= a;kouso,n mou to. avrgu,rion tou/ avgrou/ labe. parV evmou/ kai. qa,yw to.n nekro,n mou evkei/

14 avpekri,qh de. Efrwn tw/| Abraam le,gwn

15 ouvci, ku,rie avkh,koa gh/ tetrakosi,wn didra,cmwn avrguri,ou avna. me,son evmou/ kai. sou/ ti, a'n ei;h tou/to su. de. to.n nekro,n sou qa,yon

16 kai. h;kousen Abraam tou/ Efrwn kai. avpekate,sthsen Abraam tw/| Efrwn to. avrgu,rion o] evla,lhsen eivj ta. w=ta tw/n ui`w/n Cet tetrako,sia di,dracma avrguri,ou doki,mou evmpo,roij

17 kai. e;sth o` avgro.j Efrwn o]j h=n evn tw/| diplw/| sphlai,w| o[j evstin kata. pro,swpon Mambrh o` avgro.j kai. to. sph,laion o] h=n evn auvtw/| kai. pa/n de,ndron o] h=n evn tw/| avgrw/| o[ evstin evn toi/j o`ri,oij auvtou/ ku,klw|

18 tw/| Abraam eivj kth/sin evnanti,on tw/n ui`w/n Cet kai. pa,ntwn tw/n eivsporeuome,nwn eivj th.n po,lin

19 meta. tau/ta e;qayen Abraam Sarran th.n gunai/ka auvtou/ evn tw/| sphlai,w| tou/ avgrou/ tw/| diplw/| o[ evstin avpe,nanti Mambrh au[th evsti.n Cebrwn evn th/| gh/| Canaan

20 kai. evkurw,qh o` avgro.j kai. to. sph,laion o] h=n evn auvtw/| tw/| Abraam eivj kth/sin ta,fou para. tw/n ui`w/n Cet

24 kai. Abraam h=n presbu,teroj probebhkw.j h`merw/n kai. ku,rioj euvlo,ghsen to.n Abraam kata. pa,nta

2 kai. ei=pen Abraam tw/| paidi. auvtou/ tw/| presbute,rw| th/j oivki,aj auvtou/ tw/| a;rconti pa,ntwn tw/n auvtou/ qe.j th.n cei/ra, sou u`po. to.n mhro,n mou

3 kai. evxorkiw/ se ku,rion to.n qeo.n tou/ ouvranou/ kai. to.n qeo.n th/j gh/j i[na mh. la,bh|j gunai/ka tw/| ui`w/| mou Isaak avpo. tw/n qugate,rwn tw/n Cananai,wn meqV w-n evgw. oivkw/ evn auvtoi/j

4 avlla. eivj th.n gh/n mou ou- evgeno,mhn poreu,sh| kai. eivj th.n fulh,n mou kai. lh,myh| gunai/ka tw/| ui`w/| mou Isaak evkei/qen

5 ei=pen de. pro.j auvto.n o` pai/j mh,pote ouv bou,letai h` gunh. poreuqh/nai metV evmou/ ovpi,sw eivj th.n gh/n tau,thn avpostre,yw to.n ui`o,n sou eivj th.n gh/n o[qen evxh/lqej evkei/qen

6 ei=pen de. pro.j auvto.n Abraam pro,sece seautw/| mh. avpostre,yh|j to.n ui`o,n mou evkei/

7 ku,rioj o` qeo.j tou/ ouvranou/ kai. o` qeo.j th/j gh/j o]j e;labe,n me evk tou/ oi;kou tou/ patro,j mou kai. evk th/j gh/j h-j evgenh,qhn o]j evla,lhse,n moi kai. w;mose,n moi le,gwn soi. dw,sw th.n gh/n tau,thn kai. tw/| spe,rmati, sou auvto.j avpostelei/ to.n a;ggelon auvtou/ e;mprosqe,n sou kai. lh,myh| gunai/ka tw/| ui`w/| mou Isaak evkei/qen

8 eva.n de. mh. qe,lh| h` gunh. poreuqh/nai meta. sou/ eivj th.n gh/n tau,thn kaqaro.j e;sh| avpo. tou/ o[rkou tou,tou mo,non to.n ui`o,n mou mh. avpostre,yh|j evkei/

9 kai. e;qhken o` pai/j th.n cei/ra auvtou/ u`po. to.n mhro.n Abraam tou/ kuri,ou auvtou/ kai. w;mosen auvtw/| peri. tou/ r`h,matoj tou,tou

10 kai. e;laben o` pai/j de,ka kamh,louj avpo. tw/n kamh,lwn tou/ kuri,ou auvtou/ kai. avpo. pa,ntwn tw/n avgaqw/n tou/ kuri,ou auvtou/ meqV e`autou/ kai. avnasta.j evporeu,qh eivj th.n Mesopotami,an eivj th.n po,lin Nacwr

11 kai. evkoi,misen ta.j kamh,louj e;xw th/j po,lewj para. to. fre,ar tou/ u[datoj to. pro.j ovye, h`ni,ka evkporeu,ontai ai` u`dreuo,menai

12 kai. ei=pen ku,rie o` qeo.j tou/ kuri,ou mou Abraam euvo,dwson evnanti,on evmou/ sh,meron kai. poi,hson e;leoj meta. tou/ kuri,ou mou Abraam

13 ivdou. evgw. e[sthka evpi. th/j phgh/j tou/ u[datoj ai` de. qugate,rej tw/n oivkou,ntwn th.n po,lin evkporeu,ontai avntlh/sai u[dwr

14 kai. e;stai h` parqe,noj h-| a'n evgw. ei;pw evpi,klinon th.n u`dri,an sou i[na pi,w kai. ei;ph| moi pi,e kai. ta.j kamh,louj sou potiw/ e[wj a'n pau,swntai pi,nousai tau,thn h`toi,masaj tw/| paidi, sou Isaak kai. evn tou,tw| gnw,somai o[ti evpoi,hsaj e;leoj tw/| kuri,w| mou Abraam

15 kai. evge,neto pro. tou/ suntele,sai auvto.n lalou/nta evn th/| dianoi,a| kai. ivdou. Rebekka evxeporeu,eto h` tecqei/sa Baqouhl ui`w/| Melcaj th/j gunaiko.j Nacwr avdelfou/ de. Abraam e;cousa th.n u`dri,an evpi. tw/n w;mwn auvth/j

16 h` de. parqe,noj h=n kalh. th/| o;yei sfo,dra parqe,noj h=n avnh.r ouvk e;gnw auvth,n kataba/sa de. evpi. th.n phgh.n e;plhsen th.n u`dri,an kai. avne,bh

17 evpe,dramen de. o` pai/j eivj suna,nthsin auvth/j kai. ei=pen po,tiso,n me mikro.n u[dwr evk th/j u`dri,aj sou

18 h` de. ei=pen pi,e ku,rie kai. e;speusen kai. kaqei/len th.n u`dri,an evpi. to.n braci,ona auvth/j kai. evpo,tisen auvto,n

19 e[wj evpau,sato pi,nwn kai. ei=pen kai. tai/j kamh,loij sou u`dreu,somai e[wj a'n pa/sai pi,wsin

20 kai. e;speusen kai. evxeke,nwsen th.n u`dri,an eivj to. potisth,rion kai. e;dramen e;ti evpi. to. fre,ar avntlh/sai kai. u`dreu,sato pa,saij tai/j kamh,loij

21 o` de. a;nqrwpoj katema,nqanen auvth.n kai. paresiw,pa tou/ gnw/nai eiv euvo,dwken ku,rioj th.n o`do.n auvtou/ h' ou;

22 evge,neto de. h`ni,ka evpau,santo pa/sai ai` ka,mhloi pi,nousai e;laben o` a;nqrwpoj evnw,tia crusa/ avna. dracmh.n o`lkh/j kai. du,o ye,lia evpi. ta.j cei/raj auvth/j de,ka crusw/n o`lkh. auvtw/n

23 kai. evphrw,thsen auvth.n kai. ei=pen quga,thr ti,noj ei= avna,ggeilo,n moi eiv e;stin para. tw/| patri, sou to,poj h`mi/n katalu/sai

24 kai. ei=pen auvtw/| quga,thr Baqouhl eivmi. evgw. tou/ Melcaj o]n e;teken tw/| Nacwr

25 kai. ei=pen auvtw/| kai. a;cura kai. corta,smata polla. parV h`mi/n kai. to,poj tou/ katalu/sai

26 kai. euvdokh,saj o` a;nqrwpoj proseku,nhsen kuri,w|

27 kai. ei=pen euvloghto.j ku,rioj o` qeo.j tou/ kuri,ou mou Abraam o]j ouvk evgkate,lipen th.n dikaiosu,nhn auvtou/ kai. th.n avlh,qeian avpo. tou/ kuri,ou mou evme. euvo,dwken ku,rioj eivj oi=kon tou/ avdelfou/ tou/ kuri,ou mou

28 kai. dramou/sa h` pai/j avph,ggeilen eivj to.n oi=kon th/j mhtro.j auvth/j kata. ta. r`h,mata tau/ta

29 th/| de. Rebekka avdelfo.j h=n w-| o;noma Laban kai. e;dramen Laban pro.j to.n a;nqrwpon e;xw evpi. th.n phgh,n

30 kai. evge,neto h`ni,ka ei=den ta. evnw,tia kai. ta. ye,lia evpi. ta.j cei/raj th/j avdelfh/j auvtou/ kai. o[te h;kousen ta. r`h,mata Rebekkaj th/j avdelfh/j auvtou/ legou,shj ou[twj lela,lhke,n moi o` a;nqrwpoj kai. h=lqen pro.j to.n a;nqrwpon e`sthko,toj auvtou/ evpi. tw/n kamh,lwn evpi. th/j phgh/j

31 kai. ei=pen auvtw/| deu/ro ei;selqe euvloghto.j ku,rioj i[na ti, e[sthkaj e;xw evgw. de. h`toi,maka th.n oivki,an kai. to,pon tai/j kamh,loij

32 eivsh/lqen de. o` a;nqrwpoj eivj th.n oivki,an kai. avpe,saxen ta.j kamh,louj kai. e;dwken a;cura kai. corta,smata tai/j kamh,loij kai. u[dwr ni,yasqai toi/j posi.n auvtou/ kai. toi/j posi.n tw/n avndrw/n tw/n metV auvtou/

33 kai. pare,qhken auvtoi/j a;rtouj fagei/n kai. ei=pen ouv mh. fa,gw e[wj tou/ lalh/sai, me ta. r`h,mata, mou kai. ei=pan la,lhson

34 kai. ei=pen pai/j Abraam evgw, eivmi

35 ku,rioj de. euvlo,ghsen to.n ku,rio,n mou sfo,dra kai. u`yw,qh kai. e;dwken auvtw/| pro,bata kai. mo,scouj avrgu,rion kai. crusi,on pai/daj kai. paidi,skaj kamh,louj kai. o;nouj

36 kai. e;teken Sarra h` gunh. tou/ kuri,ou mou ui`o.n e[na tw/| kuri,w| mou meta. to. ghra/sai auvto,n kai. e;dwken auvtw/| o[sa h=n auvtw/|

37 kai. w[rkise,n me o` ku,rio,j mou le,gwn ouv lh,myh| gunai/ka tw/| ui`w/| mou avpo. tw/n qugate,rwn tw/n Cananai,wn evn oi-j evgw. paroikw/ evn th/| gh/| auvtw/n

38 avllV h' eivj to.n oi=kon tou/ patro,j mou poreu,sh| kai. eivj th.n fulh,n mou kai. lh,myh| gunai/ka tw/| ui`w/| mou evkei/qen

39 ei=pa de. tw/| kuri,w| mou mh,pote ouv poreu,setai h` gunh. metV evmou/

40 kai. ei=pe,n moi ku,rioj w-| euvhre,sthsa evnanti,on auvtou/ auvto.j avpostelei/ to.n a;ggelon auvtou/ meta. sou/ kai. euvodw,sei th.n o`do,n sou kai. lh,myh| gunai/ka tw/| ui`w/| mou evk th/j fulh/j mou kai. evk tou/ oi;kou tou/ patro,j mou

41 to,te avqw/|oj e;sh| avpo. th/j avra/j mou h`ni,ka ga.r eva.n e;lqh|j eivj th.n evmh.n fulh.n kai. mh, soi dw/sin kai. e;sh| avqw/|oj avpo. tou/ o`rkismou/ mou

42 kai. evlqw.n sh,meron evpi. th.n phgh.n ei=pa ku,rie o` qeo.j tou/ kuri,ou mou Abraam eiv su. euvodoi/j th.n o`do,n mou h]n nu/n evgw. poreu,omai evpV auvth,n

43 ivdou. evgw. evfe,sthka evpi. th/j phgh/j tou/ u[datoj kai. ai` qugate,rej tw/n avnqrw,pwn th/j po,lewj evxeleu,sontai u`dreu,sasqai u[dwr kai. e;stai h` parqe,noj h-| a'n evgw. ei;pw po,tiso,n me mikro.n u[dwr evk th/j u`dri,aj sou

44 kai. ei;ph| moi kai. su. pi,e kai. tai/j kamh,loij sou u`dreu,somai au[th h` gunh, h]n h`toi,masen ku,rioj tw/| e`autou/ qera,ponti Isaak kai. evn tou,tw| gnw,somai o[ti pepoi,hkaj e;leoj tw/| kuri,w| mou Abraam

45 kai. evge,neto pro. tou/ suntele,sai me lalou/nta evn th/| dianoi,a| euvqu.j Rebekka evxeporeu,eto e;cousa th.n u`dri,an evpi. tw/n w;mwn kai. kate,bh evpi. th.n phgh.n kai. u`dreu,sato ei=pa de. auvth/| po,tiso,n me

46 kai. speu,sasa kaqei/len th.n u`dri,an auvth/j avfV e`auth/j kai. ei=pen pi,e su, kai. ta.j kamh,louj sou potiw/ kai. e;pion kai. ta.j kamh,louj mou evpo,tisen

47 kai. hvrw,thsa auvth.n kai. ei=pa ti,noj ei= quga,thr h` de. e;fh quga,thr Baqouhl eivmi. tou/ ui`ou/ Nacwr o]n e;teken auvtw/| Melca kai. perie,qhka auvth/| ta. evnw,tia kai. ta. ye,lia peri. ta.j cei/raj auvth/j

48 kai. euvdokh,saj proseku,nhsa kuri,w| kai. euvlo,ghsa ku,rion to.n qeo.n tou/ kuri,ou mou Abraam o]j euvo,dwse,n moi evn o`dw/| avlhqei,aj labei/n th.n qugate,ra tou/ avdelfou/ tou/ kuri,ou mou tw/| ui`w/| auvtou/

49 eiv ou=n poiei/te u`mei/j e;leoj kai. dikaiosu,nhn pro.j to.n ku,rio,n mou avpaggei,late, moi eiv de. mh, avpaggei,late, moi i[na evpistre,yw eivj dexia.n h' eivj avristera,n

50 avpokriqei.j de. Laban kai. Baqouhl ei=pan para. kuri,ou evxh/lqen to. pro,stagma tou/to ouv dunhso,meqa ou=n soi avnteipei/n kako.n kalw/|

51 ivdou. Rebekka evnw,pio,n sou labw.n avpo,trece kai. e;stw gunh. tw/| ui`w/| tou/ kuri,ou sou kaqa. evla,lhsen ku,rioj

52 evge,neto de. evn tw/| avkou/sai to.n pai/da to.n Abraam tw/n r`hma,twn tou,twn proseku,nhsen evpi. th.n gh/n kuri,w|

53 kai. evxene,gkaj o` pai/j skeu,h avrgura/ kai. crusa/ kai. i`matismo.n e;dwken Rebekka kai. dw/ra e;dwken tw/| avdelfw/| auvth/j kai. th/| mhtri. auvth/j

54 kai. e;fagon kai. e;pion auvto.j kai. oi` a;ndrej oi` metV auvtou/ o;ntej kai. evkoimh,qhsan kai. avnasta.j prwi. ei=pen evkpe,myate, me i[na avpe,lqw pro.j to.n ku,rio,n mou

55 ei=pan de. oi` avdelfoi. auvth/j kai. h` mh,thr meina,tw h` parqe,noj meqV h`mw/n h`me,raj w`sei. de,ka kai. meta. tau/ta avpeleu,setai

56 o` de. ei=pen pro.j auvtou,j mh. kate,cete, me kai. ku,rioj euvo,dwsen th.n o`do,n mou evkpe,myate, me i[na avpe,lqw pro.j to.n ku,rio,n mou

57 oi` de. ei=pan kale,swmen th.n pai/da kai. evrwth,swmen to. sto,ma auvth/j

58 kai. evka,lesan Rebekkan kai. ei=pan auvth/| poreu,sh| meta. tou/ avnqrw,pou tou,tou h` de. ei=pen poreu,somai

59 kai. evxe,pemyan Rebekkan th.n avdelfh.n auvtw/n kai. ta. u`pa,rconta auvth/j kai. to.n pai/da to.n Abraam kai. tou.j metV auvtou/

60 kai. euvlo,ghsan Rebekkan th.n avdelfh.n auvtw/n kai. ei=pan auvth/| avdelfh. h`mw/n ei= gi,nou eivj cilia,daj muria,dwn kai. klhronomhsa,tw to. spe,rma sou ta.j po,leij tw/n u`penanti,wn

61 avnasta/sa de. Rebekka kai. ai` a[brai auvth/j evpe,bhsan evpi. ta.j kamh,louj kai. evporeu,qhsan meta. tou/ avnqrw,pou kai. avnalabw.n o` pai/j th.n Rebekkan avph/lqen

62 Isaak de. evporeu,eto dia. th/j evrh,mou kata. to. fre,ar th/j o`ra,sewj auvto.j de. katw,|kei evn th/| gh/| th/| pro.j li,ba

63 kai. evxh/lqen Isaak avdolesch/sai eivj to. pedi,on to. pro.j dei,lhj kai. avnable,yaj toi/j ovfqalmoi/j ei=den kamh,louj evrcome,naj

64 kai. avnable,yasa Rebekka toi/j ovfqalmoi/j ei=den to.n Isaak kai. kateph,dhsen avpo. th/j kamh,lou

65 kai. ei=pen tw/| paidi, ti,j evstin o` a;nqrwpoj evkei/noj o` poreuo,menoj evn tw/| pedi,w| eivj suna,nthsin h`mi/n ei=pen de. o` pai/j ou-to,j evstin o` ku,rio,j mou h` de. labou/sa to. qe,ristron perieba,leto

66 kai. dihgh,sato o` pai/j tw/| Isaak pa,nta ta. r`h,mata a] evpoi,hsen

67 eivsh/lqen de. Isaak eivj to.n oi=kon th/j mhtro.j auvtou/ kai. e;laben th.n Rebekkan kai. evge,neto auvtou/ gunh, kai. hvga,phsen auvth,n kai. pareklh,qh Isaak peri. Sarraj th/j mhtro.j auvtou/

25 prosqe,menoj de. Abraam e;laben gunai/ka h-| o;noma Cettoura

2 e;teken de. auvtw/| to.n Zemran kai. to.n Iexan kai. to.n Madan kai. to.n Madiam kai. to.n Iesbok kai. to.n Swue

3 Iexan de. evge,nnhsen to.n Saba kai. to.n Qaiman kai. to.n Daidan ui`oi. de. Daidan evge,nonto Ragouhl kai. Nabdehl kai. Assouriim kai. Latousiim kai. Lowmim

4 ui`oi. de. Madiam Gaifa kai. Afer kai. Enwc kai. Abira kai. Elraga pa,ntej ou-toi h=san ui`oi. Cettouraj

5 e;dwken de. Abraam pa,nta ta. u`pa,rconta auvtou/ Isaak tw/| ui`w/| auvtou/

6 kai. toi/j ui`oi/j tw/n pallakw/n auvtou/ e;dwken Abraam do,mata kai. evxape,steilen auvtou.j avpo. Isaak tou/ ui`ou/ auvtou/ e;ti zw/ntoj auvtou/ pro.j avnatola.j eivj gh/n avnatolw/n

7 tau/ta de. ta. e;th h`merw/n zwh/j Abraam o[sa e;zhsen e`kato.n e`bdomh,konta pe,nte e;th

8 kai. evklipw.n avpe,qanen Abraam evn gh,rei kalw/| presbu,thj kai. plh,rhj h`merw/n kai. prosete,qh pro.j to.n lao.n auvtou/

9 kai. e;qayan auvto.n Isaak kai. Ismahl oi` ui`oi. auvtou/ eivj to. sph,laion to. diplou/n eivj to.n avgro.n Efrwn tou/ Saar tou/ Cettai,ou o[ evstin avpe,nanti Mambrh

10 to.n avgro.n kai. to. sph,laion o] evkth,sato Abraam para. tw/n ui`w/n Cet evkei/ e;qayan Abraam kai. Sarran th.n gunai/ka auvtou/

11 evge,neto de. meta. to. avpoqanei/n Abraam euvlo,ghsen o` qeo.j Isaak to.n ui`o.n auvtou/ kai. katw,|khsen Isaak para. to. fre,ar th/j o`ra,sewj

12 au-tai de. ai` gene,seij Ismahl tou/ ui`ou/ Abraam o]n e;teken Agar h` paidi,skh Sarraj tw/| Abraam

13 kai. tau/ta ta. ovno,mata tw/n ui`w/n Ismahl katV o;noma tw/n genew/n auvtou/ prwto,tokoj Ismahl Nabaiwq kai. Khdar kai. Nabdehl kai. Massam

14 kai. Masma kai. Idouma kai. Massh

15 kai. Coddad kai. Qaiman kai. Ietour kai. Nafej kai. Kedma

16 ou-toi, eivsin oi` ui`oi. Ismahl kai. tau/ta ta. ovno,mata auvtw/n evn tai/j skhnai/j auvtw/n kai. evn tai/j evpau,lesin auvtw/n dw,deka a;rcontej kata. e;qnh auvtw/n

17 kai. tau/ta ta. e;th th/j zwh/j Ismahl e`kato.n tria,konta e`pta. e;th kai. evklipw.n avpe,qanen kai. prosete,qh pro.j to. ge,noj auvtou/

18 katw,|khsen de. avpo. Euilat e[wj Sour h[ evstin kata. pro,swpon Aivgu,ptou e[wj evlqei/n pro.j VAssuri,ouj kata. pro,swpon pa,ntwn tw/n avdelfw/n auvtou/ katw,|khsen

19 kai. au-tai ai` gene,seij Isaak tou/ ui`ou/ Abraam Abraam evge,nnhsen to.n Isaak

20 h=n de. Isaak evtw/n tessara,konta o[te e;laben th.n Rebekkan qugate,ra Baqouhl tou/ Su,rou evk th/j Mesopotami,aj avdelfh.n Laban tou/ Su,rou e`autw/| gunai/ka

21 evdei/to de. Isaak kuri,ou peri. Rebekkaj th/j gunaiko.j auvtou/ o[ti stei/ra h=n evph,kousen de. auvtou/ o` qeo,j kai. e;laben evn gastri. Rebekka h` gunh. auvtou/

22 evski,rtwn de. ta. paidi,a evn auvth/| ei=pen de, eiv ou[twj moi me,llei gi,nesqai i[na ti, moi tou/to evporeu,qh de. puqe,sqai para. kuri,ou

23 kai. ei=pen ku,rioj auvth/| du,o e;qnh evn th/| gastri, sou, eivsin kai. du,o laoi. evk th/j koili,aj sou diastalh,sontai kai. lao.j laou/ u`pere,xei kai. o` mei,zwn douleu,sei tw/| evla,ssoni

24 kai. evplhrw,qhsan ai` h`me,rai tou/ tekei/n auvth,n kai. th/|de h=n di,duma evn th/| koili,a| auvth/j

25 evxh/lqen de. o` ui`o.j o` prwto,tokoj purra,khj o[loj w`sei. dora. dasu,j evpwno,masen de. to. o;noma auvtou/ Hsau

26 kai. meta. tou/to evxh/lqen o` avdelfo.j auvtou/ kai. h` cei.r auvtou/ evpeilhmme,nh th/j pte,rnhj Hsau kai. evka,lesen to. o;noma auvtou/ Iakwb Isaak de. h=n evtw/n e`xh,konta o[te e;teken auvtou.j Rebekka

27 huvxh,qhsan de. oi` neani,skoi kai. h=n Hsau a;nqrwpoj eivdw.j kunhgei/n a;groikoj Iakwb de. h=n a;nqrwpoj a;plastoj oivkw/n oivki,an

28 hvga,phsen de. Isaak to.n Hsau o[ti h` qh,ra auvtou/ brw/sij auvtw/| Rebekka de. hvga,pa to.n Iakwb

29 h[yhsen de. Iakwb e[yema h=lqen de. Hsau evk tou/ pedi,ou evklei,pwn

30 kai. ei=pen Hsau tw/| Iakwb geu/so,n me avpo. tou/ e`ye,matoj tou/ purrou/ tou,tou o[ti evklei,pw dia. tou/to evklh,qh to. o;noma auvtou/ Edwm

31 ei=pen de. Iakwb tw/| Hsau avpo,dou moi sh,meron ta. prwtoto,kia, sou evmoi,

32 ei=pen de. Hsau ivdou. evgw. poreu,omai teleuta/n kai. i[na ti, moi tau/ta ta. prwtoto,kia

33 kai. ei=pen auvtw/| Iakwb o;moso,n moi sh,meron kai. w;mosen auvtw/| avpe,doto de. Hsau ta. prwtoto,kia tw/| Iakwb

34 Iakwb de. e;dwken tw/| Hsau a;rton kai. e[yema fakou/ kai. e;fagen kai. e;pien kai. avnasta.j w;|ceto kai. evfau,lisen Hsau ta. prwtoto,kia

26 evge,neto de. limo.j evpi. th/j gh/j cwri.j tou/ limou/ tou/ pro,teron o]j evge,neto evn tw/| cro,nw| tw/| Abraam evporeu,qh de. Isaak pro.j Abimelec basile,a Fulistiim eivj Gerara

2 w;fqh de. auvtw/| ku,rioj kai. ei=pen mh. katabh/|j eivj Ai;gupton katoi,khson de. evn th/| gh/| h-| a;n soi ei;pw

3 kai. paroi,kei evn th/| gh/| tau,th| kai. e;somai meta. sou/ kai. euvlogh,sw se soi. ga.r kai. tw/| spe,rmati, sou dw,sw pa/san th.n gh/n tau,thn kai. sth,sw to.n o[rkon mou o]n w;mosa Abraam tw/| patri, sou

4 kai. plhqunw/ to. spe,rma sou w`j tou.j avste,raj tou/ ouvranou/ kai. dw,sw tw/| spe,rmati, sou pa/san th.n gh/n tau,thn kai. evneuloghqh,sontai evn tw/| spe,rmati, sou pa,nta ta. e;qnh th/j gh/j

5 avnqV w-n u`ph,kousen Abraam o` path,r sou th/j evmh/j fwnh/j kai. evfu,laxen ta. prosta,gmata, mou kai. ta.j evntola,j mou kai. ta. dikaiw,mata, mou kai. ta. no,mima, mou

6 kai. katw,|khsen Isaak evn Geraroij

7 evphrw,thsan de. oi` a;ndrej tou/ to,pou peri. Rebekkaj th/j gunaiko.j auvtou/ kai. ei=pen avdelfh, mou, evstin evfobh,qh ga.r eivpei/n o[ti gunh, mou, evstin mh,pote avpoktei,nwsin auvto.n oi` a;ndrej tou/ to,pou peri. Rebekkaj o[ti w`rai,a th/| o;yei h=n

8 evge,neto de. polucro,nioj evkei/ paraku,yaj de. Abimelec o` basileu.j Gerarwn dia. th/j quri,doj ei=den to.n Isaak pai,zonta meta. Rebekkaj th/j gunaiko.j auvtou/

9 evka,lesen de. Abimelec to.n Isaak kai. ei=pen auvtw/| a;ra ge gunh, sou, evstin ti, o[ti ei=paj avdelfh, mou, evstin ei=pen de. auvtw/| Isaak ei=pa ga,r mh,pote avpoqa,nw diV auvth,n

10 ei=pen de. auvtw/| Abimelec ti, tou/to evpoi,hsaj h`mi/n mikrou/ evkoimh,qh tij tou/ ge,nouj mou meta. th/j gunaiko,j sou kai. evph,gagej evfV h`ma/j a;gnoian

11 sune,taxen de. Abimelec panti. tw/| law/| auvtou/ le,gwn pa/j o` a`pto,menoj tou/ avnqrw,pou tou,tou h' th/j gunaiko.j auvtou/ qana,tou e;nocoj e;stai

12 e;speiren de. Isaak evn th/| gh/| evkei,nh| kai. eu-ren evn tw/| evniautw/| evkei,nw| e`katosteu,ousan kriqh,n euvlo,ghsen de. auvto.n ku,rioj

13 kai. u`yw,qh o` a;nqrwpoj kai. probai,nwn mei,zwn evgi,neto e[wj ou- me,gaj evge,neto sfo,dra

14 evge,neto de. auvtw/| kth,nh proba,twn kai. kth,nh bow/n kai. gew,rgia polla, evzh,lwsan de. auvto.n oi` Fulistiim

15 kai. pa,nta ta. fre,ata a] w;ruxan oi` pai/dej tou/ patro.j auvtou/ evn tw/| cro,nw| tou/ patro.j auvtou/ evne,fraxan auvta. oi` Fulistiim kai. e;plhsan auvta. gh/j

16 ei=pen de. Abimelec pro.j Isaak a;pelqe avfV h`mw/n o[ti dunatw,teroj h`mw/n evge,nou sfo,dra

17 kai. avph/lqen evkei/qen Isaak kai. kate,lusen evn th/| fa,raggi Gerarwn kai. katw,|khsen evkei/

18 kai. pa,lin Isaak w;ruxen ta. fre,ata tou/ u[datoj a] w;ruxan oi` pai/dej Abraam tou/ patro.j auvtou/ kai. evne,fraxan auvta. oi` Fulistiim meta. to. avpoqanei/n Abraam to.n pate,ra auvtou/ kai. evpwno,masen auvtoi/j ovno,mata kata. ta. ovno,mata a] evpwno,masen Abraam o` path.r auvtou/

19 kai. w;ruxan oi` pai/dej Isaak evn th/| fa,raggi Gerarwn kai. eu-ron evkei/ fre,ar u[datoj zw/ntoj

20 kai. evmace,santo oi` poime,nej Gerarwn meta. tw/n poime,nwn Isaak fa,skontej auvtw/n ei=nai to. u[dwr kai. evka,lesen to. o;noma tou/ fre,atoj VAdiki,a hvdi,khsan ga.r auvto,n

21 avpa,raj de. Isaak evkei/qen w;ruxen fre,ar e[teron evkri,nonto de. kai. peri. evkei,nou kai. evpwno,masen to. o;noma auvtou/ VEcqri,a

22 avpa,raj de. evkei/qen w;ruxen fre,ar e[teron kai. ouvk evmace,santo peri. auvtou/ kai. evpwno,masen to. o;noma auvtou/ Euvrucwri,a le,gwn dio,ti nu/n evpla,tunen ku,rioj h`mi/n kai. hu;xhsen h`ma/j evpi. th/j gh/j

23 avne,bh de. evkei/qen evpi. to. fre,ar tou/ o[rkou

24 kai. w;fqh auvtw/| ku,rioj evn th/| nukti. evkei,nh| kai. ei=pen evgw, eivmi o` qeo.j Abraam tou/ patro,j sou mh. fobou/ meta. sou/ ga,r eivmi kai. huvlo,ghka, se kai. plhqunw/ to. spe,rma sou dia. Abraam to.n pate,ra sou

25 kai. wv|kodo,mhsen evkei/ qusiasth,rion kai. evpekale,sato to. o;noma kuri,ou kai. e;phxen evkei/ th.n skhnh.n auvtou/ w;ruxan de. evkei/ oi` pai/dej Isaak fre,ar

26 kai. Abimelec evporeu,qh pro.j auvto.n avpo. Gerarwn kai. Ocozaq o` numfagwgo.j auvtou/ kai. Fikol o` avrcistra,thgoj th/j duna,mewj auvtou/

27 kai. ei=pen auvtoi/j Isaak i[na ti, h;lqate pro,j me u`mei/j de. evmish,sate, me kai. avpestei,late, me avfV u`mw/n

28 kai. ei=pan ivdo,ntej e`wra,kamen o[ti h=n ku,rioj meta. sou/ kai. ei;pamen gene,sqw avra. avna. me,son h`mw/n kai. avna. me,son sou/ kai. diaqhso,meqa meta. sou/ diaqh,khn

29 mh. poih,sein meqV h`mw/n kako,n kaqo,ti h`mei/j se ouvk evbdeluxa,meqa kai. o]n tro,pon evcrhsa,meqa, soi kalw/j kai. evxapestei,lame,n se metV eivrh,nhj kai. nu/n su. euvloghto.j u`po. kuri,ou

30 kai. evpoi,hsen auvtoi/j doch,n kai. e;fagon kai. e;pion

31 kai. avnasta,ntej to. prwi. w;mosan a;nqrwpoj tw/| plhsi,on auvtou/ kai. evxape,steilen auvtou.j Isaak kai. avpw,|conto avpV auvtou/ meta. swthri,aj

32 evge,neto de. evn th/| h`me,ra| evkei,nh| kai. parageno,menoi oi` pai/dej Isaak avph,ggeilan auvtw/| peri. tou/ fre,atoj ou- w;ruxan kai. ei=pan ouvc eu[romen u[dwr

33 kai. evka,lesen auvto. {Orkoj dia. tou/to o;noma th/| po,lei Fre,ar o[rkou e[wj th/j sh,meron h`me,raj

34 h=n de. Hsau evtw/n tessara,konta kai. e;laben gunai/ka Ioudin th.n qugate,ra Behr tou/ Cettai,ou kai. th.n Basemmaq qugate,ra Ailwn tou/ Euai,ou

35 kai. h=san evri,zousai tw/| Isaak kai. th/| Rebekka

27 evge,neto de. meta. to. ghra/sai Isaak kai. hvmblu,nqhsan oi` ovfqalmoi. auvtou/ tou/ o`ra/n kai. evka,lesen Hsau to.n ui`o.n auvtou/ to.n presbu,teron kai. ei=pen auvtw/| ui`e, mou kai. ei=pen ivdou. evgw,

2 kai. ei=pen ivdou. gegh,raka kai. ouv ginw,skw th.n h`me,ran th/j teleuth/j mou

3 nu/n ou=n labe. to. skeu/o,j sou th,n te fare,tran kai. to. to,xon kai. e;xelqe eivj to. pedi,on kai. qh,reuso,n moi qh,ran

4 kai. poi,hso,n moi evde,smata w`j filw/ evgw, kai. e;negke, moi i[na fa,gw o[pwj euvlogh,sh| se h` yuch, mou pri.n avpoqanei/n me

5 Rebekka de. h;kousen lalou/ntoj Isaak pro.j Hsau to.n ui`o.n auvtou/ evporeu,qh de. Hsau eivj to. pedi,on qhreu/sai qh,ran tw/| patri. auvtou/

6 Rebekka de. ei=pen pro.j Iakwb to.n ui`o.n auvth/j to.n evla,ssw ivde. evgw. h;kousa tou/ patro,j sou lalou/ntoj pro.j Hsau to.n avdelfo,n sou le,gontoj

7 e;negko,n moi qh,ran kai. poi,hso,n moi evde,smata kai. fagw.n euvlogh,sw se evnanti,on kuri,ou pro. tou/ avpoqanei/n me

8 nu/n ou=n ui`e, a;kouso,n mou kaqa. evgw, soi evnte,llomai

9 kai. poreuqei.j eivj ta. pro,bata labe, moi evkei/qen du,o evri,fouj a`palou.j kai. kalou,j kai. poih,sw auvtou.j evde,smata tw/| patri, sou w`j filei/

10 kai. eivsoi,seij tw/| patri, sou kai. fa,getai o[pwj euvlogh,sh| se o` path,r sou pro. tou/ avpoqanei/n auvto,n

11 ei=pen de. Iakwb pro.j Rebekkan th.n mhte,ra auvtou/ e;stin Hsau o` avdelfo,j mou avnh.r dasu,j evgw. de. avnh.r lei/oj

12 mh,pote yhlafh,sh| me o` path,r mou kai. e;somai evnanti,on auvtou/ w`j katafronw/n kai. evpa,xw evpV evmauto.n kata,ran kai. ouvk euvlogi,an

13 ei=pen de. auvtw/| h` mh,thr evpV evme. h` kata,ra sou te,knon mo,non u`pa,kouson th/j fwnh/j mou kai. poreuqei.j e;negke, moi

14 poreuqei.j de. e;laben kai. h;negken th/| mhtri, kai. evpoi,hsen h` mh,thr auvtou/ evde,smata kaqa. evfi,lei o` path.r auvtou/

15 kai. labou/sa Rebekka th.n stolh.n Hsau tou/ ui`ou/ auvth/j tou/ presbute,rou th.n kalh,n h] h=n parV auvth/| evn tw/| oi;kw| evne,dusen Iakwb to.n ui`o.n auvth/j to.n new,teron

16 kai. ta. de,rmata tw/n evri,fwn perie,qhken evpi. tou.j braci,onaj auvtou/ kai. evpi. ta. gumna. tou/ trach,lou auvtou/

17 kai. e;dwken ta. evde,smata kai. tou.j a;rtouj ou]j evpoi,hsen eivj ta.j cei/raj Iakwb tou/ ui`ou/ auvth/j

18 kai. eivsh,negken tw/| patri. auvtou/ ei=pen de, pa,ter o` de. ei=pen ivdou. evgw, ti,j ei= su, te,knon

19 kai. ei=pen Iakwb tw/| patri. auvtou/ evgw. Hsau o` prwto,toko,j sou evpoi,hsa kaqa. evla,lhsa,j moi avnasta.j ka,qison kai. fa,ge th/j qh,raj mou o[pwj euvlogh,sh| me h` yuch, sou

20 ei=pen de. Isaak tw/| ui`w/| auvtou/ ti, tou/to o] tacu. eu-rej w= te,knon o` de. ei=pen o] pare,dwken ku,rioj o` qeo,j sou evnanti,on mou

21 ei=pen de. Isaak tw/| Iakwb e;ggiso,n moi kai. yhlafh,sw se te,knon eiv su. ei= o` ui`o,j mou Hsau h' ou;

22 h;ggisen de. Iakwb pro.j Isaak to.n pate,ra auvtou/ kai. evyhla,fhsen auvto.n kai. ei=pen h` me.n fwnh. fwnh. Iakwb ai` de. cei/rej cei/rej Hsau

23 kai. ouvk evpe,gnw auvto,n h=san ga.r ai` cei/rej auvtou/ w`j ai` cei/rej Hsau tou/ avdelfou/ auvtou/ dasei/ai kai. huvlo,ghsen auvto,n

24 kai. ei=pen su. ei= o` ui`o,j mou Hsau o` de. ei=pen evgw,

25 kai. ei=pen prosa,gage, moi kai. fa,gomai avpo. th/j qh,raj sou te,knon i[na euvlogh,sh| se h` yuch, mou kai. prosh,gagen auvtw/| kai. e;fagen kai. eivsh,negken auvtw/| oi=non kai. e;pien

26 kai. ei=pen auvtw/| Isaak o` path.r auvtou/ e;ggiso,n moi kai. fi,lhso,n me te,knon

27 kai. evggi,saj evfi,lhsen auvto,n kai. wvsfra,nqh th.n ovsmh.n tw/n i`mati,wn auvtou/ kai. huvlo,ghsen auvto.n kai. ei=pen ivdou. ovsmh. tou/ ui`ou/ mou w`j ovsmh. avgrou/ plh,rouj o]n huvlo,ghsen ku,rioj

28 kai. dw,|h soi o` qeo.j avpo. th/j dro,sou tou/ ouvranou/ kai. avpo. th/j pio,thtoj th/j gh/j kai. plh/qoj si,tou kai. oi;nou

29 kai. douleusa,twsa,n soi e;qnh kai. proskunh,sousi,n soi a;rcontej kai. gi,nou ku,rioj tou/ avdelfou/ sou kai. proskunh,sousi,n soi oi` ui`oi. tou/ patro,j sou o` katarw,meno,j se evpikata,ratoj o` de. euvlogw/n se euvloghme,noj

30 kai. evge,neto meta. to. pau,sasqai Isaak euvlogou/nta Iakwb to.n ui`o.n auvtou/ kai. evge,neto w`j evxh/lqen Iakwb avpo. prosw,pou Isaak tou/ patro.j auvtou/ kai. Hsau o` avdelfo.j auvtou/ h=lqen avpo. th/j qh,raj

31 kai. evpoi,hsen kai. auvto.j evde,smata kai. prosh,negken tw/| patri. auvtou/ kai. ei=pen tw/| patri, avnasth,tw o` path,r mou kai. fage,tw th/j qh,raj tou/ ui`ou/ auvtou/ o[pwj euvlogh,sh| me h` yuch, sou

32 kai. ei=pen auvtw/| Isaak o` path.r auvtou/ ti,j ei= su, o` de. ei=pen evgw, eivmi o` ui`o,j sou o` prwto,tokoj Hsau

33 evxe,sth de. Isaak e;kstasin mega,lhn sfo,dra kai. ei=pen ti,j ou=n o` qhreu,saj moi qh,ran kai. eivsene,gkaj moi kai. e;fagon avpo. pa,ntwn pro. tou/ se evlqei/n kai. huvlo,ghsa auvto,n kai. euvloghme,noj e;stw

34 evge,neto de. h`ni,ka h;kousen Hsau ta. r`h,mata Isaak tou/ patro.j auvtou/ avnebo,hsen fwnh.n mega,lhn kai. pikra.n sfo,dra kai. ei=pen euvlo,ghson dh. kavme, pa,ter

35 ei=pen de. auvtw/| evlqw.n o` avdelfo,j sou meta. do,lou e;laben th.n euvlogi,an sou

36 kai. ei=pen dikai,wj evklh,qh to. o;noma auvtou/ Iakwb evpte,rniken ga,r me h;dh deu,teron tou/to ta, te prwtoto,kia, mou ei;lhfen kai. nu/n ei;lhfen th.n euvlogi,an mou kai. ei=pen Hsau tw/| patri. auvtou/ ouvc u`peli,pw moi euvlogi,an pa,ter

37 avpokriqei.j de. Isaak ei=pen tw/| Hsau eiv ku,rion auvto.n evpoi,hsa, sou kai. pa,ntaj tou.j avdelfou.j auvtou/ evpoi,hsa auvtou/ oivke,taj si,tw| kai. oi;nw| evsth,risa auvto,n soi. de. ti, poih,sw te,knon

38 ei=pen de. Hsau pro.j to.n pate,ra auvtou/ mh. euvlogi,a mi,a soi, evstin pa,ter euvlo,ghson dh. kavme, pa,ter katanucqe,ntoj de. Isaak avnebo,hsen fwnh.n Hsau kai. e;klausen

39 avpokriqei.j de. Isaak o` path.r auvtou/ ei=pen auvtw/| ivdou. avpo. th/j pio,thtoj th/j gh/j e;stai h` katoi,khsi,j sou kai. avpo. th/j dro,sou tou/ ouvranou/ a;nwqen

40 kai. evpi. th/| macai,rh| sou zh,sh| kai. tw/| avdelfw/| sou douleu,seij e;stai de. h`ni,ka eva.n kaqe,lh|j kai. evklu,seij to.n zugo.n auvtou/ avpo. tou/ trach,lou sou

41 kai. evneko,tei Hsau tw/| Iakwb peri. th/j euvlogi,aj h-j euvlo,ghsen auvto.n o` path.r auvtou/ ei=pen de. Hsau evn th/| dianoi,a| evggisa,twsan ai` h`me,rai tou/ pe,nqouj tou/ patro,j mou i[na avpoktei,nw Iakwb to.n avdelfo,n mou

42 avphgge,lh de. Rebekka ta. r`h,mata Hsau tou/ ui`ou/ auvth/j tou/ presbute,rou kai. pe,myasa evka,lesen Iakwb to.n ui`o.n auvth/j to.n new,teron kai. ei=pen auvtw/| ivdou. Hsau o` avdelfo,j sou avpeilei/ soi tou/ avpoktei/nai, se

43 nu/n ou=n te,knon a;kouso,n mou th/j fwnh/j kai. avnasta.j avpo,draqi eivj th.n Mesopotami,an pro.j Laban to.n avdelfo,n mou eivj Carran

44 kai. oi;khson metV auvtou/ h`me,raj tina.j e[wj tou/ avpostre,yai to.n qumo.n

45 kai. th.n ovrgh.n tou/ avdelfou/ sou avpo. sou/ kai. evpila,qhtai a] pepoi,hkaj auvtw/| kai. avpostei,lasa metape,myomai, se evkei/qen mh,pote avteknwqw/ avpo. tw/n du,o u`mw/n evn h`me,ra| mia/|

46 ei=pen de. Rebekka pro.j Isaak prosw,cqika th/| zwh/| mou dia. ta.j qugate,raj tw/n ui`w/n Cet eiv lh,myetai Iakwb gunai/ka avpo. tw/n qugate,rwn th/j gh/j tau,thj i[na ti, moi zh/n

28 proskalesa,menoj de. Isaak to.n Iakwb euvlo,ghsen auvto.n kai. evnetei,lato auvtw/| le,gwn ouv lh,myh| gunai/ka evk tw/n qugate,rwn Canaan

2 avnasta.j avpo,draqi eivj th.n Mesopotami,an eivj to.n oi=kon Baqouhl tou/ patro.j th/j mhtro,j sou kai. labe. seautw/| evkei/qen gunai/ka evk tw/n qugate,rwn Laban tou/ avdelfou/ th/j mhtro,j sou

3 o` de. qeo,j mou euvlogh,sai se kai. auvxh,sai se kai. plhqu,nai se kai. e;sh| eivj sunagwga.j evqnw/n

4 kai. dw,|h soi th.n euvlogi,an Abraam tou/ patro,j mou soi. kai. tw/| spe,rmati, sou meta. se, klhronomh/sai th.n gh/n th/j paroikh,sew,j sou h]n e;dwken o` qeo.j tw/| Abraam

5 kai. avpe,steilen Isaak to.n Iakwb kai. evporeu,qh eivj th.n Mesopotami,an pro.j Laban to.n ui`o.n Baqouhl tou/ Su,rou avdelfo.n de. Rebekkaj th/j mhtro.j Iakwb kai. Hsau

6 ei=den de. Hsau o[ti euvlo,ghsen Isaak to.n Iakwb kai. avpw,|ceto eivj th.n Mesopotami,an Suri,aj labei/n e`autw/| evkei/qen gunai/ka evn tw/| euvlogei/n auvto.n kai. evnetei,lato auvtw/| le,gwn ouv lh,myh| gunai/ka avpo. tw/n qugate,rwn Canaan

7 kai. h;kousen Iakwb tou/ patro.j kai. th/j mhtro.j auvtou/ kai. evporeu,qh eivj th.n Mesopotami,an Suri,aj

8 kai. ei=den Hsau o[ti ponhrai, eivsin ai` qugate,rej Canaan evnanti,on Isaak tou/ patro.j auvtou/

9 kai. evporeu,qh Hsau pro.j Ismahl kai. e;laben th.n Maeleq qugate,ra Ismahl tou/ ui`ou/ Abraam avdelfh.n Nabaiwq pro.j tai/j gunaixi.n auvtou/ gunai/ka

10 kai. evxh/lqen Iakwb avpo. tou/ fre,atoj tou/ o[rkou kai. evporeu,qh eivj Carran

11 kai. avph,nthsen to,pw| kai. evkoimh,qh evkei/ e;du ga.r o` h[lioj kai. e;laben avpo. tw/n li,qwn tou/ to,pou kai. e;qhken pro.j kefalh/j auvtou/ kai. evkoimh,qh evn tw/| to,pw| evkei,nw|

12 kai. evnupnia,sqh kai. ivdou. kli,max evsthrigme,nh evn th/| gh/| h-j h` kefalh. avfiknei/to eivj to.n ouvrano,n kai. oi` a;ggeloi tou/ qeou/ avne,bainon kai. kate,bainon evpV auvth/j

13 o` de. ku,rioj evpesth,rikto evpV auvth/j kai. ei=pen evgw. ku,rioj o` qeo.j Abraam tou/ patro,j sou kai. o` qeo.j Isaak mh. fobou/ h` gh/ evfV h-j su. kaqeu,deij evpV auvth/j soi. dw,sw auvth.n kai. tw/| spe,rmati, sou

14 kai. e;stai to. spe,rma sou w`j h` a;mmoj th/j gh/j kai. platunqh,setai evpi. qa,lassan kai. evpi. li,ba kai. evpi. borra/n kai. evpV avnatola,j kai. evneuloghqh,sontai evn soi. pa/sai ai` fulai. th/j gh/j kai. evn tw/| spe,rmati, sou

15 kai. ivdou. evgw. meta. sou/ diafula,sswn se evn th/| o`dw/| pa,sh| ou- eva.n poreuqh/|j kai. avpostre,yw se eivj th.n gh/n tau,thn o[ti ouv mh, se evgkatali,pw e[wj tou/ poih/sai, me pa,nta o[sa evla,lhsa, soi

16 kai. evxhge,rqh Iakwb avpo. tou/ u[pnou auvtou/ kai. ei=pen o[ti e;stin ku,rioj evn tw/| to,pw| tou,tw| evgw. de. ouvk h;|dein

17 kai. evfobh,qh kai. ei=pen w`j fobero.j o` to,poj ou-toj ouvk e;stin tou/to avllV h' oi=koj qeou/ kai. au[th h` pu,lh tou/ ouvranou/

18 kai. avne,sth Iakwb to. prwi. kai. e;laben to.n li,qon o]n u`pe,qhken evkei/ pro.j kefalh/j auvtou/ kai. e;sthsen auvto.n sth,lhn kai. evpe,ceen e;laion evpi. to. a;kron auvth/j

19 kai. evka,lesen Iakwb to. o;noma tou/ to,pou evkei,nou Oi=koj qeou/ kai. Oulamlouj h=n o;noma th/| po,lei to. pro,teron

20 kai. hu;xato Iakwb euvch.n le,gwn eva.n h=| ku,rioj o` qeo.j metV evmou/ kai. diafula,xh| me evn th/| o`dw/| tau,th| h-| evgw. poreu,omai kai. dw/| moi a;rton fagei/n kai. i`ma,tion peribale,sqai

21 kai. avpostre,yh| me meta. swthri,aj eivj to.n oi=kon tou/ patro,j mou kai. e;stai moi ku,rioj eivj qeo,n

22 kai. o` li,qoj ou-toj o]n e;sthsa sth,lhn e;stai moi oi=koj qeou/ kai. pa,ntwn w-n eva,n moi dw/|j deka,thn avpodekatw,sw auvta, soi

29 kai. evxa,raj Iakwb tou.j po,daj evporeu,qh eivj gh/n avnatolw/n pro.j Laban to.n ui`o.n Baqouhl tou/ Su,rou avdelfo.n de. Rebekkaj mhtro.j Iakwb kai. Hsau

2 kai. o`ra/| kai. ivdou. fre,ar evn tw/| pedi,w| h=san de. evkei/ tri,a poi,mnia proba,twn avnapauo,mena evpV auvtou/ evk ga.r tou/ fre,atoj evkei,nou evpo,tizon ta. poi,mnia li,qoj de. h=n me,gaj evpi. tw/| sto,mati tou/ fre,atoj

3 kai. sunh,gonto evkei/ pa,nta ta. poi,mnia kai. avpeku,lion to.n li,qon avpo. tou/ sto,matoj tou/ fre,atoj kai. evpo,tizon ta. pro,bata kai. avpekaqi,stwn to.n li,qon evpi. to. sto,ma tou/ fre,atoj eivj to.n to,pon auvtou/

4 ei=pen de. auvtoi/j Iakwb avdelfoi, po,qen evste. u`mei/j oi` de. ei=pan evk Carran evsme,n

5 ei=pen de. auvtoi/j ginw,skete Laban to.n ui`o.n Nacwr oi` de. ei=pan ginw,skomen

6 ei=pen de. auvtoi/j u`giai,nei oi` de. ei=pan u`giai,nei kai. ivdou. Rachl h` quga,thr auvtou/ h;rceto meta. tw/n proba,twn

7 kai. ei=pen Iakwb e;ti evsti.n h`me,ra pollh, ou;pw w[ra sunacqh/nai ta. kth,nh poti,santej ta. pro,bata avpelqo,ntej bo,skete

8 oi` de. ei=pan ouv dunhso,meqa e[wj tou/ sunacqh/nai pa,ntaj tou.j poime,naj kai. avpokuli,swsin to.n li,qon avpo. tou/ sto,matoj tou/ fre,atoj kai. potiou/men ta. pro,bata

9 e;ti auvtou/ lalou/ntoj auvtoi/j kai. Rachl h` quga,thr Laban h;rceto meta. tw/n proba,twn tou/ patro.j auvth/j auvth. ga.r e;bosken ta. pro,bata tou/ patro.j auvth/j

10 evge,neto de. w`j ei=den Iakwb th.n Rachl qugate,ra Laban avdelfou/ th/j mhtro.j auvtou/ kai. ta. pro,bata Laban avdelfou/ th/j mhtro.j auvtou/ kai. proselqw.n Iakwb avpeku,lisen to.n li,qon avpo. tou/ sto,matoj tou/ fre,atoj kai. evpo,tisen ta. pro,bata Laban tou/ avdelfou/ th/j mhtro.j auvtou/

11 kai. evfi,lhsen Iakwb th.n Rachl kai. boh,saj th/| fwnh/| auvtou/ e;klausen

12 kai. avnh,ggeilen th/| Rachl o[ti avdelfo.j tou/ patro.j auvth/j evstin kai. o[ti ui`o.j Rebekkaj evsti,n kai. dramou/sa avph,ggeilen tw/| patri. auvth/j kata. ta. r`h,mata tau/ta

13 evge,neto de. w`j h;kousen Laban to. o;noma Iakwb tou/ ui`ou/ th/j avdelfh/j auvtou/ e;dramen eivj suna,nthsin auvtw/| kai. perilabw.n auvto.n evfi,lhsen kai. eivsh,gagen auvto.n eivj to.n oi=kon auvtou/ kai. dihgh,sato tw/| Laban pa,ntaj tou.j lo,gouj tou,touj

14 kai. ei=pen auvtw/| Laban evk tw/n ovstw/n mou kai. evk th/j sarko,j mou ei= su, kai. h=n metV auvtou/ mh/na h`merw/n

15 ei=pen de. Laban tw/| Iakwb o[ti ga.r avdelfo,j mou ei= ouv douleu,seij moi dwrea,n avpa,ggeilo,n moi ti,j o` misqo,j sou, evstin

16 tw/| de. Laban du,o qugate,rej o;noma th/| mei,zoni Leia kai. o;noma th/| newte,ra| Rachl

17 oi` de. ovfqalmoi. Leiaj avsqenei/j Rachl de. kalh. tw/| ei;dei kai. w`rai,a th/| o;yei

18 hvga,phsen de. Iakwb th.n Rachl kai. ei=pen douleu,sw soi e`pta. e;th peri. Rachl th/j qugatro,j sou th/j newte,raj

19 ei=pen de. auvtw/| Laban be,ltion dou/nai, me auvth.n soi. h' dou/nai, me auvth.n avndri. e`te,rw| oi;khson metV evmou/

20 kai. evdou,leusen Iakwb peri. Rachl e;th e`pta, kai. h=san evnanti,on auvtou/ w`j h`me,rai ovli,gai para. to. avgapa/n auvto.n auvth,n

21 ei=pen de. Iakwb pro.j Laban avpo,doj th.n gunai/ka, mou peplh,rwntai ga.r ai` h`me,rai mou o[pwj eivse,lqw pro.j auvth,n

22 sunh,gagen de. Laban pa,ntaj tou.j a;ndraj tou/ to,pou kai. evpoi,hsen ga,mon

23 kai. evge,neto e`spe,ra kai. labw.n Laban Leian th.n qugate,ra auvtou/ eivsh,gagen auvth.n pro.j Iakwb kai. eivsh/lqen pro.j auvth.n Iakwb

24 e;dwken de. Laban Leia th/| qugatri. auvtou/ Zelfan th.n paidi,skhn auvtou/ auvth/| paidi,skhn

25 evge,neto de. prwi, kai. ivdou. h=n Leia ei=pen de. Iakwb tw/| Laban ti, tou/to evpoi,hsa,j moi ouv peri. Rachl evdou,leusa para. soi, kai. i[na ti, parelogi,sw me

26 ei=pen de. Laban ouvk e;stin ou[twj evn tw/| to,pw| h`mw/n dou/nai th.n newte,ran pri.n h' th.n presbute,ran

27 sunte,leson ou=n ta. e[bdoma tau,thj kai. dw,sw soi kai. tau,thn avnti. th/j evrgasi,aj h-j evrga/| parV evmoi. e;ti e`pta. e;th e[tera

28 evpoi,hsen de. Iakwb ou[twj kai. avneplh,rwsen ta. e[bdoma tau,thj kai. e;dwken auvtw/| Laban Rachl th.n qugate,ra auvtou/ auvtw/| gunai/ka

29 e;dwken de. Laban Rachl th/| qugatri. auvtou/ Ballan th.n paidi,skhn auvtou/ auvth/| paidi,skhn

30 kai. eivsh/lqen pro.j Rachl hvga,phsen de. Rachl ma/llon h' Leian kai. evdou,leusen auvtw/| e`pta. e;th e[tera

31 ivdw.n de. ku,rioj o[ti misei/tai Leia h;noixen th.n mh,tran auvth/j Rachl de. h=n stei/ra

32 kai. sune,laben Leia kai. e;teken ui`o.n tw/| Iakwb evka,lesen de. to. o;noma auvtou/ Roubhn le,gousa dio,ti ei=de,n mou ku,rioj th.n tapei,nwsin nu/n me avgaph,sei o` avnh,r mou

33 kai. sune,laben pa,lin Leia kai. e;teken ui`o.n deu,teron tw/| Iakwb kai. ei=pen o[ti h;kousen ku,rioj o[ti misou/mai kai. prose,dwke,n moi kai. tou/ton evka,lesen de. to. o;noma auvtou/ Sumewn

34 kai. sune,laben e;ti kai. e;teken ui`o.n kai. ei=pen evn tw/| nu/n kairw/| pro.j evmou/ e;stai o` avnh,r mou e;tekon ga.r auvtw/| trei/j ui`ou,j dia. tou/to evka,lesen to. o;noma auvtou/ Leui

35 kai. sullabou/sa e;ti e;teken ui`o.n kai. ei=pen nu/n e;ti tou/to evxomologh,somai kuri,w| dia. tou/to evka,lesen to. o;noma auvtou/ Iouda kai. e;sth tou/ ti,ktein

30 ivdou/sa de. Rachl o[ti ouv te,token tw/| Iakwb kai. evzh,lwsen Rachl th.n avdelfh.n auvth/j kai. ei=pen tw/| Iakwb do,j moi te,kna eiv de. mh, teleuth,sw evgw,

2 evqumw,qh de. Iakwb th/| Rachl kai. ei=pen auvth/| mh. avnti. qeou/ evgw, eivmi o]j evste,rhse,n se karpo.n koili,aj

3 ei=pen de. Rachl tw/| Iakwb ivdou. h` paidi,skh mou Balla ei;selqe pro.j auvth,n kai. te,xetai evpi. tw/n gona,twn mou kai. teknopoih,somai kavgw. evx auvth/j

4 kai. e;dwken auvtw/| Ballan th.n paidi,skhn auvth/j auvtw/| gunai/ka eivsh/lqen de. pro.j auvth.n Iakwb

5 kai. sune,laben Balla h` paidi,skh Rachl kai. e;teken tw/| Iakwb ui`o,n

6 kai. ei=pen Rachl e;krine,n moi o` qeo.j kai. evph,kousen th/j fwnh/j mou kai. e;dwke,n moi ui`o,n dia. tou/to evka,lesen to. o;noma auvtou/ Dan

7 kai. sune,laben e;ti Balla h` paidi,skh Rachl kai. e;teken ui`o.n deu,teron tw/| Iakwb

8 kai. ei=pen Rachl sunela,beto, moi o` qeo,j kai. sunanestra,fhn th/| avdelfh/| mou kai. hvduna,sqhn kai. evka,lesen to. o;noma auvtou/ Nefqali

9 ei=den de. Leia o[ti e;sth tou/ ti,ktein kai. e;laben Zelfan th.n paidi,skhn auvth/j kai. e;dwken auvth.n tw/| Iakwb gunai/ka

10 eivsh/lqen de. pro.j auvth.n Iakwb kai. sune,laben Zelfa h` paidi,skh Leiaj kai. e;teken tw/| Iakwb ui`o,n

11 kai. ei=pen Leia evn tu,ch| kai. evpwno,masen to. o;noma auvtou/ Gad

12 kai. sune,laben Zelfa h` paidi,skh Leiaj kai. e;teken e;ti tw/| Iakwb ui`o.n deu,teron

13 kai. ei=pen Leia makari,a evgw, o[ti makari,zousi,n me ai` gunai/kej kai. evka,lesen to. o;noma auvtou/ Ashr

14 evporeu,qh de. Roubhn evn h`me,raij qerismou/ purw/n kai. eu-ren mh/la mandrago,rou evn tw/| avgrw/| kai. h;negken auvta. pro.j Leian th.n mhte,ra auvtou/ ei=pen de. Rachl th/| Leia do,j moi tw/n mandragorw/n tou/ ui`ou/ sou

15 ei=pen de. Leia ouvc i`kano,n soi o[ti e;labej to.n a;ndra mou mh. kai. tou.j mandrago,raj tou/ ui`ou/ mou lh,myh| ei=pen de. Rachl ouvc ou[twj koimhqh,tw meta. sou/ th.n nu,kta tau,thn avnti. tw/n mandragorw/n tou/ ui`ou/ sou

16 eivsh/lqen de. Iakwb evx avgrou/ e`spe,raj kai. evxh/lqen Leia eivj suna,nthsin auvtw/| kai. ei=pen pro,j me eivseleu,sh| sh,meron memi,sqwmai ga,r se avnti. tw/n mandragorw/n tou/ ui`ou/ mou kai. evkoimh,qh metV auvth/j th.n nu,kta evkei,nhn

17 kai. evph,kousen o` qeo.j Leiaj kai. sullabou/sa e;teken tw/| Iakwb ui`o.n pe,mpton

18 kai. ei=pen Leia e;dwken o` qeo.j to.n misqo,n mou avnqV ou- e;dwka th.n paidi,skhn mou tw/| avndri, mou kai. evka,lesen to. o;noma auvtou/ Issacar o[ evstin Misqo,j

19 kai. sune,laben e;ti Leia kai. e;teken ui`o.n e[kton tw/| Iakwb

20 kai. ei=pen Leia dedw,rhtai, moi o` qeo.j dw/ron kalo,n evn tw/| nu/n kairw/| ai`retiei/ me o` avnh,r mou e;tekon ga.r auvtw/| ui`ou.j e[x kai. evka,lesen to. o;noma auvtou/ Zaboulwn

21 kai. meta. tou/to e;teken qugate,ra kai. evka,lesen to. o;noma auvth/j Dina

22 evmnh,sqh de. o` qeo.j th/j Rachl kai. evph,kousen auvth/j o` qeo.j kai. avne,w|xen auvth/j th.n mh,tran

23 kai. sullabou/sa e;teken tw/| Iakwb ui`o,n ei=pen de. Rachl avfei/len o` qeo,j mou to. o;neidoj

24 kai. evka,lesen to. o;noma auvtou/ Iwshf le,gousa prosqe,tw o` qeo,j moi ui`o.n e[teron

25 evge,neto de. w`j e;teken Rachl to.n Iwshf ei=pen Iakwb tw/| Laban avpo,steilo,n me i[na avpe,lqw eivj to.n to,pon mou kai. eivj th.n gh/n mou

26 avpo,doj ta.j gunai/ka,j mou kai. ta. paidi,a peri. w-n dedou,leuka, soi i[na avpe,lqw su. ga.r ginw,skeij th.n doulei,an h]n dedou,leuka, soi

27 ei=pen de. auvtw/| Laban eiv eu-ron ca,rin evnanti,on sou oivwnisa,mhn a;n euvlo,ghsen ga,r me o` qeo.j th/| sh/| eivso,dw|

28 dia,steilon to.n misqo,n sou pro,j me kai. dw,sw

29 ei=pen de. auvtw/| Iakwb su. ginw,skeij a] dedou,leuka, soi kai. o[sa h=n kth,nh sou metV evmou/

30 mikra. ga.r h=n o[sa soi h=n evnanti,on evmou/ kai. huvxh,qh eivj plh/qoj kai. huvlo,ghse,n se ku,rioj evpi. tw/| podi, mou nu/n ou=n po,te poih,sw kavgw. evmautw/| oi=kon

31 kai. ei=pen auvtw/| Laban ti, soi dw,sw ei=pen de. auvtw/| Iakwb ouv dw,seij moi ouvqe,n eva.n poih,sh|j moi to. r`h/ma tou/to pa,lin poimanw/ ta. pro,bata, sou kai. fula,xw

32 parelqa,tw pa,nta ta. pro,bata, sou sh,meron kai. diacw,rison evkei/qen pa/n pro,baton faio.n evn toi/j avrna,sin kai. pa/n dia,leukon kai. r`anto.n evn tai/j aivxi,n e;stai moi misqo,j

33 kai. evpakou,setai, moi h` dikaiosu,nh mou evn th/| h`me,ra| th/| au;rion o[ti evsti.n o` misqo,j mou evnw,pio,n sou pa/n o] eva.n mh. h=| r`anto.n kai. dia,leukon evn tai/j aivxi.n kai. faio.n evn toi/j avrna,sin keklemme,non e;stai parV evmoi,

34 ei=pen de. auvtw/| Laban e;stw kata. to. r`h/ma, sou

35 kai. die,steilen evn th/| h`me,ra| evkei,nh| tou.j tra,gouj tou.j r`antou.j kai. tou.j dialeu,kouj kai. pa,saj ta.j ai=gaj ta.j r`anta.j kai. ta.j dialeu,kouj kai. pa/n o] h=n leuko.n evn auvtoi/j kai. pa/n o] h=n faio.n evn toi/j avrna,sin kai. e;dwken dia. ceiro.j tw/n ui`w/n auvtou/

36 kai. avpe,sthsen o`do.n triw/n h`merw/n avna. me,son auvtw/n kai. avna. me,son Iakwb Iakwb de. evpoi,mainen ta. pro,bata Laban ta. u`poleifqe,nta

37 e;laben de. e`autw/| Iakwb r`a,bdon sturaki,nhn clwra.n kai. karui,nhn kai. plata,nou kai. evle,pisen auvta.j Iakwb lepi,smata leuka. perisu,rwn to. clwro,n evfai,neto de. evpi. tai/j r`a,bdoij to. leuko,n o] evle,pisen poiki,lon

38 kai. pare,qhken ta.j r`a,bdouj a]j evle,pisen evn tai/j lhnoi/j tw/n potisthri,wn tou/ u[datoj i[na w`j a'n e;lqwsin ta. pro,bata piei/n evnw,pion tw/n r`a,bdwn evlqo,ntwn auvtw/n eivj to. piei/n

39 evgkissh,swsin ta. pro,bata eivj ta.j r`a,bdouj kai. e;tikton ta. pro,bata dia,leuka kai. poiki,la kai. spodoeidh/ r`anta,

40 tou.j de. avmnou.j die,steilen Iakwb kai. e;sthsen evnanti,on tw/n proba,twn krio.n dia,leukon kai. pa/n poiki,lon evn toi/j avmnoi/j kai. diecw,risen e`autw/| poi,mnia kaqV e`auto.n kai. ouvk e;mixen auvta. eivj ta. pro,bata Laban

41 evge,neto de. evn tw/| kairw/| w-| evneki,sshsen ta. pro,bata evn gastri. lamba,nonta e;qhken Iakwb ta.j r`a,bdouj evnanti,on tw/n proba,twn evn tai/j lhnoi/j tou/ evgkissh/sai auvta. kata. ta.j r`a,bdouj

42 h`ni,ka dV a'n e;tekon ta. pro,bata ouvk evti,qei evge,neto de. ta. a;shma tou/ Laban ta. de. evpi,shma tou/ Iakwb

43 kai. evplou,thsen o` a;nqrwpoj sfo,dra sfo,dra kai. evge,neto auvtw/| kth,nh polla. kai. bo,ej kai. pai/dej kai. paidi,skai kai. ka,mhloi kai. o;noi

31 h;kousen de. Iakwb ta. r`h,mata tw/n ui`w/n Laban lego,ntwn ei;lhfen Iakwb pa,nta ta. tou/ patro.j h`mw/n kai. evk tw/n tou/ patro.j h`mw/n pepoi,hken pa/san th.n do,xan tau,thn

2 kai. ei=den Iakwb to. pro,swpon tou/ Laban kai. ivdou. ouvk h=n pro.j auvto.n w`j evcqe.j kai. tri,thn h`me,ran

3 ei=pen de. ku,rioj pro.j Iakwb avpostre,fou eivj th.n gh/n tou/ patro,j sou kai. eivj th.n genea,n sou kai. e;somai meta. sou/

4 avpostei,laj de. Iakwb evka,lesen Rachl kai. Leian eivj to. pedi,on ou- ta. poi,mnia

5 kai. ei=pen auvtai/j o`rw/ evgw. to. pro,swpon tou/ patro.j u`mw/n o[ti ouvk e;stin pro.j evmou/ w`j evcqe.j kai. tri,thn h`me,ran o` de. qeo.j tou/ patro,j mou h=n metV evmou/

6 kai. auvtai. de. oi;date o[ti evn pa,sh| th/| ivscu,i mou dedou,leuka tw/| patri. u`mw/n

7 o` de. path.r u`mw/n parekrou,sato, me kai. h;llaxen to.n misqo,n mou tw/n de,ka avmnw/n kai. ouvk e;dwken auvtw/| o` qeo.j kakopoih/sai, me

8 eva.n ou[twj ei;ph| ta. poiki,la e;stai sou misqo,j kai. te,xetai pa,nta ta. pro,bata poiki,la eva.n de. ei;ph| ta. leuka. e;stai sou misqo,j kai. te,xetai pa,nta ta. pro,bata leuka,

9 kai. avfei,lato o` qeo.j pa,nta ta. kth,nh tou/ patro.j u`mw/n kai. e;dwke,n moi auvta,

10 kai. evge,neto h`ni,ka evneki,sswn ta. pro,bata kai. ei=don toi/j ovfqalmoi/j auvta. evn tw/| u[pnw| kai. ivdou. oi` tra,goi kai. oi` krioi. avnabai,nontej h=san evpi. ta. pro,bata kai. ta.j ai=gaj dia,leukoi kai. poiki,loi kai. spodoeidei/j r`antoi,

11 kai. ei=pe,n moi o` a;ggeloj tou/ qeou/ kaqV u[pnon Iakwb evgw. de. ei=pa ti, evstin

12 kai. ei=pen avna,bleyon toi/j ovfqalmoi/j sou kai. ivde. tou.j tra,gouj kai. tou.j kriou.j avnabai,nontaj evpi. ta. pro,bata kai. ta.j ai=gaj dialeu,kouj kai. poiki,louj kai. spodoeidei/j r`antou,j e`w,raka ga.r o[sa soi Laban poiei/

13 evgw, eivmi o` qeo.j o` ovfqei,j soi evn to,pw| qeou/ ou- h;leiya,j moi evkei/ sth,lhn kai. hu;xw moi evkei/ euvch,n nu/n ou=n avna,sthqi kai. e;xelqe evk th/j gh/j tau,thj kai. a;pelqe eivj th.n gh/n th/j gene,sew,j sou kai. e;somai meta. sou/

14 kai. avpokriqei/sa Rachl kai. Leia ei=pan auvtw/| mh. e;stin h`mi/n e;ti meri.j h' klhronomi,a evn tw/| oi;kw| tou/ patro.j h`mw/n

15 ouvc w`j ai` avllo,triai lelogi,smeqa auvtw/| pe,praken ga.r h`ma/j kai. kate,fagen katabrw,sei to. avrgu,rion h`mw/n

16 pa,nta to.n plou/ton kai. th.n do,xan h]n avfei,lato o` qeo.j tou/ patro.j h`mw/n h`mi/n e;stai kai. toi/j te,knoij h`mw/n nu/n ou=n o[sa ei;rhke,n soi o` qeo,j poi,ei

17 avnasta.j de. Iakwb e;laben ta.j gunai/kaj auvtou/ kai. ta. paidi,a auvtou/ evpi. ta.j kamh,louj

18 kai. avph,gagen pa,nta ta. u`pa,rconta auvtou/ kai. pa/san th.n avposkeuh.n auvtou/ h]n periepoih,sato evn th/| Mesopotami,a| kai. pa,nta ta. auvtou/ avpelqei/n pro.j Isaak to.n pate,ra auvtou/ eivj gh/n Canaan

19 Laban de. w;|ceto kei/rai ta. pro,bata auvtou/ e;kleyen de. Rachl ta. ei;dwla tou/ patro.j auvth/j

20 e;kruyen de. Iakwb Laban to.n Su,ron tou/ mh. avnaggei/lai auvtw/| o[ti avpodidra,skei

21 kai. avpe,dra auvto.j kai. pa,nta ta. auvtou/ kai. die,bh to.n potamo.n kai. w[rmhsen eivj to. o;roj Galaad

22 avnhgge,lh de. Laban tw/| Su,rw| th/| tri,th| h`me,ra| o[ti avpe,dra Iakwb

23 kai. paralabw.n pa,ntaj tou.j avdelfou.j auvtou/ meqV e`autou/ evdi,wxen ovpi,sw auvtou/ o`do.n h`merw/n e`pta. kai. kate,laben auvto.n evn tw/| o;rei tw/| Galaad

24 h=lqen de. o` qeo.j pro.j Laban to.n Su,ron kaqV u[pnon th.n nu,kta kai. ei=pen auvtw/| fu,laxai seauto,n mh,pote lalh,sh|j meta. Iakwb ponhra,

25 kai. kate,laben Laban to.n Iakwb Iakwb de. e;phxen th.n skhnh.n auvtou/ evn tw/| o;rei Laban de. e;sthsen tou.j avdelfou.j auvtou/ evn tw/| o;rei Galaad

26 ei=pen de. Laban tw/| Iakwb ti, evpoi,hsaj i[na ti, krufh/| avpe,draj kai. evklopofo,rhsa,j me kai. avph,gagej ta.j qugate,raj mou w`j aivcmalw,tidaj macai,ra|

27 kai. eiv avnh,ggeila,j moi evxape,steila a;n se metV euvfrosu,nhj kai. meta. mousikw/n tumpa,nwn kai. kiqa,raj

28 ouvk hvxiw,qhn katafilh/sai ta. paidi,a mou kai. ta.j qugate,raj mou nu/n de. avfro,nwj e;praxaj

29 kai. nu/n ivscu,ei h` cei,r mou kakopoih/sai, se o` de. qeo.j tou/ patro,j sou evcqe.j ei=pen pro,j me le,gwn fu,laxai seauto,n mh,pote lalh,sh|j meta. Iakwb ponhra,

30 nu/n ou=n pepo,reusai evpiqumi,a| ga.r evpequ,mhsaj avpelqei/n eivj to.n oi=kon tou/ patro,j sou i[na ti, e;kleyaj tou.j qeou,j mou

31 avpokriqei.j de. Iakwb ei=pen tw/| Laban ei=pa ga,r mh,pote avfe,lh|j ta.j qugate,raj sou avpV evmou/ kai. pa,nta ta. evma,

32 evpi,gnwqi ti, evstin tw/n sw/n parV evmoi, kai. labe, kai. ouvk evpe,gnw parV auvtw/| ouvqe,n kai. ei=pen auvtw/| Iakwb parV w-| eva.n eu[rh|j tou.j qeou,j sou ouv zh,setai evnanti,on tw/n avdelfw/n h`mw/n ouvk h;|dei de. Iakwb o[ti Rachl h` gunh. auvtou/ e;kleyen auvtou,j

33 eivselqw.n de. Laban hvreu,nhsen eivj to.n oi=kon Leiaj kai. ouvc eu-ren kai. evxelqw.n evk tou/ oi;kou Leiaj hvreu,nhsen to.n oi=kon Iakwb kai. evn tw/| oi;kw| tw/n du,o paidiskw/n kai. ouvc eu-ren eivsh/lqen de. kai. eivj to.n oi=kon Rachl

34 Rachl de. e;laben ta. ei;dwla kai. evne,balen auvta. eivj ta. sa,gmata th/j kamh,lou kai. evpeka,qisen auvtoi/j

35 kai. ei=pen tw/| patri. auvth/j mh. bare,wj fe,re ku,rie ouv du,namai avnasth/nai evnw,pio,n sou o[ti to. katV evqismo.n tw/n gunaikw/n moi, evstin hvreu,nhsen de. Laban evn o[lw| tw/| oi;kw| kai. ouvc eu-ren ta. ei;dwla

36 wvrgi,sqh de. Iakwb kai. evmace,sato tw/| Laban avpokriqei.j de. Iakwb ei=pen tw/| Laban ti, to. avdi,khma, mou kai. ti, to. a`ma,rthma, mou o[ti katedi,wxaj ovpi,sw mou

37 kai. o[ti hvreu,nhsaj pa,nta ta. skeu,h mou ti, eu-rej avpo. pa,ntwn tw/n skeuw/n tou/ oi;kou sou qe.j w-de evnanti,on tw/n avdelfw/n mou kai. tw/n avdelfw/n sou kai. evlegxa,twsan avna. me,son tw/n du,o h`mw/n

38 tau/ta, moi ei;kosi e;th evgw, eivmi meta. sou/ ta. pro,bata, sou kai. ai` ai=ge,j sou ouvk hvteknw,qhsan kriou.j tw/n proba,twn sou ouv kate,fagon

39 qhria,lwton ouvk avnenh,noca, soi evgw. avpeti,nnuon parV evmautou/ kle,mmata h`me,raj kai. kle,mmata nukto,j

40 evgino,mhn th/j h`me,raj sugkaio,menoj tw/| kau,mati kai. pagetw/| th/j nukto,j kai. avfi,stato o` u[pnoj avpo. tw/n ovfqalmw/n mou

41 tau/ta, moi ei;kosi e;th evgw, eivmi evn th/| oivki,a| sou evdou,leusa, soi de,ka te,ssara e;th avnti. tw/n du,o qugate,rwn sou kai. e]x e;th evn toi/j proba,toij sou kai. parelogi,sw to.n misqo,n mou de,ka avmna,sin

42 eiv mh. o` qeo.j tou/ patro,j mou Abraam kai. o` fo,boj Isaak h=n moi nu/n a'n keno,n me evxape,steilaj th.n tapei,nwsi,n mou kai. to.n ko,pon tw/n ceirw/n mou ei=den o` qeo.j kai. h;legxe,n se evcqe,j

43 avpokriqei.j de. Laban ei=pen tw/| Iakwb ai` qugate,rej qugate,rej mou kai. oi` ui`oi. ui`oi, mou kai. ta. kth,nh kth,nh mou kai. pa,nta o[sa su. o`ra/|j evma, evstin kai. tw/n qugate,rwn mou ti, poih,sw tau,taij sh,meron h' toi/j te,knoij auvtw/n oi-j e;tekon

44 nu/n ou=n deu/ro diaqw,meqa diaqh,khn evgw. kai. su, kai. e;stai eivj martu,rion avna. me,son evmou/ kai. sou/ ei=pen de. auvtw/| ivdou. ouvqei.j meqV h`mw/n evstin ivde. o` qeo.j ma,rtuj avna. me,son evmou/ kai. sou/

45 labw.n de. Iakwb li,qon e;sthsen auvto.n sth,lhn

46 ei=pen de. Iakwb toi/j avdelfoi/j auvtou/ sulle,gete li,qouj kai. sune,lexan li,qouj kai. evpoi,hsan bouno,n kai. e;fagon kai. e;pion evkei/ evpi. tou/ bounou/ kai. ei=pen auvtw/| Laban o` bouno.j ou-toj marturei/ avna. me,son evmou/ kai. sou/ sh,meron

47 kai. evka,lesen auvto.n Laban Bouno.j th/j marturi,aj Iakwb de. evka,lesen auvto.n Bouno.j ma,rtuj

48 ei=pen de. Laban tw/| Iakwb ivdou. o` bouno.j ou-toj kai. h` sth,lh au[th h]n e;sthsa avna. me,son evmou/ kai. sou/ marturei/ o` bouno.j ou-toj kai. marturei/ h` sth,lh au[th dia. tou/to evklh,qh to. o;noma auvtou/ Bouno.j marturei/

49 kai. h` o[rasij h]n ei=pen evpi,doi o` qeo.j avna. me,son evmou/ kai. sou/ o[ti avposthso,meqa e[teroj avpo. tou/ e`te,rou

50 eiv tapeinw,seij ta.j qugate,raj mou eiv lh,myh| gunai/kaj evpi. tai/j qugatra,sin mou o[ra ouvqei.j meqV h`mw/n evstin

51

52 eva,n te ga.r evgw. mh. diabw/ pro.j se. mhde. su. diabh/|j pro,j me to.n bouno.n tou/ton kai. th.n sth,lhn tau,thn evpi. kaki,a|

53 o` qeo.j Abraam kai. o` qeo.j Nacwr krinei/ avna. me,son h`mw/n kai. w;mosen Iakwb kata. tou/ fo,bou tou/ patro.j auvtou/ Isaak

54 kai. e;qusen Iakwb qusi,an evn tw/| o;rei kai. evka,lesen tou.j avdelfou.j auvtou/ kai. e;fagon kai. e;pion kai. evkoimh,qhsan evn tw/| o;rei

32 avnasta.j de. Laban to. prwi. katefi,lhsen tou.j ui`ou.j auvtou/ kai. ta.j qugate,raj auvtou/ kai. euvlo,ghsen auvtou,j kai. avpostrafei.j Laban avph/lqen eivj to.n to,pon auvtou/

2 kai. Iakwb avph/lqen eivj th.n e`autou/ o`do,n kai. avnable,yaj ei=den parembolh.n qeou/ parembeblhkui/an kai. sunh,nthsan auvtw/| oi` a;ggeloi tou/ qeou/

3 ei=pen de. Iakwb h`ni,ka ei=den auvtou,j Parembolh. qeou/ au[th kai. evka,lesen to. o;noma tou/ to,pou evkei,nou Parembolai,

4 avpe,steilen de. Iakwb avgge,louj e;mprosqen auvtou/ pro.j Hsau to.n avdelfo.n auvtou/ eivj gh/n Shir eivj cw,ran Edwm

5 kai. evnetei,lato auvtoi/j le,gwn ou[twj evrei/te tw/| kuri,w| mou Hsau ou[twj le,gei o` pai/j sou Iakwb meta. Laban parw,|khsa kai. evcro,nisa e[wj tou/ nu/n

6 kai. evge,nonto, moi bo,ej kai. o;noi kai. pro,bata kai. pai/dej kai. paidi,skai kai. avpe,steila avnaggei/lai tw/| kuri,w| mou Hsau i[na eu[rh| o` pai/j sou ca,rin evnanti,on sou

7 kai. avne,streyan oi` a;ggeloi pro.j Iakwb le,gontej h;lqomen pro.j to.n avdelfo,n sou Hsau kai. ivdou. auvto.j e;rcetai eivj suna,nthsi,n soi kai. tetrako,sioi a;ndrej metV auvtou/

8 evfobh,qh de. Iakwb sfo,dra kai. hvporei/to kai. diei/len to.n lao.n to.n metV auvtou/ kai. tou.j bo,aj kai. ta. pro,bata eivj du,o parembola,j

9 kai. ei=pen Iakwb eva.n e;lqh| Hsau eivj parembolh.n mi,an kai. evkko,yh| auvth,n e;stai h` parembolh. h` deute,ra eivj to. sw,|zesqai

10 ei=pen de. Iakwb o` qeo.j tou/ patro,j mou Abraam kai. o` qeo.j tou/ patro,j mou Isaak ku,rie o` ei;paj moi avpo,trece eivj th.n gh/n th/j gene,sew,j sou kai. eu= se poih,sw

11 i`kanou/tai, moi avpo. pa,shj dikaiosu,nhj kai. avpo. pa,shj avlhqei,aj h-j evpoi,hsaj tw/| paidi, sou evn ga.r th/| r`a,bdw| mou die,bhn to.n Iorda,nhn tou/ton nu/n de. ge,gona eivj du,o parembola,j

12 evxelou/ me evk ceiro.j tou/ avdelfou/ mou Hsau o[ti fobou/mai evgw. auvto,n mh,pote evlqw.n pata,xh| me kai. mhte,ra evpi. te,knoij

13 su. de. ei=paj kalw/j eu= se poih,sw kai. qh,sw to. spe,rma sou w`j th.n a;mmon th/j qala,sshj h] ouvk avriqmhqh,setai avpo. tou/ plh,qouj

14 kai. evkoimh,qh evkei/ th.n nu,kta evkei,nhn kai. e;laben w-n e;feren dw/ra kai. evxape,steilen Hsau tw/| avdelfw/| auvtou/

15 ai=gaj diakosi,aj tra,gouj ei;kosi pro,bata diako,sia kriou.j ei;kosi

16 kamh,louj qhlazou,saj kai. ta. paidi,a auvtw/n tria,konta bo,aj tessara,konta tau,rouj de,ka o;nouj ei;kosi kai. pw,louj de,ka

17 kai. e;dwken dia. ceiro.j toi/j paisi.n auvtou/ poi,mnion kata. mo,naj ei=pen de. toi/j paisi.n auvtou/ proporeu,esqe e;mprosqe,n mou kai. dia,sthma poiei/te avna. me,son poi,mnhj kai. poi,mnhj

18 kai. evnetei,lato tw/| prw,tw| le,gwn eva,n soi sunanth,sh| Hsau o` avdelfo,j mou kai. evrwta/| se le,gwn ti,noj ei= kai. pou/ poreu,h| kai. ti,noj tau/ta ta. proporeuo,mena, sou

19 evrei/j tou/ paido,j sou Iakwb dw/ra avpe,stalken tw/| kuri,w| mou Hsau kai. ivdou. auvto.j ovpi,sw h`mw/n

20 kai. evnetei,lato tw/| prw,tw| kai. tw/| deute,rw| kai. tw/| tri,tw| kai. pa/si toi/j proporeuome,noij ovpi,sw tw/n poimni,wn tou,twn le,gwn kata. to. r`h/ma tou/to lalh,sate Hsau evn tw/| eu`rei/n u`ma/j auvto.n

21 kai. evrei/te ivdou. o` pai/j sou Iakwb paragi,netai ovpi,sw h`mw/n ei=pen ga,r evxila,somai to. pro,swpon auvtou/ evn toi/j dw,roij toi/j proporeuome,noij auvtou/ kai. meta. tou/to o;yomai to. pro,swpon auvtou/ i;swj ga.r prosde,xetai to. pro,swpo,n mou

22 kai. pareporeu,onto ta. dw/ra kata. pro,swpon auvtou/ auvto.j de. evkoimh,qh th.n nu,kta evkei,nhn evn th/| parembolh/|

23 avnasta.j de. th.n nu,kta evkei,nhn e;laben ta.j du,o gunai/kaj kai. ta.j du,o paidi,skaj kai. ta. e[ndeka paidi,a auvtou/ kai. die,bh th.n dia,basin tou/ Iabok

24 kai. e;laben auvtou.j kai. die,bh to.n ceima,rroun kai. diebi,basen pa,nta ta. auvtou/

25 u`pelei,fqh de. Iakwb mo,noj kai. evpa,laien a;nqrwpoj metV auvtou/ e[wj prwi,

26 ei=den de. o[ti ouv du,natai pro.j auvto,n kai. h[yato tou/ pla,touj tou/ mhrou/ auvtou/ kai. evna,rkhsen to. pla,toj tou/ mhrou/ Iakwb evn tw/| palai,ein auvto.n metV auvtou/

27 kai. ei=pen auvtw/| avpo,steilo,n me avne,bh ga.r o` o;rqroj o` de. ei=pen ouv mh, se avpostei,lw eva.n mh, me euvlogh,sh|j

28 ei=pen de. auvtw/| ti, to. o;noma, sou, evstin o` de. ei=pen Iakwb

29 ei=pen de. auvtw/| ouv klhqh,setai e;ti to. o;noma, sou Iakwb avlla. Israhl e;stai to. o;noma, sou o[ti evni,scusaj meta. qeou/ kai. meta. avnqrw,pwn dunato,j

30 hvrw,thsen de. Iakwb kai. ei=pen avna,ggeilo,n moi to. o;noma, sou kai. ei=pen i[na ti, tou/to evrwta/|j to. o;noma, mou kai. huvlo,ghsen auvto.n evkei/

31 kai. evka,lesen Iakwb to. o;noma tou/ to,pou evkei,nou Ei=doj qeou/ ei=don ga.r qeo.n pro,swpon pro.j pro,swpon kai. evsw,qh mou h` yuch,

32 avne,teilen de. auvtw/| o` h[lioj h`ni,ka parh/lqen to. Ei=doj tou/ qeou/ auvto.j de. evpe,skazen tw/| mhrw/| auvtou/

33 e[neken tou,tou ouv mh. fa,gwsin oi` ui`oi. Israhl to. neu/ron o] evna,rkhsen o[ evstin evpi. tou/ pla,touj tou/ mhrou/ e[wj th/j h`me,raj tau,thj o[ti h[yato tou/ pla,touj tou/ mhrou/ Iakwb tou/ neu,rou kai. evna,rkhsen

33 avnable,yaj de. Iakwb ei=den kai. ivdou. Hsau o` avdelfo.j auvtou/ evrco,menoj kai. tetrako,sioi a;ndrej metV auvtou/ kai. evpidiei/len Iakwb ta. paidi,a evpi. Leian kai. Rachl kai. ta.j du,o paidi,skaj

2 kai. evpoi,hsen ta.j du,o paidi,skaj kai. tou.j ui`ou.j auvtw/n evn prw,toij kai. Leian kai. ta. paidi,a auvth/j ovpi,sw kai. Rachl kai. Iwshf evsca,touj

3 auvto.j de. proh/lqen e;mprosqen auvtw/n kai. proseku,nhsen evpi. th.n gh/n e`pta,kij e[wj tou/ evggi,sai tou/ avdelfou/ auvtou/

4 kai. prose,dramen Hsau eivj suna,nthsin auvtw/| kai. perilabw.n auvto.n evfi,lhsen kai. prose,pesen evpi. to.n tra,chlon auvtou/ kai. e;klausan avmfo,teroi

5 kai. avnable,yaj ei=den ta.j gunai/kaj kai. ta. paidi,a kai. ei=pen ti, tau/ta, soi, evstin o` de. ei=pen ta. paidi,a oi-j hvle,hsen o` qeo.j to.n pai/da, sou

6 kai. prosh,ggisan ai` paidi,skai kai. ta. te,kna auvtw/n kai. proseku,nhsan

7 kai. prosh,ggisen Leia kai. ta. te,kna auvth/j kai. proseku,nhsan kai. meta. tau/ta prosh,ggisen Rachl kai. Iwshf kai. proseku,nhsan

8 kai. ei=pen ti, tau/ta, soi, evstin pa/sai ai` parembolai. au-tai ai-j avph,nthka o` de. ei=pen i[na eu[rh| o` pai/j sou ca,rin evnanti,on sou ku,rie

9 ei=pen de. Hsau e;stin moi polla, a;delfe e;stw soi ta. sa,

10 ei=pen de. Iakwb eiv eu[rhka ca,rin evnanti,on sou de,xai ta. dw/ra dia. tw/n evmw/n ceirw/n e[neken tou,tou ei=don to. pro,swpo,n sou w`j a;n tij i;doi pro,swpon qeou/ kai. euvdokh,seij me

11 labe. ta.j euvlogi,aj mou a]j h;negka, soi o[ti hvle,hse,n me o` qeo.j kai. e;stin moi pa,nta kai. evbia,sato auvto,n kai. e;laben

12 kai. ei=pen avpa,rantej poreuso,meqa evpV euvqei/an

13 ei=pen de. auvtw/| o` ku,rio,j mou ginw,skei o[ti ta. paidi,a a`palw,tera kai. ta. pro,bata kai. ai` bo,ej loceu,ontai evpV evme, eva.n ou=n katadiw,xw auvtou.j h`me,ran mi,an avpoqanou/ntai pa,nta ta. kth,nh

14 proelqe,tw o` ku,rio,j mou e;mprosqen tou/ paido,j evgw. de. evniscu,sw evn th/| o`dw/| kata. scolh.n th/j poreu,sewj th/j evnanti,on mou kai. kata. po,da tw/n paidari,wn e[wj tou/ me evlqei/n pro.j to.n ku,rio,n mou eivj Shir

15 ei=pen de. Hsau katalei,yw meta. sou/ avpo. tou/ laou/ tou/ metV evmou/ o` de. ei=pen i[na ti, tou/to i`kano.n o[ti eu-ron ca,rin evnanti,on sou ku,rie

16 avpe,streyen de. Hsau evn th/| h`me,ra| evkei,nh| eivj th.n o`do.n auvtou/ eivj Shir

17 kai. Iakwb avpai,rei eivj Skhna,j kai. evpoi,hsen e`autw/| evkei/ oivki,aj kai. toi/j kth,nesin auvtou/ evpoi,hsen skhna,j dia. tou/to evka,lesen to. o;noma tou/ to,pou evkei,nou Skhnai,

18 kai. h=lqen Iakwb eivj Salhm po,lin Sikimwn h[ evstin evn gh/| Canaan o[te h=lqen evk th/j Mesopotami,aj Suri,aj kai. parene,balen kata. pro,swpon th/j po,lewj

19 kai. evkth,sato th.n meri,da tou/ avgrou/ ou- e;sthsen evkei/ th.n skhnh.n auvtou/ para. Emmwr patro.j Sucem e`kato.n avmnw/n

20 kai. e;sthsen evkei/ qusiasth,rion kai. evpekale,sato to.n qeo.n Israhl

34 evxh/lqen de. Dina h` quga,thr Leiaj h]n e;teken tw/| Iakwb katamaqei/n ta.j qugate,raj tw/n evgcwri,wn

2 kai. ei=den auvth.n Sucem o` ui`o.j Emmwr o` Corrai/oj o` a;rcwn th/j gh/j kai. labw.n auvth.n evkoimh,qh metV auvth/j kai. evtapei,nwsen auvth,n

3 kai. prose,scen th/| yuch/| Dinaj th/j qugatro.j Iakwb kai. hvga,phsen th.n parqe,non kai. evla,lhsen kata. th.n dia,noian th/j parqe,nou auvth/|

4 ei=pen de. Sucem pro.j Emmwr to.n pate,ra auvtou/ le,gwn labe, moi th.n paidi,skhn tau,thn eivj gunai/ka

5 Iakwb de. h;kousen o[ti evmi,anen o` ui`o.j Emmwr Dinan th.n qugate,ra auvtou/ oi` de. ui`oi. auvtou/ h=san meta. tw/n kthnw/n auvtou/ evn tw/| pedi,w| paresiw,phsen de. Iakwb e[wj tou/ evlqei/n auvtou,j

6 evxh/lqen de. Emmwr o` path.r Sucem pro.j Iakwb lalh/sai auvtw/|

7 oi` de. ui`oi. Iakwb h=lqon evk tou/ pedi,ou w`j de. h;kousan katenu,cqhsan oi` a;ndrej kai. luphro.n h=n auvtoi/j sfo,dra o[ti a;schmon evpoi,hsen evn Israhl koimhqei.j meta. th/j qugatro.j Iakwb kai. ouvc ou[twj e;stai

8 kai. evla,lhsen Emmwr auvtoi/j le,gwn Sucem o` ui`o,j mou proei,lato th/| yuch/| th.n qugate,ra u`mw/n do,te ou=n auvth.n auvtw/| gunai/ka

9 evpigambreu,sasqe h`mi/n ta.j qugate,raj u`mw/n do,te h`mi/n kai. ta.j qugate,raj h`mw/n la,bete toi/j ui`oi/j u`mw/n

10 kai. evn h`mi/n katoikei/te kai. h` gh/ ivdou. platei/a evnanti,on u`mw/n katoikei/te kai. evmporeu,esqe evpV auvth/j kai. evgkth,sasqe evn auvth/|

11 ei=pen de. Sucem pro.j to.n pate,ra auvth/j kai. pro.j tou.j avdelfou.j auvth/j eu[roimi ca,rin evnanti,on u`mw/n kai. o] eva.n ei;phte dw,somen

12 plhqu,nate th.n fernh.n sfo,dra kai. dw,sw kaqo,ti a'n ei;phte, moi kai. dw,sete, moi th.n pai/da tau,thn eivj gunai/ka

13 avpekri,qhsan de. oi` ui`oi. Iakwb tw/| Sucem kai. Emmwr tw/| patri. auvtou/ meta. do,lou kai. evla,lhsan auvtoi/j o[ti evmi,anan Dinan th.n avdelfh.n auvtw/n

14 kai. ei=pan auvtoi/j Sumewn kai. Leui oi` avdelfoi. Dinaj ui`oi. de. Leiaj ouv dunhso,meqa poih/sai to. r`h/ma tou/to dou/nai th.n avdelfh.n h`mw/n avnqrw,pw| o]j e;cei avkrobusti,an e;stin ga.r o;neidoj h`mi/n

15 evn tou,tw| o`moiwqhso,meqa u`mi/n kai. katoikh,somen evn u`mi/n eva.n ge,nhsqe w`j h`mei/j kai. u`mei/j evn tw/| peritmhqh/nai u`mw/n pa/n avrseniko,n

16 kai. dw,somen ta.j qugate,raj h`mw/n u`mi/n kai. avpo. tw/n qugate,rwn u`mw/n lhmyo,meqa h`mi/n gunai/kaj kai. oivkh,somen parV u`mi/n kai. evso,meqa w`j ge,noj e[n

17 eva.n de. mh. eivsakou,shte h`mw/n tou/ perite,mnesqai labo,ntej ta.j qugate,raj h`mw/n avpeleuso,meqa

18 kai. h;resan oi` lo,goi evnanti,on Emmwr kai. evnanti,on Sucem tou/ ui`ou/ Emmwr

19 kai. ouvk evcro,nisen o` neani,skoj tou/ poih/sai to. r`h/ma tou/to evne,keito ga.r th/| qugatri. Iakwb auvto.j de. h=n evndoxo,tatoj pa,ntwn tw/n evn tw/| oi;kw| tou/ patro.j auvtou/

20 h=lqen de. Emmwr kai. Sucem o` ui`o.j auvtou/ pro.j th.n pu,lhn th/j po,lewj auvtw/n kai. evla,lhsan pro.j tou.j a;ndraj th/j po,lewj auvtw/n le,gontej

21 oi` a;nqrwpoi ou-toi eivrhnikoi, eivsin meqV h`mw/n oivkei,twsan evpi. th/j gh/j kai. evmporeue,sqwsan auvth,n h` de. gh/ ivdou. platei/a evnanti,on auvtw/n ta.j qugate,raj auvtw/n lhmyo,meqa h`mi/n gunai/kaj kai. ta.j qugate,raj h`mw/n dw,somen auvtoi/j

22 mo,non evn tou,tw| o`moiwqh,sontai h`mi/n oi` a;nqrwpoi tou/ katoikei/n meqV h`mw/n w[ste ei=nai lao.n e[na evn tw/| perite,mnesqai h`mw/n pa/n avrseniko,n kaqa. kai. auvtoi. perite,tmhntai

23 kai. ta. kth,nh auvtw/n kai. ta. u`pa,rconta auvtw/n kai. ta. tetra,poda ouvc h`mw/n e;stai mo,non evn tou,tw| o`moiwqw/men auvtoi/j kai. oivkh,sousin meqV h`mw/n

24 kai. eivsh,kousan Emmwr kai. Sucem tou/ ui`ou/ auvtou/ pa,ntej oi` evkporeuo,menoi th.n pu,lhn th/j po,lewj auvtw/n kai. periete,monto th.n sa,rka th/j avkrobusti,aj auvtw/n pa/j a;rshn

25 evge,neto de. evn th/| h`me,ra| th/| tri,th| o[te h=san evn tw/| po,nw| e;labon oi` du,o ui`oi. Iakwb Sumewn kai. Leui oi` avdelfoi. Dinaj e[kastoj th.n ma,cairan auvtou/ kai. eivsh/lqon eivj th.n po,lin avsfalw/j kai. avpe,kteinan pa/n avrseniko,n

26 to,n te Emmwr kai. Sucem to.n ui`o.n auvtou/ avpe,kteinan evn sto,mati macai,raj kai. e;labon th.n Dinan evk tou/ oi;kou tou/ Sucem kai. evxh/lqon

27 oi` de. ui`oi. Iakwb eivsh/lqon evpi. tou.j traumati,aj kai. dih,rpasan th.n po,lin evn h-| evmi,anan Dinan th.n avdelfh.n auvtw/n

28 kai. ta. pro,bata auvtw/n kai. tou.j bo,aj auvtw/n kai. tou.j o;nouj auvtw/n o[sa te h=n evn th/| po,lei kai. o[sa h=n evn tw/| pedi,w| e;labon

29 kai. pa,nta ta. sw,mata auvtw/n kai. pa/san th.n avposkeuh.n auvtw/n kai. ta.j gunai/kaj auvtw/n hv|cmalw,teusan kai. dih,rpasan o[sa te h=n evn th/| po,lei kai. o[sa h=n evn tai/j oivki,aij

30 ei=pen de. Iakwb Sumewn kai. Leui mishto,n me pepoih,kate w[ste ponhro,n me ei=nai pa/sin toi/j katoikou/sin th.n gh/n e;n te toi/j Cananai,oij kai. toi/j Ferezai,oij evgw. de. ovligosto,j eivmi evn avriqmw/| kai. sunacqe,ntej evpV evme. sugko,yousi,n me kai. evktribh,somai evgw. kai. o` oi=ko,j mou

31 oi` de. ei=pan avllV w`sei. po,rnh| crh,swntai th/| avdelfh/| h`mw/n

35 ei=pen de. o` qeo.j pro.j Iakwb avnasta.j avna,bhqi eivj to.n to,pon Baiqhl kai. oi;kei evkei/ kai. poi,hson evkei/ qusiasth,rion tw/| qew/| tw/| ovfqe,nti soi evn tw/| avpodidra,skein se avpo. prosw,pou Hsau tou/ avdelfou/ sou

2 ei=pen de. Iakwb tw/| oi;kw| auvtou/ kai. pa/sin toi/j metV auvtou/ a;rate tou.j qeou.j tou.j avllotri,ouj tou.j meqV u`mw/n evk me,sou u`mw/n kai. kaqari,sasqe kai. avlla,xate ta.j stola.j u`mw/n

3 kai. avnasta,ntej avnabw/men eivj Baiqhl kai. poih,swmen evkei/ qusiasth,rion tw/| qew/| tw/| evpakou,santi, moi evn h`me,ra| qli,yewj o]j h=n metV evmou/ kai. die,swse,n me evn th/| o`dw/| h-| evporeu,qhn

4 kai. e;dwkan tw/| Iakwb tou.j qeou.j tou.j avllotri,ouj oi] h=san evn tai/j cersi.n auvtw/n kai. ta. evnw,tia ta. evn toi/j wvsi.n auvtw/n kai. kate,kruyen auvta. Iakwb u`po. th.n tere,minqon th.n evn Sikimoij kai. avpw,lesen auvta. e[wj th/j sh,meron h`me,raj

5 kai. evxh/ren Israhl evk Sikimwn kai. evge,neto fo,boj qeou/ evpi. ta.j po,leij ta.j ku,klw| auvtw/n kai. ouv katedi,wxan ovpi,sw tw/n ui`w/n Israhl

6 h=lqen de. Iakwb eivj Louza h[ evstin evn gh/| Canaan h[ evstin Baiqhl auvto.j kai. pa/j o` lao,j o]j h=n metV auvtou/

7 kai. wv|kodo,mhsen evkei/ qusiasth,rion kai. evka,lesen to. o;noma tou/ to,pou Baiqhl evkei/ ga.r evpefa,nh auvtw/| o` qeo.j evn tw/| avpodidra,skein auvto.n avpo. prosw,pou Hsau tou/ avdelfou/ auvtou/

8 avpe,qanen de. Debbwra h` trofo.j Rebekkaj katw,teron Baiqhl u`po. th.n ba,lanon kai. evka,lesen Iakwb to. o;noma auvth/j Ba,lanoj pe,nqouj

9 w;fqh de. o` qeo.j Iakwb e;ti evn Louza o[te parege,neto evk Mesopotami,aj th/j Suri,aj kai. huvlo,ghsen auvto.n o` qeo,j

10 kai. ei=pen auvtw/| o` qeo,j to. o;noma, sou Iakwb ouv klhqh,setai e;ti Iakwb avllV Israhl e;stai to. o;noma, sou

11 ei=pen de. auvtw/| o` qeo,j evgw. o` qeo,j sou auvxa,nou kai. plhqu,nou e;qnh kai. sunagwgai. evqnw/n e;sontai evk sou/ kai. basilei/j evk th/j ovsfu,oj sou evxeleu,sontai

12 kai. th.n gh/n h]n de,dwka Abraam kai. Isaak soi. de,dwka auvth,n soi. e;stai kai. tw/| spe,rmati, sou meta. se. dw,sw th.n gh/n tau,thn

13 avne,bh de. o` qeo.j avpV auvtou/ evk tou/ to,pou ou- evla,lhsen metV auvtou/

14 kai. e;sthsen Iakwb sth,lhn evn tw/| to,pw| w-| evla,lhsen metV auvtou/ sth,lhn liqi,nhn kai. e;speisen evpV auvth.n spondh.n kai. evpe,ceen evpV auvth.n e;laion

15 kai. evka,lesen Iakwb to. o;noma tou/ to,pou evn w-| evla,lhsen metV auvtou/ evkei/ o` qeo,j Baiqhl

16 avpa,raj de. Iakwb evk Baiqhl e;phxen th.n skhnh.n auvtou/ evpe,keina tou/ pu,rgou Gader evge,neto de. h`ni,ka h;ggisen Cabraqa eivj gh/n evlqei/n Efraqa e;teken Rachl kai. evdusto,khsen evn tw/| toketw/|

17 evge,neto de. evn tw/| sklhrw/j auvth.n ti,ktein ei=pen auvth/| h` mai/a qa,rsei kai. ga.r ou-to,j soi, evstin ui`o,j

18 evge,neto de. evn tw/| avfie,nai auvth.n th.n yuch,n avpe,qnh|sken ga,r evka,lesen to. o;noma auvtou/ Ui`o.j ovdu,nhj mou o` de. path.r evka,lesen auvto.n Beniamin

19 avpe,qanen de. Rachl kai. evta,fh evn th/| o`dw/| Efraqa au[th evsti.n Bhqleem

20 kai. e;sthsen Iakwb sth,lhn evpi. tou/ mnhmei,ou auvth/j au[th evsti.n sth,lh mnhmei,ou Rachl e[wj th/j sh,meron h`me,raj

21

22 evge,neto de. h`ni,ka katw,|khsen Israhl evn th/| gh/| evkei,nh| evporeu,qh Roubhn kai. evkoimh,qh meta. Ballaj th/j pallakh/j tou/ patro.j auvtou/ kai. h;kousen Israhl kai. ponhro.n evfa,nh evnanti,on auvtou/ h=san de. oi` ui`oi. Iakwb dw,deka

23 ui`oi. Leiaj prwto,tokoj Iakwb Roubhn Sumewn Leui Ioudaj Issacar Zaboulwn

24 ui`oi. de. Rachl Iwshf kai. Beniamin

25 ui`oi. de. Ballaj paidi,skhj Rachl kai. Nefqali

26 ui`oi. de. Zelfaj paidi,skhj Leiaj Gad kai. Ashr ou-toi ui`oi. Iakwb oi] evge,nonto auvtw/| evn Mesopotami,a| th/j Suri,aj

27 h=lqen de. Iakwb pro.j Isaak to.n pate,ra auvtou/ eivj Mambrh eivj po,lin tou/ pedi,ou au[th evsti.n Cebrwn evn gh/| Canaan ou- parw,|khsen Abraam kai. Isaak

28 evge,nonto de. ai` h`me,rai Isaak a]j e;zhsen e;th e`kato.n ovgdoh,konta

29 kai. evklipw.n avpe,qanen kai. prosete,qh pro.j to. ge,noj auvtou/ presbu,teroj kai. plh,rhj h`merw/n kai. e;qayan auvto.n Hsau kai. Iakwb oi` ui`oi. auvtou/

36 au-tai de. ai` gene,seij Hsau auvto,j evstin Edwm

2 Hsau de. e;laben gunai/kaj e`autw/| avpo. tw/n qugate,rwn tw/n Cananai,wn th.n Ada qugate,ra Ailwn tou/ Cettai,ou kai. th.n Elibema qugate,ra Ana tou/ ui`ou/ Sebegwn tou/ Euai,ou

3 kai. th.n Basemmaq qugate,ra Ismahl avdelfh.n Nabaiwq

4 e;teken de. Ada tw/| Hsau to.n Elifaj kai. Basemmaq e;teken to.n Ragouhl

5 kai. Elibema e;teken to.n Ieouj kai. to.n Ieglom kai. to.n Kore ou-toi ui`oi. Hsau oi] evge,nonto auvtw/| evn gh/| Canaan

6 e;laben de. Hsau ta.j gunai/kaj auvtou/ kai. tou.j ui`ou.j kai. ta.j qugate,raj kai. pa,nta ta. sw,mata tou/ oi;kou auvtou/ kai. pa,nta ta. u`pa,rconta kai. pa,nta ta. kth,nh kai. pa,nta o[sa evkth,sato kai. o[sa periepoih,sato evn gh/| Canaan kai. evporeu,qh evk gh/j Canaan avpo. prosw,pou Iakwb tou/ avdelfou/ auvtou/

7 h=n ga.r auvtw/n ta. u`pa,rconta polla. tou/ oivkei/n a[ma kai. ouvk evdu,nato h` gh/ th/j paroikh,sewj auvtw/n fe,rein auvtou.j avpo. tou/ plh,qouj tw/n u`parco,ntwn auvtw/n

8 w;|khsen de. Hsau evn tw/| o;rei Shir Hsau auvto,j evstin Edwm

9 au-tai de. ai` gene,seij Hsau patro.j Edwm evn tw/| o;rei Shir

10 kai. tau/ta ta. ovno,mata tw/n ui`w/n Hsau Elifaj ui`o.j Adaj gunaiko.j Hsau kai. Ragouhl ui`o.j Basemmaq gunaiko.j Hsau

11 evge,nonto de. ui`oi. Elifaj Qaiman Wmar Swfar Goqom kai. Kenez

12 Qamna de. h=n pallakh. Elifaj tou/ ui`ou/ Hsau kai. e;teken tw/| Elifaj to.n Amalhk ou-toi ui`oi. Adaj gunaiko.j Hsau

13 ou-toi de. ui`oi. Ragouhl Nacoq Zare Some kai. Moze ou-toi h=san ui`oi. Basemmaq gunaiko.j Hsau

14 ou-toi de. h=san ui`oi. Elibemaj qugatro.j Ana tou/ ui`ou/ Sebegwn gunaiko.j Hsau e;teken de. tw/| Hsau to.n Ieouj kai. to.n Ieglom kai. to.n Kore

15 ou-toi h`gemo,nej ui`oi. Hsau ui`oi. Elifaj prwtoto,kou Hsau h`gemw.n Qaiman h`gemw.n Wmar h`gemw.n Swfar h`gemw.n Kenez

16 h`gemw.n Kore h`gemw.n Goqom h`gemw.n Amalhk ou-toi h`gemo,nej Elifaj evn gh/| Idoumai,a| ou-toi ui`oi. Adaj

17 kai. ou-toi ui`oi. Ragouhl ui`ou/ Hsau h`gemw.n Nacoq h`gemw.n Zare h`gemw.n Some h`gemw.n Moze ou-toi h`gemo,nej Ragouhl evn gh/| Edwm ou-toi ui`oi. Basemmaq gunaiko.j Hsau

18 ou-toi de. ui`oi. Elibemaj gunaiko.j Hsau h`gemw.n Ieouj h`gemw.n Ieglom h`gemw.n Kore ou-toi h`gemo,nej Elibemaj

19 ou-toi ui`oi. Hsau kai. ou-toi h`gemo,nej auvtw/n ou-toi, eivsin ui`oi. Edwm

20 ou-toi de. ui`oi. Shir tou/ Corrai,ou tou/ katoikou/ntoj th.n gh/n Lwtan Swbal Sebegwn Ana

21 kai. Dhswn kai. Asar kai. Riswn ou-toi h`gemo,nej tou/ Corrai,ou tou/ ui`ou/ Shir evn th/| gh/| Edwm

22 evge,nonto de. ui`oi. Lwtan Corri kai. Aiman avdelfh. de. Lwtan Qamna

23 ou-toi de. ui`oi. Swbal Gwlwn kai. Manacaq kai. Gaibhl Swf kai. Wman

24 kai. ou-toi ui`oi. Sebegwn Aie kai. Wnan ou-to,j evstin o` Wnaj o]j eu-ren to.n Iamin evn th/| evrh,mw| o[te e;nemen ta. u`pozu,gia Sebegwn tou/ patro.j auvtou/

25 ou-toi de. ui`oi. Ana Dhswn kai. Elibema quga,thr Ana

26 ou-toi de. ui`oi. Dhswn Amada kai. Asban kai. Ieqran kai. Carran

27 ou-toi de. ui`oi. Asar Balaan kai. Zoukam kai. Iwukam kai. Oukan

28 ou-toi de. ui`oi. Riswn Wj kai. Aram

29 ou-toi h`gemo,nej Corri h`gemw.n Lwtan h`gemw.n Swbal h`gemw.n Sebegwn h`gemw.n Ana

30 h`gemw.n Dhswn h`gemw.n Asar h`gemw.n Riswn ou-toi h`gemo,nej Corri evn tai/j h`gemoni,aij auvtw/n evn gh/| Edwm

31 kai. ou-toi oi` basilei/j oi` basileu,santej evn Edwm pro. tou/ basileu/sai basile,a evn Israhl

32 kai. evbasi,leusen evn Edwm Balak ui`o.j tou/ Bewr kai. o;noma th/| po,lei auvtou/ Dennaba

33 avpe,qanen de. Balak kai. evbasi,leusen avntV auvtou/ Iwbab ui`o.j Zara evk Bosorraj

34 avpe,qanen de. Iwbab kai. evbasi,leusen avntV auvtou/ Asom evk th/j gh/j Qaimanwn

35 avpe,qanen de. Asom kai. evbasi,leusen avntV auvtou/ Adad ui`o.j Barad o` evkko,yaj Madiam evn tw/| pedi,w| Mwab kai. o;noma th/| po,lei auvtou/ Geqqaim

36 avpe,qanen de. Adad kai. evbasi,leusen avntV auvtou/ Samala evk Masekkaj

37 avpe,qanen de. Samala kai. evbasi,leusen avntV auvtou/ Saoul evk Rowbwq th/j para. potamo,n

38 avpe,qanen de. Saoul kai. evbasi,leusen avntV auvtou/ Balaennwn ui`o.j Acobwr

39 avpe,qanen de. Balaennwn ui`o.j Acobwr kai. evbasi,leusen avntV auvtou/ Arad ui`o.j Barad kai. o;noma th/| po,lei auvtou/ Fogwr o;noma de. th/| gunaiki. auvtou/ Maitebehl quga,thr Matraiq ui`ou/ Maizoob

40 tau/ta ta. ovno,mata tw/n h`gemo,nwn Hsau evn tai/j fulai/j auvtw/n kata. to,pon auvtw/n evn tai/j cw,raij auvtw/n kai. evn toi/j e;qnesin auvtw/n h`gemw.n Qamna h`gemw.n Gwla h`gemw.n Ieqer

41 h`gemw.n Elibemaj h`gemw.n Hlaj h`gemw.n Finwn

42 h`gemw.n Kenez h`gemw.n Qaiman h`gemw.n Mazar

43 h`gemw.n Megedihl h`gemw.n Zafwim ou-toi h`gemo,nej Edwm evn tai/j katw|kodomhme,naij evn th/| gh/| th/j kth,sewj auvtw/n ou-toj Hsau path.r Edwm

37 katw,|kei de. Iakwb evn th/| gh/| ou- parw,|khsen o` path.r auvtou/ evn gh/| Canaan

2 au-tai de. ai` gene,seij Iakwb Iwshf de,ka e`pta. evtw/n h=n poimai,nwn meta. tw/n avdelfw/n auvtou/ ta. pro,bata w'n ne,oj meta. tw/n ui`w/n Ballaj kai. meta. tw/n ui`w/n Zelfaj tw/n gunaikw/n tou/ patro.j auvtou/ kath,negken de. Iwshf yo,gon ponhro.n pro.j Israhl to.n pate,ra auvtw/n

3 Iakwb de. hvga,pa to.n Iwshf para. pa,ntaj tou.j ui`ou.j auvtou/ o[ti ui`o.j gh,rouj h=n auvtw/| evpoi,hsen de. auvtw/| citw/na poiki,lon

4 ivdo,ntej de. oi` avdelfoi. auvtou/ o[ti auvto.n o` path.r filei/ evk pa,ntwn tw/n ui`w/n auvtou/ evmi,shsan auvto.n kai. ouvk evdu,nanto lalei/n auvtw/| ouvde.n eivrhniko,n

5 evnupniasqei.j de. Iwshf evnu,pnion avph,ggeilen auvto. toi/j avdelfoi/j auvtou/

6 kai. ei=pen auvtoi/j avkou,sate tou/ evnupni,ou tou,tou ou- evnupnia,sqhn

7 w;|mhn h`ma/j desmeu,ein dra,gmata evn me,sw| tw/| pedi,w| kai. avne,sth to. evmo.n dra,gma kai. wvrqw,qh peristrafe,nta de. ta. dra,gmata u`mw/n proseku,nhsan to. evmo.n dra,gma

8 ei=pan de. auvtw/| oi` avdelfoi, mh. basileu,wn basileu,seij evfV h`ma/j h' kurieu,wn kurieu,seij h`mw/n kai. prose,qento e;ti misei/n auvto.n e[neken tw/n evnupni,wn auvtou/ kai. e[neken tw/n r`hma,twn auvtou/

9 ei=den de. evnu,pnion e[teron kai. dihgh,sato auvto. tw/| patri. auvtou/ kai. toi/j avdelfoi/j auvtou/ kai. ei=pen ivdou. evnupniasa,mhn evnu,pnion e[teron w[sper o` h[lioj kai. h` selh,nh kai. e[ndeka avste,rej proseku,noun me

10 kai. evpeti,mhsen auvtw/| o` path.r auvtou/ kai. ei=pen auvtw/| ti, to. evnu,pnion tou/to o] evnupnia,sqhj a=ra, ge evlqo,ntej evleuso,meqa evgw, te kai. h` mh,thr sou kai. oi` avdelfoi, sou proskunh/sai, soi evpi. th.n gh/n

11 evzh,lwsan de. auvto.n oi` avdelfoi. auvtou/ o` de. path.r auvtou/ dieth,rhsen to. r`h/ma

12 evporeu,qhsan de. oi` avdelfoi. auvtou/ bo,skein ta. pro,bata tou/ patro.j auvtw/n eivj Sucem

13 kai. ei=pen Israhl pro.j Iwshf ouvc oi` avdelfoi, sou poimai,nousin evn Sucem deu/ro avpostei,lw se pro.j auvtou,j ei=pen de. auvtw/| ivdou. evgw,

14 ei=pen de. auvtw/| Israhl poreuqei.j ivde. eiv u`giai,nousin oi` avdelfoi, sou kai. ta. pro,bata kai. avna,ggeilo,n moi kai. avpe,steilen auvto.n evk th/j koila,doj th/j Cebrwn kai. h=lqen eivj Sucem

15 kai. eu-ren auvto.n a;nqrwpoj planw,menon evn tw/| pedi,w| hvrw,thsen de. auvto.n o` a;nqrwpoj le,gwn ti, zhtei/j

16 o` de. ei=pen tou.j avdelfou,j mou zhtw/ avna,ggeilo,n moi pou/ bo,skousin

17 ei=pen de. auvtw/| o` a;nqrwpoj avph,rkasin evnteu/qen h;kousa ga.r auvtw/n lego,ntwn poreuqw/men eivj Dwqai?m kai. evporeu,qh Iwshf kato,pisqen tw/n avdelfw/n auvtou/ kai. eu-ren auvtou.j evn Dwqai?m

18 proei/don de. auvto.n makro,qen pro. tou/ evggi,sai auvto.n pro.j auvtou.j kai. evponhreu,onto tou/ avpoktei/nai auvto,n

19 ei=pan de. e[kastoj pro.j to.n avdelfo.n auvtou/ ivdou. o` evnupniasth.j evkei/noj e;rcetai

20 nu/n ou=n deu/te avpoktei,nwmen auvto.n kai. r`i,ywmen auvto.n eivj e[na tw/n la,kkwn kai. evrou/men qhri,on ponhro.n kate,fagen auvto,n kai. ovyo,meqa ti, e;stai ta. evnu,pnia auvtou/

21 avkou,saj de. Roubhn evxei,lato auvto.n evk tw/n ceirw/n auvtw/n kai. ei=pen ouv pata,xomen auvto.n eivj yuch,n

22 ei=pen de. auvtoi/j Roubhn mh. evkce,hte ai-ma evmba,lete auvto.n eivj to.n la,kkon tou/ton to.n evn th/| evrh,mw| cei/ra de. mh. evpene,gkhte auvtw/| o[pwj evxe,lhtai auvto.n evk tw/n ceirw/n auvtw/n kai. avpodw/| auvto.n tw/| patri. auvtou/

23 evge,neto de. h`ni,ka h=lqen Iwshf pro.j tou.j avdelfou.j auvtou/ evxe,dusan to.n Iwshf to.n citw/na to.n poiki,lon to.n peri. auvto.n

24 kai. labo,ntej auvto.n e;rriyan eivj to.n la,kkon o` de. la,kkoj keno,j u[dwr ouvk ei=cen

25 evka,qisan de. fagei/n a;rton kai. avnable,yantej toi/j ovfqalmoi/j ei=don kai. ivdou. o`doipo,roi Ismahli/tai h;rconto evk Galaad kai. ai` ka,mhloi auvtw/n e;gemon qumiama,twn kai. r`hti,nhj kai. stakth/j evporeu,onto de. katagagei/n eivj Ai;gupton

26 ei=pen de. Ioudaj pro.j tou.j avdelfou.j auvtou/ ti, crh,simon eva.n avpoktei,nwmen to.n avdelfo.n h`mw/n kai. kru,ywmen to. ai-ma auvtou/

27 deu/te avpodw,meqa auvto.n toi/j Ismahli,taij tou,toij ai` de. cei/rej h`mw/n mh. e;stwsan evpV auvto,n o[ti avdelfo.j h`mw/n kai. sa.rx h`mw/n evstin h;kousan de. oi` avdelfoi. auvtou/

28 kai. pareporeu,onto oi` a;nqrwpoi oi` Madihnai/oi oi` e;mporoi kai. evxei,lkusan kai. avnebi,basan to.n Iwshf evk tou/ la,kkou kai. avpe,donto to.n Iwshf toi/j Ismahli,taij ei;kosi crusw/n kai. kath,gagon to.n Iwshf eivj Ai;gupton

29 avne,streyen de. Roubhn evpi. to.n la,kkon kai. ouvc o`ra/| to.n Iwshf evn tw/| la,kkw| kai. die,rrhxen ta. i`ma,tia auvtou/

30 kai. avne,streyen pro.j tou.j avdelfou.j auvtou/ kai. ei=pen to. paida,rion ouvk e;stin evgw. de. pou/ poreu,omai e;ti

31 labo,ntej de. to.n citw/na tou/ Iwshf e;sfaxan e;rifon aivgw/n kai. evmo,lunan to.n citw/na tw/| ai[mati

32 kai. avpe,steilan to.n citw/na to.n poiki,lon kai. eivsh,negkan tw/| patri. auvtw/n kai. ei=pan tou/ton eu[romen evpi,gnwqi eiv citw.n tou/ ui`ou/ sou, evstin h' ou;

33 kai. evpe,gnw auvto.n kai. ei=pen citw.n tou/ ui`ou/ mou, evstin qhri,on ponhro.n kate,fagen auvto,n qhri,on h[rpasen to.n Iwshf

34 die,rrhxen de. Iakwb ta. i`ma,tia auvtou/ kai. evpe,qeto sa,kkon evpi. th.n ovsfu.n auvtou/ kai. evpe,nqei to.n ui`o.n auvtou/ h`me,raj polla,j

35 sunh,cqhsan de. pa,ntej oi` ui`oi. auvtou/ kai. ai` qugate,rej kai. h=lqon parakale,sai auvto,n kai. ouvk h;qelen parakalei/sqai le,gwn o[ti katabh,somai pro.j to.n ui`o,n mou penqw/n eivj a[|dou kai. e;klausen auvto.n o` path.r auvtou/

36 oi` de. Madihnai/oi avpe,donto to.n Iwshf eivj Ai;gupton tw/| Petefrh tw/| spa,donti Faraw avrcimagei,rw|

38 evge,neto de. evn tw/| kairw/| evkei,nw| kate,bh Ioudaj avpo. tw/n avdelfw/n auvtou/ kai. avfi,keto e[wj pro.j a;nqrwpo,n tina Odollami,thn w-| o;noma Iraj

2 kai. ei=den evkei/ Ioudaj qugate,ra avnqrw,pou Cananai,ou h-| o;noma Saua kai. e;laben auvth.n kai. eivsh/lqen pro.j auvth,n

3 kai. sullabou/sa e;teken ui`o.n kai. evka,lesen to. o;noma auvtou/ Hr

4 kai. sullabou/sa e;ti e;teken ui`o.n kai. evka,lesen to. o;noma auvtou/ Aunan

5 kai. prosqei/sa e;ti e;teken ui`o.n kai. evka,lesen to. o;noma auvtou/ Shlwm auvth. de. h=n evn Casbi h`ni,ka e;teken auvtou,j

6 kai. e;laben Ioudaj gunai/ka Hr tw/| prwtoto,kw| auvtou/ h-| o;noma Qamar

7 evge,neto de. Hr prwto,tokoj Iouda ponhro.j evnanti,on kuri,ou kai. avpe,kteinen auvto.n o` qeo,j

8 ei=pen de. Ioudaj tw/| Aunan ei;selqe pro.j th.n gunai/ka tou/ avdelfou/ sou kai. ga,mbreusai auvth.n kai. avna,sthson spe,rma tw/| avdelfw/| sou

9 gnou.j de. Aunan o[ti ouvk auvtw/| e;stai to. spe,rma evgi,neto o[tan eivsh,rceto pro.j th.n gunai/ka tou/ avdelfou/ auvtou/ evxe,ceen evpi. th.n gh/n tou/ mh. dou/nai spe,rma tw/| avdelfw/| auvtou/

10 ponhro.n de. evfa,nh evnanti,on tou/ qeou/ o[ti evpoi,hsen tou/to kai. evqana,twsen kai. tou/ton

11 ei=pen de. Ioudaj Qamar th/| nu,mfh| auvtou/ ka,qou ch,ra evn tw/| oi;kw| tou/ patro,j sou e[wj me,gaj ge,nhtai Shlwm o` ui`o,j mou ei=pen ga,r mh,pote avpoqa,nh| kai. ou-toj w[sper oi` avdelfoi. auvtou/ avpelqou/sa de. Qamar evka,qhto evn tw/| oi;kw| tou/ patro.j auvth/j

12 evplhqu,nqhsan de. ai` h`me,rai kai. avpe,qanen Saua h` gunh. Iouda kai. paraklhqei.j Ioudaj avne,bh evpi. tou.j kei,rontaj ta. pro,bata auvtou/ auvto.j kai. Iraj o` poimh.n auvtou/ o` Odollami,thj eivj Qamna

13 kai. avphgge,lh Qamar th/| nu,mfh| auvtou/ le,gontej ivdou. o` penqero,j sou avnabai,nei eivj Qamna kei/rai ta. pro,bata auvtou/

14 kai. perielome,nh ta. i`ma,tia th/j chreu,sewj avfV e`auth/j perieba,leto qe,ristron kai. evkallwpi,sato kai. evka,qisen pro.j tai/j pu,laij Ainan h[ evstin evn paro,dw| Qamna ei=den ga.r o[ti me,gaj ge,gonen Shlwm auvto.j de. ouvk e;dwken auvth.n auvtw/| gunai/ka

15 kai. ivdw.n auvth.n Ioudaj e;doxen auvth.n po,rnhn ei=nai katekalu,yato ga.r to. pro,swpon auvth/j kai. ouvk evpe,gnw auvth,n

16 evxe,klinen de. pro.j auvth.n th.n o`do.n kai. ei=pen auvth/| e;aso,n me eivselqei/n pro.j se, ouv ga.r e;gnw o[ti h` nu,mfh auvtou/ evstin h` de. ei=pen ti, moi dw,seij eva.n eivse,lqh|j pro,j me

17 o` de. ei=pen evgw, soi avpostelw/ e;rifon aivgw/n evk tw/n proba,twn h` de. ei=pen eva.n dw/|j avrrabw/na e[wj tou/ avpostei/lai, se

18 o` de. ei=pen ti,na to.n avrrabw/na, soi dw,sw h` de. ei=pen to.n daktu,lio,n sou kai. to.n o`rmi,skon kai. th.n r`a,bdon th.n evn th/| ceiri, sou kai. e;dwken auvth/| kai. eivsh/lqen pro.j auvth,n kai. evn gastri. e;laben evx auvtou/

19 kai. avnasta/sa avph/lqen kai. periei,lato to. qe,ristron avfV e`auth/j kai. evnedu,sato ta. i`ma,tia th/j chreu,sewj auvth/j

20 avpe,steilen de. Ioudaj to.n e;rifon evx aivgw/n evn ceiri. tou/ poime,noj auvtou/ tou/ Odollami,tou komi,sasqai to.n avrrabw/na para. th/j gunaiko,j kai. ouvc eu-ren auvth,n

21 evphrw,thsen de. tou.j a;ndraj tou.j evk tou/ to,pou pou/ evstin h` po,rnh h` genome,nh evn Ainan evpi. th/j o`dou/ kai. ei=pan ouvk h=n evntau/qa po,rnh

22 kai. avpestra,fh pro.j Ioudan kai. ei=pen ouvc eu-ron kai. oi` a;nqrwpoi oi` evk tou/ to,pou le,gousin mh. ei=nai w-de po,rnhn

23 ei=pen de. Ioudaj evce,tw auvta, avlla. mh,pote katagelasqw/men evgw. me.n avpe,stalka to.n e;rifon tou/ton su. de. ouvc eu[rhkaj

24 evge,neto de. meta. tri,mhnon avphgge,lh tw/| Iouda le,gontej evkpepo,rneuken Qamar h` nu,mfh sou kai. ivdou. evn gastri. e;cei evk pornei,aj ei=pen de. Ioudaj evxaga,gete auvth,n kai. katakauqh,tw

25 auvth. de. avgome,nh avpe,steilen pro.j to.n penqero.n auvth/j le,gousa evk tou/ avnqrw,pou ti,noj tau/ta, evstin evgw. evn gastri. e;cw kai. ei=pen evpi,gnwqi ti,noj o` daktu,lioj kai. o` o`rmi,skoj kai. h` r`a,bdoj au[th

26 evpe,gnw de. Ioudaj kai. ei=pen dedikai,wtai Qamar h' evgw, ou- ei[neken ouvk e;dwka auvth.n Shlwm tw/| ui`w/| mou kai. ouv prose,qeto e;ti tou/ gnw/nai auvth,n

27 evge,neto de. h`ni,ka e;tikten kai. th/|de h=n di,duma evn th/| gastri. auvth/j

28 evge,neto de. evn tw/| ti,ktein auvth.n o` ei-j proexh,negken th.n cei/ra labou/sa de. h` mai/a e;dhsen evpi. th.n cei/ra auvtou/ ko,kkinon le,gousa ou-toj evxeleu,setai pro,teroj

29 w`j de. evpisunh,gagen th.n cei/ra kai. euvqu.j evxh/lqen o` avdelfo.j auvtou/ h` de. ei=pen ti, dieko,ph dia. se. fragmo,j kai. evka,lesen to. o;noma auvtou/ Farej

30 kai. meta. tou/to evxh/lqen o` avdelfo.j auvtou/ evfV w-| h=n evpi. th/| ceiri. auvtou/ to. ko,kkinon kai. evka,lesen to. o;noma auvtou/ Zara

39 Iwshf de. kath,cqh eivj Ai;gupton kai. evkth,sato auvto.n Petefrhj o` euvnou/coj Faraw avrcima,geiroj avnh.r Aivgu,ptioj evk ceiro.j Ismahlitw/n oi] kath,gagon auvto.n evkei/

2 kai. h=n ku,rioj meta. Iwshf kai. h=n avnh.r evpitugca,nwn kai. evge,neto evn tw/| oi;kw| para. tw/| kuri,w| tw/| Aivgupti,w|

3 h;|dei de. o` ku,rioj auvtou/ o[ti ku,rioj metV auvtou/ kai. o[sa a'n poih/| ku,rioj euvodoi/ evn tai/j cersi.n auvtou/

4 kai. eu-ren Iwshf ca,rin evnanti,on tou/ kuri,ou auvtou/ euvhre,stei de. auvtw/| kai. kate,sthsen auvto.n evpi. tou/ oi;kou auvtou/ kai. pa,nta o[sa h=n auvtw/| e;dwken dia. ceiro.j Iwshf

5 evge,neto de. meta. to. katastaqh/nai auvto.n evpi. tou/ oi;kou auvtou/ kai. evpi. pa,nta o[sa h=n auvtw/| kai. huvlo,ghsen ku,rioj to.n oi=kon tou/ Aivgupti,ou dia. Iwshf kai. evgenh,qh euvlogi,a kuri,ou evn pa/sin toi/j u`pa,rcousin auvtw/| evn tw/| oi;kw| kai. evn tw/| avgrw/|

6 kai. evpe,treyen pa,nta o[sa h=n auvtw/| eivj cei/raj Iwshf kai. ouvk h;|dei tw/n kaqV e`auto.n ouvde.n plh.n tou/ a;rtou ou- h;sqien auvto,j kai. h=n Iwshf kalo.j tw/| ei;dei kai. w`rai/oj th/| o;yei sfo,dra

7 kai. evge,neto meta. ta. r`h,mata tau/ta kai. evpe,balen h` gunh. tou/ kuri,ou auvtou/ tou.j ovfqalmou.j auvth/j evpi. Iwshf kai. ei=pen koimh,qhti metV evmou/

8 o` de. ouvk h;qelen ei=pen de. th/| gunaiki. tou/ kuri,ou auvtou/ eiv o` ku,rio,j mou ouv ginw,skei diV evme. ouvde.n evn tw/| oi;kw| auvtou/ kai. pa,nta o[sa evsti.n auvtw/| e;dwken eivj ta.j cei/ra,j mou

9 kai. ouvc u`pere,cei evn th/| oivki,a| tau,th| ouvqe.n evmou/ ouvde. u`pexh,|rhtai avpV evmou/ ouvde.n plh.n sou/ dia. to. se. gunai/ka auvtou/ ei=nai kai. pw/j poih,sw to. r`h/ma to. ponhro.n tou/to kai. a`marth,somai evnanti,on tou/ qeou/

10 h`ni,ka de. evla,lei tw/| Iwshf h`me,ran evx h`me,raj kai. ouvc u`ph,kousen auvth/| kaqeu,dein metV auvth/j tou/ suggene,sqai auvth/|

11 evge,neto de. toiau,th tij h`me,ra eivsh/lqen Iwshf eivj th.n oivki,an poiei/n ta. e;rga auvtou/ kai. ouvqei.j h=n tw/n evn th/| oivki,a| e;sw

12 kai. evpespa,sato auvto.n tw/n i`mati,wn le,gousa koimh,qhti metV evmou/ kai. katalipw.n ta. i`ma,tia auvtou/ evn tai/j cersi.n auvth/j e;fugen kai. evxh/lqen e;xw

13 kai. evge,neto w`j ei=den o[ti kate,lipen ta. i`ma,tia auvtou/ evn tai/j cersi.n auvth/j kai. e;fugen kai. evxh/lqen e;xw

14 kai. evka,lesen tou.j o;ntaj evn th/| oivki,a| kai. ei=pen auvtoi/j le,gousa i;dete eivsh,gagen h`mi/n pai/da Ebrai/on evmpai,zein h`mi/n eivsh/lqen pro,j me le,gwn koimh,qhti metV evmou/ kai. evbo,hsa fwnh/| mega,lh|

15 evn de. tw/| avkou/sai auvto.n o[ti u[ywsa th.n fwnh,n mou kai. evbo,hsa katalipw.n ta. i`ma,tia auvtou/ parV evmoi. e;fugen kai. evxh/lqen e;xw

16 kai. katalimpa,nei ta. i`ma,tia parV e`auth/| e[wj h=lqen o` ku,rioj eivj to.n oi=kon auvtou/

17 kai. evla,lhsen auvtw/| kata. ta. r`h,mata tau/ta le,gousa eivsh/lqen pro,j me o` pai/j o` Ebrai/oj o]n eivsh,gagej pro.j h`ma/j evmpai/xai, moi kai. ei=pe,n moi koimhqh,somai meta. sou/

18 w`j de. h;kousen o[ti u[ywsa th.n fwnh,n mou kai. evbo,hsa kate,lipen ta. i`ma,tia auvtou/ parV evmoi. kai. e;fugen kai. evxh/lqen e;xw

19 evge,neto de. w`j h;kousen o` ku,rioj auvtou/ ta. r`h,mata th/j gunaiko.j auvtou/ o[sa evla,lhsen pro.j auvto.n le,gousa ou[twj evpoi,hse,n moi o` pai/j sou kai. evqumw,qh ovrgh/|

20 kai. labw.n o` ku,rioj Iwshf evne,balen auvto.n eivj to. ovcu,rwma eivj to.n to,pon evn w-| oi` desmw/tai tou/ basile,wj kate,contai evkei/ evn tw/| ovcurw,mati

21 kai. h=n ku,rioj meta. Iwshf kai. kate,ceen auvtou/ e;leoj kai. e;dwken auvtw/| ca,rin evnanti,on tou/ avrcidesmofu,lakoj

22 kai. e;dwken o` avrcidesmofu,lax to. desmwth,rion dia. ceiro.j Iwshf kai. pa,ntaj tou.j avphgme,nouj o[soi evn tw/| desmwthri,w| kai. pa,nta o[sa poiou/sin evkei/

23 ouvk h=n o` avrcidesmofu,lax tou/ desmwthri,ou ginw,skwn diV auvto.n ouvqe,n pa,nta ga.r h=n dia. ceiro.j Iwshf dia. to. to.n ku,rion metV auvtou/ ei=nai kai. o[sa auvto.j evpoi,ei ku,rioj euvw,dou evn tai/j cersi.n auvtou/

40 evge,neto de. meta. ta. r`h,mata tau/ta h[marten o` avrcioinoco,oj tou/ basile,wj Aivgu,ptou kai. o` avrcisitopoio.j tw/| kuri,w| auvtw/n basilei/ Aivgu,ptou

2 kai. wvrgi,sqh Faraw evpi. toi/j dusi.n euvnou,coij auvtou/ evpi. tw/| avrcioinoco,w| kai. evpi. tw/| avrcisitopoiw/|

3 kai. e;qeto auvtou.j evn fulakh/| para. tw/| desmofu,laki eivj to. desmwth,rion eivj to.n to,pon ou- Iwshf avph/kto evkei/

4 kai. sune,sthsen o` avrcidesmw,thj tw/| Iwshf auvtou,j kai. pare,sth auvtoi/j h=san de. h`me,raj evn th/| fulakh/|

5 kai. ei=don avmfo,teroi evnu,pnion e`ka,teroj evnu,pnion evn mia/| nukti. o[rasij tou/ evnupni,ou auvtou/ o` avrcioinoco,oj kai. o` avrcisitopoio,j oi] h=san tw/| basilei/ Aivgu,ptou oi` o;ntej evn tw/| desmwthri,w|

6 eivsh/lqen de. pro.j auvtou.j Iwshf to. prwi. kai. ei=den auvtou,j kai. h=san tetaragme,noi

7 kai. hvrw,ta tou.j euvnou,couj Faraw oi] h=san metV auvtou/ evn th/| fulakh/| para. tw/| kuri,w| auvtou/ le,gwn ti, o[ti ta. pro,swpa u`mw/n skuqrwpa. sh,meron

8 oi` de. ei=pan auvtw/| evnu,pnion ei;domen kai. o` sugkri,nwn ouvk e;stin auvto, ei=pen de. auvtoi/j Iwshf ouvci. dia. tou/ qeou/ h` diasa,fhsij auvtw/n evstin dihgh,sasqe ou=n moi

9 kai. dihgh,sato o` avrcioinoco,oj to. evnu,pnion auvtou/ tw/| Iwshf kai. ei=pen evn tw/| u[pnw| mou h=n a;mpeloj evnanti,on mou

10 evn de. th/| avmpe,lw| trei/j puqme,nej kai. auvth. qa,llousa avnenhnocui/a blastou,j pe,peiroi oi` bo,truej stafulh/j

11 kai. to. poth,rion Faraw evn th/| ceiri, mou kai. e;labon th.n stafulh.n kai. evxe,qliya auvth.n eivj to. poth,rion kai. e;dwka to. poth,rion eivj ta.j cei/raj Faraw

12 kai. ei=pen auvtw/| Iwshf tou/to h` su,gkrisij auvtou/ oi` trei/j puqme,nej trei/j h`me,rai eivsi,n

13 e;ti trei/j h`me,rai kai. mnhsqh,setai Faraw th/j avrch/j sou kai. avpokatasth,sei se evpi. th.n avrcioinocoi<an sou kai. dw,seij to. poth,rion Faraw eivj th.n cei/ra auvtou/ kata. th.n avrch,n sou th.n prote,ran w`j h=sqa oivnocow/n

14 avlla. mnh,sqhti, mou dia. seautou/ o[tan eu= soi ge,nhtai kai. poih,seij evn evmoi. e;leoj kai. mnhsqh,sh| peri. evmou/ Faraw kai. evxa,xeij me evk tou/ ovcurw,matoj tou,tou

15 o[ti kloph/| evkla,phn evk gh/j Ebrai,wn kai. w-de ouvk evpoi,hsa ouvde,n avllV evne,balo,n me eivj to.n la,kkon tou/ton

16 kai. ei=den o` avrcisitopoio.j o[ti ovrqw/j sune,krinen kai. ei=pen tw/| Iwshf kavgw. ei=don evnu,pnion kai. w;|mhn tri,a kana/ condritw/n ai;rein evpi. th/j kefalh/j mou

17 evn de. tw/| kanw/| tw/| evpa,nw avpo. pa,ntwn tw/n genw/n w-n o` basileu.j Faraw evsqi,ei e;rgon sitopoiou/ kai. ta. peteina. tou/ ouvranou/ kath,sqien auvta. avpo. tou/ kanou/ tou/ evpa,nw th/j kefalh/j mou

18 avpokriqei.j de. Iwshf ei=pen auvtw/| au[th h` su,gkrisij auvtou/ ta. tri,a kana/ trei/j h`me,rai eivsi,n

19 e;ti triw/n h`merw/n avfelei/ Faraw th.n kefalh,n sou avpo. sou/ kai. krema,sei se evpi. xu,lou kai. fa,getai ta. o;rnea tou/ ouvranou/ ta.j sa,rkaj sou avpo. sou/

20 evge,neto de. evn th/| h`me,ra| th/| tri,th| h`me,ra gene,sewj h=n Faraw kai. evpoi,ei po,ton pa/si toi/j paisi.n auvtou/ kai. evmnh,sqh th/j avrch/j tou/ avrcioinoco,ou kai. th/j avrch/j tou/ avrcisitopoiou/ evn me,sw| tw/n pai,dwn auvtou/

21 kai. avpekate,sthsen to.n avrcioinoco,on evpi. th.n avrch.n auvtou/ kai. e;dwken to. poth,rion eivj th.n cei/ra Faraw

22 to.n de. avrcisitopoio.n evkre,masen kaqa. sune,krinen auvtoi/j Iwshf

23 ouvk evmnh,sqh de. o` avrcioinoco,oj tou/ Iwshf avlla. evpela,qeto auvtou/

41 evge,neto de. meta. du,o e;th h`merw/n Faraw ei=den evnu,pnion w;|eto e`sta,nai evpi. tou/ potamou/

2 kai. ivdou. w[sper evk tou/ potamou/ avne,bainon e`pta. bo,ej kalai. tw/| ei;dei kai. evklektai. tai/j sarxi.n kai. evbo,skonto evn tw/| a;cei

3 a;llai de. e`pta. bo,ej avne,bainon meta. tau,taj evk tou/ potamou/ aivscrai. tw/| ei;dei kai. leptai. tai/j sarxi.n kai. evne,monto para. ta.j bo,aj para. to. cei/loj tou/ potamou/

4 kai. kate,fagon ai` e`pta. bo,ej ai` aivscrai. kai. leptai. tai/j sarxi.n ta.j e`pta. bo,aj ta.j kala.j tw/| ei;dei kai. ta.j evklekta,j hvge,rqh de. Faraw

5 kai. evnupnia,sqh to. deu,teron kai. ivdou. e`pta. sta,cuej avne,bainon evn puqme,ni e`ni. evklektoi. kai. kaloi,

6 a;lloi de. e`pta. sta,cuej leptoi. kai. avnemo,fqoroi avnefu,onto metV auvtou,j

7 kai. kate,pion oi` e`pta. sta,cuej oi` leptoi. kai. avnemo,fqoroi tou.j e`pta. sta,cuaj tou.j evklektou.j kai. tou.j plh,reij hvge,rqh de. Faraw kai. h=n evnu,pnion

8 evge,neto de. prwi. kai. evtara,cqh h` yuch. auvtou/ kai. avpostei,laj evka,lesen pa,ntaj tou.j evxhghta.j Aivgu,ptou kai. pa,ntaj tou.j sofou.j auvth/j kai. dihgh,sato auvtoi/j Faraw to. evnu,pnion kai. ouvk h=n o` avpagge,llwn auvto. tw/| Faraw

9 kai. evla,lhsen o` avrcioinoco,oj pro.j Faraw le,gwn th.n a`marti,an mou avnamimnh,|skw sh,meron

10 Faraw wvrgi,sqh toi/j paisi.n auvtou/ kai. e;qeto h`ma/j evn fulakh/| evn tw/| oi;kw| tou/ avrcimagei,rou evme, te kai. to.n avrcisitopoio,n

11 kai. ei;domen evnu,pnion evn nukti. mia/| evgw, te kai. auvto,j e[kastoj kata. to. au`tou/ evnu,pnion ei;domen

12 h=n de. evkei/ meqV h`mw/n neani,skoj pai/j Ebrai/oj tou/ avrcimagei,rou kai. dihghsa,meqa auvtw/| kai. sune,krinen h`mi/n

13 evgenh,qh de. kaqw.j sune,krinen h`mi/n ou[twj kai. sune,bh evme, te avpokatastaqh/nai evpi. th.n avrch,n mou evkei/non de. kremasqh/nai

14 avpostei,laj de. Faraw evka,lesen to.n Iwshf kai. evxh,gagon auvto.n evk tou/ ovcurw,matoj kai. evxu,rhsan auvto.n kai. h;llaxan th.n stolh.n auvtou/ kai. h=lqen pro.j Faraw

15 ei=pen de. Faraw tw/| Iwshf evnu,pnion e`w,raka kai. o` sugkri,nwn ouvk e;stin auvto, evgw. de. avkh,koa peri. sou/ lego,ntwn avkou,santa, se evnu,pnia sugkri/nai auvta,

16 avpokriqei.j de. Iwshf tw/| Faraw ei=pen a;neu tou/ qeou/ ouvk avpokriqh,setai to. swth,rion Faraw

17 evla,lhsen de. Faraw tw/| Iwshf le,gwn evn tw/| u[pnw| mou w;|mhn e`sta,nai para. to. cei/loj tou/ potamou/

18 kai. w[sper evk tou/ potamou/ avne,bainon e`pta. bo,ej kalai. tw/| ei;dei kai. evklektai. tai/j sarxi.n kai. evne,monto evn tw/| a;cei

19 kai. ivdou. e`pta. bo,ej e[terai avne,bainon ovpi,sw auvtw/n evk tou/ potamou/ ponhrai. kai. aivscrai. tw/| ei;dei kai. leptai. tai/j sarxi,n oi[aj ouvk ei=don toiau,taj evn o[lh| gh/| Aivgu,ptw| aivscrote,raj

20 kai. kate,fagon ai` e`pta. bo,ej ai` aivscrai. kai. leptai. ta.j e`pta. bo,aj ta.j prw,taj ta.j kala.j kai. evklekta,j

21 kai. eivsh/lqon eivj ta.j koili,aj auvtw/n kai. ouv dia,dhloi evge,nonto o[ti eivsh/lqon eivj ta.j koili,aj auvtw/n kai. ai` o;yeij auvtw/n aivscrai. kaqa. kai. th.n avrch,n evxegerqei.j de. evkoimh,qhn

22 kai. ei=don pa,lin evn tw/| u[pnw| mou kai. w[sper e`pta. sta,cuej avne,bainon evn puqme,ni e`ni. plh,reij kai. kaloi,

23 a;lloi de. e`pta. sta,cuej leptoi. kai. avnemo,fqoroi avnefu,onto evco,menoi auvtw/n

24 kai. kate,pion oi` e`pta. sta,cuej oi` leptoi. kai. avnemo,fqoroi tou.j e`pta. sta,cuaj tou.j kalou.j kai. tou.j plh,reij ei=pa ou=n toi/j evxhghtai/j kai. ouvk h=n o` avpagge,llwn moi

25 kai. ei=pen Iwshf tw/| Faraw to. evnu,pnion Faraw e[n evstin o[sa o` qeo.j poiei/ e;deixen tw/| Faraw

26 ai` e`pta. bo,ej ai` kalai. e`pta. e;th evsti,n kai. oi` e`pta. sta,cuej oi` kaloi. e`pta. e;th evsti,n to. evnu,pnion Faraw e[n evstin

27 kai. ai` e`pta. bo,ej ai` leptai. ai` avnabai,nousai ovpi,sw auvtw/n e`pta. e;th evsti,n kai. oi` e`pta. sta,cuej oi` leptoi. kai. avnemo,fqoroi e;sontai e`pta. e;th limou/

28 to. de. r`h/ma o] ei;rhka Faraw o[sa o` qeo.j poiei/ e;deixen tw/| Faraw

29 ivdou. e`pta. e;th e;rcetai euvqhni,a pollh. evn pa,sh| gh/| Aivgu,ptw|

30 h[xei de. e`pta. e;th limou/ meta. tau/ta kai. evpilh,sontai th/j plhsmonh/j evn o[lh| gh/| Aivgu,ptw| kai. avnalw,sei o` limo.j th.n gh/n

31 kai. ouvk evpignwsqh,setai h` euvqhni,a evpi. th/j gh/j avpo. tou/ limou/ tou/ evsome,nou meta. tau/ta ivscuro.j ga.r e;stai sfo,dra

32 peri. de. tou/ deuterw/sai to. evnu,pnion Faraw di,j o[ti avlhqe.j e;stai to. r`h/ma to. para. tou/ qeou/ kai. tacunei/ o` qeo.j tou/ poih/sai auvto,

33 nu/n ou=n ske,yai a;nqrwpon fro,nimon kai. suneto.n kai. kata,sthson auvto.n evpi. gh/j Aivgu,ptou

34 kai. poihsa,tw Faraw kai. katasthsa,tw topa,rcaj evpi. th/j gh/j kai. avpopemptwsa,twsan pa,nta ta. genh,mata th/j gh/j Aivgu,ptou tw/n e`pta. evtw/n th/j euvqhni,aj

35 kai. sunagage,twsan pa,nta ta. brw,mata tw/n e`pta. evtw/n tw/n evrcome,nwn tw/n kalw/n tou,twn kai. sunacqh,tw o` si/toj u`po. cei/ra Faraw brw,mata evn tai/j po,lesin fulacqh,tw

36 kai. e;stai ta. brw,mata pefulagme,na th/| gh/| eivj ta. e`pta. e;th tou/ limou/ a] e;sontai evn gh/| Aivgu,ptw| kai. ouvk evktribh,setai h` gh/ evn tw/| limw/|

37 h;resen de. ta. r`h,mata evnanti,on Faraw kai. evnanti,on pa,ntwn tw/n pai,dwn auvtou/

38 kai. ei=pen Faraw pa/sin toi/j paisi.n auvtou/ mh. eu`rh,somen a;nqrwpon toiou/ton o]j e;cei pneu/ma qeou/ evn auvtw/|

39 ei=pen de. Faraw tw/| Iwshf evpeidh. e;deixen o` qeo,j soi pa,nta tau/ta ouvk e;stin a;nqrwpoj fronimw,teroj kai. sunetw,tero,j sou

40 su. e;sh| evpi. tw/| oi;kw| mou kai. evpi. tw/| sto,mati, sou u`pakou,setai pa/j o` lao,j mou plh.n to.n qro,non u`pere,xw sou evgw,

41 ei=pen de. Faraw tw/| Iwshf ivdou. kaqi,sthmi, se sh,meron evpi. pa,shj gh/j Aivgu,ptou

42 kai. perielo,menoj Faraw to.n daktu,lion avpo. th/j ceiro.j auvtou/ perie,qhken auvto.n evpi. th.n cei/ra Iwshf kai. evne,dusen auvto.n stolh.n bussi,nhn kai. perie,qhken kloio.n crusou/n peri. to.n tra,chlon auvtou/

43 kai. avnebi,basen auvto.n evpi. to. a[rma to. deu,teron tw/n auvtou/ kai. evkh,ruxen e;mprosqen auvtou/ kh/rux kai. kate,sthsen auvto.n evfV o[lhj gh/j Aivgu,ptou

44 ei=pen de. Faraw tw/| Iwshf evgw. Faraw a;neu sou/ ouvk evxarei/ ouvqei.j th.n cei/ra auvtou/ evpi. pa,sh| gh/| Aivgu,ptou

45 kai. evka,lesen Faraw to. o;noma Iwshf Yonqomfanhc kai. e;dwken auvtw/| th.n Asenneq qugate,ra Petefrh i`ere,wj ~Hli,ou po,lewj auvtw/| gunai/ka

46 Iwshf de. h=n evtw/n tria,konta o[te e;sth evnanti,on Faraw basile,wj Aivgu,ptou evxh/lqen de. Iwshf evk prosw,pou Faraw kai. dih/lqen pa/san gh/n Aivgu,ptou

47 kai. evpoi,hsen h` gh/ evn toi/j e`pta. e;tesin th/j euvqhni,aj dra,gmata

48 kai. sunh,gagen pa,nta ta. brw,mata tw/n e`pta. evtw/n evn oi-j h=n h` euvqhni,a evn gh/| Aivgu,ptou kai. e;qhken ta. brw,mata evn tai/j po,lesin brw,mata tw/n pedi,wn th/j po,lewj tw/n ku,klw| auvth/j e;qhken evn auvth/|

49 kai. sunh,gagen Iwshf si/ton w`sei. th.n a;mmon th/j qala,sshj polu.n sfo,dra e[wj ouvk hvdu,nanto avriqmh/sai ouv ga.r h=n avriqmo,j

50 tw/| de. Iwshf evge,nonto ui`oi. du,o pro. tou/ evlqei/n ta. e`pta. e;th tou/ limou/ ou]j e;teken auvtw/| Asenneq quga,thr Petefrh i`ere,wj ~Hli,ou po,lewj

51 evka,lesen de. Iwshf to. o;noma tou/ prwtoto,kou Manassh o[ti evpilaqe,sqai me evpoi,hsen o` qeo.j pa,ntwn tw/n po,nwn mou kai. pa,ntwn tw/n tou/ patro,j mou

52 to. de. o;noma tou/ deute,rou evka,lesen Efraim o[ti hu;xhse,n me o` qeo.j evn gh/| tapeinw,sew,j mou

53 parh/lqon de. ta. e`pta. e;th th/j euvqhni,aj a] evge,nonto evn gh/| Aivgu,ptw|

54 kai. h;rxanto ta. e`pta. e;th tou/ limou/ e;rcesqai kaqa. ei=pen Iwshf kai. evge,neto limo.j evn pa,sh| th/| gh/| evn de. pa,sh| gh/| Aivgu,ptou h=san a;rtoi

55 kai. evpei,nasen pa/sa h` gh/ Aivgu,ptou evke,kraxen de. o` lao.j pro.j Faraw peri. a;rtwn ei=pen de. Faraw pa/si toi/j Aivgupti,oij poreu,esqe pro.j Iwshf kai. o] eva.n ei;ph| u`mi/n poih,sate

56 kai. o` limo.j h=n evpi. prosw,pou pa,shj th/j gh/j avne,w|xen de. Iwshf pa,ntaj tou.j sitobolw/naj kai. evpw,lei pa/si toi/j Aivgupti,oij

57 kai. pa/sai ai` cw/rai h=lqon eivj Ai;gupton avgora,zein pro.j Iwshf evpekra,thsen ga.r o` limo.j evn pa,sh| th/| gh/|

42 ivdw.n de. Iakwb o[ti e;stin pra/sij evn Aivgu,ptw| ei=pen toi/j ui`oi/j auvtou/ i[na ti, r`a|qumei/te

2 ivdou. avkh,koa o[ti e;stin si/toj evn Aivgu,ptw| kata,bhte evkei/ kai. pri,asqe h`mi/n mikra. brw,mata i[na zw/men kai. mh. avpoqa,nwmen

3 kate,bhsan de. oi` avdelfoi. Iwshf oi` de,ka pri,asqai si/ton evx Aivgu,ptou

4 to.n de. Beniamin to.n avdelfo.n Iwshf ouvk avpe,steilen meta. tw/n avdelfw/n auvtou/ ei=pen ga,r mh,pote sumbh/| auvtw/| malaki,a

5 h=lqon de. oi` ui`oi. Israhl avgora,zein meta. tw/n evrcome,nwn h=n ga.r o` limo.j evn gh/| Canaan

6 Iwshf de. h=n a;rcwn th/j gh/j ou-toj evpw,lei panti. tw/| law/| th/j gh/j evlqo,ntej de. oi` avdelfoi. Iwshf proseku,nhsan auvtw/| evpi. pro,swpon evpi. th.n gh/n

7 ivdw.n de. Iwshf tou.j avdelfou.j auvtou/ evpe,gnw kai. hvllotriou/to avpV auvtw/n kai. evla,lhsen auvtoi/j sklhra. kai. ei=pen auvtoi/j po,qen h[kate oi` de. ei=pan evk gh/j Canaan avgora,sai brw,mata

8 evpe,gnw de. Iwshf tou.j avdelfou.j auvtou/ auvtoi. de. ouvk evpe,gnwsan auvto,n

9 kai. evmnh,sqh Iwshf tw/n evnupni,wn w-n ei=den auvto,j kai. ei=pen auvtoi/j kata,skopoi, evste katanoh/sai ta. i;cnh th/j cw,raj h[kate

10 oi` de. ei=pan ouvci, ku,rie oi` pai/de,j sou h;lqomen pri,asqai brw,mata

11 pa,ntej evsme.n ui`oi. e`no.j avnqrw,pou eivrhnikoi, evsmen ouvk eivsi.n oi` pai/de,j sou kata,skopoi

12 ei=pen de. auvtoi/j ouvci, avlla. ta. i;cnh th/j gh/j h;lqate ivdei/n

13 oi` de. ei=pan dw,deka, evsmen oi` pai/de,j sou avdelfoi. evn gh/| Canaan kai. ivdou. o` new,teroj meta. tou/ patro.j h`mw/n sh,meron o` de. e[teroj ouvc u`pa,rcei

14 ei=pen de. auvtoi/j Iwshf tou/to, evstin o] ei;rhka u`mi/n le,gwn o[ti kata,skopoi, evste

15 evn tou,tw| fanei/sqe nh. th.n u`gi,eian Faraw ouv mh. evxe,lqhte evnteu/qen eva.n mh. o` avdelfo.j u`mw/n o` new,teroj e;lqh| w-de

16 avpostei,late evx u`mw/n e[na kai. la,bete to.n avdelfo.n u`mw/n u`mei/j de. avpa,cqhte e[wj tou/ fanera. gene,sqai ta. r`h,mata u`mw/n eiv avlhqeu,ete h' ou; eiv de. mh, nh. th.n u`gi,eian Faraw h= mh.n kata,skopoi, evste

17 kai. e;qeto auvtou.j evn fulakh/| h`me,raj trei/j

18 ei=pen de. auvtoi/j th/| h`me,ra| th/| tri,th| tou/to poih,sate kai. zh,sesqe to.n qeo.n ga.r evgw. fobou/mai

19 eiv eivrhnikoi, evste avdelfo.j u`mw/n ei-j katasceqh,tw evn th/| fulakh/| auvtoi. de. badi,sate kai. avpaga,gete to.n avgorasmo.n th/j sitodosi,aj u`mw/n

20 kai. to.n avdelfo.n u`mw/n to.n new,teron avga,gete pro,j me kai. pisteuqh,sontai ta. r`h,mata u`mw/n eiv de. mh, avpoqanei/sqe evpoi,hsan de. ou[twj

21 kai. ei=pen e[kastoj pro.j to.n avdelfo.n auvtou/ nai, evn a`marti,a| ga,r evsmen peri. tou/ avdelfou/ h`mw/n o[ti u`perei,domen th.n qli/yin th/j yuch/j auvtou/ o[te katede,eto h`mw/n kai. ouvk eivshkou,samen auvtou/ e[neken tou,tou evph/lqen evfV h`ma/j h` qli/yij au[th

22 avpokriqei.j de. Roubhn ei=pen auvtoi/j ouvk evla,lhsa u`mi/n le,gwn mh. avdikh,shte to. paida,rion kai. ouvk eivshkou,sate, mou kai. ivdou. to. ai-ma auvtou/ evkzhtei/tai

23 auvtoi. de. ouvk h;|deisan o[ti avkou,ei Iwshf o` ga.r e`rmhneuth.j avna. me,son auvtw/n h=n

24 avpostrafei.j de. avpV auvtw/n e;klausen Iwshf kai. pa,lin prosh/lqen pro.j auvtou.j kai. ei=pen auvtoi/j kai. e;laben to.n Sumewn avpV auvtw/n kai. e;dhsen auvto.n evnanti,on auvtw/n

25 evnetei,lato de. Iwshf evmplh/sai ta. avggei/a auvtw/n si,tou kai. avpodou/nai to. avrgu,rion e`ka,stou eivj to.n sa,kkon auvtou/ kai. dou/nai auvtoi/j evpisitismo.n eivj th.n o`do,n kai. evgenh,qh auvtoi/j ou[twj

26 kai. evpiqe,ntej to.n si/ton evpi. tou.j o;nouj auvtw/n avph/lqon evkei/qen

27 lu,saj de. ei-j to.n ma,rsippon auvtou/ dou/nai corta,smata toi/j o;noij auvtou/ ou- kate,lusan ei=den to.n desmo.n tou/ avrguri,ou auvtou/ kai. h=n evpa,nw tou/ sto,matoj tou/ marsi,ppou

28 kai. ei=pen toi/j avdelfoi/j auvtou/ avpedo,qh moi to. avrgu,rion kai. ivdou. tou/to evn tw/| marsi,ppw| mou kai. evxe,sth h` kardi,a auvtw/n kai. evtara,cqhsan pro.j avllh,louj le,gontej ti, tou/to evpoi,hsen o` qeo.j h`mi/n

29 h=lqon de. pro.j Iakwb to.n pate,ra auvtw/n eivj gh/n Canaan kai. avph,ggeilan auvtw/| pa,nta ta. sumba,nta auvtoi/j le,gontej

30 lela,lhken o` a;nqrwpoj o` ku,rioj th/j gh/j pro.j h`ma/j sklhra. kai. e;qeto h`ma/j evn fulakh/| w`j kataskopeu,ontaj th.n gh/n

31 ei;pamen de. auvtw/| eivrhnikoi, evsmen ou;k evsmen kata,skopoi

32 dw,deka avdelfoi, evsmen ui`oi. tou/ patro.j h`mw/n o` ei-j ouvc u`pa,rcei o` de. mikro,teroj meta. tou/ patro.j h`mw/n sh,meron evn gh/| Canaan

33 ei=pen de. h`mi/n o` a;nqrwpoj o` ku,rioj th/j gh/j evn tou,tw| gnw,somai o[ti eivrhnikoi, evste avdelfo.n e[na a;fete w-de metV evmou/ to.n de. avgorasmo.n th/j sitodosi,aj tou/ oi;kou u`mw/n labo,ntej avpe,lqate

34 kai. avga,gete pro,j me to.n avdelfo.n u`mw/n to.n new,teron kai. gnw,somai o[ti ouv kata,skopoi, evste avllV o[ti eivrhnikoi, evste kai. to.n avdelfo.n u`mw/n avpodw,sw u`mi/n kai. th/| gh/| evmporeu,esqe

35 evge,neto de. evn tw/| katakenou/n auvtou.j tou.j sa,kkouj auvtw/n kai. h=n e`ka,stou o` desmo.j tou/ avrguri,ou evn tw/| sa,kkw| auvtw/n kai. ei=don tou.j desmou.j tou/ avrguri,ou auvtw/n auvtoi. kai. o` path.r auvtw/n kai. evfobh,qhsan

36 ei=pen de. auvtoi/j Iakwb o` path.r auvtw/n evme. hvteknw,sate Iwshf ouvk e;stin Sumewn ouvk e;stin kai. to.n Beniamin lh,myesqe evpV evme. evge,neto pa,nta tau/ta

37 ei=pen de. Roubhn tw/| patri. auvtou/ le,gwn tou.j du,o ui`ou,j mou avpo,kteinon eva.n mh. avga,gw auvto.n pro.j se, do.j auvto.n eivj th.n cei/ra, mou kavgw. avna,xw auvto.n pro.j se,

38 o` de. ei=pen ouv katabh,setai o` ui`o,j mou meqV u`mw/n o[ti o` avdelfo.j auvtou/ avpe,qanen kai. auvto.j mo,noj katale,leiptai kai. sumbh,setai auvto.n malakisqh/nai evn th/| o`dw/| h-| a'n poreu,hsqe kai. kata,xete, mou to. gh/raj meta. lu,phj eivj a[|dou

43 o` de. limo.j evni,scusen evpi. th/j gh/j

2 evge,neto de. h`ni,ka sunete,lesan katafagei/n to.n si/ton o]n h;negkan evx Aivgu,ptou kai. ei=pen auvtoi/j o` path.r auvtw/n pa,lin poreuqe,ntej pri,asqe h`mi/n mikra. brw,mata

3 ei=pen de. auvtw/| Ioudaj le,gwn diamarturi,a| diamemartu,rhtai h`mi/n o` a;nqrwpoj le,gwn ouvk o;yesqe to. pro,swpo,n mou eva.n mh. o` avdelfo.j u`mw/n o` new,teroj meqV u`mw/n h=|

4 eiv me.n ou=n avposte,lleij to.n avdelfo.n h`mw/n meqV h`mw/n katabhso,meqa kai. avgora,swme,n soi brw,mata

5 eiv de. mh. avposte,lleij to.n avdelfo.n h`mw/n meqV h`mw/n ouv poreuso,meqa o` ga.r a;nqrwpoj ei=pen h`mi/n le,gwn ouvk o;yesqe, mou to. pro,swpon eva.n mh. o` avdelfo.j u`mw/n o` new,teroj meqV u`mw/n h=|

6 ei=pen de. Israhl ti, evkakopoih,sate, me avnaggei,lantej tw/| avnqrw,pw| eiv e;stin u`mi/n avdelfo,j

7 oi` de. ei=pan evrwtw/n evphrw,thsen h`ma/j o` a;nqrwpoj kai. th.n genea.n h`mw/n le,gwn eiv e;ti o` path.r u`mw/n zh/| eiv e;stin u`mi/n avdelfo,j kai. avphggei,lamen auvtw/| kata. th.n evperw,thsin tau,thn mh. h;|deimen eiv evrei/ h`mi/n avga,gete to.n avdelfo.n u`mw/n

8 ei=pen de. Ioudaj pro.j Israhl to.n pate,ra auvtou/ avpo,steilon to. paida,rion metV evmou/ kai. avnasta,ntej poreuso,meqa i[na zw/men kai. mh. avpoqa,nwmen kai. h`mei/j kai. su. kai. h` avposkeuh. h`mw/n

9 evgw. de. evkde,comai auvto,n evk ceiro,j mou zh,thson auvto,n eva.n mh. avga,gw auvto.n pro.j se. kai. sth,sw auvto.n evnanti,on sou h`marthkw.j e;somai pro.j se. pa,saj ta.j h`me,raj

10 eiv mh. ga.r evbradu,namen h;dh a'n u`pestre,yamen di,j

11 ei=pen de. auvtoi/j Israhl o` path.r auvtw/n eiv ou[twj evsti,n tou/to poih,sate la,bete avpo. tw/n karpw/n th/j gh/j evn toi/j avggei,oij u`mw/n kai. kataga,gete tw/| avnqrw,pw| dw/ra th/j r`hti,nhj kai. tou/ me,litoj qumi,ama kai. stakth.n kai. tere,minqon kai. ka,rua

12 kai. to. avrgu,rion disso.n la,bete evn tai/j cersi.n u`mw/n to. avrgu,rion to. avpostrafe.n evn toi/j marsi,ppoij u`mw/n avpostre,yate meqV u`mw/n mh,pote avgno,hma, evstin

13 kai. to.n avdelfo.n u`mw/n la,bete kai. avnasta,ntej kata,bhte pro.j to.n a;nqrwpon

14 o` de. qeo,j mou dw,|h u`mi/n ca,rin evnanti,on tou/ avnqrw,pou kai. avpostei,lai to.n avdelfo.n u`mw/n to.n e[na kai. to.n Beniamin evgw. me.n ga,r kaqa. hvte,knwmai hvte,knwmai

15 labo,ntej de. oi` a;ndrej ta. dw/ra tau/ta kai. to. avrgu,rion diplou/n e;labon evn tai/j cersi.n auvtw/n kai. to.n Beniamin kai. avnasta,ntej kate,bhsan eivj Ai;gupton kai. e;sthsan evnanti,on Iwshf

16 ei=den de. Iwshf auvtou.j kai. to.n Beniamin to.n avdelfo.n auvtou/ to.n o`momh,trion kai. ei=pen tw/| evpi. th/j oivki,aj auvtou/ eivsa,gage tou.j avnqrw,pouj eivj th.n oivki,an kai. sfa,xon qu,mata kai. e`toi,mason metV evmou/ ga.r fa,gontai oi` a;nqrwpoi a;rtouj th.n meshmbri,an

17 evpoi,hsen de. o` a;nqrwpoj kaqa. ei=pen Iwshf kai. eivsh,gagen tou.j avnqrw,pouj eivj to.n oi=kon Iwshf

18 ivdo,ntej de. oi` a;nqrwpoi o[ti eivsh,cqhsan eivj to.n oi=kon Iwshf ei=pan dia. to. avrgu,rion to. avpostrafe.n evn toi/j marsi,ppoij h`mw/n th.n avrch.n h`mei/j eivsago,meqa tou/ sukofanth/sai h`ma/j kai. evpiqe,sqai h`mi/n tou/ labei/n h`ma/j eivj pai/daj kai. tou.j o;nouj h`mw/n

19 proselqo,ntej de. pro.j to.n a;nqrwpon to.n evpi. tou/ oi;kou Iwshf evla,lhsan auvtw/| evn tw/| pulw/ni tou/ oi;kou

20 le,gontej deo,meqa ku,rie kate,bhmen th.n avrch.n pri,asqai brw,mata

21 evge,neto de. h`ni,ka h;lqomen eivj to. katalu/sai kai. hvnoi,xamen tou.j marsi,ppouj h`mw/n kai. to,de to. avrgu,rion e`ka,stou evn tw/| marsi,ppw| auvtou/ to. avrgu,rion h`mw/n evn staqmw/| avpestre,yamen nu/n evn tai/j cersi.n h`mw/n

22 kai. avrgu,rion e[teron hvne,gkamen meqV e`autw/n avgora,sai brw,mata ouvk oi;damen ti,j evne,balen to. avrgu,rion eivj tou.j marsi,ppouj h`mw/n

23 ei=pen de. auvtoi/j i[lewj u`mi/n mh. fobei/sqe o` qeo.j u`mw/n kai. o` qeo.j tw/n pate,rwn u`mw/n e;dwken u`mi/n qhsaurou.j evn toi/j marsi,ppoij u`mw/n to. de. avrgu,rion u`mw/n euvdokimou/n avpe,cw kai. evxh,gagen pro.j auvtou.j to.n Sumewn

24 kai. h;negken u[dwr ni,yai tou.j po,daj auvtw/n kai. e;dwken corta,smata toi/j o;noij auvtw/n

25 h`toi,masan de. ta. dw/ra e[wj tou/ evlqei/n Iwshf meshmbri,aj h;kousan ga.r o[ti evkei/ me,llei avrista/n

26 eivsh/lqen de. Iwshf eivj th.n oivki,an kai. prosh,negkan auvtw/| ta. dw/ra a] ei=con evn tai/j cersi.n auvtw/n eivj to.n oi=kon kai. proseku,nhsan auvtw/| evpi. pro,swpon evpi. th.n gh/n

27 hvrw,thsen de. auvtou,j pw/j e;cete kai. ei=pen auvtoi/j eiv u`giai,nei o` path.r u`mw/n o` presbu,teroj o]n ei;pate e;ti zh/|

28 oi` de. ei=pan u`giai,nei o` pai/j sou o` path.r h`mw/n e;ti zh/| kai. ei=pen euvloghto.j o` a;nqrwpoj evkei/noj tw/| qew/| kai. ku,yantej proseku,nhsan auvtw/|

29 avnable,yaj de. toi/j ovfqalmoi/j Iwshf ei=den Beniamin to.n avdelfo.n auvtou/ to.n o`momh,trion kai. ei=pen ou-toj o` avdelfo.j u`mw/n o` new,teroj o]n ei;pate pro,j me avgagei/n kai. ei=pen o` qeo.j evleh,sai se te,knon

30 evtara,cqh de. Iwshf sunestre,feto ga.r ta. e;ntera auvtou/ evpi. tw/| avdelfw/| auvtou/ kai. evzh,tei klau/sai eivselqw.n de. eivj to. tamiei/on e;klausen evkei/

31 kai. niya,menoj to. pro,swpon evxelqw.n evnekrateu,sato kai. ei=pen para,qete a;rtouj

32 kai. pare,qhkan auvtw/| mo,nw| kai. auvtoi/j kaqV e`autou.j kai. toi/j Aivgupti,oij toi/j sundeipnou/sin metV auvtou/ kaqV e`autou,j ouv ga.r evdu,nanto oi` Aivgu,ptioi sunesqi,ein meta. tw/n Ebrai,wn a;rtouj bde,lugma ga,r evstin toi/j Aivgupti,oij

33 evka,qisan de. evnanti,on auvtou/ o` prwto,tokoj kata. ta. presbei/a auvtou/ kai. o` new,teroj kata. th.n neo,thta auvtou/ evxi,stanto de. oi` a;nqrwpoi e[kastoj pro.j to.n avdelfo.n auvtou/

34 h=ran de. meri,daj parV auvtou/ pro.j auvtou,j evmegalu,nqh de. h` meri.j Beniamin para. ta.j meri,daj pa,ntwn pentaplasi,wj pro.j ta.j evkei,nwn e;pion de. kai. evmequ,sqhsan metV auvtou/

44 kai. evnetei,lato Iwshf tw/| o;nti evpi. th/j oivki,aj auvtou/ le,gwn plh,sate tou.j marsi,ppouj tw/n avnqrw,pwn brwma,twn o[sa eva.n du,nwntai a=rai kai. evmba,late e`ka,stou to. avrgu,rion evpi. tou/ sto,matoj tou/ marsi,ppou

2 kai. to. ko,ndu mou to. avrgurou/n evmba,late eivj to.n ma,rsippon tou/ newte,rou kai. th.n timh.n tou/ si,tou auvtou/ evgenh,qh de. kata. to. r`h/ma Iwshf kaqw.j ei=pen

3 to. prwi. die,fausen kai. oi` a;nqrwpoi avpesta,lhsan auvtoi. kai. oi` o;noi auvtw/n

4 evxelqo,ntwn de. auvtw/n th.n po,lin ouvk avpe,scon makra,n kai. Iwshf ei=pen tw/| evpi. th/j oivki,aj auvtou/ avnasta.j evpidi,wxon ovpi,sw tw/n avnqrw,pwn kai. katalh,myh| auvtou.j kai. evrei/j auvtoi/j ti, o[ti avntapedw,kate ponhra. avnti. kalw/n

5 i[na ti, evkle,yate, mou to. ko,ndu to. avrgurou/n ouv tou/to, evstin evn w-| pi,nei o` ku,rio,j mou auvto.j de. oivwnismw/| oivwni,zetai evn auvtw/| ponhra. suntete,lesqe a] pepoih,kate

6 eu`rw.n de. auvtou.j ei=pen auvtoi/j kata. ta. r`h,mata tau/ta

7 oi` de. ei=pon auvtw/| i[na ti, lalei/ o` ku,rioj kata. ta. r`h,mata tau/ta mh. ge,noito toi/j paisi,n sou poih/sai kata. to. r`h/ma tou/to

8 eiv to. me.n avrgu,rion o] eu[romen evn toi/j marsi,ppoij h`mw/n avpestre,yamen pro.j se. evk gh/j Canaan pw/j a'n kle,yaimen evk tou/ oi;kou tou/ kuri,ou sou avrgu,rion h' crusi,on

9 parV w-| a'n eu`reqh/| to. ko,ndu tw/n pai,dwn sou avpoqnh|ske,tw kai. h`mei/j de. evso,meqa pai/dej tw/| kuri,w| h`mw/n

10 o` de. ei=pen kai. nu/n w`j le,gete ou[twj e;stai o` a;nqrwpoj parV w-| a'n eu`reqh/| to. ko,ndu auvto.j e;stai mou pai/j u`mei/j de. e;sesqe kaqaroi,

11 kai. e;speusan kai. kaqei/lan e[kastoj to.n ma,rsippon auvtou/ evpi. th.n gh/n kai. h;noixan e[kastoj to.n ma,rsippon auvtou/

12 hvreu,na de. avpo. tou/ presbute,rou avrxa,menoj e[wj h=lqen evpi. to.n new,teron kai. eu-ren to. ko,ndu evn tw/| marsi,ppw| tw/| Beniamin

13 kai. die,rrhxan ta. i`ma,tia auvtw/n kai. evpe,qhkan e[kastoj to.n ma,rsippon auvtou/ evpi. to.n o;non auvtou/ kai. evpe,streyan eivj th.n po,lin

14 eivsh/lqen de. Ioudaj kai. oi` avdelfoi. auvtou/ pro.j Iwshf e;ti auvtou/ o;ntoj evkei/ kai. e;peson evnanti,on auvtou/ evpi. th.n gh/n

15 ei=pen de. auvtoi/j Iwshf ti, to. pra/gma tou/to o] evpoih,sate ouvk oi;date o[ti oivwnismw/| oivwniei/tai a;nqrwpoj oi-oj evgw,

16 ei=pen de. Ioudaj ti, avnterou/men tw/| kuri,w| h' ti, lalh,swmen h' ti, dikaiwqw/men o` de. qeo.j eu-ren th.n avdiki,an tw/n pai,dwn sou ivdou, evsmen oivke,tai tw/| kuri,w| h`mw/n kai. h`mei/j kai. parV w-| eu`re,qh to. ko,ndu

17 ei=pen de. Iwshf mh, moi ge,noito poih/sai to. r`h/ma tou/to o` a;nqrwpoj parV w-| eu`re,qh to. ko,ndu auvto.j e;stai mou pai/j u`mei/j de. avna,bhte meta. swthri,aj pro.j to.n pate,ra u`mw/n

18 evggi,saj de. auvtw/| Ioudaj ei=pen de,omai ku,rie lalhsa,tw o` pai/j sou r`h/ma evnanti,on sou kai. mh. qumwqh/|j tw/| paidi, sou o[ti su. ei= meta. Faraw

19 ku,rie su. hvrw,thsaj tou.j pai/da,j sou le,gwn eiv e;cete pate,ra h' avdelfo,n

20 kai. ei;pamen tw/| kuri,w| e;stin h`mi/n path.r presbu,teroj kai. paidi,on gh,rwj new,teron auvtw/| kai. o` avdelfo.j auvtou/ avpe,qanen auvto.j de. mo,noj u`pelei,fqh th/| mhtri. auvtou/ o` de. path.r auvto.n hvga,phsen

21 ei=paj de. toi/j paisi,n sou kataga,gete auvto.n pro,j me kai. evpimelou/mai auvtou/

22 kai. ei;pamen tw/| kuri,w| ouv dunh,setai to. paidi,on katalipei/n to.n pate,ra eva.n de. katali,ph| to.n pate,ra avpoqanei/tai

23 su. de. ei=paj toi/j paisi,n sou eva.n mh. katabh/| o` avdelfo.j u`mw/n o` new,teroj meqV u`mw/n ouv prosqh,sesqe e;ti ivdei/n to. pro,swpo,n mou

24 evge,neto de. h`ni,ka avne,bhmen pro.j to.n pai/da, sou pate,ra de. h`mw/n avphggei,lamen auvtw/| ta. r`h,mata tou/ kuri,ou

25 ei=pen de. h`mi/n o` path.r h`mw/n badi,sate pa,lin avgora,sate h`mi/n mikra. brw,mata

26 h`mei/j de. ei;pamen ouv dunhso,meqa katabh/nai avllV eiv me.n o` avdelfo.j h`mw/n o` new,teroj katabai,nei meqV h`mw/n katabhso,meqa ouv ga.r dunhso,meqa ivdei/n to. pro,swpon tou/ avnqrw,pou tou/ avdelfou/ tou/ newte,rou mh. o;ntoj meqV h`mw/n

27 ei=pen de. o` pai/j sou o` path.r h`mw/n pro.j h`ma/j u`mei/j ginw,skete o[ti du,o e;teke,n moi h` gunh,

28 kai. evxh/lqen o` ei-j avpV evmou/ kai. ei;pate o[ti qhrio,brwtoj ge,gonen kai. ouvk ei=don auvto.n e;ti kai. nu/n

29 eva.n ou=n la,bhte kai. tou/ton evk prosw,pou mou kai. sumbh/| auvtw/| malaki,a evn th/| o`dw/| kai. kata,xete, mou to. gh/raj meta. lu,phj eivj a[|dou

30 nu/n ou=n eva.n eivsporeu,wmai pro.j to.n pai/da, sou pate,ra de. h`mw/n kai. to. paida,rion mh. h=| meqV h`mw/n h` de. yuch. auvtou/ evkkre,matai evk th/j tou,tou yuch/j

31 kai. e;stai evn tw/| ivdei/n auvto.n mh. o'n to. paida,rion meqV h`mw/n teleuth,sei kai. kata,xousin oi` pai/de,j sou to. gh/raj tou/ paido,j sou patro.j de. h`mw/n metV ovdu,nhj eivj a[|dou

32 o` ga.r pai/j sou evkde,dektai to. paidi,on para. tou/ patro.j le,gwn eva.n mh. avga,gw auvto.n pro.j se. kai. sth,sw auvto.n evnanti,on sou h`marthkw.j e;somai pro.j to.n pate,ra pa,saj ta.j h`me,raj

33 nu/n ou=n paramenw/ soi pai/j avnti. tou/ paidi,ou oivke,thj tou/ kuri,ou to. de. paidi,on avnabh,tw meta. tw/n avdelfw/n

34 pw/j ga.r avnabh,somai pro.j to.n pate,ra tou/ paidi,ou mh. o;ntoj meqV h`mw/n i[na mh. i;dw ta. kaka, a] eu`rh,sei to.n pate,ra mou

45 kai. ouvk hvdu,nato Iwshf avne,cesqai pa,ntwn tw/n paresthko,twn auvtw/| avllV ei=pen evxapostei,late pa,ntaj avpV evmou/ kai. ouv pareisth,kei ouvdei.j e;ti tw/| Iwshf h`ni,ka avnegnwri,zeto toi/j avdelfoi/j auvtou/

2 kai. avfh/ken fwnh.n meta. klauqmou/ h;kousan de. pa,ntej oi` Aivgu,ptioi kai. avkousto.n evge,neto eivj to.n oi=kon Faraw

3 ei=pen de. Iwshf pro.j tou.j avdelfou.j auvtou/ evgw, eivmi Iwshf e;ti o` path,r mou zh/| kai. ouvk evdu,nanto oi` avdelfoi. avpokriqh/nai auvtw/| evtara,cqhsan ga,r

4 ei=pen de. Iwshf pro.j tou.j avdelfou.j auvtou/ evggi,sate pro,j me kai. h;ggisan kai. ei=pen evgw, eivmi Iwshf o` avdelfo.j u`mw/n o]n avpe,dosqe eivj Ai;gupton

5 nu/n ou=n mh. lupei/sqe mhde. sklhro.n u`mi/n fanh,tw o[ti avpe,dosqe, me w-de eivj ga.r zwh.n avpe,steile,n me o` qeo.j e;mprosqen u`mw/n

6 tou/to ga.r deu,teron e;toj limo.j evpi. th/j gh/j kai. e;ti loipa. pe,nte e;th evn oi-j ouvk e;stai avrotri,asij ouvde. a;mhtoj

7 avpe,steilen ga,r me o` qeo.j e;mprosqen u`mw/n u`polei,pesqai u`mw/n kata,leimma evpi. th/j gh/j kai. evkqre,yai u`mw/n kata,leiyin mega,lhn

8 nu/n ou=n ouvc u`mei/j me avpesta,lkate w-de avllV h' o` qeo,j kai. evpoi,hse,n me w`j pate,ra Faraw kai. ku,rion panto.j tou/ oi;kou auvtou/ kai. a;rconta pa,shj gh/j Aivgu,ptou

9 speu,santej ou=n avna,bhte pro.j to.n pate,ra mou kai. ei;pate auvtw/| ta,de le,gei o` ui`o,j sou Iwshf evpoi,hse,n me o` qeo.j ku,rion pa,shj gh/j Aivgu,ptou kata,bhqi ou=n pro,j me kai. mh. mei,nh|j

10 kai. katoikh,seij evn gh/| Gesem VArabi,aj kai. e;sh| evggu,j mou su. kai. oi` ui`oi, sou kai. oi` ui`oi. tw/n ui`w/n sou ta. pro,bata, sou kai. ai` bo,ej sou kai. o[sa soi, evstin

11 kai. evkqre,yw se evkei/ e;ti ga.r pe,nte e;th limo,j i[na mh. evktribh/|j su. kai. oi` ui`oi, sou kai. pa,nta ta. u`pa,rconta, sou

12 ivdou. oi` ovfqalmoi. u`mw/n ble,pousin kai. oi` ovfqalmoi. Beniamin tou/ avdelfou/ mou o[ti to. sto,ma mou to. lalou/n pro.j u`ma/j

13 avpaggei,late ou=n tw/| patri, mou pa/san th.n do,xan mou th.n evn Aivgu,ptw| kai. o[sa ei;dete kai. tacu,nantej kataga,gete to.n pate,ra mou w-de

14 kai. evpipesw.n evpi. to.n tra,chlon Beniamin tou/ avdelfou/ auvtou/ e;klausen evpV auvtw/| kai. Beniamin e;klausen evpi. tw/| trach,lw| auvtou/

15 kai. katafilh,saj pa,ntaj tou.j avdelfou.j auvtou/ e;klausen evpV auvtoi/j kai. meta. tau/ta evla,lhsan oi` avdelfoi. auvtou/ pro.j auvto,n

16 kai. dieboh,qh h` fwnh. eivj to.n oi=kon Faraw le,gontej h[kasin oi` avdelfoi. Iwshf evca,rh de. Faraw kai. h` qerapei,a auvtou/

17 ei=pen de. Faraw pro.j Iwshf eivpo.n toi/j avdelfoi/j sou tou/to poih,sate gemi,sate ta. porei/a u`mw/n kai. avpe,lqate eivj gh/n Canaan

18 kai. paralabo,ntej to.n pate,ra u`mw/n kai. ta. u`pa,rconta u`mw/n h[kete pro,j me kai. dw,sw u`mi/n pa,ntwn tw/n avgaqw/n Aivgu,ptou kai. fa,gesqe to.n muelo.n th/j gh/j

19 su. de. e;nteilai tau/ta labei/n auvtoi/j a`ma,xaj evk gh/j Aivgu,ptou toi/j paidi,oij u`mw/n kai. tai/j gunaixi,n kai. avnalabo,ntej to.n pate,ra u`mw/n paragi,nesqe

20 kai. mh. fei,shsqe toi/j ovfqalmoi/j tw/n skeuw/n u`mw/n ta. ga.r pa,nta avgaqa. Aivgu,ptou u`mi/n e;stai

21 evpoi,hsan de. ou[twj oi` ui`oi. Israhl e;dwken de. Iwshf auvtoi/j a`ma,xaj kata. ta. eivrhme,na u`po. Faraw tou/ basile,wj kai. e;dwken auvtoi/j evpisitismo.n eivj th.n o`do,n

22 kai. pa/sin e;dwken dissa.j stola,j tw/| de. Beniamin e;dwken triakosi,ouj crusou/j kai. pe,nte evxallassou,saj stola,j

23 kai. tw/| patri. auvtou/ avpe,steilen kata. ta. auvta. kai. de,ka o;nouj ai;rontaj avpo. pa,ntwn tw/n avgaqw/n Aivgu,ptou kai. de,ka h`mio,nouj aivrou,saj a;rtouj tw/| patri. auvtou/ eivj o`do,n

24 evxape,steilen de. tou.j avdelfou.j auvtou/ kai. evporeu,qhsan kai. ei=pen auvtoi/j mh. ovrgi,zesqe evn th/| o`dw/|

25 kai. avne,bhsan evx Aivgu,ptou kai. h=lqon eivj gh/n Canaan pro.j Iakwb to.n pate,ra auvtw/n

26 kai. avnh,ggeilan auvtw/| le,gontej o[ti o` ui`o,j sou Iwshf zh/| kai. auvto.j a;rcei pa,shj gh/j Aivgu,ptou kai. evxe,sth h` dia,noia Iakwb ouv ga.r evpi,steusen auvtoi/j

27 evla,lhsan de. auvtw/| pa,nta ta. r`hqe,nta u`po. Iwshf o[sa ei=pen auvtoi/j ivdw.n de. ta.j a`ma,xaj a]j avpe,steilen Iwshf w[ste avnalabei/n auvto,n avnezwpu,rhsen to. pneu/ma Iakwb tou/ patro.j auvtw/n

28 ei=pen de. Israhl me,ga moi, evstin eiv e;ti Iwshf o` ui`o,j mou zh/| poreuqei.j o;yomai auvto.n pro. tou/ avpoqanei/n me

46 avpa,raj de. Israhl auvto.j kai. pa,nta ta. auvtou/ h=lqen evpi. to. fre,ar tou/ o[rkou kai. e;qusen qusi,an tw/| qew/| tou/ patro.j auvtou/ Isaak

2 ei=pen de. o` qeo.j Israhl evn o`ra,mati th/j nukto.j ei;paj Iakwb Iakwb o` de. ei=pen ti, evstin

3 le,gwn evgw, eivmi o` qeo.j tw/n pate,rwn sou mh. fobou/ katabh/nai eivj Ai;gupton eivj ga.r e;qnoj me,ga poih,sw se evkei/

4 kai. evgw. katabh,somai meta. sou/ eivj Ai;gupton kai. evgw. avnabiba,sw se eivj te,loj kai. Iwshf evpibalei/ ta.j cei/raj evpi. tou.j ovfqalmou,j sou

5 avne,sth de. Iakwb avpo. tou/ fre,atoj tou/ o[rkou kai. avne,labon oi` ui`oi. Israhl to.n pate,ra auvtw/n kai. th.n avposkeuh.n kai. ta.j gunai/kaj auvtw/n evpi. ta.j a`ma,xaj a]j avpe,steilen Iwshf a=rai auvto,n

6 kai. avnalabo,ntej ta. u`pa,rconta auvtw/n kai. pa/san th.n kth/sin h]n evkth,santo evn gh/| Canaan eivsh/lqon eivj Ai;gupton Iakwb kai. pa/n to. spe,rma auvtou/ metV auvtou/

7 ui`oi. kai. oi` ui`oi. tw/n ui`w/n auvtou/ metV auvtou/ qugate,rej kai. qugate,rej tw/n ui`w/n auvtou/ kai. pa/n to. spe,rma auvtou/ h;gagen eivj Ai;gupton

8 tau/ta de. ta. ovno,mata tw/n ui`w/n Israhl tw/n eivselqo,ntwn eivj Ai;gupton Iakwb kai. oi` ui`oi. auvtou/ prwto,tokoj Iakwb Roubhn

9 ui`oi. de. Roubhn Enwc kai. Fallouj Asrwn kai. Carmi

10 ui`oi. de. Sumewn Iemouhl kai. Iamin kai. Awd kai. Iacin kai. Saar kai. Saoul ui`o.j th/j Canani,tidoj

11 ui`oi. de. Leui Ghrswn Kaaq kai. Merari

12 ui`oi. de. Iouda Hr kai. Aunan kai. Shlwm kai. Farej kai. Zara avpe,qanen de. Hr kai. Aunan evn gh/| Canaan evge,nonto de. ui`oi. Farej Asrwn kai. Iemouhl

13 ui`oi. de. Issacar Qwla kai. Foua kai. Iasoub kai. Zambram

14 ui`oi. de. Zaboulwn Sered kai. Allwn kai. Alohl

15 ou-toi ui`oi. Leiaj ou]j e;teken tw/| Iakwb evn Mesopotami,a| th/j Suri,aj kai. Dinan th.n qugate,ra auvtou/ pa/sai ai` yucai, ui`oi. kai. qugate,rej tria,konta trei/j

16 ui`oi. de. Gad Safwn kai. Aggij kai. Saunij kai. Qasoban kai. Ahdij kai. Arohdij kai. Arohlij

17 ui`oi. de. Ashr Iemna kai. Iesoua kai. Ieoul kai. Baria kai. Sara avdelfh. auvtw/n ui`oi. de. Baria Cobor kai. Melcihl

18 ou-toi ui`oi. Zelfaj h]n e;dwken Laban Leia th/| qugatri. auvtou/ h] e;teken tou,touj tw/| Iakwb de,ka e]x yuca,j

19 ui`oi. de. Rachl gunaiko.j Iakwb Iwshf kai. Beniamin

20 evge,nonto de. ui`oi. Iwshf evn gh/| Aivgu,ptw| ou]j e;teken auvtw/| Asenneq quga,thr Petefrh i`ere,wj ~Hli,ou po,lewj to.n Manassh kai. to.n Efraim evge,nonto de. ui`oi. Manassh ou]j e;teken auvtw/| h` pallakh. h` Su,ra to.n Macir Macir de. evge,nnhsen to.n Galaad ui`oi. de. Efraim avdelfou/ Manassh Soutalaam kai. Taam ui`oi. de. Soutalaam Edem

21 ui`oi. de. Beniamin Bala kai. Cobwr kai. Asbhl evge,nonto de. ui`oi. Bala Ghra kai. Noeman kai. Agcij kai. Rwj kai. Mamfin kai. Ofimin Ghra de. evge,nnhsen to.n Arad

22 ou-toi ui`oi. Rachl ou]j e;teken tw/| Iakwb pa/sai yucai. de,ka ovktw,

23 ui`oi. de. Asom

24 kai. ui`oi. Nefqali Asihl kai. Gwuni kai. Issaar kai. Sullhm

25 ou-toi ui`oi. Ballaj h]n e;dwken Laban Rachl th/| qugatri. auvtou/ h] e;teken tou,touj tw/| Iakwb pa/sai yucai. e`pta,

26 pa/sai de. yucai. ai` eivselqou/sai meta. Iakwb eivj Ai;gupton oi` evxelqo,ntej evk tw/n mhrw/n auvtou/ cwri.j tw/n gunaikw/n ui`w/n Iakwb pa/sai yucai. e`xh,konta e[x

27 ui`oi. de. Iwshf oi` geno,menoi auvtw/| evn gh/| Aivgu,ptw| yucai. evnne,a pa/sai yucai. oi;kou Iakwb ai` eivselqou/sai eivj Ai;gupton e`bdomh,konta pe,nte

28 to.n de. Ioudan avpe,steilen e;mprosqen auvtou/ pro.j Iwshf sunanth/sai auvtw/| kaqV ~Hrw,wn po,lin eivj gh/n Ramessh

29 zeu,xaj de. Iwshf ta. a[rmata auvtou/ avne,bh eivj suna,nthsin Israhl tw/| patri. auvtou/ kaqV ~Hrw,wn po,lin kai. ovfqei.j auvtw/| evpe,pesen evpi. to.n tra,chlon auvtou/ kai. e;klausen klauqmw/| plei,oni

30 kai. ei=pen Israhl pro.j Iwshf avpoqanou/mai avpo. tou/ nu/n evpei. e`w,raka to. pro,swpo,n sou e;ti ga.r su. zh/|j

31 ei=pen de. Iwshf pro.j tou.j avdelfou.j auvtou/ avnaba.j avpaggelw/ tw/| Faraw kai. evrw/ auvtw/| oi` avdelfoi, mou kai. o` oi=koj tou/ patro,j mou oi] h=san evn gh/| Canaan h[kasin pro,j me

32 oi` de. a;ndrej eivsi.n poime,nej a;ndrej ga.r kthnotro,foi h=san kai. ta. kth,nh kai. tou.j bo,aj kai. pa,nta ta. auvtw/n avgeio,casin

33 eva.n ou=n kale,sh| u`ma/j Faraw kai. ei;ph| u`mi/n ti, to. e;rgon u`mw/n evstin

34 evrei/te a;ndrej kthnotro,foi evsme.n oi` pai/de,j sou evk paido.j e[wj tou/ nu/n kai. h`mei/j kai. oi` pate,rej h`mw/n i[na katoikh,shte evn gh/| Gesem VArabi,a| bde,lugma ga,r evstin Aivgupti,oij pa/j poimh.n proba,twn

47 evlqw.n de. Iwshf avph,ggeilen tw/| Faraw le,gwn o` path,r mou kai. oi` avdelfoi, mou kai. ta. kth,nh kai. oi` bo,ej auvtw/n kai. pa,nta ta. auvtw/n h=lqon evk gh/j Canaan kai. ivdou, eivsin evn gh/| Gesem

2 avpo. de. tw/n avdelfw/n auvtou/ pare,laben pe,nte a;ndraj kai. e;sthsen auvtou.j evnanti,on Faraw

3 kai. ei=pen Faraw toi/j avdelfoi/j Iwshf ti, to. e;rgon u`mw/n oi` de. ei=pan tw/| Faraw poime,nej proba,twn oi` pai/de,j sou kai. h`mei/j kai. oi` pate,rej h`mw/n

4 ei=pan de. tw/| Faraw paroikei/n evn th/| gh/| h[kamen ouv ga,r evstin nomh. toi/j kth,nesin tw/n pai,dwn sou evni,scusen ga.r o` limo.j evn gh/| Canaan nu/n ou=n katoikh,somen oi` pai/de,j sou evn gh/| Gesem

5 ei=pen de. Faraw tw/| Iwsfh katoikei,twsan evn gh/| Gesem eiv de. evpi,sth| o[ti eivsi.n evn auvtoi/j a;ndrej dunatoi, kata,sthson auvtou.j a;rcontaj tw/n evmw/n kthnw/n h=lqon de. eivj Ai;gupton pro.j Iwshf Iakwb kai. oi` ui`oi. auvtou/ kai. h;kousen Faraw basileu.j Aivgu,ptou kai. ei=pen Faraw pro.j Iwshf le,gwn o` path,r sou kai. oi` avdelfoi, sou h[kasi pro.j se,

6 ivdou. h` gh/ Aivgu,ptou evnanti,on sou, evstin evn th/| belti,sth| gh/| katoi,kison to.n pate,ra sou kai. tou.j avdelfou,j sou

7 eivsh,gagen de. Iwshf Iakwb to.n pate,ra auvtou/ kai. e;sthsen auvto.n evnanti,on Faraw kai. euvlo,ghsen Iakwb to.n Faraw

8 ei=pen de. Faraw tw/| Iakwb po,sa e;th h`merw/n th/j zwh/j sou

9 kai. ei=pen Iakwb tw/| Faraw ai` h`me,rai tw/n evtw/n th/j zwh/j mou a]j paroikw/ e`kato.n tria,konta e;th mikrai. kai. ponhrai. gego,nasin ai` h`me,rai tw/n evtw/n th/j zwh/j mou ouvk avfi,konto eivj ta.j h`me,raj tw/n evtw/n th/j zwh/j tw/n pate,rwn mou a]j h`me,raj parw,|khsan

10 kai. euvlogh,saj Iakwb to.n Faraw evxh/lqen avpV auvtou/

11 kai. katw,|kisen Iwshf to.n pate,ra kai. tou.j avdelfou.j auvtou/ kai. e;dwken auvtoi/j kata,scesin evn gh/| Aivgu,ptou evn th/| belti,sth| gh/| evn gh/| Ramessh kaqa. prose,taxen Faraw

12 kai. evsitome,trei Iwshf tw/| patri. kai. toi/j avdelfoi/j auvtou/ kai. panti. tw/| oi;kw| tou/ patro.j auvtou/ si/ton kata. sw/ma

13 si/toj de. ouvk h=n evn pa,sh| th/| gh/| evni,scusen ga.r o` limo.j sfo,dra evxe,lipen de. h` gh/ Aivgu,ptou kai. h` gh/ Canaan avpo. tou/ limou/

14 sunh,gagen de. Iwshf pa/n to. avrgu,rion to. eu`reqe.n evn gh/| Aivgu,ptou kai. evn gh/| Canaan tou/ si,tou ou- hvgo,razon kai. evsitome,trei auvtoi/j kai. eivsh,negken Iwshf pa/n to. avrgu,rion eivj to.n oi=kon Faraw

15 kai. evxe,lipen pa/n to. avrgu,rion evk gh/j Aivgu,ptou kai. evk gh/j Canaan h=lqon de. pa,ntej oi` Aivgu,ptioi pro.j Iwshf le,gontej do.j h`mi/n a;rtouj kai. i[na ti, avpoqnh,|skomen evnanti,on sou evkle,loipen ga.r to. avrgu,rion h`mw/n

16 ei=pen de. auvtoi/j Iwshf fe,rete ta. kth,nh u`mw/n kai. dw,sw u`mi/n a;rtouj avnti. tw/n kthnw/n u`mw/n eiv evkle,loipen to. avrgu,rion

17 h;gagon de. ta. kth,nh pro.j Iwshf kai. e;dwken auvtoi/j Iwshf a;rtouj avnti. tw/n i[ppwn kai. avnti. tw/n proba,twn kai. avnti. tw/n bow/n kai. avnti. tw/n o;nwn kai. evxe,qreyen auvtou.j evn a;rtoij avnti. pa,ntwn tw/n kthnw/n auvtw/n evn tw/| evniautw/| evkei,nw|

18 evxh/lqen de. to. e;toj evkei/no kai. h=lqon pro.j auvto.n evn tw/| e;tei tw/| deute,rw| kai. ei=pan auvtw/| mh,pote evktribw/men avpo. tou/ kuri,ou h`mw/n eiv ga.r evkle,loipen to. avrgu,rion kai. ta. u`pa,rconta kai. ta. kth,nh pro.j se. to.n ku,rion kai. ouvc u`polei,petai h`mi/n evnanti,on tou/ kuri,ou h`mw/n avllV h' to. i;dion sw/ma kai. h` gh/ h`mw/n

19 i[na ou=n mh. avpoqa,nwmen evnanti,on sou kai. h` gh/ evrhmwqh/| kth/sai h`ma/j kai. th.n gh/n h`mw/n avnti. a;rtwn kai. evso,meqa h`mei/j kai. h` gh/ h`mw/n pai/dej Faraw do.j spe,rma i[na spei,rwmen kai. zw/men kai. mh. avpoqa,nwmen kai. h` gh/ ouvk evrhmwqh,setai

20 kai. evkth,sato Iwshf pa/san th.n gh/n tw/n Aivgupti,wn tw/| Faraw avpe,donto ga.r oi` Aivgu,ptioi th.n gh/n auvtw/n tw/| Faraw evpekra,thsen ga.r auvtw/n o` limo,j kai. evge,neto h` gh/ Faraw

21 kai. to.n lao.n katedoulw,sato auvtw/| eivj pai/daj avpV a;krwn o`ri,wn Aivgu,ptou e[wj tw/n a;krwn

22 cwri.j th/j gh/j tw/n i`ere,wn mo,non ouvk evkth,sato tau,thn Iwshf evn do,sei ga.r e;dwken do,ma toi/j i`ereu/sin Faraw kai. h;sqion th.n do,sin h]n e;dwken auvtoi/j Faraw dia. tou/to ouvk avpe,donto th.n gh/n auvtw/n

23 ei=pen de. Iwshf pa/si toi/j Aivgupti,oij ivdou. ke,kthmai u`ma/j kai. th.n gh/n u`mw/n sh,meron tw/| Faraw la,bete e`autoi/j spe,rma kai. spei,rate th.n gh/n

24 kai. e;stai ta. genh,mata auvth/j dw,sete to. pe,mpton me,roj tw/| Faraw ta. de. te,ssara me,rh e;stai u`mi/n auvtoi/j eivj spe,rma th/| gh/| kai. eivj brw/sin u`mi/n kai. pa/sin toi/j evn toi/j oi;koij u`mw/n

25 kai. ei=pan se,swkaj h`ma/j eu[romen ca,rin evnanti,on tou/ kuri,ou h`mw/n kai. evso,meqa pai/dej Faraw

26 kai. e;qeto auvtoi/j Iwshf eivj pro,stagma e[wj th/j h`me,raj tau,thj evpi. gh/n Aivgu,ptou tw/| Faraw avpopemptou/n cwri.j th/j gh/j tw/n i`ere,wn mo,non ouvk h=n tw/| Faraw

27 katw,|khsen de. Israhl evn gh/| Aivgu,ptw| evpi. th/j gh/j Gesem kai. evklhrono,mhsan evpV auvth/j kai. huvxh,qhsan kai. evplhqu,nqhsan sfo,dra

28 evpe,zhsen de. Iakwb evn gh/| Aivgu,ptw| de,ka e`pta. e;th evge,nonto de. ai` h`me,rai Iakwb evniautw/n th/j zwh/j auvtou/ e`kato.n tessara,konta e`pta. e;th

29 h;ggisan de. ai` h`me,rai Israhl tou/ avpoqanei/n kai. evka,lesen to.n ui`o.n auvtou/ Iwshf kai. ei=pen auvtw/| eiv eu[rhka ca,rin evnanti,on sou u`po,qej th.n cei/ra, sou u`po. to.n mhro,n mou kai. poih,seij evpV evme. evlehmosu,nhn kai. avlh,qeian tou/ mh, me qa,yai evn Aivgu,ptw|

30 avlla. koimhqh,somai meta. tw/n pate,rwn mou kai. avrei/j me evx Aivgu,ptou kai. qa,yeij me evn tw/| ta,fw| auvtw/n o` de. ei=pen evgw. poih,sw kata. to. r`h/ma, sou

31 ei=pen de, o;moso,n moi kai. w;mosen auvtw/| kai. proseku,nhsen Israhl evpi. to. a;kron th/j r`a,bdou auvtou/

48 evge,neto de. meta. ta. r`h,mata tau/ta kai. avphgge,lh tw/| Iwshf o[ti o` path,r sou evnoclei/tai kai. avnalabw.n tou.j du,o ui`ou.j auvtou/ to.n Manassh kai. to.n Efraim h=lqen pro.j Iakwb

2 avphgge,lh de. tw/| Iakwb le,gontej ivdou. o` ui`o,j sou Iwshf e;rcetai pro.j se, kai. evniscu,saj Israhl evka,qisen evpi. th.n kli,nhn

3 kai. ei=pen Iakwb tw/| Iwshf o` qeo,j mou w;fqh moi evn Louza evn gh/| Canaan kai. euvlo,ghse,n me

4 kai. ei=pe,n moi ivdou. evgw. auvxanw/ se kai. plhqunw/ se kai. poih,sw se eivj sunagwga.j evqnw/n kai. dw,sw soi th.n gh/n tau,thn kai. tw/| spe,rmati, sou meta. se. eivj kata,scesin aivw,nion

5 nu/n ou=n oi` du,o ui`oi, sou oi` geno,menoi, soi evn Aivgu,ptw| pro. tou/ me evlqei/n pro.j se. eivj Ai;gupton evmoi, eivsin Efraim kai. Manassh w`j Roubhn kai. Sumewn e;sontai, moi

6 ta. de. e;kgona a] eva.n gennh,sh|j meta. tau/ta soi. e;sontai evpi. tw/| ovno,mati tw/n avdelfw/n auvtw/n klhqh,sontai evn toi/j evkei,nwn klh,roij

7 evgw. de. h`ni,ka hvrco,mhn evk Mesopotami,aj th/j Suri,aj avpe,qanen Rachl h` mh,thr sou evn gh/| Canaan evggi,zonto,j mou kata. to.n i`ppo,dromon cabraqa th/j gh/j tou/ evlqei/n Efraqa kai. katw,ruxa auvth.n evn th/| o`dw/| tou/ i`ppodro,mou au[th evsti.n Baiqleem

8 ivdw.n de. Israhl tou.j ui`ou.j Iwshf ei=pen ti,nej soi ou-toi

9 ei=pen de. Iwshf tw/| patri. auvtou/ ui`oi, mou, eivsin ou]j e;dwke,n moi o` qeo.j evntau/qa kai. ei=pen Iakwb prosa,gage, moi auvtou,j i[na euvlogh,sw auvtou,j

10 oi` de. ovfqalmoi. Israhl evbaruw,phsan avpo. tou/ gh,rouj kai. ouvk hvdu,nato ble,pein kai. h;ggisen auvtou.j pro.j auvto,n kai. evfi,lhsen auvtou.j kai. perie,laben auvtou,j

11 kai. ei=pen Israhl pro.j Iwshf ivdou. tou/ prosw,pou sou ouvk evsterh,qhn kai. ivdou. e;deixe,n moi o` qeo.j kai. to. spe,rma sou

12 kai. evxh,gagen Iwshf auvtou.j avpo. tw/n gona,twn auvtou/ kai. proseku,nhsan auvtw/| evpi. pro,swpon evpi. th/j gh/j

13 labw.n de. Iwshf tou.j du,o ui`ou.j auvtou/ to,n te Efraim evn th/| dexia/| evx avristerw/n de. Israhl to.n de. Manassh evn th/| avristera/| evk dexiw/n de. Israhl h;ggisen auvtou.j auvtw/|

14 evktei,naj de. Israhl th.n cei/ra th.n dexia.n evpe,balen evpi. th.n kefalh.n Efraim ou-toj de. h=n o` new,teroj kai. th.n avristera.n evpi. th.n kefalh.n Manassh evnalla.x ta.j cei/raj

15 kai. huvlo,ghsen auvtou.j kai. ei=pen o` qeo,j w-| euvhre,sthsan oi` pate,rej mou evnanti,on auvtou/ Abraam kai. Isaak o` qeo.j o` tre,fwn me evk neo,thtoj e[wj th/j h`me,raj tau,thj

16 o` a;ggeloj o` r`uo,meno,j me evk pa,ntwn tw/n kakw/n euvlogh,sai ta. paidi,a tau/ta kai. evpiklhqh,setai evn auvtoi/j to. o;noma, mou kai. to. o;noma tw/n pate,rwn mou Abraam kai. Isaak kai. plhqunqei,hsan eivj plh/qoj polu. evpi. th/j gh/j

17 ivdw.n de. Iwshf o[ti evpe,balen o` path.r th.n dexia.n auvtou/ evpi. th.n kefalh.n Efraim baru. auvtw/| katefa,nh kai. avntela,beto Iwshf th/j ceiro.j tou/ patro.j auvtou/ avfelei/n auvth.n avpo. th/j kefalh/j Efraim evpi. th.n kefalh.n Manassh

18 ei=pen de. Iwshf tw/| patri. auvtou/ ouvc ou[twj pa,ter ou-toj ga.r o` prwto,tokoj evpi,qej th.n dexia,n sou evpi. th.n kefalh.n auvtou/

19 kai. ouvk hvqe,lhsen avlla. ei=pen oi=da te,knon oi=da kai. ou-toj e;stai eivj lao,n kai. ou-toj u`ywqh,setai avlla. o` avdelfo.j auvtou/ o` new,teroj mei,zwn auvtou/ e;stai kai. to. spe,rma auvtou/ e;stai eivj plh/qoj evqnw/n

20 kai. euvlo,ghsen auvtou.j evn th/| h`me,ra| evkei,nh| le,gwn evn u`mi/n euvloghqh,setai Israhl le,gontej poih,sai se o` qeo.j w`j Efraim kai. w`j Manassh kai. e;qhken to.n Efraim e;mprosqen tou/ Manassh

21 ei=pen de. Israhl tw/| Iwshf ivdou. evgw. avpoqnh,|skw kai. e;stai o` qeo.j meqV u`mw/n kai. avpostre,yei u`ma/j eivj th.n gh/n tw/n pate,rwn u`mw/n

22 evgw. de. di,dwmi, soi Sikima evxai,reton u`pe.r tou.j avdelfou,j sou h]n e;labon evk ceiro.j Amorrai,wn evn macai,ra| mou kai. to,xw|

49 evka,lesen de. Iakwb tou.j ui`ou.j auvtou/ kai. ei=pen suna,cqhte i[na avnaggei,lw u`mi/n ti, avpanth,sei u`mi/n evpV evsca,twn tw/n h`merw/n

2 avqroi,sqhte kai. avkou,sate ui`oi. Iakwb avkou,sate Israhl tou/ patro.j u`mw/n

3 Roubhn prwto,toko,j mou su, ivscu,j mou kai. avrch. te,knwn mou sklhro.j fe,resqai kai. sklhro.j auvqa,dhj

4 evxu,brisaj w`j u[dwr mh. evkze,sh|j avne,bhj ga.r evpi. th.n koi,thn tou/ patro,j sou to,te evmi,anaj th.n strwmnh,n ou- avne,bhj

5 Sumewn kai. Leui avdelfoi, sunete,lesan avdiki,an evx ai`re,sewj auvtw/n

6 eivj boulh.n auvtw/n mh. e;lqoi h` yuch, mou kai. evpi. th/| susta,sei auvtw/n mh. evrei,sai ta. h[pata, mou o[ti evn tw/| qumw/| auvtw/n avpe,kteinan avnqrw,pouj kai. evn th/| evpiqumi,a| auvtw/n evneuroko,phsan tau/ron

7 evpikata,ratoj o` qumo.j auvtw/n o[ti auvqa,dhj kai. h` mh/nij auvtw/n o[ti evsklhru,nqh diameriw/ auvtou.j evn Iakwb kai. diasperw/ auvtou.j evn Israhl

8 Iouda se. aivne,saisan oi` avdelfoi, sou ai` cei/re,j sou evpi. nw,tou tw/n evcqrw/n sou proskunh,sousi,n soi oi` ui`oi. tou/ patro,j sou

9 sku,mnoj le,ontoj Iouda evk blastou/ ui`e, mou avne,bhj avnapesw.n evkoimh,qhj w`j le,wn kai. w`j sku,mnoj ti,j evgerei/ auvto,n

10 ouvk evklei,yei a;rcwn evx Iouda kai. h`gou,menoj evk tw/n mhrw/n auvtou/ e[wj a'n e;lqh| ta. avpokei,mena auvtw/| kai. auvto.j prosdoki,a evqnw/n

11 desmeu,wn pro.j a;mpelon to.n pw/lon auvtou/ kai. th/| e[liki to.n pw/lon th/j o;nou auvtou/ plunei/ evn oi;nw| th.n stolh.n auvtou/ kai. evn ai[mati stafulh/j th.n peribolh.n auvtou/

12 caropoi. oi` ovfqalmoi. auvtou/ avpo. oi;nou kai. leukoi. oi` ovdo,ntej auvtou/ h' ga,la

13 Zaboulwn para,lioj katoikh,sei kai. auvto.j parV o[rmon ploi,wn kai. paratenei/ e[wj Sidw/noj

14 Issacar to. kalo.n evpequ,mhsen avnapauo,menoj avna. me,son tw/n klh,rwn

15 kai. ivdw.n th.n avna,pausin o[ti kalh, kai. th.n gh/n o[ti pi,wn u`pe,qhken to.n w=mon auvtou/ eivj to. ponei/n kai. evgenh,qh avnh.r gewrgo,j

16 krinei/ to.n e`autou/ lao.n w`sei. kai. mi,a fulh. evn Israhl

17 kai. genhqh,tw o;fij evfV o`dou/ evgkaqh,menoj evpi. tri,bou da,knwn pte,rnan i[ppou kai. pesei/tai o` i`ppeu.j eivj ta. ovpi,sw

18 th.n swthri,an perime,nw kuri,ou

19 Gad peirath,rion peirateu,sei auvto,n auvto.j de. peirateu,sei auvtw/n kata. po,daj

20 Ashr pi,wn auvtou/ o` a;rtoj kai. auvto.j dw,sei trufh.n a;rcousin

21 Nefqali ste,lecoj avneime,non evpididou.j evn tw/| genh,mati ka,lloj

22 ui`o.j huvxhme,noj Iwshf ui`o.j huvxhme,noj zhlwto,j ui`o,j mou new,tatoj pro,j me avna,streyon

23 eivj o]n diabouleuo,menoi evloido,roun kai. evnei/con auvtw/| ku,rioi toxeuma,twn

24 kai. sunetri,bh meta. kra,touj ta. to,xa auvtw/n kai. evxelu,qh ta. neu/ra bracio,nwn ceirw/n auvtw/n dia. cei/ra duna,stou Iakwb evkei/qen o` katiscu,saj Israhl

25 para. qeou/ tou/ patro,j sou kai. evboh,qhse,n soi o` qeo.j o` evmo.j kai. euvlo,ghse,n se euvlogi,an ouvranou/ a;nwqen kai. euvlogi,an gh/j evcou,shj pa,nta e[neken euvlogi,aj mastw/n kai. mh,traj

26 euvlogi,aj patro,j sou kai. mhtro,j sou u`peri,scusen evpV euvlogi,aij ovre,wn moni,mwn kai. evpV euvlogi,aij qinw/n avena,wn e;sontai evpi. kefalh.n Iwshf kai. evpi. korufh/j w-n h`gh,sato avdelfw/n

27 Beniamin lu,koj a[rpax to. prwino.n e;detai e;ti kai. eivj to. e`spe,raj diadw,sei trofh,n

28 pa,ntej ou-toi ui`oi. Iakwb dw,deka kai. tau/ta evla,lhsen auvtoi/j o` path.r auvtw/n kai. euvlo,ghsen auvtou,j e[kaston kata. th.n euvlogi,an auvtou/ euvlo,ghsen auvtou,j

29 kai. ei=pen auvtoi/j evgw. prosti,qemai pro.j to.n evmo.n lao,n qa,yate, me meta. tw/n pate,rwn mou evn tw/| sphlai,w| o[ evstin evn tw/| avgrw/| Efrwn tou/ Cettai,ou

30 evn tw/| sphlai,w| tw/| diplw/| tw/| avpe,nanti Mambrh evn th/| gh/| Canaan o] evkth,sato Abraam to. sph,laion para. Efrwn tou/ Cettai,ou evn kth,sei mnhmei,ou

31 evkei/ e;qayan Abraam kai. Sarran th.n gunai/ka auvtou/ evkei/ e;qayan Isaak kai. Rebekkan th.n gunai/ka auvtou/ kai. evkei/ e;qaya Leian

32 evn kth,sei tou/ avgrou/ kai. tou/ sphlai,ou tou/ o;ntoj evn auvtw/| para. tw/n ui`w/n Cet

33 kai. kate,pausen Iakwb evpita,sswn toi/j ui`oi/j auvtou/ kai. evxa,raj tou.j po,daj auvtou/ evpi. th.n kli,nhn evxe,lipen kai. prosete,qh pro.j to.n lao.n auvtou/

50 kai. evpipesw.n Iwshf evpi. to. pro,swpon tou/ patro.j auvtou/ e;klausen evpV auvto.n kai. evfi,lhsen auvto,n

2 kai. prose,taxen Iwshf toi/j paisi.n auvtou/ toi/j evntafiastai/j evntafia,sai to.n pate,ra auvtou/ kai. evnetafi,asan oi` evntafiastai. to.n Israhl

3 kai. evplh,rwsan auvtou/ tessara,konta h`me,raj ou[twj ga.r katariqmou/ntai ai` h`me,rai th/j tafh/j kai. evpe,nqhsen auvto.n Ai;guptoj e`bdomh,konta h`me,raj

4 evpeidh. de. parh/lqon ai` h`me,rai tou/ pe,nqouj evla,lhsen Iwshf pro.j tou.j duna,staj Faraw le,gwn eiv eu-ron ca,rin evnanti,on u`mw/n lalh,sate peri. evmou/ eivj ta. w=ta Faraw le,gontej

5 o` path,r mou w[rkise,n me le,gwn evn tw/| mnhmei,w| w-| w;ruxa evmautw/| evn gh/| Canaan evkei/ me qa,yeij nu/n ou=n avnaba.j qa,yw to.n pate,ra mou kai. evpaneleu,somai

6 kai. ei=pen Faraw avna,bhqi qa,yon to.n pate,ra sou kaqa,per w[rkise,n se

7 kai. avne,bh Iwshf qa,yai to.n pate,ra auvtou/ kai. sunane,bhsan metV auvtou/ pa,ntej oi` pai/dej Faraw kai. oi` presbu,teroi tou/ oi;kou auvtou/ kai. pa,ntej oi` presbu,teroi th/j gh/j Aivgu,ptou

8 kai. pa/sa h` panoiki,a Iwshf kai. oi` avdelfoi. auvtou/ kai. pa/sa h` oivki,a h` patrikh. auvtou/ kai. th.n sugge,neian kai. ta. pro,bata kai. tou.j bo,aj u`peli,ponto evn gh/| Gesem

9 kai. sunane,bhsan metV auvtou/ kai. a[rmata kai. i`ppei/j kai. evge,neto h` parembolh. mega,lh sfo,dra

10 kai. parege,nonto evfV a[lwna Atad o[ evstin pe,ran tou/ Iorda,nou kai. evko,yanto auvto.n kopeto.n me,gan kai. ivscuro.n sfo,dra kai. evpoi,hsen to. pe,nqoj tw/| patri. auvtou/ e`pta. h`me,raj

11 kai. ei=don oi` ka,toikoi th/j gh/j Canaan to. pe,nqoj evn a[lwni Atad kai. ei=pan pe,nqoj me,ga tou/to, evstin toi/j Aivgupti,oij dia. tou/to evka,lesen to. o;noma auvtou/ Pe,nqoj Aivgu,ptou o[ evstin pe,ran tou/ Iorda,nou

12 kai. evpoi,hsan auvtw/| ou[twj oi` ui`oi. auvtou/ kai. e;qayan auvto.n evkei/

13 kai. avne,labon auvto.n oi` ui`oi. auvtou/ eivj gh/n Canaan kai. e;qayan auvto.n eivj to. sph,laion to. diplou/n o] evkth,sato Abraam to. sph,laion evn kth,sei mnhmei,ou para. Efrwn tou/ Cettai,ou kate,nanti Mambrh

14 kai. avpe,streyen Iwshf eivj Ai;gupton auvto.j kai. oi` avdelfoi. auvtou/ kai. oi` sunanaba,ntej qa,yai to.n pate,ra auvtou/

15 ivdo,ntej de. oi` avdelfoi. Iwshf o[ti te,qnhken o` path.r auvtw/n ei=pan mh,pote mnhsikakh,sh| h`mi/n Iwshf kai. avntapo,doma avntapodw/| h`mi/n pa,nta ta. kaka, a] evnedeixa,meqa auvtw/|

16 kai. parege,nonto pro.j Iwshf le,gontej o` path,r sou w[rkisen pro. tou/ teleuth/sai auvto.n le,gwn

17 ou[twj ei;pate Iwshf a;fej auvtoi/j th.n avdiki,an kai. th.n a`marti,an auvtw/n o[ti ponhra, soi evnedei,xanto kai. nu/n de,xai th.n avdiki,an tw/n qerapo,ntwn tou/ qeou/ tou/ patro,j sou kai. e;klausen Iwshf lalou,ntwn auvtw/n pro.j auvto,n

18 kai. evlqo,ntej pro.j auvto.n ei=pan oi[de h`mei/j soi oivke,tai

19 kai. ei=pen auvtoi/j Iwshf mh. fobei/sqe tou/ ga.r qeou/ eivmi evgw,

20 u`mei/j evbouleu,sasqe katV evmou/ eivj ponhra, o` de. qeo.j evbouleu,sato peri. evmou/ eivj avgaqa, o[pwj a'n genhqh/| w`j sh,meron i[na diatrafh/| lao.j polu,j

21 kai. ei=pen auvtoi/j mh. fobei/sqe evgw. diaqre,yw u`ma/j kai. ta.j oivki,aj u`mw/n kai. pareka,lesen auvtou.j kai. evla,lhsen auvtw/n eivj th.n kardi,an

22 kai. katw,|khsen Iwshf evn Aivgu,ptw| auvto.j kai. oi` avdelfoi. auvtou/ kai. pa/sa h` panoiki,a tou/ patro.j auvtou/ kai. e;zhsen Iwshf e;th e`kato.n de,ka

23 kai. ei=den Iwshf Efraim paidi,a e[wj tri,thj genea/j kai. ui`oi. Macir tou/ ui`ou/ Manassh evte,cqhsan evpi. mhrw/n Iwshf

24 kai. ei=pen Iwshf toi/j avdelfoi/j auvtou/ le,gwn evgw. avpoqnh,|skw evpiskoph/| de. evpiske,yetai u`ma/j o` qeo.j kai. avna,xei u`ma/j evk th/j gh/j tau,thj eivj th.n gh/n h]n w;mosen o` qeo.j toi/j patra,sin h`mw/n Abraam kai. Isaak kai. Iakwb

25 kai. w[rkisen Iwshf tou.j ui`ou.j Israhl le,gwn evn th/| evpiskoph/| h-| evpiske,yetai u`ma/j o` qeo,j kai. sunanoi,sete ta. ovsta/ mou evnteu/qen meqV u`mw/n

26 kai. evteleu,thsen Iwshf evtw/n e`kato.n de,ka kai. e;qayan auvto.n kai. e;qhkan evn th/| sorw/| evn Aivgu,ptw|

 

EXODOS

1 tau/ta ta. ovno,mata tw/n ui`w/n Israhl tw/n eivspeporeume,nwn eivj Ai;gupton a[ma Iakwb tw/| patri. auvtw/n e[kastoj panoiki,a| auvtw/n eivsh,lqosan

2 Roubhn Sumewn Leui Ioudaj

3 Issacar Zaboulwn kai. Beniamin

4 kai. Nefqali Gad kai. Ashr

5 Iwshf de. h=n evn Aivgu,ptw| h=san de. pa/sai yucai. evx Iakwb pe,nte kai. e`bdomh,konta

6 evteleu,thsen de. Iwshf kai. pa,ntej oi` avdelfoi. auvtou/ kai. pa/sa h` genea. evkei,nh

7 oi` de. ui`oi. Israhl huvxh,qhsan kai. evplhqu,nqhsan kai. cudai/oi evge,nonto kai. kati,scuon sfo,dra sfo,dra evplh,qunen de. h` gh/ auvtou,j

8 avne,sth de. basileu.j e[teroj evpV Ai;gupton o]j ouvk h;|dei to.n Iwshf

9 ei=pen de. tw/| e;qnei auvtou/ ivdou. to. ge,noj tw/n ui`w/n Israhl me,ga plh/qoj kai. ivscu,ei u`pe.r h`ma/j

10 deu/te ou=n katasofisw,meqa auvtou,j mh,pote plhqunqh/| kai, h`ni,ka a'n sumbh/| h`mi/n po,lemoj prosteqh,sontai kai. ou-toi pro.j tou.j u`penanti,ouj kai. evkpolemh,santej h`ma/j evxeleu,sontai evk th/j gh/j

11 kai. evpe,sthsen auvtoi/j evpista,taj tw/n e;rgwn i[na kakw,swsin auvtou.j evn toi/j e;rgoij kai. wv|kodo,mhsan po,leij ovcura.j tw/| Faraw th,n te Piqwm kai. Ramessh kai. Wn h[ evstin ~Hli,ou po,lij

12 kaqo,ti de. auvtou.j evtapei,noun tosou,tw| plei,ouj evgi,nonto kai. i;scuon sfo,dra sfo,dra kai. evbdelu,ssonto oi` Aivgu,ptioi avpo. tw/n ui`w/n Israhl

13 kai. kateduna,steuon oi` Aivgu,ptioi tou.j ui`ou.j Israhl bi,a|

14 kai. katwdu,nwn auvtw/n th.n zwh.n evn toi/j e;rgoij toi/j sklhroi/j tw/| phlw/| kai. th/| plinqei,a| kai. pa/si toi/j e;rgoij toi/j evn toi/j pedi,oij kata. pa,nta ta. e;rga w-n katedoulou/nto auvtou.j meta. bi,aj

15 kai. ei=pen o` basileu.j tw/n Aivgupti,wn tai/j mai,aij tw/n Ebrai,wn th/| mia/| auvtw/n h-| o;noma Sepfwra kai. to. o;noma th/j deute,raj Foua

16 kai. ei=pen o[tan maiou/sqe ta.j Ebrai,aj kai. w=sin pro.j tw/| ti,ktein eva.n me.n a;rsen h=| avpoktei,nate auvto, eva.n de. qh/lu peripoiei/sqe auvto,

17 evfobh,qhsan de. ai` mai/ai to.n qeo.n kai. ouvk evpoi,hsan kaqo,ti sune,taxen auvtai/j o` basileu.j Aivgu,ptou kai. evzwogo,noun ta. a;rsena

18 evka,lesen de. o` basileu.j Aivgu,ptou ta.j mai,aj kai. ei=pen auvtai/j ti, o[ti evpoih,sate to. pra/gma tou/to kai. evzwogonei/te ta. a;rsena

19 ei=pan de. ai` mai/ai tw/| Faraw ouvc w`j gunai/kej Aivgu,ptou ai` Ebrai/ai ti,ktousin ga.r pri.n h' eivselqei/n pro.j auvta.j ta.j mai,aj kai. e;tikton

20 eu= de. evpoi,ei o` qeo.j tai/j mai,aij kai. evplh,qunen o` lao.j kai. i;scuen sfo,dra

21 evpeidh. evfobou/nto ai` mai/ai to.n qeo,n evpoi,hsan e`autai/j oivki,aj

22 sune,taxen de. Faraw panti. tw/| law/| auvtou/ le,gwn pa/n a;rsen o] eva.n tecqh/| toi/j Ebrai,oij eivj to.n potamo.n r`i,yate kai. pa/n qh/lu zwogonei/te auvto,

2 h=n de, tij evk th/j fulh/j Leui o]j e;laben tw/n qugate,rwn Leui kai. e;scen auvth,n

2 kai. evn gastri. e;laben kai. e;teken a;rsen ivdo,ntej de. auvto. avstei/on evske,pasan auvto. mh/naj trei/j

3 evpei. de. ouvk hvdu,nanto auvto. e;ti kru,ptein e;laben auvtw/| h` mh,thr auvtou/ qi/bin kai. kate,crisen auvth.n avsfaltopi,ssh| kai. evne,balen to. paidi,on eivj auvth.n kai. e;qhken auvth.n eivj to. e[loj para. to.n potamo,n

4 kai. katesko,peuen h` avdelfh. auvtou/ makro,qen maqei/n ti, to. avpobhso,menon auvtw/|

5 kate,bh de. h` quga,thr Faraw lou,sasqai evpi. to.n potamo,n kai. ai` a[brai auvth/j pareporeu,onto para. to.n potamo,n kai. ivdou/sa th.n qi/bin evn tw/| e[lei avpostei,lasa th.n a[bran avnei,lato auvth,n

6 avnoi,xasa de. o`ra/| paidi,on klai/on evn th/| qi,bei kai. evfei,sato auvtou/ h` quga,thr Faraw kai. e;fh avpo. tw/n paidi,wn tw/n Ebrai,wn tou/to

7 kai. ei=pen h` avdelfh. auvtou/ th/| qugatri. Faraw qe,leij kale,sw soi gunai/ka trofeu,ousan evk tw/n Ebrai,wn kai. qhla,sei soi to. paidi,on

8 h` de. ei=pen auvth/| h` quga,thr Faraw poreu,ou evlqou/sa de. h` nea/nij evka,lesen th.n mhte,ra tou/ paidi,ou

9 ei=pen de. pro.j auvth.n h` quga,thr Faraw diath,rhso,n moi to. paidi,on tou/to kai. qh,laso,n moi auvto, evgw. de. dw,sw soi to.n misqo,n e;laben de. h` gunh. to. paidi,on kai. evqh,lazen auvto,

10 a`drunqe,ntoj de. tou/ paidi,ou eivsh,gagen auvto. pro.j th.n qugate,ra Faraw kai. evgenh,qh auvth/| eivj ui`o,n evpwno,masen de. to. o;noma auvtou/ Mwush/n le,gousa evk tou/ u[datoj auvto.n avneilo,mhn

11 evge,neto de. evn tai/j h`me,raij tai/j pollai/j evkei,naij me,gaj geno,menoj Mwush/j evxh,lqen pro.j tou.j avdelfou.j auvtou/ tou.j ui`ou.j Israhl katanoh,saj de. to.n po,non auvtw/n o`ra/| a;nqrwpon Aivgu,ption tu,ptonta, tina Ebrai/on tw/n e`autou/ avdelfw/n tw/n ui`w/n Israhl

12 peribleya,menoj de. w-de kai. w-de ouvc o`ra/| ouvde,na kai. pata,xaj to.n Aivgu,ption e;kruyen auvto.n evn th/| a;mmw|

13 evxelqw.n de. th/| h`me,ra| th/| deute,ra| o`ra/| du,o a;ndraj Ebrai,ouj diaplhktizome,nouj kai. le,gei tw/| avdikou/nti dia. ti, su. tu,pteij to.n plhsi,on

14 o` de. ei=pen ti,j se kate,sthsen a;rconta kai. dikasth.n evfV h`mw/n mh. avnelei/n me su. qe,leij o]n tro,pon avnei/lej evcqe.j to.n Aivgu,ption evfobh,qh de. Mwush/j kai. ei=pen eiv ou[twj evmfane.j ge,gonen to. r`h/ma tou/to

15 h;kousen de. Faraw to. r`h/ma tou/to kai. evzh,tei avnelei/n Mwush/n avnecw,rhsen de. Mwush/j avpo. prosw,pou Faraw kai. w;|khsen evn gh/| Madiam evlqw.n de. eivj gh/n Madiam evka,qisen evpi. tou/ fre,atoj

16 tw/| de. i`erei/ Madiam h=san e`pta. qugate,rej poimai,nousai ta. pro,bata tou/ patro.j auvtw/n Ioqor parageno,menai de. h;ntloun e[wj e;plhsan ta.j dexamena.j poti,sai ta. pro,bata tou/ patro.j auvtw/n Ioqor

17 parageno,menoi de. oi` poime,nej evxe,balon auvta,j avnasta.j de. Mwush/j evrru,sato auvta.j kai. h;ntlhsen auvtai/j kai. evpo,tisen ta. pro,bata auvtw/n

18 parege,nonto de. pro.j Ragouhl to.n pate,ra auvtw/n o` de. ei=pen auvtai/j ti, o[ti evtacu,nate tou/ paragene,sqai sh,meron

19 ai` de. ei=pan a;nqrwpoj Aivgu,ptioj evrru,sato h`ma/j avpo. tw/n poime,nwn kai. h;ntlhsen h`mi/n kai. evpo,tisen ta. pro,bata h`mw/n

20 o` de. ei=pen tai/j qugatra,sin auvtou/ kai. pou/ evsti kai. i[na ti, ou[twj kataleloi,pate to.n a;nqrwpon kale,sate ou=n auvto,n o[pwj fa,gh| a;rton

21 katw|ki,sqh de. Mwush/j para. tw/| avnqrw,pw| kai. evxe,doto Sepfwran th.n qugate,ra auvtou/ Mwush/| gunai/ka

22 evn gastri. de. labou/sa h` gunh. e;teken ui`o,n kai. evpwno,masen Mwush/j to. o;noma auvtou/ Ghrsam le,gwn o[ti pa,roiko,j eivmi evn gh/| avllotri,a|

23 meta. de. ta.j h`me,raj ta.j polla.j evkei,naj evteleu,thsen o` basileu.j Aivgu,ptou kai. kateste,naxan oi` ui`oi. Israhl avpo. tw/n e;rgwn kai. avnebo,hsan kai. avne,bh h` boh. auvtw/n pro.j to.n qeo.n avpo. tw/n e;rgwn

24 kai. eivsh,kousen o` qeo.j to.n stenagmo.n auvtw/n kai. evmnh,sqh o` qeo.j th/j diaqh,khj auvtou/ th/j pro.j Abraam kai. Isaak kai. Iakwb

25 kai. evpei/den o` qeo.j tou.j ui`ou.j Israhl kai. evgnw,sqh auvtoi/j

3 kai. Mwush/j h=n poimai,nwn ta. pro,bata Ioqor tou/ gambrou/ auvtou/ tou/ i`ere,wj Madiam kai. h;gagen ta. pro,bata u`po. th.n e;rhmon kai. h=lqen eivj to. o;roj Cwrhb

2 w;fqh de. auvtw/| a;ggeloj kuri,ou evn flogi. puro.j evk tou/ ba,tou kai. o`ra/| o[ti o` ba,toj kai,etai puri, o` de. ba,toj ouv katekai,eto

3 ei=pen de. Mwush/j parelqw.n o;yomai to. o[rama to. me,ga tou/to ti, o[ti ouv katakai,etai o` ba,toj

4 w`j de. ei=den ku,rioj o[ti prosa,gei ivdei/n evka,lesen auvto.n ku,rioj evk tou/ ba,tou le,gwn Mwush/ Mwush/ o` de. ei=pen ti, evstin

5 kai. ei=pen mh. evggi,sh|j w-de lu/sai to. u`po,dhma evk tw/n podw/n sou o` ga.r to,poj evn w-| su. e[sthkaj gh/ a`gi,a evsti,n

6 kai. ei=pen auvtw/| evgw, eivmi o` qeo.j tou/ patro,j sou qeo.j Abraam kai. qeo.j Isaak kai. qeo.j Iakwb avpe,streyen de. Mwush/j to. pro,swpon auvtou/ euvlabei/to ga.r katemble,yai evnw,pion tou/ qeou/

7 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n ivdw.n ei=don th.n ka,kwsin tou/ laou/ mou tou/ evn Aivgu,ptw| kai. th/j kraugh/j auvtw/n avkh,koa avpo. tw/n evrgodiwktw/n oi=da ga.r th.n ovdu,nhn auvtw/n

8 kai. kate,bhn evxele,sqai auvtou.j evk ceiro.j Aivgupti,wn kai. evxagagei/n auvtou.j evk th/j gh/j evkei,nhj kai. eivsagagei/n auvtou.j eivj gh/n avgaqh.n kai. pollh,n eivj gh/n r`e,ousan ga,la kai. me,li eivj to.n to,pon tw/n Cananai,wn kai. Cettai,wn kai. Amorrai,wn kai. Ferezai,wn kai. Gergesai,wn kai. Euai,wn kai. Iebousai,wn

9 kai. nu/n ivdou. kraugh. tw/n ui`w/n Israhl h[kei pro,j me kavgw. e`w,raka to.n qlimmo,n o]n oi` Aivgu,ptioi qli,bousin auvtou,j

10 kai. nu/n deu/ro avpostei,lw se pro.j Faraw basile,a Aivgu,ptou kai. evxa,xeij to.n lao,n mou tou.j ui`ou.j Israhl evk gh/j Aivgu,ptou

11 kai. ei=pen Mwush/j pro.j to.n qeo,n ti,j eivmi o[ti poreu,somai pro.j Faraw basile,a Aivgu,ptou kai. o[ti evxa,xw tou.j ui`ou.j Israhl evk gh/j Aivgu,ptou

12 ei=pen de. o` qeo.j Mwusei/ le,gwn o[ti e;somai meta. sou/ kai. tou/to, soi to. shmei/on o[ti evgw, se evxaposte,llw evn tw/| evxagagei/n se to.n lao,n mou evx Aivgu,ptou kai. latreu,sete tw/| qew/| evn tw/| o;rei tou,tw|

13 kai. ei=pen Mwush/j pro.j to.n qeo,n ivdou. evgw. evleu,somai pro.j tou.j ui`ou.j Israhl kai. evrw/ pro.j auvtou,j o` qeo.j tw/n pate,rwn u`mw/n avpe,stalke,n me pro.j u`ma/j evrwth,sousi,n me ti, o;noma auvtw/| ti, evrw/ pro.j auvtou,j

14 kai. ei=pen o` qeo.j pro.j Mwush/n evgw, eivmi o` w;n kai. ei=pen ou[twj evrei/j toi/j ui`oi/j Israhl o` w'n avpe,stalke,n me pro.j u`ma/j

15 kai. ei=pen o` qeo.j pa,lin pro.j Mwush/n ou[twj evrei/j toi/j ui`oi/j Israhl ku,rioj o` qeo.j tw/n pate,rwn u`mw/n qeo.j Abraam kai. qeo.j Isaak kai. qeo.j Iakwb avpe,stalke,n me pro.j u`ma/j tou/to, mou, evstin o;noma aivw,nion kai. mnhmo,sunon genew/n geneai/j

16 evlqw.n ou=n suna,gage th.n gerousi,an tw/n ui`w/n Israhl kai. evrei/j pro.j auvtou,j ku,rioj o` qeo.j tw/n pate,rwn u`mw/n w=ptai, moi qeo.j Abraam kai. qeo.j Isaak kai. qeo.j Iakwb le,gwn evpiskoph/| evpe,skemmai u`ma/j kai. o[sa sumbe,bhken u`mi/n evn Aivgu,ptw|

17 kai. ei=pon avnabiba,sw u`ma/j evk th/j kakw,sewj tw/n Aivgupti,wn eivj th.n gh/n tw/n Cananai,wn kai. Cettai,wn kai. Amorrai,wn kai. Ferezai,wn kai. Gergesai,wn kai. Euai,wn kai. Iebousai,wn eivj gh/n r`e,ousan ga,la kai. me,li

18 kai. eivsakou,sontai, sou th/j fwnh/j kai. eivseleu,sh| su. kai. h` gerousi,a Israhl pro.j Faraw basile,a Aivgu,ptou kai. evrei/j pro.j auvto,n o` qeo.j tw/n Ebrai,wn proske,klhtai h`ma/j poreusw,meqa ou=n o`do.n triw/n h`merw/n eivj th.n e;rhmon i[na qu,swmen tw/| qew/| h`mw/n

19 evgw. de. oi=da o[ti ouv proh,setai u`ma/j Faraw basileu.j Aivgu,ptou poreuqh/nai eva.n mh. meta. ceiro.j krataia/j

20 kai. evktei,naj th.n cei/ra pata,xw tou.j Aivgupti,ouj evn pa/si toi/j qaumasi,oij mou oi-j poih,sw evn auvtoi/j kai. meta. tau/ta evxapostelei/ u`ma/j

21 kai. dw,sw ca,rin tw/| law/| tou,tw| evnanti,on tw/n Aivgupti,wn o[tan de. avpotre,chte ouvk avpeleu,sesqe kenoi,

22 aivth,sei gunh. para. gei,tonoj kai. suskh,nou auvth/j skeu,h avrgura/ kai. crusa/ kai. i`matismo,n kai. evpiqh,sete evpi. tou.j ui`ou.j u`mw/n kai. evpi. ta.j qugate,raj u`mw/n kai. skuleu,sete tou.j Aivgupti,ouj

4 avpekri,qh de. Mwush/j kai. ei=pen eva.n ou=n mh. pisteu,swsi,n moi mhde. eivsakou,swsin th/j fwnh/j mou evrou/sin ga.r o[ti ouvk w=ptai, soi o` qeo,j ti, evrw/ pro.j auvtou,j

2 ei=pen de. auvtw/| ku,rioj ti, tou/to, evstin to. evn th/| ceiri, sou o` de. ei=pen r`a,bdoj

3 kai. ei=pen r`i/yon auvth.n evpi. th.n gh/n kai. e;rriyen auvth.n evpi. th.n gh/n kai. evge,neto o;fij kai. e;fugen Mwush/j avpV auvtou/

4 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n e;kteinon th.n cei/ra kai. evpilabou/ th/j ke,rkou evktei,naj ou=n th.n cei/ra evpela,beto th/j ke,rkou kai. evge,neto r`a,bdoj evn th/| ceiri. auvtou/

5 i[na pisteu,swsi,n soi o[ti w=ptai, soi ku,rioj o` qeo.j tw/n pate,rwn auvtw/n qeo.j Abraam kai. qeo.j Isaak kai. qeo.j Iakwb

6 ei=pen de. auvtw/| ku,rioj pa,lin eivse,negke th.n cei/ra, sou eivj to.n ko,lpon sou kai. eivsh,negken th.n cei/ra auvtou/ eivj to.n ko,lpon auvtou/ kai. evxh,negken th.n cei/ra auvtou/ evk tou/ ko,lpou auvtou/ kai. evgenh,qh h` cei.r auvtou/ w`sei. ciw,n

7 kai. ei=pen pa,lin eivse,negke th.n cei/ra, sou eivj to.n ko,lpon sou kai. eivsh,negken th.n cei/ra eivj to.n ko,lpon auvtou/ kai. evxh,negken auvth.n evk tou/ ko,lpou auvtou/ kai. pa,lin avpekate,sth eivj th.n cro,an th/j sarko.j auvtou/

8 eva.n de. mh. pisteu,swsi,n soi mhde. eivsakou,swsin th/j fwnh/j tou/ shmei,ou tou/ prw,tou pisteu,sousi,n soi th/j fwnh/j tou/ shmei,ou tou/ evsca,tou

9 kai. e;stai eva.n mh. pisteu,swsi,n soi toi/j dusi. shmei,oij tou,toij mhde. eivsakou,swsin th/j fwnh/j sou lh,myh| avpo. tou/ u[datoj tou/ potamou/ kai. evkceei/j evpi. to. xhro,n kai. e;stai to. u[dwr o] eva.n la,bh|j avpo. tou/ potamou/ ai-ma evpi. tou/ xhrou/

10 ei=pen de. Mwush/j pro.j ku,rion de,omai ku,rie ouvc i`kano,j eivmi pro. th/j evcqe.j ouvde. pro. th/j tri,thj h`me,raj ouvde. avfV ou- h;rxw lalei/n tw/| qera,ponti, sou ivscno,fwnoj kai. bradu,glwssoj evgw, eivmi

11 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n ti,j e;dwken sto,ma avnqrw,pw| kai. ti,j evpoi,hsen du,skwfon kai. kwfo,n ble,ponta kai. tuflo,n ouvk evgw. o` qeo,j

12 kai. nu/n poreu,ou kai. evgw. avnoi,xw to. sto,ma sou kai. sumbiba,sw se o] me,lleij lalh/sai

13 kai. ei=pen Mwush/j de,omai ku,rie procei,risai duna,menon a;llon o]n avpostelei/j

14 kai. qumwqei.j ovrgh/| ku,rioj evpi. Mwush/n ei=pen ouvk ivdou. Aarwn o` avdelfo,j sou o` Leui,thj evpi,stamai o[ti lalw/n lalh,sei auvto,j soi kai. ivdou. auvto.j evxeleu,setai eivj suna,nthsi,n soi kai. ivdw,n se carh,setai evn e`autw/|

15 kai. evrei/j pro.j auvto.n kai. dw,seij ta. r`h,mata, mou eivj to. sto,ma auvtou/ kai. evgw. avnoi,xw to. sto,ma sou kai. to. sto,ma auvtou/ kai. sumbiba,sw u`ma/j a] poih,sete

16 kai. auvto,j soi proslalh,sei pro.j to.n lao,n kai. auvto.j e;stai sou sto,ma su. de. auvtw/| e;sh| ta. pro.j to.n qeo,n

17 kai. th.n r`a,bdon tau,thn th.n strafei/san eivj o;fin lh,myh| evn th/| ceiri, sou evn h-| poih,seij evn auvth/| ta. shmei/a

18 evporeu,qh de. Mwush/j kai. avpe,streyen pro.j Ioqor to.n gambro.n auvtou/ kai. le,gei poreu,somai kai. avpostre,yw pro.j tou.j avdelfou,j mou tou.j evn Aivgu,ptw| kai. o;yomai eiv e;ti zw/sin kai. ei=pen Ioqor Mwush/| ba,dize u`giai,nwn

19 meta. de. ta.j h`me,raj ta.j polla.j evkei,naj evteleu,thsen o` basileu.j Aivgu,ptou ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n evn Madiam ba,dize a;pelqe eivj Ai;gupton teqnh,kasin ga.r pa,ntej oi` zhtou/nte,j sou th.n yuch,n

20 avnalabw.n de. Mwush/j th.n gunai/ka kai. ta. paidi,a avnebi,basen auvta. evpi. ta. u`pozu,gia kai. evpe,streyen eivj Ai;gupton e;laben de. Mwush/j th.n r`a,bdon th.n para. tou/ qeou/ evn th/| ceiri. auvtou/

21 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n poreuome,nou sou kai. avpostre,fontoj eivj Ai;gupton o[ra pa,nta ta. te,rata a] e;dwka evn tai/j cersi,n sou poih,seij auvta. evnanti,on Faraw evgw. de. sklhrunw/ th.n kardi,an auvtou/ kai. ouv mh. evxapostei,lh| to.n lao,n

22 su. de. evrei/j tw/| Faraw ta,de le,gei ku,rioj ui`o.j prwto,toko,j mou Israhl

23 ei=pa de, soi evxapo,steilon to.n lao,n mou i[na moi latreu,sh| eiv me.n ou=n mh. bou,lei evxapostei/lai auvtou,j o[ra ou=n evgw. avpoktenw/ to.n ui`o,n sou to.n prwto,tokon

24 evge,neto de. evn th/| o`dw/| evn tw/| katalu,mati sunh,nthsen auvtw/| a;ggeloj kuri,ou kai. evzh,tei auvto.n avpoktei/nai

25 kai. labou/sa Sepfwra yh/fon perie,temen th.n avkrobusti,an tou/ ui`ou/ auvth/j kai. prose,pesen pro.j tou.j po,daj kai. ei=pen e;sth to. ai-ma th/j peritomh/j tou/ paidi,ou mou

26 kai. avph/lqen avpV auvtou/ dio,ti ei=pen e;sth to. ai-ma th/j peritomh/j tou/ paidi,ou mou

27 ei=pen de. ku,rioj pro.j Aarwn poreu,qhti eivj suna,nthsin Mwusei/ eivj th.n e;rhmon kai. evporeu,qh kai. sunh,nthsen auvtw/| evn tw/| o;rei tou/ qeou/ kai. katefi,lhsan avllh,louj

28 kai. avnh,ggeilen Mwush/j tw/| Aarwn pa,ntaj tou.j lo,gouj kuri,ou ou]j avpe,steilen kai. pa,nta ta. shmei/a a] evnetei,lato auvtw/|

29 evporeu,qh de. Mwush/j kai. Aarwn kai. sunh,gagon th.n gerousi,an tw/n ui`w/n Israhl

30 kai. evla,lhsen Aarwn pa,nta ta. r`h,mata tau/ta a] evla,lhsen o` qeo.j pro.j Mwush/n kai. evpoi,hsen ta. shmei/a evnanti,on tou/ laou/

31 kai. evpi,steusen o` lao.j kai. evca,rh o[ti evpeske,yato o` qeo.j tou.j ui`ou.j Israhl kai. o[ti ei=den auvtw/n th.n qli/yin ku,yaj de. o` lao.j proseku,nhsen

5 kai. meta. tau/ta eivsh/lqen Mwush/j kai. Aarwn pro.j Faraw kai. ei=pan auvtw/| ta,de le,gei ku,rioj o` qeo.j Israhl evxapo,steilon to.n lao,n mou i[na moi e`orta,swsin evn th/| evrh,mw|

2 kai. ei=pen Faraw ti,j evstin ou- eivsakou,somai th/j fwnh/j auvtou/ w[ste evxapostei/lai tou.j ui`ou.j Israhl ouvk oi=da to.n ku,rion kai. to.n Israhl ouvk evxaposte,llw

3 kai. le,gousin auvtw/| o` qeo.j tw/n Ebrai,wn proske,klhtai h`ma/j poreuso,meqa ou=n o`do.n triw/n h`merw/n eivj th.n e;rhmon o[pwj qu,swmen tw/| qew/| h`mw/n mh,pote sunanth,sh| h`mi/n qa,natoj h' fo,noj

4 kai. ei=pen auvtoi/j o` basileu.j Aivgu,ptou i[na ti, Mwush/ kai. Aarwn diastre,fete to.n lao,n mou avpo. tw/n e;rgwn avpe,lqate e[kastoj u`mw/n pro.j ta. e;rga auvtou/

5 kai. ei=pen Faraw ivdou. nu/n poluplhqei/ o` lao,j mh. ou=n katapau,swmen auvtou.j avpo. tw/n e;rgwn

6 sune,taxen de. Faraw toi/j evrgodiw,ktaij tou/ laou/ kai. toi/j grammateu/sin le,gwn

7 ouvke,ti prosteqh,setai dido,nai a;curon tw/| law/| eivj th.n plinqourgi,an kaqa,per evcqe.j kai. tri,thn h`me,ran auvtoi. poreue,sqwsan kai. sunagage,twsan e`autoi/j a;cura

8 kai. th.n su,ntaxin th/j plinqei,aj h-j auvtoi. poiou/sin kaqV e`ka,sthn h`me,ran evpibalei/j auvtoi/j ouvk avfelei/j ouvde,n scola,zousin ga,r dia. tou/to kekra,gasin le,gontej poreuqw/men kai. qu,swmen tw/| qew/| h`mw/n

9 barune,sqw ta. e;rga tw/n avnqrw,pwn tou,twn kai. merimna,twsan tau/ta kai. mh. merimna,twsan evn lo,goij kenoi/j

10 kate,speudon de. auvtou.j oi` evrgodiw/ktai kai. oi` grammatei/j kai. e;legon pro.j to.n lao.n le,gontej ta,de le,gei Faraw ouvke,ti di,dwmi u`mi/n a;cura

11 auvtoi. u`mei/j poreuo,menoi sulle,gete e`autoi/j a;cura o[qen eva.n eu[rhte ouv ga.r avfairei/tai avpo. th/j sunta,xewj u`mw/n ouvqe,n

12 kai. diespa,rh o` lao.j evn o[lh| Aivgu,ptw| sunagagei/n kala,mhn eivj a;cura

13 oi` de. evrgodiw/ktai kate,speudon auvtou.j le,gontej suntelei/te ta. e;rga ta. kaqh,konta kaqV h`me,ran kaqa,per kai. o[te to. a;curon evdi,doto u`mi/n

14 kai. evmastigw,qhsan oi` grammatei/j tou/ ge,nouj tw/n ui`w/n Israhl oi` katastaqe,ntej evpV auvtou.j u`po. tw/n evpistatw/n tou/ Faraw le,gontej dia. ti, ouv sunetele,sate ta.j sunta,xeij u`mw/n th/j plinqei,aj kaqa,per evcqe.j kai. tri,thn h`me,ran kai. to. th/j sh,meron

15 eivselqo,ntej de. oi` grammatei/j tw/n ui`w/n Israhl katebo,hsan pro.j Faraw le,gontej i[na ti, ou[twj poiei/j toi/j soi/j oivke,taij

16 a;curon ouv di,dotai toi/j oivke,taij sou kai. th.n pli,nqon h`mi/n le,gousin poiei/n kai. ivdou. oi` pai/de,j sou memasti,gwntai avdikh,seij ou=n to.n lao,n sou

17 kai. ei=pen auvtoi/j scola,zete scolastai, evste dia. tou/to le,gete poreuqw/men qu,swmen tw/| qew/| h`mw/n

18 nu/n ou=n poreuqe,ntej evrga,zesqe to. ga.r a;curon ouv doqh,setai u`mi/n kai. th.n su,ntaxin th/j plinqei,aj avpodw,sete

19 e`w,rwn de. oi` grammatei/j tw/n ui`w/n Israhl e`autou.j evn kakoi/j le,gontej ouvk avpolei,yete th/j plinqei,aj to. kaqh/kon th/| h`me,ra|

20 sunh,nthsan de. Mwush/| kai. Aarwn evrcome,noij eivj suna,nthsin auvtoi/j evkporeuome,nwn auvtw/n avpo. Faraw

21 kai. ei=pan auvtoi/j i;doi o` qeo.j u`ma/j kai. kri,nai o[ti evbdelu,xate th.n ovsmh.n h`mw/n evnanti,on Faraw kai. evnanti,on tw/n qerapo,ntwn auvtou/ dou/nai r`omfai,an eivj ta.j cei/raj auvtou/ avpoktei/nai h`ma/j

22 evpe,streyen de. Mwush/j pro.j ku,rion kai. ei=pen ku,rie dia. ti, evka,kwsaj to.n lao.n tou/ton kai. i[na ti, avpe,stalka,j me

23 kai. avfV ou- pepo,reumai pro.j Faraw lalh/sai evpi. tw/| sw/| ovno,mati evka,kwsen to.n lao.n tou/ton kai. ouvk evrru,sw to.n lao,n sou

6 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n h;dh o;yei a] poih,sw tw/| Faraw evn ga.r ceiri. krataia/| evxapostelei/ auvtou.j kai. evn braci,oni u`yhlw/| evkbalei/ auvtou.j evk th/j gh/j auvtou/

2 evla,lhsen de. o` qeo.j pro.j Mwush/n kai. ei=pen pro.j auvto,n evgw. ku,rioj

3 kai. w;fqhn pro.j Abraam kai. Isaak kai. Iakwb qeo.j w'n auvtw/n kai. to. o;noma, mou ku,rioj ouvk evdh,lwsa auvtoi/j

4 kai. e;sthsa th.n diaqh,khn mou pro.j auvtou.j w[ste dou/nai auvtoi/j th.n gh/n tw/n Cananai,wn th.n gh/n h]n parw|kh,kasin evn h-| kai. parw,|khsan evpV auvth/j

5 kai. evgw. eivsh,kousa to.n stenagmo.n tw/n ui`w/n Israhl o]n oi` Aivgu,ptioi katadoulou/ntai auvtou,j kai. evmnh,sqhn th/j diaqh,khj u`mw/n

6 ba,dize eivpo.n toi/j ui`oi/j Israhl le,gwn evgw. ku,rioj kai. evxa,xw u`ma/j avpo. th/j dunastei,aj tw/n Aivgupti,wn kai. r`u,somai u`ma/j evk th/j doulei,aj kai. lutrw,somai u`ma/j evn braci,oni u`yhlw/| kai. kri,sei mega,lh|

7 kai. lh,myomai evmautw/| u`ma/j lao.n evmoi. kai. e;somai u`mw/n qeo,j kai. gnw,sesqe o[ti evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n o` evxagagw.n u`ma/j evk th/j katadunastei,aj tw/n Aivgupti,wn

8 kai. eivsa,xw u`ma/j eivj th.n gh/n eivj h]n evxe,teina th.n cei/ra, mou dou/nai auvth.n tw/| Abraam kai. Isaak kai. Iakwb kai. dw,sw u`mi/n auvth.n evn klh,rw| evgw. ku,rioj

9 evla,lhsen de. Mwush/j ou[twj toi/j ui`oi/j Israhl kai. ouvk eivsh,kousan Mwush/| avpo. th/j ovligoyuci,aj kai. avpo. tw/n e;rgwn tw/n sklhrw/n

10 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

11 ei;selqe la,lhson Faraw basilei/ Aivgu,ptou i[na evxapostei,lh| tou.j ui`ou.j Israhl evk th/j gh/j auvtou/

12 evla,lhsen de. Mwush/j e;nanti kuri,ou le,gwn ivdou. oi` ui`oi. Israhl ouvk eivsh,kousa,n mou kai. pw/j eivsakou,setai, mou Faraw evgw. de. a;logo,j eivmi

13 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn kai. sune,taxen auvtoi/j pro.j Faraw basile,a Aivgu,ptou w[ste evxapostei/lai tou.j ui`ou.j Israhl evk gh/j Aivgu,ptou

14 kai. ou-toi avrchgoi. oi;kwn patriw/n auvtw/n ui`oi. Roubhn prwtoto,kou Israhl Enwc kai. Fallouj Asrwn kai. Carmi au[th h` sugge,neia Roubhn

15 kai. ui`oi. Sumewn Iemouhl kai. Iamin kai. Awd kai. Iacin kai. Saar kai. Saoul o` evk th/j Foini,sshj au-tai ai` patriai. tw/n ui`w/n Sumewn

16 kai. tau/ta ta. ovno,mata tw/n ui`w/n Leui kata. suggenei,aj auvtw/n Gedswn Kaaq kai. Merari kai. ta. e;th th/j zwh/j Leui e`kato.n tria,konta e`pta,

17 kai. ou-toi ui`oi. Gedswn Lobeni kai. Semei? oi=koi patria/j auvtw/n

18 kai. ui`oi. Kaaq Ambram kai. Issaar Cebrwn kai. Ozihl kai. ta. e;th th/j zwh/j Kaaq e`kato.n tria,konta e;th

19 kai. ui`oi. Merari Mooli kai. Omousi ou-toi oi=koi patriw/n Leui kata. suggenei,aj auvtw/n

20 kai. e;laben Ambram th.n Iwcabed qugate,ra tou/ avdelfou/ tou/ patro.j auvtou/ e`autw/| eivj gunai/ka kai. evge,nnhsen auvtw/| to,n te Aarwn kai. Mwush/n kai. Mariam th.n avdelfh.n auvtw/n ta. de. e;th th/j zwh/j Ambram e`kato.n tria,konta du,o e;th

21 kai. ui`oi. Issaar Kore kai. Nafek kai. Zecri

22 kai. ui`oi. Ozihl Elisafan kai. Setri

23 e;laben de. Aarwn th.n Elisabeq qugate,ra Aminadab avdelfh.n Naasswn auvtw/| gunai/ka kai. e;teken auvtw/| to,n te Nadab kai. Abioud kai. Eleazar kai. Iqamar

24 ui`oi. de. Kore Asir kai. Elkana kai. Abiasaf au-tai ai` gene,seij Kore

25 kai. Eleazar o` tou/ Aarwn e;laben tw/n qugate,rwn Foutihl auvtw/| gunai/ka kai. e;teken auvtw/| to.n Fineej au-tai ai` avrcai. patria/j Leuitw/n kata. gene,seij auvtw/n

26 ou-toj Aarwn kai. Mwush/j oi-j ei=pen auvtoi/j o` qeo.j evxagagei/n tou.j ui`ou.j Israhl evk gh/j Aivgu,ptou su.n duna,mei auvtw/n

27 ou-toi, eivsin oi` dialego,menoi pro.j Faraw basile,a Aivgu,ptou kai. evxh,gagon tou.j ui`ou.j Israhl evx Aivgu,ptou auvto.j Aarwn kai. Mwush/j

28 h-| h`me,ra| evla,lhsen ku,rioj Mwush/| evn gh/| Aivgu,ptw|

29 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn evgw. ku,rioj la,lhson pro.j Faraw basile,a Aivgu,ptou o[sa evgw. le,gw pro.j se,

30 kai. ei=pen Mwush/j evnanti,on kuri,ou ivdou. evgw. ivscno,fwno,j eivmi kai. pw/j eivsakou,setai, mou Faraw

7 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn ivdou. de,dwka, se qeo.n Faraw kai. Aarwn o` avdelfo,j sou e;stai sou profh,thj

2 su. de. lalh,seij auvtw/| pa,nta o[sa soi evnte,llomai o` de. Aarwn o` avdelfo,j sou lalh,sei pro.j Faraw w[ste evxapostei/lai tou.j ui`ou.j Israhl evk th/j gh/j auvtou/

3 evgw. de. sklhrunw/ th.n kardi,an Faraw kai. plhqunw/ ta. shmei/a, mou kai. ta. te,rata evn gh/| Aivgu,ptw|

4 kai. ouvk eivsakou,setai u`mw/n Faraw kai. evpibalw/ th.n cei/ra, mou evpV Ai;gupton kai. evxa,xw su.n duna,mei mou to.n lao,n mou tou.j ui`ou.j Israhl evk gh/j Aivgu,ptou su.n evkdikh,sei mega,lh|

5 kai. gnw,sontai pa,ntej oi` Aivgu,ptioi o[ti evgw, eivmi ku,rioj evktei,nwn th.n cei/ra evpV Ai;gupton kai. evxa,xw tou.j ui`ou.j Israhl evk me,sou auvtw/n

6 evpoi,hsen de. Mwush/j kai. Aarwn kaqa,per evnetei,lato auvtoi/j ku,rioj ou[twj evpoi,hsan

7 Mwush/j de. h=n evtw/n ovgdoh,konta Aarwn de. o` avdelfo.j auvtou/ evtw/n ovgdoh,konta triw/n h`ni,ka evla,lhsen pro.j Faraw

8 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn le,gwn

9 kai. eva.n lalh,sh| pro.j u`ma/j Faraw le,gwn do,te h`mi/n shmei/on h' te,raj kai. evrei/j Aarwn tw/| avdelfw/| sou labe. th.n r`a,bdon kai. r`i/yon auvth.n evpi. th.n gh/n evnanti,on Faraw kai. evnanti,on tw/n qerapo,ntwn auvtou/ kai. e;stai dra,kwn

10 eivsh/lqen de. Mwush/j kai. Aarwn evnanti,on Faraw kai. tw/n qerapo,ntwn auvtou/ kai. evpoi,hsan ou[twj kaqa,per evnetei,lato auvtoi/j ku,rioj kai. e;rriyen Aarwn th.n r`a,bdon evnanti,on Faraw kai. evnanti,on tw/n qerapo,ntwn auvtou/ kai. evge,neto dra,kwn

11 suneka,lesen de. Faraw tou.j sofista.j Aivgu,ptou kai. tou.j farmakou,j kai. evpoi,hsan kai. oi` evpaoidoi. tw/n Aivgupti,wn tai/j farmakei,aij auvtw/n w`sau,twj

12 kai. e;rriyan e[kastoj th.n r`a,bdon auvtou/ kai. evge,nonto dra,kontej kai. kate,pien h` r`a,bdoj h` Aarwn ta.j evkei,nwn r`a,bdouj

13 kai. kati,scusen h` kardi,a Faraw kai. ouvk eivsh,kousen auvtw/n kaqa,per evla,lhsen auvtoi/j ku,rioj

14 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n beba,rhtai h` kardi,a Faraw tou/ mh. evxapostei/lai to.n lao,n

15 ba,dison pro.j Faraw to. prwi, ivdou. auvto.j evkporeu,etai evpi. to. u[dwr kai. sth,sh| sunantw/n auvtw/| evpi. to. cei/loj tou/ potamou/ kai. th.n r`a,bdon th.n strafei/san eivj o;fin lh,myh| evn th/| ceiri, sou

16 kai. evrei/j pro.j auvto,n ku,rioj o` qeo.j tw/n Ebrai,wn avpe,stalke,n me pro.j se. le,gwn evxapo,steilon to.n lao,n mou i[na moi latreu,sh| evn th/| evrh,mw| kai. ivdou. ouvk eivsh,kousaj e[wj tou,tou

17 ta,de le,gei ku,rioj evn tou,tw| gnw,sh| o[ti evgw. ku,rioj ivdou. evgw. tu,ptw th/| r`a,bdw| th/| evn th/| ceiri, mou evpi. to. u[dwr to. evn tw/| potamw/| kai. metabalei/ eivj ai-ma

18 kai. oi` ivcqu,ej oi` evn tw/| potamw/| teleuth,sousin kai. evpoze,sei o` potamo,j kai. ouv dunh,sontai oi` Aivgu,ptioi piei/n u[dwr avpo. tou/ potamou/

19 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n eivpo.n Aarwn tw/| avdelfw/| sou labe. th.n r`a,bdon sou kai. e;kteinon th.n cei/ra, sou evpi. ta. u[data Aivgu,ptou kai. evpi. tou.j potamou.j auvtw/n kai. evpi. ta.j diw,rugaj auvtw/n kai. evpi. ta. e[lh auvtw/n kai. evpi. pa/n sunesthko.j u[dwr auvtw/n kai. e;stai ai-ma kai. evge,neto ai-ma evn pa,sh| gh/| Aivgu,ptou e;n te toi/j xu,loij kai. evn toi/j li,qoij

20 kai. evpoi,hsan ou[twj Mwush/j kai. Aarwn kaqa,per evnetei,lato auvtoi/j ku,rioj kai. evpa,raj th/| r`a,bdw| auvtou/ evpa,taxen to. u[dwr to. evn tw/| potamw/| evnanti,on Faraw kai. evnanti,on tw/n qerapo,ntwn auvtou/ kai. mete,balen pa/n to. u[dwr to. evn tw/| potamw/| eivj ai-ma

21 kai. oi` ivcqu,ej oi` evn tw/| potamw/| evteleu,thsan kai. evpw,zesen o` potamo,j kai. ouvk hvdu,nanto oi` Aivgu,ptioi piei/n u[dwr evk tou/ potamou/ kai. h=n to. ai-ma evn pa,sh| gh/| Aivgu,ptou

22 evpoi,hsan de. w`sau,twj kai. oi` evpaoidoi. tw/n Aivgupti,wn tai/j farmakei,aij auvtw/n kai. evsklhru,nqh h` kardi,a Faraw kai. ouvk eivsh,kousen auvtw/n kaqa,per ei=pen ku,rioj

23 evpistrafei.j de. Faraw eivsh/lqen eivj to.n oi=kon auvtou/ kai. ouvk evpe,sthsen to.n nou/n auvtou/ ouvde. evpi. tou,tw|

24 w;ruxan de. pa,ntej oi` Aivgu,ptioi ku,klw| tou/ potamou/ w[ste piei/n u[dwr kai. ouvk hvdu,nanto piei/n u[dwr avpo. tou/ potamou/

25 kai. avneplhrw,qhsan e`pta. h`me,rai meta. to. pata,xai ku,rion to.n potamo,n

26 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n ei;selqe pro.j Faraw kai. evrei/j pro.j auvto,n ta,de le,gei ku,rioj evxapo,steilon to.n lao,n mou i[na moi latreu,swsin

27 eiv de. mh. bou,lei su. evxapostei/lai ivdou. evgw. tu,ptw pa,nta ta. o[ria, sou toi/j batra,coij

28 kai. evxereu,xetai o` potamo.j batra,couj kai. avnaba,ntej eivseleu,sontai eivj tou.j oi;kouj sou kai. eivj ta. tami,eia tw/n koitw,nwn sou kai. evpi. tw/n klinw/n sou kai. eivj tou.j oi;kouj tw/n qerapo,ntwn sou kai. tou/ laou/ sou kai. evn toi/j fura,masi,n sou kai. evn toi/j kliba,noij sou

29 kai. evpi. se. kai. evpi. tou.j qera,ponta,j sou kai. evpi. to.n lao,n sou avnabh,sontai oi` ba,tracoi

8 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n eivpo.n Aarwn tw/| avdelfw/| sou e;kteinon th/| ceiri. th.n r`a,bdon sou evpi. tou.j potamou.j kai. evpi. ta.j diw,rugaj kai. evpi. ta. e[lh kai. avna,gage tou.j batra,couj

2 kai. evxe,teinen Aarwn th.n cei/ra evpi. ta. u[data Aivgu,ptou kai. avnh,gagen tou.j batra,couj kai. avnebiba,sqh o` ba,tracoj kai. evka,luyen th.n gh/n Aivgu,ptou

3 evpoi,hsan de. w`sau,twj kai. oi` evpaoidoi. tw/n Aivgupti,wn tai/j farmakei,aij auvtw/n kai. avnh,gagon tou.j batra,couj evpi. gh/n Aivgu,ptou

4 kai. evka,lesen Faraw Mwush/n kai. Aarwn kai. ei=pen eu;xasqe peri. evmou/ pro.j ku,rion kai. periele,tw tou.j batra,couj avpV evmou/ kai. avpo. tou/ evmou/ laou/ kai. evxapostelw/ to.n lao,n kai. qu,swsin kuri,w|

5 ei=pen de. Mwush/j pro.j Faraw ta,xai pro,j me po,te eu;xwmai peri. sou/ kai. peri. tw/n qerapo,ntwn sou kai. peri. tou/ laou/ sou avfani,sai tou.j batra,couj avpo. sou/ kai. avpo. tou/ laou/ sou kai. evk tw/n oivkiw/n u`mw/n plh.n evn tw/| potamw/| u`poleifqh,sontai

6 o` de. ei=pen eivj au;rion ei=pen ou=n w`j ei;rhkaj i[na eivdh/|j o[ti ouvk e;stin a;lloj plh.n kuri,ou

7 kai. periaireqh,sontai oi` ba,tracoi avpo. sou/ kai. evk tw/n oivkiw/n u`mw/n kai. evk tw/n evpau,lewn kai. avpo. tw/n qerapo,ntwn sou kai. avpo. tou/ laou/ sou plh.n evn tw/| potamw/| u`poleifqh,sontai

8 evxh/lqen de. Mwush/j kai. Aarwn avpo. Faraw kai. evbo,hsen Mwush/j pro.j ku,rion peri. tou/ o`rismou/ tw/n batra,cwn w`j evta,xato Faraw

9 evpoi,hsen de. ku,rioj kaqa,per ei=pen Mwush/j kai. evteleu,thsan oi` ba,tracoi evk tw/n oivkiw/n kai. evk tw/n evpau,lewn kai. evk tw/n avgrw/n

10 kai. sunh,gagon auvtou.j qimwnia.j qimwnia,j kai. w;zesen h` gh/

11 ivdw.n de. Faraw o[ti ge,gonen avna,yuxij evbaru,nqh h` kardi,a auvtou/ kai. ouvk eivsh,kousen auvtw/n kaqa,per evla,lhsen ku,rioj

12 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n eivpo.n Aarwn e;kteinon th/| ceiri. th.n r`a,bdon sou kai. pa,taxon to. cw/ma th/j gh/j kai. e;sontai skni/fej e;n te toi/j avnqrw,poij kai. evn toi/j tetra,posin kai. evn pa,sh| gh/| Aivgu,ptou

13 evxe,teinen ou=n Aarwn th/| ceiri. th.n r`a,bdon kai. evpa,taxen to. cw/ma th/j gh/j kai. evge,nonto oi` skni/fej e;n te toi/j avnqrw,poij kai. evn toi/j tetra,posin kai. evn panti. cw,mati th/j gh/j evge,nonto oi` skni/fej evn pa,sh| gh/| Aivgu,ptou

14 evpoih,san de. w`sau,twj kai. oi` evpaoidoi. tai/j farmakei,aij auvtw/n evxagagei/n to.n skni/fa kai. ouvk hvdu,nanto kai. evge,nonto oi` skni/fej evn toi/j avnqrw,poij kai. evn toi/j tetra,posin

15 ei=pan ou=n oi` evpaoidoi. tw/| Faraw da,ktuloj qeou/ evstin tou/to kai. evsklhru,nqh h` kardi,a Faraw kai. ouvk eivsh,kousen auvtw/n kaqa,per evla,lhsen ku,rioj

16 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n o;rqrison to. prwi. kai. sth/qi evnanti,on Faraw kai. ivdou. auvto.j evxeleu,setai evpi. to. u[dwr kai. evrei/j pro.j auvto,n ta,de le,gei ku,rioj evxapo,steilon to.n lao,n mou i[na moi latreu,swsin evn th/| evrh,mw|

17 eva.n de. mh. bou,lh| evxapostei/lai to.n lao,n mou ivdou. evgw. evpaposte,llw evpi. se. kai. evpi. tou.j qera,ponta,j sou kai. evpi. to.n lao,n sou kai. evpi. tou.j oi;kouj u`mw/n kuno,muian kai. plhsqh,sontai ai` oivki,ai tw/n Aivgupti,wn th/j kunomui,hj kai. eivj th.n gh/n evfV h-j eivsin evpV auvth/j

18 kai. paradoxa,sw evn th/| h`me,ra| evkei,nh| th.n gh/n Gesem evfV h-j o` lao,j mou e;pestin evpV auvth/j evfV h-j ouvk e;stai evkei/ h` kuno,muia i[na eivdh/|j o[ti evgw, eivmi ku,rioj o` ku,rioj pa,shj th/j gh/j

19 kai. dw,sw diastolh.n avna. me,son tou/ evmou/ laou/ kai. avna. me,son tou/ sou/ laou/ evn de. th/| au;rion e;stai to. shmei/on tou/to evpi. th/j gh/j

20 evpoi,hsen de. ku,rioj ou[twj kai. parege,neto h` kuno,muia plh/qoj eivj tou.j oi;kouj Faraw kai. eivj tou.j oi;kouj tw/n qerapo,ntwn auvtou/ kai. eivj pa/san th.n gh/n Aivgu,ptou kai. evxwleqreu,qh h` gh/ avpo. th/j kunomui,hj

21 evka,lesen de. Faraw Mwush/n kai. Aarwn le,gwn evlqo,ntej qu,sate tw/| qew/| u`mw/n evn th/| gh/|

22 kai. ei=pen Mwush/j ouv dunato.n gene,sqai ou[twj ta. ga.r bdelu,gmata tw/n Aivgupti,wn qu,somen kuri,w| tw/| qew/| h`mw/n eva.n ga.r qu,swmen ta. bdelu,gmata tw/n Aivgupti,wn evnanti,on auvtw/n liqobolhqhso,meqa

23 o`do.n triw/n h`merw/n poreuso,meqa eivj th.n e;rhmon kai. qu,somen kuri,w| tw/| qew/| h`mw/n kaqa,per ei=pen h`mi/n

24 kai. ei=pen Faraw evgw. avposte,llw u`ma/j kai. qu,sate kuri,w| tw/| qew/| u`mw/n evn th/| evrh,mw| avllV ouv makra.n avpotenei/te poreuqh/nai eu;xasqe ou=n peri. evmou/ pro.j ku,rion

25 ei=pen de. Mwush/j o[de evgw. evxeleu,somai avpo. sou/ kai. eu;xomai pro.j to.n qeo,n kai. avpeleu,setai h` kuno,muia avpo. sou/ kai. avpo. tw/n qerapo,ntwn sou kai. tou/ laou/ sou au;rion mh. prosqh/|j e;ti Faraw evxapath/sai tou/ mh. evxapostei/lai to.n lao.n qu/sai kuri,w|

26 evxh/lqen de. Mwush/j avpo. Faraw kai. hu;xato pro.j to.n qeo,n

27 evpoi,hsen de. ku,rioj kaqa,per ei=pen Mwush/j kai. periei/len th.n kuno,muian avpo. Faraw kai. tw/n qerapo,ntwn auvtou/ kai. tou/ laou/ auvtou/ kai. ouv katelei,fqh ouvdemi,a

28 kai. evba,runen Faraw th.n kardi,an auvtou/ kai. evpi. tou/ kairou/ tou,tou kai. ouvk hvqe,lhsen evxapostei/lai to.n lao,n

9 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n ei;selqe pro.j Faraw kai. evrei/j auvtw/| ta,de le,gei ku,rioj o` qeo.j tw/n Ebrai,wn evxapo,steilon to.n lao,n mou i[na moi latreu,swsin

2 eiv me.n ou=n mh. bou,lei evxapostei/lai to.n lao,n mou avllV e;ti evgkratei/j auvtou/

3 ivdou. cei.r kuri,ou evpe,stai evn toi/j kth,nesi,n sou toi/j evn toi/j pedi,oij e;n te toi/j i[ppoij kai. evn toi/j u`pozugi,oij kai. tai/j kamh,loij kai. bousi.n kai. proba,toij qa,natoj me,gaj sfo,dra

4 kai. paradoxa,sw evgw. evn tw/| kairw/| evkei,nw| avna. me,son tw/n kthnw/n tw/n Aivgupti,wn kai. avna. me,son tw/n kthnw/n tw/n ui`w/n Israhl ouv teleuth,sei avpo. pa,ntwn tw/n tou/ Israhl ui`w/n r`hto,n

5 kai. e;dwken o` qeo.j o[ron le,gwn evn th/| au;rion poih,sei ku,rioj to. r`h/ma tou/to evpi. th/j gh/j

6 kai. evpoi,hsen ku,rioj to. r`h/ma tou/to th/| evpau,rion kai. evteleu,thsen pa,nta ta. kth,nh tw/n Aivgupti,wn avpo. de. tw/n kthnw/n tw/n ui`w/n Israhl ouvk evteleu,thsen ouvde,n

7 ivdw.n de. Faraw o[ti ouvk evteleu,thsen avpo. pa,ntwn tw/n kthnw/n tw/n ui`w/n Israhl ouvde,n evbaru,nqh h` kardi,a Faraw kai. ouvk evxape,steilen to.n lao,n

8 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn le,gwn la,bete u`mei/j plh,reij ta.j cei/raj aivqa,lhj kaminai,aj kai. pasa,tw Mwush/j eivj to.n ouvrano.n evnanti,on Faraw kai. evnanti,on tw/n qerapo,ntwn auvtou/

9 kai. genhqh,tw koniorto.j evpi. pa/san th.n gh/n Aivgu,ptou kai. e;stai evpi. tou.j avnqrw,pouj kai. evpi. ta. tetra,poda e[lkh flukti,dej avnaze,ousai e;n te toi/j avnqrw,poij kai. evn toi/j tetra,posin kai. evn pa,sh| gh/| Aivgu,ptou

10 kai. e;laben th.n aivqa,lhn th/j kaminai,aj evnanti,on Faraw kai. e;pasen auvth.n Mwush/j eivj to.n ouvrano,n kai. evge,neto e[lkh flukti,dej avnaze,ousai evn toi/j avnqrw,poij kai. evn toi/j tetra,posin

11 kai. ouvk hvdu,nanto oi` farmakoi. sth/nai evnanti,on Mwush/ dia. ta. e[lkh evge,neto ga.r ta. e[lkh evn toi/j farmakoi/j kai. evn pa,sh| gh/| Aivgu,ptou

12 evsklh,runen de. ku,rioj th.n kardi,an Faraw kai. ouvk eivsh,kousen auvtw/n kaqa. sune,taxen ku,rioj

13 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n o;rqrison to. prwi. kai. sth/qi evnanti,on Faraw kai. evrei/j pro.j auvto,n ta,de le,gei ku,rioj o` qeo.j tw/n Ebrai,wn evxapo,steilon to.n lao,n mou i[na latreu,swsi,n moi

14 evn tw/| ga.r nu/n kairw/| evgw. evxaposte,llw pa,nta ta. sunanth,mata, mou eivj th.n kardi,an sou kai. tw/n qerapo,ntwn sou kai. tou/ laou/ sou i[nV eivdh/|j o[ti ouvk e;stin w`j evgw. a;lloj evn pa,sh| th/| gh/|

15 nu/n ga.r avpostei,laj th.n cei/ra pata,xw se kai. to.n lao,n sou qana,tw| kai. evktribh,sh| avpo. th/j gh/j

16 kai. e[neken tou,tou diethrh,qhj i[na evndei,xwmai evn soi. th.n ivscu,n mou kai. o[pwj diaggelh/| to. o;noma, mou evn pa,sh| th/| gh/|

17 e;ti ou=n su. evmpoih/| tou/ laou/ mou tou/ mh. evxapostei/lai auvtou,j

18 ivdou. evgw. u[w tau,thn th.n w[ran au;rion ca,lazan pollh.n sfo,dra h[tij toiau,th ouv ge,gonen evn Aivgu,ptw| avfV h-j h`me,raj e;ktistai e[wj th/j h`me,raj tau,thj

19 nu/n ou=n kata,speuson sunagagei/n ta. kth,nh sou kai. o[sa soi, evstin evn tw/| pedi,w| pa,ntej ga.r oi` a;nqrwpoi kai. ta. kth,nh o[sa a'n eu`reqh/| evn tw/| pedi,w| kai. mh. eivse,lqh| eivj oivki,an pe,sh| de. evpV auvta. h` ca,laza teleuth,sei

20 o` fobou,menoj to. r`h/ma kuri,ou tw/n qerapo,ntwn Faraw sunh,gagen ta. kth,nh auvtou/ eivj tou.j oi;kouj

21 o]j de. mh. prose,scen th/| dianoi,a| eivj to. r`h/ma kuri,ou avfh/ken ta. kth,nh evn toi/j pedi,oij

22 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n e;kteinon th.n cei/ra, sou eivj to.n ouvrano,n kai. e;stai ca,laza evpi. pa/san gh/n Aivgu,ptou evpi, te tou.j avnqrw,pouj kai. ta. kth,nh kai. evpi. pa/san bota,nhn th.n evpi. th/j gh/j

23 evxe,teinen de. Mwush/j th.n cei/ra eivj to.n ouvrano,n kai. ku,rioj e;dwken fwna.j kai. ca,lazan kai. die,trecen to. pu/r evpi. th/j gh/j kai. e;brexen ku,rioj ca,lazan evpi. pa/san gh/n Aivgu,ptou

24 h=n de. h` ca,laza kai. to. pu/r flogi,zon evn th/| cala,zh| h` de. ca,laza pollh. sfo,dra sfo,dra h[tij toiau,th ouv ge,gonen evn Aivgu,ptw| avfV ou- gege,nhtai evpV auvth/j e;qnoj

25 evpa,taxen de. h` ca,laza evn pa,sh| gh/| Aivgu,ptou avpo. avnqrw,pou e[wj kth,nouj kai. pa/san bota,nhn th.n evn tw/| pedi,w| evpa,taxen h` ca,laza kai. pa,nta ta. xu,la ta. evn toi/j pedi,oij sune,triyen h` ca,laza

26 plh.n evn gh/| Gesem ou- h=san oi` ui`oi. Israhl ouvk evge,neto h` ca,laza

27 avpostei,laj de. Faraw evka,lesen Mwush/n kai. Aarwn kai. ei=pen auvtoi/j h`ma,rthka to. nu/n o` ku,rioj di,kaioj evgw. de. kai. o` lao,j mou avsebei/j

28 eu;xasqe ou=n peri. evmou/ pro.j ku,rion kai. pausa,sqw tou/ genhqh/nai fwna.j qeou/ kai. ca,lazan kai. pu/r kai. evxapostelw/ u`ma/j kai. ouvke,ti prosqh,sesqe me,nein

29 ei=pen de. auvtw/| Mwush/j w`j a'n evxe,lqw th.n po,lin evkpeta,sw ta.j cei/ra,j mou pro.j ku,rion kai. ai` fwnai. pau,sontai kai. h` ca,laza kai. o` u`eto.j ouvk e;stai e;ti i[na gnw/|j o[ti tou/ kuri,ou h` gh/

30 kai. su. kai. oi` qera,ponte,j sou evpi,stamai o[ti ouvde,pw pefo,bhsqe to.n ku,rion

31 to. de. li,non kai. h` kriqh. evplh,gh h` ga.r kriqh. paresthkui/a to. de. li,non spermati,zon

32 o` de. puro.j kai. h` ovlu,ra ouvk evplh,gh o;yima ga.r h=n

33 evxh/lqen de. Mwush/j avpo. Faraw evkto.j th/j po,lewj kai. evxepe,tasen ta.j cei/raj pro.j ku,rion kai. ai` fwnai. evpau,santo kai. h` ca,laza kai. o` u`eto.j ouvk e;staxen e;ti evpi. th.n gh/n

34 ivdw.n de. Faraw o[ti pe,pautai o` u`eto.j kai. h` ca,laza kai. ai` fwnai, prose,qeto tou/ a`marta,nein kai. evba,runen auvtou/ th.n kardi,an kai. tw/n qerapo,ntwn auvtou/

35 kai. evsklhru,nqh h` kardi,a Faraw kai. ouvk evxape,steilen tou.j ui`ou.j Israhl kaqa,per evla,lhsen ku,rioj tw/| Mwush/|

10 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn ei;selqe pro.j Faraw evgw. ga.r evsklh,runa auvtou/ th.n kardi,an kai. tw/n qerapo,ntwn auvtou/ i[na e`xh/j evpe,lqh| ta. shmei/a tau/ta evpV auvtou,j

2 o[pwj dihgh,shsqe eivj ta. w=ta tw/n te,knwn u`mw/n kai. toi/j te,knoij tw/n te,knwn u`mw/n o[sa evmpe,paica toi/j Aivgupti,oij kai. ta. shmei/a, mou a] evpoi,hsa evn auvtoi/j kai. gnw,sesqe o[ti evgw. ku,rioj

3 eivsh/lqen de. Mwush/j kai. Aarwn evnanti,on Faraw kai. ei=pan auvtw/| ta,de le,gei ku,rioj o` qeo.j tw/n Ebrai,wn e[wj ti,noj ouv bou,lei evntraph/nai, me evxapo,steilon to.n lao,n mou i[na latreu,swsi,n moi

4 eva.n de. mh. qe,lh|j su. evxapostei/lai to.n lao,n mou ivdou. evgw. evpa,gw tau,thn th.n w[ran au;rion avkri,da pollh.n evpi. pa,nta ta. o[ria, sou

5 kai. kalu,yei th.n o;yin th/j gh/j kai. ouv dunh,sh| katidei/n th.n gh/n kai. kate,detai pa/n to. perisso.n th/j gh/j to. kataleifqe,n o] kate,lipen u`mi/n h` ca,laza kai. kate,detai pa/n xu,lon to. fuo,menon u`mi/n evpi. th/j gh/j

6 kai. plhsqh,sontai, sou ai` oivki,ai kai. ai` oivki,ai tw/n qerapo,ntwn sou kai. pa/sai ai` oivki,ai evn pa,sh| gh/| tw/n Aivgupti,wn a] ouvde,pote e`wra,kasin oi` pate,rej sou ouvde. oi` pro,pappoi auvtw/n avfV h-j h`me,raj gego,nasin evpi. th/j gh/j e[wj th/j h`me,raj tau,thj kai. evkkli,naj Mwush/j evxh/lqen avpo. Faraw

7 kai. le,gousin oi` qera,pontej Faraw pro.j auvto,n e[wj ti,noj e;stai tou/to h`mi/n skw/lon evxapo,steilon tou.j avnqrw,pouj o[pwj latreu,swsin tw/| qew/| auvtw/n h' eivde,nai bou,lei o[ti avpo,lwlen Ai;guptoj

8 kai. avpe,streyan to,n te Mwush/n kai. Aarwn pro.j Faraw kai. ei=pen auvtoi/j poreu,esqe kai. latreu,sate tw/| qew/| u`mw/n ti,nej de. kai. ti,nej eivsi.n oi` poreuo,menoi

9 kai. le,gei Mwush/j su.n toi/j neani,skoij kai. presbute,roij poreuso,meqa su.n toi/j ui`oi/j kai. qugatra,sin kai. proba,toij kai. bousi.n h`mw/n e;stin ga.r e`orth. kuri,ou tou/ qeou/ h`mw/n

10 kai. ei=pen pro.j auvtou,j e;stw ou[twj ku,rioj meqV u`mw/n kaqo,ti avposte,llw u`ma/j mh. kai. th.n avposkeuh.n u`mw/n i;dete o[ti ponhri,a pro,keitai u`mi/n

11 mh. ou[twj poreue,sqwsan de. oi` a;ndrej kai. latreu,sate tw/| qew/| tou/to ga.r auvtoi. zhtei/te evxe,balon de. auvtou.j avpo. prosw,pou Faraw

12 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n e;kteinon th.n cei/ra evpi. gh/n Aivgu,ptou kai. avnabh,tw avkri.j evpi. th.n gh/n kai. kate,detai pa/san bota,nhn th/j gh/j kai. pa,nta to.n karpo.n tw/n xu,lwn o]n u`peli,peto h` ca,laza

13 kai. evph/ren Mwush/j th.n r`a,bdon eivj to.n ouvrano,n kai. ku,rioj evph,gagen a;nemon no,ton evpi. th.n gh/n o[lhn th.n h`me,ran evkei,nhn kai. o[lhn th.n nu,kta to. prwi. evgenh,qh kai. o` a;nemoj o` no,toj avne,laben th.n avkri,da

14 kai. avnh,gagen auvth.n evpi. pa/san gh/n Aivgu,ptou kai. kate,pausen evpi. pa,nta ta. o[ria Aivgu,ptou pollh. sfo,dra prote,ra auvth/j ouv ge,gonen toiau,th avkri.j kai. meta. tau/ta ouvk e;stai ou[twj

15 kai. evka,luyen th.n o;yin th/j gh/j kai. evfqa,rh h` gh/ kai. kate,fagen pa/san bota,nhn th/j gh/j kai. pa,nta to.n karpo.n tw/n xu,lwn o]j u`pelei,fqh avpo. th/j cala,zhj ouvc u`pelei,fqh clwro.n ouvde.n evn toi/j xu,loij kai. evn pa,sh| bota,nh| tou/ pedi,ou evn pa,sh| gh/| Aivgu,ptou

16 kate,speuden de. Faraw kale,sai Mwush/n kai. Aarwn le,gwn h`ma,rthka evnanti,on kuri,ou tou/ qeou/ u`mw/n kai. eivj u`ma/j

17 prosde,xasqe ou=n mou th.n a`marti,an e;ti nu/n kai. proseu,xasqe pro.j ku,rion to.n qeo.n u`mw/n kai. periele,tw avpV evmou/ to.n qa,naton tou/ton

18 evxh/lqen de. Mwush/j avpo. Faraw kai. hu;xato pro.j to.n qeo,n

19 kai. mete,balen ku,rioj a;nemon avpo. qala,sshj sfodro,n kai. avne,laben th.n avkri,da kai. evne,balen auvth.n eivj th.n evruqra.n qa,lassan kai. ouvc u`pelei,fqh avkri.j mi,a evn pa,sh| gh/| Aivgu,ptou

20 kai. evsklh,runen ku,rioj th.n kardi,an Faraw kai. ouvk evxape,steilen tou.j ui`ou.j Israhl

21 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n e;kteinon th.n cei/ra, sou eivj to.n ouvrano,n kai. genhqh,tw sko,toj evpi. gh/n Aivgu,ptou yhlafhto.n sko,toj

22 evxe,teinen de. Mwush/j th.n cei/ra eivj to.n ouvrano,n kai. evge,neto sko,toj gno,foj qu,ella evpi. pa/san gh/n Aivgu,ptou trei/j h`me,raj

23 kai. ouvk ei=den ouvdei.j to.n avdelfo.n auvtou/ trei/j h`me,raj kai. ouvk evxane,sth ouvdei.j evk th/j koi,thj auvtou/ trei/j h`me,raj pa/si de. toi/j ui`oi/j Israhl h=n fw/j evn pa/sin oi-j kategi,nonto

24 kai. evka,lesen Faraw Mwush/n kai. Aarwn le,gwn badi,zete latreu,sate kuri,w| tw/| qew/| u`mw/n plh.n tw/n proba,twn kai. tw/n bow/n u`poli,pesqe kai. h` avposkeuh. u`mw/n avpotrece,tw meqV u`mw/n

25 kai. ei=pen Mwush/j avlla. kai. su. dw,seij h`mi/n o`lokautw,mata kai. qusi,aj a] poih,somen kuri,w| tw/| qew/| h`mw/n

26 kai. ta. kth,nh h`mw/n poreu,setai meqV h`mw/n kai. ouvc u`poleiyo,meqa o`plh,n avpV auvtw/n ga.r lhmyo,meqa latreu/sai kuri,w| tw/| qew/| h`mw/n h`mei/j de. ouvk oi;damen ti, latreu,swmen kuri,w| tw/| qew/| h`mw/n e[wj tou/ evlqei/n h`ma/j evkei/

27 evsklh,runen de. ku,rioj th.n kardi,an Faraw kai. ouvk evboulh,qh evxapostei/lai auvtou,j

28 kai. le,gei Faraw a;pelqe avpV evmou/ pro,sece seautw/| e;ti prosqei/nai ivdei/n mou to. pro,swpon h-| dV a'n h`me,ra| ovfqh/|j moi avpoqanh/|

29 le,gei de. Mwush/j ei;rhkaj ouvke,ti ovfqh,somai, soi eivj pro,swpon

11 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n e;ti mi,an plhgh.n evpa,xw evpi. Faraw kai. evpV Ai;gupton kai. meta. tau/ta evxapostelei/ u`ma/j evnteu/qen o[tan de. evxaposte,llh| u`ma/j su.n panti. evkbalei/ u`ma/j evkbolh/|

2 la,lhson ou=n krufh/| eivj ta. w=ta tou/ laou/ kai. aivthsa,tw e[kastoj para. tou/ plhsi,on kai. gunh. para. th/j plhsi,on skeu,h avrgura/ kai. crusa/ kai. i`matismo,n

3 ku,rioj de. e;dwken th.n ca,rin tw/| law/| auvtou/ evnanti,on tw/n Aivgupti,wn kai. e;crhsan auvtoi/j kai. o` a;nqrwpoj Mwush/j me,gaj evgenh,qh sfo,dra evnanti,on tw/n Aivgupti,wn kai. evnanti,on Faraw kai. evnanti,on pa,ntwn tw/n qerapo,ntwn auvtou/

4 kai. ei=pen Mwush/j ta,de le,gei ku,rioj peri. me,saj nu,ktaj evgw. eivsporeu,omai eivj me,son Aivgu,ptou

5 kai. teleuth,sei pa/n prwto,tokon evn gh/| Aivgu,ptw| avpo. prwtoto,kou Faraw o]j ka,qhtai evpi. tou/ qro,nou kai. e[wj prwtoto,kou th/j qerapai,nhj th/j para. to.n mu,lon kai. e[wj prwtoto,kou panto.j kth,nouj

6 kai. e;stai kraugh. mega,lh kata. pa/san gh/n Aivgu,ptou h[tij toiau,th ouv ge,gonen kai. toiau,th ouvke,ti prosteqh,setai

7 kai. evn pa/si toi/j ui`oi/j Israhl ouv gru,xei ku,wn th/| glw,ssh| auvtou/ avpo. avnqrw,pou e[wj kth,nouj o[pwj eivdh/|j o[sa paradoxa,sei ku,rioj avna. me,son tw/n Aivgupti,wn kai. tou/ Israhl

8 kai. katabh,sontai pa,ntej oi` pai/de,j sou ou-toi pro,j me kai. prokunh,sousi,n me le,gontej e;xelqe su. kai. pa/j o` lao,j sou ou- su. avfhgh/| kai. meta. tau/ta evxeleu,somai evxh/lqen de. Mwush/j avpo. Faraw meta. qumou/

9 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n ouvk eivsakou,setai u`mw/n Faraw i[na plhqu,nwn plhqu,nw mou ta. shmei/a kai. ta. te,rata evn gh/| Aivgu,ptw|

10 Mwush/j de. kai. Aarwn evpoi,hsan pa,nta ta. shmei/a kai. ta. te,rata tau/ta evn gh/| Aivgu,ptw| evnanti,on Faraw evsklh,runen de. ku,rioj th.n kardi,an Faraw kai. ouvk hvqe,lhsen evxapostei/lai tou.j ui`ou.j Israhl evk gh/j Aivgu,ptou

12 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn evn gh/| Aivgu,ptou le,gwn

2 o` mh.n ou-toj u`mi/n avrch. mhnw/n prw/to,j evstin u`mi/n evn toi/j mhsi.n tou/ evniautou/

3 la,lhson pro.j pa/san sunagwgh.n ui`w/n Israhl le,gwn th/| deka,th| tou/ mhno.j tou,tou labe,twsan e[kastoj pro,baton katV oi;kouj patriw/n e[kastoj pro,baton katV oivki,an

4 eva.n de. ovligostoi. w=sin oi` evn th/| oivki,a| w[ste mh. i`kanou.j ei=nai eivj pro,baton sullh,myetai meqV e`autou/ to.n gei,tona to.n plhsi,on auvtou/ kata. avriqmo.n yucw/n e[kastoj to. avrkou/n auvtw/| sunariqmh,setai eivj pro,baton

5 pro,baton te,leion a;rsen evniau,sion e;stai u`mi/n avpo. tw/n avrnw/n kai. tw/n evri,fwn lh,myesqe

6 kai. e;stai u`mi/n diatethrhme,non e[wj th/j tessareskaideka,thj tou/ mhno.j tou,tou kai. sfa,xousin auvto. pa/n to. plh/qoj sunagwgh/j ui`w/n Israhl pro.j e`spe,ran

7 kai. lh,myontai avpo. tou/ ai[matoj kai. qh,sousin evpi. tw/n du,o staqmw/n kai. evpi. th.n flia.n evn toi/j oi;koij evn oi-j eva.n fa,gwsin auvta. evn auvtoi/j

8 kai. fa,gontai ta. kre,a th/| nukti. tau,th| ovpta. puri. kai. a;zuma evpi. pikri,dwn e;dontai

9 ouvk e;desqe avpV auvtw/n wvmo.n ouvde. h`yhme,non evn u[dati avllV h' ovpta. puri, kefalh.n su.n toi/j posi.n kai. toi/j evndosqi,oij

10 ouvk avpolei,yete avpV auvtou/ e[wj prwi. kai. ovstou/n ouv suntri,yete avpV auvtou/ ta. de. kataleipo,mena avpV auvtou/ e[wj prwi. evn puri. katakau,sete

11 ou[twj de. fa,gesqe auvto, ai` ovsfu,ej u`mw/n periezwsme,nai kai. ta. u`podh,mata evn toi/j posi.n u`mw/n kai. ai` bakthri,ai evn tai/j cersi.n u`mw/n kai. e;desqe auvto. meta. spoudh/j pasca evsti.n kuri,w|

12 kai. dieleu,somai evn gh/| Aivgu,ptw| evn th/| nukti. tau,th| kai. pata,xw pa/n prwto,tokon evn gh/| Aivgu,ptw| avpo. avnqrw,pou e[wj kth,nouj kai. evn pa/si toi/j qeoi/j tw/n Aivgupti,wn poih,sw th.n evkdi,khsin evgw. ku,rioj

13 kai. e;stai to. ai-ma u`mi/n evn shmei,w| evpi. tw/n oivkiw/n evn ai-j u`mei/j evste evkei/ kai. o;yomai to. ai-ma kai. skepa,sw u`ma/j kai. ouvk e;stai evn u`mi/n plhgh. tou/ evktribh/nai o[tan pai,w evn gh/| Aivgu,ptw|

14 kai. e;stai h` h`me,ra u`mi/n au[th mnhmo,sunon kai. e`orta,sete auvth.n e`orth.n kuri,w| eivj pa,saj ta.j genea.j u`mw/n no,mimon aivw,nion e`orta,sete auvth,n

15 e`pta. h`me,raj a;zuma e;desqe avpo. de. th/j h`me,raj th/j prw,thj avfaniei/te zu,mhn evk tw/n oivkiw/n u`mw/n pa/j o]j a'n fa,gh| zu,mhn evxoleqreuqh,setai h` yuch. evkei,nh evx Israhl avpo. th/j h`me,raj th/j prw,thj e[wj th/j h`me,raj th/j e`bdo,mhj

16 kai. h` h`me,ra h` prw,th klhqh,setai a`gi,a kai. h` h`me,ra h` e`bdo,mh klhth. a`gi,a e;stai u`mi/n pa/n e;rgon latreuto.n ouv poih,sete evn auvtai/j plh.n o[sa poihqh,setai pa,sh| yuch/| tou/to mo,non poihqh,setai u`mi/n

17 kai. fula,xesqe th.n evntolh.n tau,thn evn ga.r th/| h`me,ra| tau,th| evxa,xw th.n du,namin u`mw/n evk gh/j Aivgu,ptou kai. poih,sete th.n h`me,ran tau,thn eivj genea.j u`mw/n no,mimon aivw,nion

18 evnarcome,nou th/| tessareskaideka,th| h`me,ra| tou/ mhno.j tou/ prw,tou avfV e`spe,raj e;desqe a;zuma e[wj h`me,raj mia/j kai. eivka,doj tou/ mhno.j e[wj e`spe,raj

19 e`pta. h`me,raj zu,mh ouvc eu`reqh,setai evn tai/j oivki,aij u`mw/n pa/j o]j a'n fa,gh| zumwto,n evxoleqreuqh,setai h` yuch. evkei,nh evk sunagwgh/j Israhl e;n te toi/j geiw,raij kai. auvto,cqosin th/j gh/j

20 pa/n zumwto.n ouvk e;desqe evn panti. de. katoikhthri,w| u`mw/n e;desqe a;zuma

21 evka,lesen de. Mwush/j pa/san gerousi,an ui`w/n Israhl kai. ei=pen pro.j auvtou,j avpelqo,ntej la,bete u`mi/n e`autoi/j pro,baton kata. suggenei,aj u`mw/n kai. qu,sate to. pasca

22 lh,myesqe de. de,smhn u`ssw,pou kai. ba,yantej avpo. tou/ ai[matoj tou/ para. th.n qu,ran kaqi,xete th/j flia/j kai. evpV avmfote,rwn tw/n staqmw/n avpo. tou/ ai[matoj o[ evstin para. th.n qu,ran u`mei/j de. ouvk evxeleu,sesqe e[kastoj th.n qu,ran tou/ oi;kou auvtou/ e[wj prwi,

23 kai. pareleu,setai ku,rioj pata,xai tou.j Aivgupti,ouj kai. o;yetai to. ai-ma evpi. th/j flia/j kai. evpV avmfote,rwn tw/n staqmw/n kai. pareleu,setai ku,rioj th.n qu,ran kai. ouvk avfh,sei to.n ovleqreu,onta eivselqei/n eivj ta.j oivki,aj u`mw/n pata,xai

24 kai. fula,xesqe to. r`h/ma tou/to no,mimon seautw/| kai. toi/j ui`oi/j sou e[wj aivw/noj

25 eva.n de. eivse,lqhte eivj th.n gh/n h]n a'n dw/| ku,rioj u`mi/n kaqo,ti evla,lhsen fula,xesqe th.n latrei,an tau,thn

26 kai. e;stai eva.n le,gwsin pro.j u`ma/j oi` ui`oi. u`mw/n ti,j h` latrei,a au[th

27 kai. evrei/te auvtoi/j qusi,a to. pasca tou/to kuri,w| w`j evske,pasen tou.j oi;kouj tw/n ui`w/n Israhl evn Aivgu,ptw| h`ni,ka evpa,taxen tou.j Aivgupti,ouj tou.j de. oi;kouj h`mw/n evrru,sato kai. ku,yaj o` lao.j proseku,nhsen

28 kai. avpelqo,ntej evpoi,hsan oi` ui`oi. Israhl kaqa. evnetei,lato ku,rioj tw/| Mwush/| kai. Aarwn ou[twj evpoi,hsan

29 evgenh,qh de. mesou,shj th/j nukto.j kai. ku,rioj evpa,taxen pa/n prwto,tokon evn gh/| Aivgu,ptw| avpo. prwtoto,kou Faraw tou/ kaqhme,nou evpi. tou/ qro,nou e[wj prwtoto,kou th/j aivcmalwti,doj th/j evn tw/| la,kkw| kai. e[wj prwtoto,kou panto.j kth,nouj

30 kai. avnasta.j Faraw nukto.j kai. pa,ntej oi` qera,pontej auvtou/ kai. pa,ntej oi` Aivgu,ptioi kai. evgenh,qh kraugh. mega,lh evn pa,sh| gh/| Aivgu,ptw| ouv ga.r h=n oivki,a evn h-| ouvk h=n evn auvth/| teqnhkw,j

31 kai. evka,lesen Faraw Mwush/n kai. Aarwn nukto.j kai. ei=pen auvtoi/j avna,sthte kai. evxe,lqate evk tou/ laou/ mou kai. u`mei/j kai. oi` ui`oi. Israhl badi,zete kai. latreu,sate kuri,w| tw/| qew/| u`mw/n kaqa. le,gete

32 kai. ta. pro,bata kai. tou.j bo,aj u`mw/n avnalabo,ntej poreu,esqe euvlogh,sate de. kavme,

33 kai. katebia,zonto oi` Aivgu,ptioi to.n lao.n spoudh/| evkbalei/n auvtou.j evk th/j gh/j ei=pan ga.r o[ti pa,ntej h`mei/j avpoqnh,|skomen

34 avne,laben de. o` lao.j to. stai/j pro. tou/ zumwqh/nai ta. fura,mata auvtw/n evndedeme,na evn toi/j i`mati,oij auvtw/n evpi. tw/n w;mwn

35 oi` de. ui`oi. Israhl evpoi,hsan kaqa. sune,taxen auvtoi/j Mwush/j kai. h;|thsan para. tw/n Aivgupti,wn skeu,h avrgura/ kai. crusa/ kai. i`matismo,n

36 kai. ku,rioj e;dwken th.n ca,rin tw/| law/| auvtou/ evnanti,on tw/n Aivgupti,wn kai. e;crhsan auvtoi/j kai. evsku,leusan tou.j Aivgupti,ouj

37 avpa,rantej de. oi` ui`oi. Israhl evk Ramessh eivj Sokcwqa eivj e`xakosi,aj cilia,daj pezw/n oi` a;ndrej plh.n th/j avposkeuh/j

38 kai. evpi,miktoj polu.j sunane,bh auvtoi/j kai. pro,bata kai. bo,ej kai. kth,nh polla. sfo,dra

39 kai. e;peyan to. stai/j o] evxh,negkan evx Aivgu,ptou evgkrufi,aj avzu,mouj ouv ga.r evzumw,qh evxe,balon ga.r auvtou.j oi` Aivgu,ptioi kai. ouvk hvdunh,qhsan evpimei/nai ouvde. evpisitismo.n evpoi,hsan e`autoi/j eivj th.n o`do,n

40 h` de. katoi,khsij tw/n ui`w/n Israhl h]n katw,|khsan evn gh/| Aivgu,ptw| kai. evn gh/| Canaan e;th tetrako,sia tria,konta

41 kai. evge,neto meta. ta. tetrako,sia tria,konta e;th evxh/lqen pa/sa h` du,namij kuri,ou evk gh/j Aivgu,ptou

42 nukto.j profulakh, evstin tw/| kuri,w| w[ste evxagagei/n auvtou.j evk gh/j Aivgu,ptou evkei,nh h` nu.x au[th profulakh. kuri,w| w[ste pa/si toi/j ui`oi/j Israhl ei=nai eivj genea.j auvtw/n

43 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn le,gwn ou-toj o` no,moj tou/ pasca pa/j avllogenh.j ouvk e;detai avpV auvtou/

44 kai. pa/n oivke,thn tino.j h' avrgurw,nhton peritemei/j auvto,n kai. to,te fa,getai avpV auvtou/

45 pa,roikoj h' misqwto.j ouvk e;detai avpV auvtou/

46 evn oivki,a| mia/| brwqh,setai kai. ouvk evxoi,sete evk th/j oivki,aj tw/n krew/n e;xw kai. ovstou/n ouv suntri,yete avpV auvtou/

47 pa/sa sunagwgh. ui`w/n Israhl poih,sei auvto,

48 eva.n de, tij prose,lqh| pro.j u`ma/j prosh,lutoj poih/sai to. pasca kuri,w| peritemei/j auvtou/ pa/n avrseniko,n kai. to,te proseleu,setai poih/sai auvto. kai. e;stai w[sper kai. o` auvto,cqwn th/j gh/j pa/j avperi,tmhtoj ouvk e;detai avpV auvtou/

49 no,moj ei-j e;stai tw/| evgcwri,w| kai. tw/| proselqo,nti proshlu,tw| evn u`mi/n

50 kai. evpoi,hsan oi` ui`oi. Israhl kaqa. evnetei,lato ku,rioj tw/| Mwush/| kai. Aarwn pro.j auvtou,j ou[twj evpoi,hsan

51 kai. evge,neto evn th/| h`me,ra| evkei,nh| evxh,gagen ku,rioj tou.j ui`ou.j Israhl evk gh/j Aivgu,ptou su.n duna,mei auvtw/n

13 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 a`gi,aso,n moi pa/n prwto,tokon prwtogene.j dianoi/gon pa/san mh,tran evn toi/j ui`oi/j Israhl avpo. avnqrw,pou e[wj kth,nouj evmoi, evstin

3 ei=pen de. Mwush/j pro.j to.n lao,n mnhmoneu,ete th.n h`me,ran tau,thn evn h-| evxh,lqate evk gh/j Aivgu,ptou evx oi;kou doulei,aj evn ga.r ceiri. krataia/| evxh,gagen u`ma/j ku,rioj evnteu/qen kai. ouv brwqh,setai zu,mh

4 evn ga.r th/| sh,meron u`mei/j evkporeu,esqe evn mhni. tw/n ne,wn

5 kai. e;stai h`ni,ka eva.n eivsaga,gh| se ku,rioj o` qeo,j sou eivj th.n gh/n tw/n Cananai,wn kai. Cettai,wn kai. Euai,wn kai. Gergesai,wn kai. Amorrai,wn kai. Ferezai,wn kai. Iebousai,wn h]n w;mosen toi/j patra,sin sou dou/nai, soi gh/n r`e,ousan ga,la kai. me,li kai. poih,seij th.n latrei,an tau,thn evn tw/| mhni. tou,tw|

6 e]x h`me,raj e;desqe a;zuma th/| de. h`me,ra| th/| e`bdo,mh| e`orth. kuri,ou

7 a;zuma e;desqe ta.j e`pta. h`me,raj ouvk ovfqh,setai, soi zumwto,n ouvde. e;stai soi zu,mh evn pa/sin toi/j o`ri,oij sou

8 kai. avnaggelei/j tw/| ui`w/| sou evn th/| h`me,ra| evkei,nh| le,gwn dia. tou/to evpoi,hsen ku,rioj o` qeo,j moi w`j evxeporeuo,mhn evx Aivgu,ptou

9 kai. e;stai soi shmei/on evpi. th/j ceiro,j sou kai. mnhmo,sunon pro. ovfqalmw/n sou o[pwj a'n ge,nhtai o` no,moj kuri,ou evn tw/| sto,mati, sou evn ga.r ceiri. krataia/| evxh,gage,n se ku,rioj o` qeo.j evx Aivgu,ptou

10 kai. fula,xesqe to.n no,mon tou/ton kata. kairou.j w`rw/n avfV h`merw/n eivj h`me,raj

11 kai. e;stai w`j a'n eivsaga,gh| se ku,rioj o` qeo,j sou eivj th.n gh/n tw/n Cananai,wn o]n tro,pon w;mosen toi/j patra,sin sou kai. dw,sei soi auvth,n

12 kai. avfelei/j pa/n dianoi/gon mh,tran ta. avrsenika, tw/| kuri,w| pa/n dianoi/gon mh,tran evk tw/n boukoli,wn h' evn toi/j kth,nesi,n sou o[sa eva.n ge,nhtai, soi ta. avrsenika, a`gia,seij tw/| kuri,w|

13 pa/n dianoi/gon mh,tran o;nou avlla,xeij proba,tw| eva.n de. mh. avlla,xh|j lutrw,sh| auvto, pa/n prwto,tokon avnqrw,pou tw/n ui`w/n sou lutrw,sh|

14 eva.n de. evrwth,sh| se o` ui`o,j sou meta. tau/ta le,gwn ti, tou/to kai. evrei/j auvtw/| o[ti evn ceiri. krataia/| evxh,gagen h`ma/j ku,rioj evk gh/j Aivgu,ptou evx oi;kou doulei,aj

15 h`ni,ka de. evsklh,runen Faraw evxapostei/lai h`ma/j avpe,kteinen pa/n prwto,tokon evn gh/| Aivgu,ptw| avpo. prwtoto,kwn avnqrw,pwn e[wj prwtoto,kwn kthnw/n dia. tou/to evgw. qu,w tw/| kuri,w| pa/n dianoi/gon mh,tran ta. avrsenika, kai. pa/n prwto,tokon tw/n ui`w/n mou lutrw,somai

16 kai. e;stai eivj shmei/on evpi. th/j ceiro,j sou kai. avsa,leuton pro. ovfqalmw/n sou evn ga.r ceiri. krataia/| evxh,gage,n se ku,rioj evx Aivgu,ptou

17 w`j de. evxape,steilen Faraw to.n lao,n ouvc w`dh,ghsen auvtou.j o` qeo.j o`do.n gh/j Fulistiim o[ti evggu.j h=n ei=pen ga.r o` qeo,j mh,pote metamelh,sh| tw/| law/| ivdo,nti po,lemon kai. avpostre,yh| eivj Ai;gupton

18 kai. evku,klwsen o` qeo.j to.n lao.n o`do.n th.n eivj th.n e;rhmon eivj th.n evruqra.n qa,lassan pe,mpth de. genea. avne,bhsan oi` ui`oi. Israhl evk gh/j Aivgu,ptou

19 kai. e;laben Mwush/j ta. ovsta/ Iwshf meqV e`autou/ o[rkw| ga.r w[rkisen Iwshf tou.j ui`ou.j Israhl le,gwn evpiskoph/| evpiske,yetai u`ma/j ku,rioj kai. sunanoi,sete, mou ta. ovsta/ evnteu/qen meqV u`mw/n

20 evxa,rantej de. oi` ui`oi. Israhl evk Sokcwq evstratope,deusan evn Oqom para. th.n e;rhmon

21 o` de. qeo.j h`gei/to auvtw/n h`me,raj me.n evn stu,lw| nefe,lhj dei/xai auvtoi/j th.n o`do,n th.n de. nu,kta evn stu,lw| puro,j

22 ouvk evxe,lipen o` stu/loj th/j nefe,lhj h`me,raj kai. o` stu/loj tou/ puro.j nukto.j evnanti,on panto.j tou/ laou/

14 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl kai. avpostre,yantej stratopedeusa,twsan avpe,nanti th/j evpau,lewj avna. me,son Magdw,lou kai. avna. me,son th/j qala,sshj evx evnanti,aj Beelsepfwn evnw,pion auvtw/n stratopedeu,seij evpi. th/j qala,sshj

3 kai. evrei/ Faraw tw/| law/| auvtou/ oi` ui`oi. Israhl planw/ntai ou-toi evn th/| gh/| sugke,kleiken ga.r auvtou.j h` e;rhmoj

4 evgw. de. sklhrunw/ th.n kardi,an Faraw kai. katadiw,xetai ovpi,sw auvtw/n kai. evndoxasqh,somai evn Faraw kai. evn pa,sh| th/| stratia/| auvtou/ kai. gnw,sontai pa,ntej oi` Aivgu,ptioi o[ti evgw, eivmi ku,rioj kai. evpoi,hsan ou[twj

5 kai. avnhgge,lh tw/| basilei/ tw/n Aivgupti,wn o[ti pe,feugen o` lao,j kai. metestra,fh h` kardi,a Faraw kai. tw/n qerapo,ntwn auvtou/ evpi. to.n lao,n kai. ei=pan ti, tou/to evpoih,samen tou/ evxapostei/lai tou.j ui`ou.j Israhl tou/ mh. douleu,ein h`mi/n

6 e;zeuxen ou=n Faraw ta. a[rmata auvtou/ kai. pa,nta to.n lao.n auvtou/ sunaph,gagen meqV e`autou/

7 kai. labw.n e`xako,sia a[rmata evklekta. kai. pa/san th.n i[ppon tw/n Aivgupti,wn kai. trista,taj evpi. pa,ntwn

8 kai. evsklh,runen ku,rioj th.n kardi,an Faraw basile,wj Aivgu,ptou kai. tw/n qerapo,ntwn auvtou/ kai. katedi,wxen ovpi,sw tw/n ui`w/n Israhl oi` de. ui`oi. Israhl evxeporeu,onto evn ceiri. u`yhlh/|

9 kai. katedi,wxan oi` Aivgu,ptioi ovpi,sw auvtw/n kai. eu[rosan auvtou.j parembeblhko,taj para. th.n qa,lassan kai. pa/sa h` i[ppoj kai. ta. a[rmata Faraw kai. oi` i`ppei/j kai. h` stratia. auvtou/ avpe,nanti th/j evpau,lewj evx evnanti,aj Beelsepfwn

10 kai. Faraw prosh/gen kai. avnable,yantej oi` ui`oi. Israhl toi/j ovfqalmoi/j o`rw/sin kai. oi` Aivgu,ptioi evstratope,deusan ovpi,sw auvtw/n kai. evfobh,qhsan sfo,dra avnebo,hsan de. oi` ui`oi. Israhl pro.j ku,rion

11 kai. ei=pen pro.j Mwush/n para. to. mh. u`pa,rcein mnh,mata evn gh/| Aivgu,ptw| evxh,gagej h`ma/j qanatw/sai evn th/| evrh,mw| ti, tou/to evpoi,hsaj h`mi/n evxagagw.n evx Aivgu,ptou

12 ouv tou/to h=n to. r`h/ma o] evlalh,samen pro.j se. evn Aivgu,ptw| le,gontej pa,rej h`ma/j o[pwj douleu,swmen toi/j Aivgupti,oij krei/sson ga.r h`ma/j douleu,ein toi/j Aivgupti,oij h' avpoqanei/n evn th/| evrh,mw| tau,th|

13 ei=pen de. Mwush/j pro.j to.n lao,n qarsei/te sth/te kai. o`ra/te th.n swthri,an th.n para. tou/ qeou/ h]n poih,sei h`mi/n sh,meron o]n tro,pon ga.r e`wra,kate tou.j Aivgupti,ouj sh,meron ouv prosqh,sesqe e;ti ivdei/n auvtou.j eivj to.n aivw/na cro,non

14 ku,rioj polemh,sei peri. u`mw/n kai. u`mei/j sigh,sete

15 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n ti, boa/|j pro,j me la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl kai. avnazeuxa,twsan

16 kai. su. e;paron th/| r`a,bdw| sou kai. e;kteinon th.n cei/ra, sou evpi. th.n qa,lassan kai. r`h/xon auvth,n kai. eivselqa,twsan oi` ui`oi. Israhl eivj me,son th/j qala,sshj kata. to. xhro,n

17 kai. ivdou. evgw. sklhrunw/ th.n kardi,an Faraw kai. tw/n Aivgupti,wn pa,ntwn kai. eivseleu,sontai ovpi,sw auvtw/n kai. evndoxasqh,somai evn Faraw kai. evn pa,sh| th/| stratia/| auvtou/ kai. evn toi/j a[rmasin kai. evn toi/j i[ppoij auvtou/

18 kai. gnw,sontai pa,ntej oi` Aivgu,ptioi o[ti evgw, eivmi ku,rioj evndoxazome,nou mou evn Faraw kai. evn toi/j a[rmasin kai. i[ppoij auvtou/

19 evxh/ren de. o` a;ggeloj tou/ qeou/ o` proporeuo,menoj th/j parembolh/j tw/n ui`w/n Israhl kai. evporeu,qh evk tw/n o;pisqen evxh/ren de. kai. o` stu/loj th/j nefe,lhj avpo. prosw,pou auvtw/n kai. e;sth evk tw/n ovpi,sw auvtw/n

20 kai. eivsh/lqen avna. me,son th/j parembolh/j tw/n Aivgupti,wn kai. avna. me,son th/j parembolh/j Israhl kai. e;sth kai. evge,neto sko,toj kai. gno,foj kai. dih/lqen h` nu,x kai. ouv sune,mixan avllh,loij o[lhn th.n nu,kta

21 evxe,teinen de. Mwush/j th.n cei/ra evpi. th.n qa,lassan kai. u`ph,gagen ku,rioj th.n qa,lassan evn avne,mw| no,tw| biai,w| o[lhn th.n nu,kta kai. evpoi,hsen th.n qa,lassan xhra,n kai. evsci,sqh to. u[dwr

22 kai. eivsh/lqon oi` ui`oi. Israhl eivj me,son th/j qala,sshj kata. to. xhro,n kai. to. u[dwr auvtoi/j tei/coj evk dexiw/n kai. tei/coj evx euvwnu,mwn

23 katedi,wxan de. oi` Aivgu,ptioi kai. eivsh/lqon ovpi,sw auvtw/n pa/sa h` i[ppoj Faraw kai. ta. a[rmata kai. oi` avnaba,tai eivj me,son th/j qala,sshj

24 evgenh,qh de. evn th/| fulakh/| th/| e`wqinh/| kai. evpe,bleyen ku,rioj evpi. th.n parembolh.n tw/n Aivgupti,wn evn stu,lw| puro.j kai. nefe,lhj kai. suneta,raxen th.n parembolh.n tw/n Aivgupti,wn

25 kai. sune,dhsen tou.j a;xonaj tw/n a`rma,twn auvtw/n kai. h;gagen auvtou.j meta. bi,aj kai. ei=pan oi` Aivgu,ptioi fu,gwmen avpo. prosw,pou Israhl o` ga.r ku,rioj polemei/ peri. auvtw/n tou.j Aivgupti,ouj

26 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n e;kteinon th.n cei/ra, sou evpi. th.n qa,lassan kai. avpokatasth,tw to. u[dwr kai. evpikaluya,tw tou.j Aivgupti,ouj evpi, te ta. a[rmata kai. tou.j avnaba,taj

27 evxe,teinen de. Mwush/j th.n cei/ra evpi. th.n qa,lassan kai. avpekate,sth to. u[dwr pro.j h`me,ran evpi. cw,raj oi` de. Aivgu,ptioi e;fugon u`po. to. u[dwr kai. evxeti,naxen ku,rioj tou.j Aivgupti,ouj me,son th/j qala,sshj

28 kai. evpanastrafe.n to. u[dwr evka,luyen ta. a[rmata kai. tou.j avnaba,taj kai. pa/san th.n du,namin Faraw tou.j eivspeporeume,nouj ovpi,sw auvtw/n eivj th.n qa,lassan kai. ouv katelei,fqh evx auvtw/n ouvde. ei-j

29 oi` de. ui`oi. Israhl evporeu,qhsan dia. xhra/j evn me,sw| th/j qala,sshj to. de. u[dwr auvtoi/j tei/coj evk dexiw/n kai. tei/coj evx euvwnu,mwn

30 kai. evrru,sato ku,rioj to.n Israhl evn th/| h`me,ra| evkei,nh| evk ceiro.j tw/n Aivgupti,wn kai. ei=den Israhl tou.j Aivgupti,ouj teqnhko,taj para. to. cei/loj th/j qala,sshj

31 ei=den de. Israhl th.n cei/ra th.n mega,lhn a] evpoi,hsen ku,rioj toi/j Aivgupti,oij evfobh,qh de. o` lao.j to.n ku,rion kai. evpi,steusan tw/| qew/| kai. Mwush/| tw/| qera,ponti auvtou/

15 to,te h=|sen Mwush/j kai. oi` ui`oi. Israhl th.n wv|dh.n tau,thn tw/| qew/| kai. ei=pan le,gontej a;|swmen tw/| kuri,w| evndo,xwj ga.r dedo,xastai i[ppon kai. avnaba,thn e;rriyen eivj qa,lassan

2 bohqo.j kai. skepasth.j evge,neto, moi eivj swthri,an ou-to,j mou qeo,j kai. doxa,sw auvto,n qeo.j tou/ patro,j mou kai. u`yw,sw auvto,n

3 ku,rioj suntri,bwn pole,mouj ku,rioj o;noma auvtw/|

4 a[rmata Faraw kai. th.n du,namin auvtou/ e;rriyen eivj qa,lassan evpile,ktouj avnaba,taj trista,taj katepo,ntisen evn evruqra/| qala,ssh|

5 po,ntw| evka,luyen auvtou,j kate,dusan eivj buqo.n w`sei. li,qoj

6 h` dexia, sou ku,rie dedo,xastai evn ivscu,i h` dexia, sou cei,r ku,rie e;qrausen evcqrou,j

7 kai. tw/| plh,qei th/j do,xhj sou sune,triyaj tou.j u`penanti,ouj avpe,steilaj th.n ovrgh,n sou kai. kate,fagen auvtou.j w`j kala,mhn

8 kai. dia. pneu,matoj tou/ qumou/ sou die,sth to. u[dwr evpa,gh w`sei. tei/coj ta. u[data evpa,gh ta. ku,mata evn me,sw| th/j qala,sshj

9 ei=pen o` evcqro,j diw,xaj katalh,myomai meriw/ sku/la evmplh,sw yuch,n mou avnelw/ th/| macai,rh| mou kurieu,sei h` cei,r mou

10 avpe,steilaj to. pneu/ma, sou evka,luyen auvtou.j qa,lassa e;dusan w`sei. mo,liboj evn u[dati sfodrw/|

11 ti,j o[moio,j soi evn qeoi/j ku,rie ti,j o[moio,j soi dedoxasme,noj evn a`gi,oij qaumasto.j evn do,xaij poiw/n te,rata

12 evxe,teinaj th.n dexia,n sou kate,pien auvtou.j gh/

13 w`dh,ghsaj th/| dikaiosu,nh| sou to.n lao,n sou tou/ton o]n evlutrw,sw pareka,lesaj th/| ivscu,i sou eivj kata,luma a[gio,n sou

14 h;kousan e;qnh kai. wvrgi,sqhsan wvdi/nej e;labon katoikou/ntaj Fulistiim

15 to,te e;speusan h`gemo,nej Edwm kai. a;rcontej Mwabitw/n e;laben auvtou.j tro,moj evta,khsan pa,ntej oi` katoikou/ntej Canaan

16 evpipe,soi evpV auvtou.j fo,boj kai. tro,moj mege,qei braci,ono,j sou avpoliqwqh,twsan e[wj a'n pare,lqh| o` lao,j sou ku,rie e[wj a'n pare,lqh| o` lao,j sou ou-toj o]n evkth,sw

17 eivsagagw.n katafu,teuson auvtou.j eivj o;roj klhronomi,aj sou eivj e[toimon katoikhth,rio,n sou o] kateirga,sw ku,rie a`gi,asma ku,rie o] h`toi,masan ai` cei/re,j sou

18 ku,rioj basileu,wn to.n aivw/na kai. evpV aivw/na kai. e;ti

19 o[ti eivsh/lqen i[ppoj Faraw su.n a[rmasin kai. avnaba,taij eivj qa,lassan kai. evph,gagen evpV auvtou.j ku,rioj to. u[dwr th/j qala,sshj oi` de. ui`oi. Israhl evporeu,qhsan dia. xhra/j evn me,sw| th/j qala,sshj

20 labou/sa de. Mariam h` profh/tij h` avdelfh. Aarwn to. tu,mpanon evn th/| ceiri. auvth/j kai. evxh,lqosan pa/sai ai` gunai/kej ovpi,sw auvth/j meta. tumpa,nwn kai. corw/n

21 evxh/rcen de. auvtw/n Mariam le,gousa a;|swmen tw/| kuri,w| evndo,xwj ga.r dedo,xastai i[ppon kai. avnaba,thn e;rriyen eivj qa,lassan

22 evxh/ren de. Mwush/j tou.j ui`ou.j Israhl avpo. qala,sshj evruqra/j kai. h;gagen auvtou.j eivj th.n e;rhmon Sour kai. evporeu,onto trei/j h`me,raj evn th/| evrh,mw| kai. ouvc hu[riskon u[dwr w[ste piei/n

23 h=lqon de. eivj Merra kai. ouvk hvdu,nanto piei/n evk Merraj pikro.n ga.r h=n dia. tou/to evpwnoma,sqh to. o;noma tou/ to,pou evkei,nou pikri,a

24 kai. diego,gguzen o` lao.j evpi. Mwush/n le,gontej ti, pio,meqa

25 evbo,hsen de. Mwush/j pro.j ku,rion kai. e;deixen auvtw/| ku,rioj xu,lon kai. evne,balen auvto. eivj to. u[dwr kai. evgluka,nqh to. u[dwr evkei/ e;qeto auvtw/| dikaiw,mata kai. kri,seij kai. evkei/ evpei,rasen auvto.n

26 kai. ei=pen eva.n avkoh/| avkou,sh|j th/j fwnh/j kuri,ou tou/ qeou/ sou kai. ta. avresta. evnanti,on auvtou/ poih,sh|j kai. evnwti,sh| tai/j evntolai/j auvtou/ kai. fula,xh|j pa,nta ta. dikaiw,mata auvtou/ pa/san no,son h]n evph,gagon toi/j Aivgupti,oij ouvk evpa,xw evpi. se, evgw. ga,r eivmi ku,rioj o` ivw,meno,j se

27 kai. h;lqosan eivj Ailim kai. h=san evkei/ dw,deka phgai. u`da,twn kai. e`bdomh,konta stele,ch foini,kwn parene,balon de. evkei/ para. ta. u[data

16 avph/ran de. evx Ailim kai. h;lqosan pa/sa sunagwgh. ui`w/n Israhl eivj th.n e;rhmon Sin o[ evstin avna. me,son Ailim kai. avna. me,son Sina th/| de. pentekaideka,th| h`me,ra| tw/| mhni. tw/| deute,rw| evxelhluqo,twn auvtw/n evk gh/j Aivgu,ptou

2 diego,gguzen pa/sa sunagwgh. ui`w/n Israhl evpi. Mwush/n kai. Aarwn

3 kai. ei=pan pro.j auvtou.j oi` ui`oi. Israhl o;felon avpeqa,nomen plhge,ntej u`po. kuri,ou evn gh/| Aivgu,ptw| o[tan evkaqi,samen evpi. tw/n lebh,twn tw/n krew/n kai. hvsqi,omen a;rtouj eivj plhsmonh,n o[ti evxhga,gete h`ma/j eivj th.n e;rhmon tau,thn avpoktei/nai pa/san th.n sunagwgh.n tau,thn evn limw/|

4 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n ivdou. evgw. u[w u`mi/n a;rtouj evk tou/ ouvranou/ kai. evxeleu,setai o` lao.j kai. sulle,xousin to. th/j h`me,raj eivj h`me,ran o[pwj peira,sw auvtou.j eiv poreu,sontai tw/| no,mw| mou h' ou;

5 kai. e;stai th/| h`me,ra| th/| e[kth| kai. e`toima,sousin o] eva.n eivsene,gkwsin kai. e;stai diplou/n o] eva.n sunaga,gwsin to. kaqV h`me,ran eivj h`me,ran

6 kai. ei=pen Mwush/j kai. Aarwn pro.j pa/san sunagwgh.n ui`w/n Israhl e`spe,raj gnw,sesqe o[ti ku,rioj evxh,gagen u`ma/j evk gh/j Aivgu,ptou

7 kai. prwi. o;yesqe th.n do,xan kuri,ou evn tw/| eivsakou/sai to.n goggusmo.n u`mw/n evpi. tw/| qew/| h`mei/j de. ti, evsmen o[ti diagoggu,zete kaqV h`mw/n

8 kai. ei=pen Mwush/j evn tw/| dido,nai ku,rion u`mi/n e`spe,raj kre,a fagei/n kai. a;rtouj to. prwi. eivj plhsmonh.n dia. to. eivsakou/sai ku,rion to.n goggusmo.n u`mw/n o]n u`mei/j diagoggu,zete kaqV h`mw/n h`mei/j de. ti, evsmen ouv ga.r kaqV h`mw/n o` goggusmo.j u`mw/n evstin avllV h' kata. tou/ qeou/

9 ei=pen de. Mwush/j pro.j Aarwn eivpo.n pa,sh| sunagwgh/| ui`w/n Israhl prose,lqate evnanti,on tou/ qeou/ eivsakh,koen ga.r u`mw/n to.n goggusmo,n

10 h`ni,ka de. evla,lei Aarwn pa,sh| sunagwgh/| ui`w/n Israhl kai. evpestra,fhsan eivj th.n e;rhmon kai. h` do,xa kuri,ou w;fqh evn nefe,lh|

11 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

12 eivsakh,koa to.n goggusmo.n tw/n ui`w/n Israhl la,lhson pro.j auvtou.j le,gwn to. pro.j e`spe,ran e;desqe kre,a kai. to. prwi. plhsqh,sesqe a;rtwn kai. gnw,sesqe o[ti evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

13 evge,neto de. e`spe,ra kai. avne,bh ovrtugomh,tra kai. evka,luyen th.n parembolh,n to. prwi. evge,neto katapauome,nhj th/j dro,sou ku,klw| th/j parembolh/j

14 kai. ivdou. evpi. pro,swpon th/j evrh,mou lepto.n w`sei. ko,rion leuko.n w`sei. pa,goj evpi. th/j gh/j

15 ivdo,ntej de. auvto. oi` ui`oi. Israhl ei=pan e[teroj tw/| e`te,rw| ti, evstin tou/to ouv ga.r h;|deisan ti, h=n ei=pen de. Mwush/j pro.j auvtou,j ou-toj o` a;rtoj o]n e;dwken ku,rioj u`mi/n fagei/n

16 tou/to to. r`h/ma o] sune,taxen ku,rioj sunaga,gete avpV auvtou/ e[kastoj eivj tou.j kaqh,kontaj gomor kata. kefalh.n kata. avriqmo.n yucw/n u`mw/n e[kastoj su.n toi/j suskhni,oij u`mw/n sulle,xate

17 evpoi,hsan de. ou[twj oi` ui`oi. Israhl kai. sune,lexan o` to. polu. kai. o` to. e;latton

18 kai. metrh,santej tw/| gomor ouvk evpleo,nasen o` to. polu, kai. o` to. e;latton ouvk hvlatto,nhsen e[kastoj eivj tou.j kaqh,kontaj parV e`autw/| sune,lexan

19 ei=pen de. Mwush/j pro.j auvtou,j mhdei.j katalipe,tw avpV auvtou/ eivj to. prwi,

20 kai. ouvk eivsh,kousan Mwush/ avlla. kate,lipo,n tinej avpV auvtou/ eivj to. prwi, kai. evxe,zesen skw,lhkaj kai. evpw,zesen kai. evpikra,nqh evpV auvtoi/j Mwush/j

21 kai. sune,lexan auvto. prwi. prwi, e[kastoj to. kaqh/kon auvtw/| h`ni,ka de. dieqe,rmainen o` h[lioj evth,keto

22 evge,neto de. th/| h`me,ra| th/| e[kth| sune,lexan ta. de,onta dipla/ du,o Gomor tw/| e`ni, eivsh,lqosan de. pa,ntej oi` a;rcontej th/j sunagwgh/j kai. avnh,ggeilan Mwusei/

23 ei=pen de. Mwush/j pro.j auvtou,j tou/to to. r`h/ma, evstin o] evla,lhsen ku,rioj sa,bbata avna,pausij a`gi,a tw/| kuri,w| au;rion o[sa eva.n pe,sshte pe,ssete kai. o[sa eva.n e[yhte e[yete kai. pa/n to. pleona,zon katali,pete auvto. eivj avpoqh,khn eivj to. prwi,

24 kai. kateli,posan avpV auvtou/ eivj to. prwi, kaqa,per sune,taxen auvtoi/j Mwush/j kai. ouvk evpw,zesen ouvde. skw,lhx evge,neto evn auvtw/|

25 ei=pen de. Mwush/j fa,gete sh,meron e;stin ga.r sa,bbata sh,meron tw/| kuri,w| ouvc eu`reqh,setai evn tw/| pedi,w|

26 e]x h`me,raj sulle,xete th/| de. h`me,ra| th/| e`bdo,mh| sa,bbata o[ti ouvk e;stai evn auvth/|

27 evge,neto de. evn th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| evxh,lqosa,n tinej evk tou/ laou/ sulle,xai kai. ouvc eu-ron

28 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n e[wj ti,noj ouv bou,lesqe eivsakou,ein ta.j evntola,j mou kai. to.n no,mon mou

29 i;dete o` ga.r ku,rioj e;dwken u`mi/n th.n h`me,ran tau,thn ta. sa,bbata dia. tou/to auvto.j e;dwken u`mi/n th/| h`me,ra| th/| e[kth| a;rtouj du,o h`merw/n kaqh,sesqe e[kastoj eivj tou.j oi;kouj u`mw/n mhdei.j evkporeue,sqw evk tou/ to,pou auvtou/ th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh|

30 kai. evsabba,tisen o` lao.j th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh|

31 kai. evpwno,masan oi` ui`oi. Israhl to. o;noma auvtou/ Man h=n de. w`j spe,rma kori,ou leuko,n to. de. geu/ma auvtou/ w`j evgkri.j evn me,liti

32 ei=pen de. Mwush/j tou/to to. r`h/ma o] sune,taxen ku,rioj plh,sate to. gomor tou/ man eivj avpoqh,khn eivj ta.j genea.j u`mw/n i[na i;dwsin to.n a;rton o]n evfa,gete u`mei/j evn th/| evrh,mw| w`j evxh,gagen u`ma/j ku,rioj evk gh/j Aivgu,ptou

33 kai. ei=pen Mwush/j pro.j Aarwn labe. sta,mnon crusou/n e[na kai. e;mbale eivj auvto.n plh/rej to. gomor tou/ man kai. avpoqh,seij auvto. evnanti,on tou/ qeou/ eivj diath,rhsin eivj ta.j genea.j u`mw/n

34 o]n tro,pon sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/| kai. avpe,qeto Aarwn evnanti,on tou/ marturi,ou eivj diath,rhsin

35 oi` de. ui`oi. Israhl e;fagon to. man e;th tessara,konta e[wj h=lqon eivj gh/n oivkoume,nhn to. man evfa,gosan e[wj parege,nonto eivj me,roj th/j Foini,khj

36 to. de. gomor to. de,katon tw/n triw/n me,trwn h=n

17 kai. avph/ren pa/sa sunagwgh. ui`w/n Israhl evk th/j evrh,mou Sin kata. parembola.j auvtw/n dia. r`h,matoj kuri,ou kai. pareneba,losan evn Rafidin ouvk h=n de. u[dwr tw/| law/| piei/n

2 kai. evloidorei/to o` lao.j pro.j Mwush/n le,gontej do.j h`mi/n u[dwr i[na pi,wmen kai. ei=pen auvtoi/j Mwush/j ti, loidorei/sqe, moi kai. ti, peira,zete ku,rion

3 evdi,yhsen de. evkei/ o` lao.j u[dati kai. evgo,gguzen evkei/ o` lao.j pro.j Mwush/n le,gontej i[na ti, tou/to avnebi,basaj h`ma/j evx Aivgu,ptou avpoktei/nai h`ma/j kai. ta. te,kna h`mw/n kai. ta. kth,nh tw/| di,yei

4 evbo,hsen de. Mwush/j pro.j ku,rion le,gwn ti, poih,sw tw/| law/| tou,tw| e;ti mikro.n kai. kataliqobolh,sousi,n me

5 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n proporeu,ou tou/ laou/ tou,tou labe. de. meta. seautou/ avpo. tw/n presbute,rwn tou/ laou/ kai. th.n r`a,bdon evn h-| evpa,taxaj to.n potamo,n labe. evn th/| ceiri, sou kai. poreu,sh|

6 o[de evgw. e[sthka pro. tou/ se. evkei/ evpi. th/j pe,traj evn Cwrhb kai. pata,xeij th.n pe,tran kai. evxeleu,setai evx auvth/j u[dwr kai. pi,etai o` lao,j mou evpoi,hsen de. Mwush/j ou[twj evnanti,on tw/n ui`w/n Israhl

7 kai. evpwno,masen to. o;noma tou/ to,pou evkei,nou peirasmo.j kai. loido,rhsij dia. th.n loidori,an tw/n ui`w/n Israhl kai. dia. to. peira,zein ku,rion le,gontaj eiv e;stin ku,rioj evn h`mi/n h' ou;

8 h=lqen de. Amalhk kai. evpole,mei Israhl evn Rafidin

9 ei=pen de. Mwush/j tw/| VIhsou/ evpi,lexon seautw/| a;ndraj dunatou.j kai. evxelqw.n para,taxai tw/| Amalhk au;rion kai. ivdou. evgw. e[sthka evpi. th/j korufh/j tou/ bounou/ kai. h` r`a,bdoj tou/ qeou/ evn th/| ceiri, mou

10 kai. evpoi,hsen VIhsou/j kaqa,per ei=pen auvtw/| Mwush/j kai. evxelqw.n pareta,xato tw/| Amalhk kai. Mwush/j kai. Aarwn kai. Wr avne,bhsan evpi. th.n korufh.n tou/ bounou/

11 kai. evgi,neto o[tan evph/ren Mwush/j ta.j cei/raj kati,scuen Israhl o[tan de. kaqh/ken ta.j cei/raj kati,scuen Amalhk

12 ai` de. cei/rej Mwush/ barei/ai kai. labo,ntej li,qon u`pe,qhkan u`pV auvto,n kai. evka,qhto evpV auvtou/ kai. Aarwn kai. Wr evsth,rizon ta.j cei/raj auvtou/ evnteu/qen ei-j kai. evnteu/qen ei-j kai. evge,nonto ai` cei/rej Mwush/ evsthrigme,nai e[wj dusmw/n h`li,ou

13 kai. evtre,yato VIhsou/j to.n Amalhk kai. pa,nta to.n lao.n auvtou/ evn fo,nw| macai,raj

14 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n kata,grayon tou/to eivj mnhmo,sunon evn bibli,w| kai. do.j eivj ta. w=ta VIhsoi/ o[ti avloifh/| evxalei,yw to. mnhmo,sunon Amalhk evk th/j u`po. to.n ouvrano,n

15 kai. wv|kodo,mhsen Mwush/j qusiasth,rion kuri,w| kai. evpwno,masen to. o;noma auvtou/ ku,rio,j mou katafugh,

16 o[ti evn ceiri. krufai,a| polemei/ ku,rioj evpi. Amalhk avpo. genew/n eivj genea,j

18 h;kousen de. Ioqor o` i`ereu.j Madiam o` gambro.j Mwush/ pa,nta o[sa evpoi,hsen ku,rioj Israhl tw/| e`autou/ law/| evxh,gagen ga.r ku,rioj to.n Israhl evx Aivgu,ptou

2 e;laben de. Ioqor o` gambro.j Mwush/ Sepfwran th.n gunai/ka Mwush/ meta. th.n a;fesin auvth/j

3 kai. tou.j du,o ui`ou.j auvtou/ o;noma tw/| e`ni. auvtw/n Ghrsam le,gwn pa,roikoj h;mhn evn gh/| avllotri,a|

4 kai. to. o;noma tou/ deute,rou Eliezer le,gwn o` ga.r qeo.j tou/ patro,j mou bohqo,j mou kai. evxei,lato, me evk ceiro.j Faraw

5 kai. evxh/lqen Ioqor o` gambro.j Mwush/ kai. oi` ui`oi. kai. h` gunh. pro.j Mwush/n eivj th.n e;rhmon ou- parene,balen evpV o;rouj tou/ qeou/

6 avnhgge,lh de. Mwusei/ le,gontej ivdou. o` gambro,j sou Ioqor paragi,netai pro.j se, kai. h` gunh. kai. oi` du,o ui`oi, sou metV auvtou/

7 evxh/lqen de. Mwush/j eivj suna,nthsin tw/| gambrw/| auvtou/ kai. proseku,nhsen auvtw/| kai. evfi,lhsen auvto,n kai. hvspa,santo avllh,louj kai. eivsh,gagen auvto.n eivj th.n skhnh,n

8 kai. dihgh,sato Mwush/j tw/| gambrw/| pa,nta o[sa evpoi,hsen ku,rioj tw/| Faraw kai. toi/j Aivgupti,oij e[neken tou/ Israhl kai. pa,nta to.n mo,cqon to.n geno,menon auvtoi/j evn th/| o`dw/| kai. o[ti evxei,lato auvtou.j ku,rioj evk ceiro.j Faraw kai. evk ceiro.j tw/n Aivgupti,wn

9 evxe,sth de. Ioqor evpi. pa/si toi/j avgaqoi/j oi-j evpoi,hsen auvtoi/j ku,rioj o[ti evxei,lato auvtou.j evk ceiro.j Aivgupti,wn kai. evk ceiro.j Faraw

10 kai. ei=pen Ioqor euvloghto.j ku,rioj o[ti evxei,lato to.n lao.n auvtou/ evk ceiro.j Aivgupti,wn kai. evk ceiro.j Faraw

11 nu/n e;gnwn o[ti me,gaj ku,rioj para. pa,ntaj tou.j qeou,j e[neken tou,tou o[ti evpe,qento auvtoi/j

12 kai. e;laben Ioqor o` gambro.j Mwush/ o`lokautw,mata kai. qusi,aj tw/| qew/| parege,neto de. Aarwn kai. pa,ntej oi` presbu,teroi Israhl sumfagei/n a;rton meta. tou/ gambrou/ Mwush/ evnanti,on tou/ qeou/

13 kai. evge,neto meta. th.n evpau,rion suneka,qisen Mwush/j kri,nein to.n lao,n pareisth,kei de. pa/j o` lao.j Mwusei/ avpo. prwi,qen e[wj e`spe,raj

14 kai. ivdw.n Ioqor pa,nta o[sa evpoi,ei tw/| law/| le,gei ti, tou/to o] su. poiei/j tw/| law/| dia. ti, su. ka,qhsai mo,noj pa/j de. o` lao.j pare,sthke,n soi avpo. prwi,qen e[wj dei,lhj

15 kai. le,gei Mwush/j tw/| gambrw/| o[ti paragi,netai pro,j me o` lao.j evkzhth/sai kri,sin para. tou/ qeou/

16 o[tan ga.r ge,nhtai auvtoi/j avntilogi,a kai. e;lqwsi pro,j me diakri,nw e[kaston kai. sumbiba,zw auvtou.j ta. prosta,gmata tou/ qeou/ kai. to.n no,mon auvtou/

17 ei=pen de. o` gambro.j Mwush/ pro.j auvto,n ouvk ovrqw/j su. poiei/j to. r`h/ma tou/to

18 fqora/| katafqarh,sh| avnupomonh,tw| kai. su. kai. pa/j o` lao.j ou-toj o[j evstin meta. sou/ baru, soi to. r`h/ma tou/to ouv dunh,sh| poiei/n mo,noj

19 nu/n ou=n a;kouso,n mou kai. sumbouleu,sw soi kai. e;stai o` qeo.j meta. sou/ gi,nou su. tw/| law/| ta. pro.j to.n qeo.n kai. avnoi,seij tou.j lo,gouj auvtw/n pro.j to.n qeo.n

20 kai. diamarturh/| auvtoi/j ta. prosta,gmata tou/ qeou/ kai. to.n no,mon auvtou/ kai. shmanei/j auvtoi/j ta.j o`dou,j evn ai-j poreu,sontai evn auvtai/j kai. ta. e;rga a] poih,sousin

21 kai. su. seautw/| ske,yai avpo. panto.j tou/ laou/ a;ndraj dunatou.j qeosebei/j a;ndraj dikai,ouj misou/ntaj u`perhfani,an kai. katasth,seij auvtou.j evpV auvtw/n cilia,rcouj kai. e`katonta,rcouj kai. penthkonta,rcouj kai. dekada,rcouj

22 kai. krinou/sin to.n lao.n pa/san w[ran to. de. r`h/ma to. u`pe,rogkon avnoi,sousin evpi. se, ta. de. brace,a tw/n krima,twn krinou/sin auvtoi. kai. koufiou/sin avpo. sou/ kai. sunantilh,myontai, soi

23 eva.n to. r`h/ma tou/to poih,sh|j katiscu,sei se o` qeo,j kai. dunh,sh| parasth/nai kai. pa/j o` lao.j ou-toj eivj to.n e`autou/ to,pon metV eivrh,nhj h[xei

24 h;kousen de. Mwush/j th/j fwnh/j tou/ gambrou/ kai. evpoi,hsen o[sa auvtw/| ei=pen

25 kai. evpe,lexen Mwush/j a;ndraj dunatou.j avpo. panto.j Israhl kai. evpoi,hsen auvtou.j evpV auvtw/n cilia,rcouj kai. e`katonta,rcouj kai. penthkonta,rcouj kai. dekada,rcouj

26 kai. evkri,nosan to.n lao.n pa/san w[ran pa/n de. r`h/ma u`pe,rogkon avnefe,rosan evpi. Mwush/n pa/n de. r`h/ma evlafro.n evkri,nosan auvtoi,

27 evxape,steilen de. Mwush/j to.n e`autou/ gambro,n kai. avph/lqen eivj th.n gh/n auvtou/

19 tou/ de. mhno.j tou/ tri,tou th/j evxo,dou tw/n ui`w/n Israhl evk gh/j Aivgu,ptou th/| h`me,ra| tau,th| h;lqosan eivj th.n e;rhmon tou/ Sina

2 kai. evxh/ran evk Rafidin kai. h;lqosan eivj th.n e;rhmon tou/ Sina kai. parene,balen evkei/ Israhl kate,nanti tou/ o;rouj

3 kai. Mwush/j avne,bh eivj to. o;roj tou/ qeou/ kai. evka,lesen auvto.n o` qeo.j evk tou/ o;rouj le,gwn ta,de evrei/j tw/| oi;kw| Iakwb kai. avnaggelei/j toi/j ui`oi/j Israhl

4 auvtoi. e`wra,kate o[sa pepoi,hka toi/j Aivgupti,oij kai. avne,labon u`ma/j w`sei. evpi. pteru,gwn avetw/n kai. proshgago,mhn u`ma/j pro.j evmauto,n

5 kai. nu/n eva.n avkoh/| avkou,shte th/j evmh/j fwnh/j kai. fula,xhte th.n diaqh,khn mou e;sesqe, moi lao.j periou,sioj avpo. pa,ntwn tw/n evqnw/n evmh. ga,r evstin pa/sa h` gh/

6 u`mei/j de. e;sesqe, moi basi,leion i`era,teuma kai. e;qnoj a[gion tau/ta ta. r`h,mata evrei/j toi/j ui`oi/j Israhl

7 h=lqen de. Mwush/j kai. evka,lesen tou.j presbute,rouj tou/ laou/ kai. pare,qhken auvtoi/j pa,ntaj tou.j lo,gouj tou,touj ou]j sune,taxen auvtw/| o` qeo,j

8 avpekri,qh de. pa/j o` lao.j o`moqumado.n kai. ei=pan pa,nta o[sa ei=pen o` qeo,j poih,somen kai. avkouso,meqa avnh,negken de. Mwush/j tou.j lo,gouj tou/ laou/ pro.j to.n qeo,n

9 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n ivdou. evgw. paragi,nomai pro.j se. evn stu,lw| nefe,lhj i[na avkou,sh| o` lao.j lalou/nto,j mou pro.j se. kai. soi. pisteu,swsin eivj to.n aivw/na avnh,ggeilen de. Mwush/j ta. r`h,mata tou/ laou/ pro.j ku,rion

10 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n kataba.j diama,rturai tw/| law/| kai. a[gnison auvtou.j sh,meron kai. au;rion kai. pluna,twsan ta. i`ma,tia

11 kai. e;stwsan e[toimoi eivj th.n h`me,ran th.n tri,thn th/| ga.r h`me,ra| th/| tri,th| katabh,setai ku,rioj evpi. to. o;roj to. Sina evnanti,on panto.j tou/ laou/

12 kai. avforiei/j to.n lao.n ku,klw| le,gwn prose,cete e`autoi/j tou/ avnabh/nai eivj to. o;roj kai. qigei/n ti auvtou/ pa/j o` a`ya,menoj tou/ o;rouj qana,tw| teleuth,sei

13 ouvc a[yetai auvtou/ cei,r evn ga.r li,qoij liqobolhqh,setai h' boli,di katatoxeuqh,setai eva,n te kth/noj eva,n te a;nqrwpoj ouv zh,setai o[tan ai` fwnai. kai. ai` sa,lpiggej kai. h` nefe,lh avpe,lqh| avpo. tou/ o;rouj evkei/noi avnabh,sontai evpi. to. o;roj

14 kate,bh de. Mwush/j evk tou/ o;rouj pro.j to.n lao.n kai. h`gi,asen auvtou,j kai. e;plunan ta. i`ma,tia

15 kai. ei=pen tw/| law/| gi,nesqe e[toimoi trei/j h`me,raj mh. prose,lqhte gunaiki,

16 evge,neto de. th/| h`me,ra| th/| tri,th| genhqe,ntoj pro.j o;rqron kai. evgi,nonto fwnai. kai. avstrapai. kai. nefe,lh gnofw,dhj evpV o;rouj Sina fwnh. th/j sa,lpiggoj h;cei me,ga kai. evptoh,qh pa/j o` lao.j o` evn th/| parembolh/|

17 kai. evxh,gagen Mwush/j to.n lao.n eivj suna,nthsin tou/ qeou/ evk th/j parembolh/j kai. pare,sthsan u`po. to. o;roj

18 to. de. o;roj to. Sina evkapni,zeto o[lon dia. to. katabebhke,nai evpV auvto. to.n qeo.n evn puri, kai. avne,bainen o` kapno.j w`j kapno.j kami,nou kai. evxe,sth pa/j o` lao.j sfo,dra

19 evgi,nonto de. ai` fwnai. th/j sa,lpiggoj probai,nousai ivscuro,terai sfo,dra Mwush/j evla,lei o` de. qeo.j avpekri,nato auvtw/| fwnh/|

20 kate,bh de. ku,rioj evpi. to. o;roj to. Sina evpi. th.n korufh.n tou/ o;rouj kai. evka,lesen ku,rioj Mwush/n evpi. th.n korufh.n tou/ o;rouj kai. avne,bh Mwush/j

21 kai. ei=pen o` qeo.j pro.j Mwush/n le,gwn kataba.j diama,rturai tw/| law/| mh,pote evggi,swsin pro.j to.n qeo.n katanoh/sai kai. pe,swsin evx auvtw/n plh/qoj

22 kai. oi` i`erei/j oi` evggi,zontej kuri,w| tw/| qew/| a`giasqh,twsan mh,pote avpalla,xh| avpV auvtw/n ku,rioj

23 kai. ei=pen Mwush/j pro.j to.n qeo,n ouv dunh,setai o` lao.j prosanabh/nai pro.j to. o;roj to. Sina su. ga.r diamemartu,rhsai h`mi/n le,gwn avfo,risai to. o;roj kai. a`gi,asai auvto,

24 ei=pen de. auvtw/| ku,rioj ba,dize kata,bhqi kai. avna,bhqi su. kai. Aarwn meta. sou/ oi` de. i`erei/j kai. o` lao.j mh. biaze,sqwsan avnabh/nai pro.j to.n qeo,n mh,pote avpole,sh| avpV auvtw/n ku,rioj

25 kate,bh de. Mwush/j pro.j to.n lao.n kai. ei=pen auvtoi/j

20 kai. evla,lhsen ku,rioj pa,ntaj tou.j lo,gouj tou,touj le,gwn

2 evgw, eivmi ku,rioj o` qeo,j sou o[stij evxh,gago,n se evk gh/j Aivgu,ptou evx oi;kou doulei,aj

3 ouvk e;sontai, soi qeoi. e[teroi plh.n evmou/

4 ouv poih,seij seautw/| ei;dwlon ouvde. panto.j o`moi,wma o[sa evn tw/| ouvranw/| a;nw kai. o[sa evn th/| gh/| ka,tw kai. o[sa evn toi/j u[dasin u`poka,tw th/j gh/j

5 ouv proskunh,seij auvtoi/j ouvde. mh. latreu,sh|j auvtoi/j evgw. ga,r eivmi ku,rioj o` qeo,j sou qeo.j zhlwth.j avpodidou.j a`marti,aj pate,rwn evpi. te,kna e[wj tri,thj kai. teta,rthj genea/j toi/j misou/si,n me

6 kai. poiw/n e;leoj eivj cilia,daj toi/j avgapw/si,n me kai. toi/j fula,ssousin ta. prosta,gmata, mou

7 ouv lh,myh| to. o;noma kuri,ou tou/ qeou/ sou evpi. matai,w| ouv ga.r mh. kaqari,sh| ku,rioj to.n lamba,nonta to. o;noma auvtou/ evpi. matai,w|

8 mnh,sqhti th.n h`me,ran tw/n sabba,twn a`gia,zein auvth,n

9 e]x h`me,raj evrga/| kai. poih,seij pa,nta ta. e;rga sou

10 th/| de. h`me,ra| th/| e`bdo,mh| sa,bbata kuri,w| tw/| qew/| sou ouv poih,seij evn auvth/| pa/n e;rgon su. kai. o` ui`o,j sou kai. h` quga,thr sou o` pai/j sou kai. h` paidi,skh sou o` bou/j sou kai. to. u`pozu,gio,n sou kai. pa/n kth/no,j sou kai. o` prosh,lutoj o` paroikw/n evn soi,

11 evn ga.r e]x h`me,raij evpoi,hsen ku,rioj to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n kai. th.n qa,lassan kai. pa,nta ta. evn auvtoi/j kai. kate,pausen th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| dia. tou/to euvlo,ghsen ku,rioj th.n h`me,ran th.n e`bdo,mhn kai. h`gi,asen auvth,n

12 ti,ma to.n pate,ra sou kai. th.n mhte,ra i[na eu= soi ge,nhtai kai. i[na makrocro,nioj ge,nh| evpi. th/j gh/j th/j avgaqh/j h-j ku,rioj o` qeo,j sou di,dwsi,n soi

13 ouv moiceu,seij

14 ouv kle,yeij

15 ouv foneu,seij

16 ouv yeudomarturh,seij kata. tou/ plhsi,on sou marturi,an yeudh/

17 ouvk evpiqumh,seij th.n gunai/ka tou/ plhsi,on sou ouvk evpiqumh,seij th.n oivki,an tou/ plhsi,on sou ou;te to.n avgro.n auvtou/ ou;te to.n pai/da auvtou/ ou;te th.n paidi,skhn auvtou/ ou;te tou/ boo.j auvtou/ ou;te tou/ u`pozugi,ou auvtou/ ou;te panto.j kth,nouj auvtou/ ou;te o[sa tw/| plhsi,on sou, evstin

18 kai. pa/j o` lao.j e`w,ra th.n fwnh.n kai. ta.j lampa,daj kai. th.n fwnh.n th/j sa,lpiggoj kai. to. o;roj to. kapni,zon fobhqe,ntej de. pa/j o` lao.j e;sthsan makro,qen

19 kai. ei=pan pro.j Mwush/n la,lhson su. h`mi/n kai. mh. lalei,tw pro.j h`ma/j o` qeo,j mh,pote avpoqa,nwmen

20 kai. le,gei auvtoi/j Mwush/j qarsei/te e[neken ga.r tou/ peira,sai u`ma/j paregenh,qh o` qeo.j pro.j u`ma/j o[pwj a'n ge,nhtai o` fo,boj auvtou/ evn u`mi/n i[na mh. a`marta,nhte

21 ei`sth,kei de. o` lao.j makro,qen Mwush/j de. eivsh/lqen eivj to.n gno,fon ou- h=n o` qeo,j

22 ei=pen de. ku,rioj pro.j Mwush/n ta,de evrei/j tw/| oi;kw| Iakwb kai. avnaggelei/j toi/j ui`oi/j Israhl u`mei/j e`wra,kate o[ti evk tou/ ouvranou/ lela,lhka pro.j u`ma/j

23 ouv poih,sete e`autoi/j qeou.j avrgurou/j kai. qeou.j crusou/j ouv poih,sete u`mi/n auvtoi/j

24 qusiasth,rion evk gh/j poih,sete, moi kai. qu,sete evpV auvtou/ ta. o`lokautw,mata kai. ta. swth,ria u`mw/n ta. pro,bata kai. tou.j mo,scouj u`mw/n evn panti. to,pw| ou- eva.n evponoma,sw to. o;noma, mou evkei/ kai. h[xw pro.j se. kai. euvlogh,sw se

25 eva.n de. qusiasth,rion evk li,qwn poih/|j moi ouvk oivkodomh,seij auvtou.j tmhtou,j to. ga.r evgceiri,dio,n sou evpibe,blhkaj evpV auvtou,j kai. memi,antai

26 ouvk avnabh,sh| evn avnabaqmi,sin evpi. to. qusiasth,rio,n mou o[pwj a'n mh. avpokalu,yh|j th.n avschmosu,nhn sou evpV auvtou/

21 kai. tau/ta ta. dikaiw,mata a] paraqh,seij evnw,pion auvtw/n

2 eva.n kth,sh| pai/da Ebrai/on e]x e;th douleu,sei soi tw/| de. e`bdo,mw| e;tei avpeleu,setai evleu,qeroj dwrea,n

3 eva.n auvto.j mo,noj eivse,lqh| kai. mo,noj evxeleu,setai eva.n de. gunh. suneise,lqh| metV auvtou/ evxeleu,setai kai. h` gunh. metV auvtou/

4 eva.n de. o` ku,rioj dw/| auvtw/| gunai/ka kai. te,kh| auvtw/| ui`ou.j h' qugate,raj h` gunh. kai. ta. paidi,a e;stai tw/| kuri,w| auvtou/ auvto.j de. mo,noj evxeleu,setai

5 eva.n de. avpokriqei.j ei;ph| o` pai/j hvga,phka to.n ku,rio,n mou kai. th.n gunai/ka kai. ta. paidi,a ouvk avpotre,cw evleu,qeroj

6 prosa,xei auvto.n o` ku,rioj auvtou/ pro.j to. krith,rion tou/ qeou/ kai. to,te prosa,xei auvto.n evpi. th.n qu,ran evpi. to.n staqmo,n kai. truph,sei auvtou/ o` ku,rioj to. ou=j tw/| ovphti,w| kai. douleu,sei auvtw/| eivj to.n aivw/na

7 eva.n de, tij avpodw/tai th.n e`autou/ qugate,ra oivke,tin ouvk avpeleu,setai w[sper avpotre,cousin ai` dou/lai

8 eva.n mh. euvaresth,sh| tw/| kuri,w| auvth/j h]n au`tw/| kaqwmologh,sato avpolutrw,sei auvth,n e;qnei de. avllotri,w| ouv ku,rio,j evstin pwlei/n auvth,n o[ti hvqe,thsen evn auvth/|

9 eva.n de. tw/| ui`w/| kaqomologh,shtai auvth,n kata. to. dikai,wma tw/n qugate,rwn poih,sei auvth/|

10 eva.n de. a;llhn la,bh| e`autw/| ta. de,onta kai. to.n i`matismo.n kai. th.n o`mili,an auvth/j ouvk avposterh,sei

11 eva.n de. ta. tri,a tau/ta mh. poih,sh| auvth/| evxeleu,setai dwrea.n a;neu avrguri,ou

12 eva.n de. pata,xh| ti,j tina kai. avpoqa,nh| qana,tw| qanatou,sqw

13 o` de. ouvc e`kw,n avlla. o` qeo.j pare,dwken eivj ta.j cei/raj auvtou/ dw,sw soi to,pon ou- feu,xetai evkei/ o` foneu,saj

14 eva.n de, tij evpiqh/tai tw/| plhsi,on avpoktei/nai auvto.n do,lw| kai. katafu,gh| avpo. tou/ qusiasthri,ou mou lh,myh| auvto.n qanatw/sai

15 o]j tu,ptei pate,ra auvtou/ h' mhte,ra auvtou/ qana,tw| qanatou,sqw

16 o` kakologw/n pate,ra auvtou/ h' mhte,ra auvtou/ teleuth,sei qana,tw|

17 o]j eva.n kle,yh| ti,j tina tw/n ui`w/n Israhl kai. katadunasteu,saj auvto.n avpodw/tai kai. eu`reqh/| evn auvtw/| qana,tw| teleuta,tw

18 eva.n de. loidorw/ntai du,o a;ndrej kai. pata,xh| tij to.n plhsi,on li,qw| h' pugmh/| kai. mh. avpoqa,nh| katakliqh/| de. evpi. th.n koi,thn

19 eva.n evxanasta.j o` a;nqrwpoj peripath,sh| e;xw evpi. r`a,bdou avqw/|oj e;stai o` pata,xaj plh.n th/j avrgi,aj auvtou/ avpotei,sei kai. ta. ivatrei/a

20 eva.n de, tij pata,xh| to.n pai/da auvtou/ h' th.n paidi,skhn auvtou/ evn r`a,bdw| kai. avpoqa,nh| u`po. ta.j cei/raj auvtou/ di,kh| evkdikhqh,tw

21 eva.n de. diabiw,sh| h`me,ran mi,an h' du,o ouvk evkdikhqh,setai to. ga.r avrgu,rion auvtou/ evstin

22 eva.n de. ma,cwntai du,o a;ndrej kai. pata,xwsin gunai/ka evn gastri. e;cousan kai. evxe,lqh| to. paidi,on auvth/j mh. evxeikonisme,non evpizh,mion zhmiwqh,setai kaqo,ti a'n evpiba,lh| o` avnh.r th/j gunaiko,j dw,sei meta. avxiw,matoj

23 eva.n de. evxeikonisme,non h=n dw,sei yuch.n avnti. yuch/j

24 ovfqalmo.n avnti. ovfqalmou/ ovdo,nta avnti. ovdo,ntoj cei/ra avnti. ceiro,j po,da avnti. podo,j

25 kata,kauma avnti. katakau,matoj trau/ma avnti. trau,matoj mw,lwpa avnti. mw,lwpoj

26 eva.n de, tij pata,xh| to.n ovfqalmo.n tou/ oivke,tou auvtou/ h' to.n ovfqalmo.n th/j qerapai,nhj auvtou/ kai. evktuflw,sh| evleuqe,rouj evxapostelei/ auvtou.j avnti. tou/ ovfqalmou/ auvtw/n

27 eva.n de. to.n ovdo,nta tou/ oivke,tou h' to.n ovdo,nta th/j qerapai,nhj auvtou/ evkko,yh| evleuqe,rouj evxapostelei/ auvtou.j avnti. tou/ ovdo,ntoj auvtw/n

28 eva.n de. kerati,sh| tau/roj a;ndra h' gunai/ka kai. avpoqa,nh| li,qoij liqobolhqh,setai o` tau/roj kai. ouv brwqh,setai ta. kre,a auvtou/ o` de. ku,rioj tou/ tau,rou avqw/|oj e;stai

29 eva.n de. o` tau/roj keratisth.j h=| pro. th/j evcqe.j kai. pro. th/j tri,thj kai. diamartu,rwntai tw/| kuri,w| auvtou/ kai. mh. avfani,sh| auvto,n avne,lh| de. a;ndra h' gunai/ka o` tau/roj liqobolhqh,setai kai. o` ku,rioj auvtou/ prosapoqanei/tai

30 eva.n de. lu,tra evpiblhqh/| auvtw/| dw,sei lu,tra th/j yuch/j auvtou/ o[sa eva.n evpiba,lwsin auvtw/|

31 eva.n de. ui`o.n h' qugate,ra kerati,sh| kata. to. dikai,wma tou/to poih,sousin auvtw/|

32 eva.n de. pai/da kerati,sh| o` tau/roj h' paidi,skhn avrguri,ou tria,konta di,dracma dw,sei tw/| kuri,w| auvtw/n kai. o` tau/roj liqobolhqh,setai

33 eva.n de, tij avnoi,xh| la,kkon h' latomh,sh| la,kkon kai. mh. kalu,yh| auvto,n kai. evmpe,sh| evkei/ mo,scoj h' o;noj

34 o` ku,rioj tou/ la,kkou avpotei,sei avrgu,rion dw,sei tw/| kuri,w| auvtw/n to. de. teteleuthko.j auvtw/| e;stai

35 eva.n de. kerati,sh| tino.j tau/roj to.n tau/ron tou/ plhsi,on kai. teleuth,sh| avpodw,sontai to.n tau/ron to.n zw/nta kai. dielou/ntai to. avrgu,rion auvtou/ kai. to.n tau/ron to.n teqnhko,ta dielou/ntai

36 eva.n de. gnwri,zhtai o` tau/roj o[ti keratisth,j evstin pro. th/j evcqe.j kai. pro. th/j tri,thj h`me,raj kai. diamemarturhme,noi w=sin tw/| kuri,w| auvtou/ kai. mh. avfani,sh| auvto,n avpotei,sei tau/ron avnti. tau,rou o` de. teteleuthkw.j auvtw/| e;stai

37 eva.n de, tij kle,yh| mo,scon h' pro,baton kai. sfa,xh| auvto. h' avpodw/tai pe,nte mo,scouj avpotei,sei avnti. tou/ mo,scou kai. te,ssara pro,bata avnti. tou/ proba,tou

22 eva.n de. evn tw/| dioru,gmati eu`reqh/| o` kle,pthj kai. plhgei.j avpoqa,nh| ouvk e;stin auvtw/| fo,noj

2 eva.n de. avnatei,lh| o` h[lioj evpV auvtw/| e;noco,j evstin avntapoqanei/tai eva.n de. mh. u`pa,rch| auvtw/| praqh,tw avnti. tou/ kle,mmatoj

3 eva.n de. katalhmfqh/| kai. eu`reqh/| evn th/| ceiri. auvtou/ to. kle,mma avpo, te o;nou e[wj proba,tou zw/nta dipla/ auvta. avpotei,sei

4 eva.n de. kataboskh,sh| tij avgro.n h' avmpelw/na kai. avfh/| to. kth/noj auvtou/ kataboskh/sai avgro.n e[teron avpotei,sei evk tou/ avgrou/ auvtou/ kata. to. ge,nhma auvtou/ eva.n de. pa,nta to.n avgro.n kataboskh,sh| ta. be,ltista tou/ avgrou/ auvtou/ kai. ta. be,ltista tou/ avmpelw/noj auvtou/ avpotei,sei

5 eva.n de. evxelqo.n pu/r eu[rh| avka,nqaj kai. prosemprh,sh| a[lwna h' sta,cuj h' pedi,on avpotei,sei o` to. pu/r evkkau,saj

6 eva.n de, tij dw/| tw/| plhsi,on avrgu,rion h' skeu,h fula,xai kai. klaph/| evk th/j oivki,aj tou/ avnqrw,pou eva.n eu`reqh/| o` kle,yaj avpotei,sei diplou/n

7 eva.n de. mh. eu`reqh/| o` kle,yaj proseleu,setai o` ku,rioj th/j oivki,aj evnw,pion tou/ qeou/ kai. ovmei/tai h= mh.n mh. auvto.j peponhreu/sqai evfV o[lhj th/j parakataqh,khj tou/ plhsi,on

8 kata. pa/n r`hto.n avdi,khma peri, te mo,scou kai. u`pozugi,ou kai. proba,tou kai. i`mati,ou kai. pa,shj avpwlei,aj th/j evgkaloume,nhj o[ ti ou=n a'n h=| evnw,pion tou/ qeou/ evleu,setai h` kri,sij avmfote,rwn kai. o` a`lou.j dia. tou/ qeou/ avpotei,sei diplou/n tw/| plhsi,on

9 eva.n de, tij dw/| tw/| plhsi,on u`pozu,gion h' mo,scon h' pro,baton h' pa/n kth/noj fula,xai kai. suntribh/| h' teleuth,sh| h' aivcma,lwton ge,nhtai kai. mhdei.j gnw/|

10 o[rkoj e;stai tou/ qeou/ avna. me,son avmfote,rwn h= mh.n mh. auvto.n peponhreu/sqai kaqV o[lhj th/j parakataqh,khj tou/ plhsi,on kai. ou[twj prosde,xetai o` ku,rioj auvtou/ kai. ouvk avpotei,sei

11 eva.n de. klaph/| parV auvtou/ avpotei,sei tw/| kuri,w|

12 eva.n de. qhria,lwton ge,nhtai a;xei auvto.n evpi. th.n qh,ran kai. ouvk avpotei,sei

13 eva.n de. aivth,sh| tij para. tou/ plhsi,on kai. suntribh/| h' avpoqa,nh| h' aivcma,lwton ge,nhtai o` de. ku,rioj mh. h=| metV auvtou/ avpotei,sei

14 eva.n de. o` ku,rioj h=| metV auvtou/ ouvk avpotei,sei eva.n de. misqwto.j h=| e;stai auvtw/| avnti. tou/ misqou/ auvtou/

15 eva.n de. avpath,sh| tij parqe,non avmnh,steuton kai. koimhqh/| metV auvth/j fernh/| ferniei/ auvth.n auvtw/| gunai/ka

16 eva.n de. avnaneu,wn avnaneu,sh| kai. mh. bou,lhtai o` path.r auvth/j dou/nai auvth.n auvtw/| gunai/ka avrgu,rion avpotei,sei tw/| patri. kaqV o[son evsti.n h` fernh. tw/n parqe,nwn

17 farmakou.j ouv peripoih,sete

18 pa/n koimw,menon meta. kth,nouj qana,tw| avpoktenei/te auvtou,j

19 o` qusia,zwn qeoi/j qana,tw| ovleqreuqh,setai plh.n kuri,w| mo,nw|

20 kai. prosh,luton ouv kakw,sete ouvde. mh. qli,yhte auvto,n h=te ga.r prosh,lutoi evn gh/| Aivgu,ptw|

21 pa/san ch,ran kai. ovrfano.n ouv kakw,sete

22 eva.n de. kaki,a| kakw,shte auvtou.j kai. kekra,xantej kataboh,swsi pro,j me avkoh/| eivsakou,somai th/j fwnh/j auvtw/n

23 kai. ovrgisqh,somai qumw/| kai. avpoktenw/ u`ma/j macai,ra| kai. e;sontai ai` gunai/kej u`mw/n ch/rai kai. ta. paidi,a u`mw/n ovrfana,

24 eva.n de. avrgu,rion evkdanei,sh|j tw/| avdelfw/| tw/| penicrw/| para. soi, ouvk e;sh| auvto.n katepei,gwn ouvk evpiqh,seij auvtw/| to,kon

25 eva.n de. evnecu,rasma evnecura,sh|j to. i`ma,tion tou/ plhsi,on pro. dusmw/n h`li,ou avpodw,seij auvtw/|

26 e;stin ga.r tou/to peribo,laion auvtou/ mo,non tou/to to. i`ma,tion avschmosu,nhj auvtou/ evn ti,ni koimhqh,setai eva.n ou=n kataboh,sh| pro,j me eivsakou,somai auvtou/ evleh,mwn ga,r eivmi

27 qeou.j ouv kakologh,seij kai. a;rcontaj tou/ laou/ sou ouv kakw/j evrei/j

28 avparca.j a[lwnoj kai. lhnou/ sou ouv kaqusterh,seij ta. prwto,toka tw/n ui`w/n sou dw,seij evmoi,

29 ou[twj poih,seij to.n mo,scon sou kai. to. pro,bato,n sou kai. to. u`pozu,gio,n sou e`pta. h`me,raj e;stai u`po. th.n mhte,ra th/| de. ovgdo,h| h`me,ra| avpodw,seij moi auvto,

30 kai. a;ndrej a[gioi e;sesqe, moi kai. kre,aj qhria,lwton ouvk e;desqe tw/| kuni. avporri,yate auvto,

23 ouv parade,xh| avkoh.n matai,an ouv sugkataqh,sh| meta. tou/ avdi,kou gene,sqai ma,rtuj a;dikoj

2 ouvk e;sh| meta. pleio,nwn evpi. kaki,a| ouv prosteqh,sh| meta. plh,qouj evkkli/nai meta. pleio,nwn w[ste evkkli/nai kri,sin

3 kai. pe,nhta ouvk evleh,seij evn kri,sei

4 eva.n de. sunanth,sh|j tw/| boi. tou/ evcqrou/ sou h' tw/| u`pozugi,w| auvtou/ planwme,noij avpostre,yaj avpodw,seij auvtw/|

5 eva.n de. i;dh|j to. u`pozu,gion tou/ evcqrou/ sou peptwko.j u`po. to.n go,mon auvtou/ ouv pareleu,sh| auvto, avlla. sunegerei/j auvto. metV auvtou/

6 ouv diastre,yeij kri,ma pe,nhtoj evn kri,sei auvtou/

7 avpo. panto.j r`h,matoj avdi,kou avposth,sh| avqw/|on kai. di,kaion ouvk avpoktenei/j kai. ouv dikaiw,seij to.n avsebh/ e[neken dw,rwn

8 kai. dw/ra ouv lh,myh| ta. ga.r dw/ra evktufloi/ ovfqalmou.j blepo,ntwn kai. lumai,netai r`h,mata di,kaia

9 kai. prosh,luton ouv qli,yete u`mei/j ga.r oi;date th.n yuch.n tou/ proshlu,tou auvtoi. ga.r prosh,lutoi h=te evn gh/| Aivgu,ptw|

10 e]x e;th sperei/j th.n gh/n sou kai. suna,xeij ta. genh,mata auvth/j

11 tw/| de. e`bdo,mw| a;fesin poih,seij kai. avnh,seij auvth,n kai. e;dontai oi` ptwcoi. tou/ e;qnouj sou ta. de. u`poleipo,mena e;detai ta. a;gria qhri,a ou[twj poih,seij to.n avmpelw/na, sou kai. to.n evlaiw/na, sou

12 e]x h`me,raj poih,seij ta. e;rga sou th/| de. h`me,ra| th/| e`bdo,mh| avna,pausij i[na avnapau,shtai o` bou/j sou kai. to. u`pozu,gio,n sou kai. i[na avnayu,xh| o` ui`o.j th/j paidi,skhj sou kai. o` prosh,lutoj

13 pa,nta o[sa ei;rhka pro.j u`ma/j fula,xasqe kai. o;noma qew/n e`te,rwn ouvk avnamnhsqh,sesqe ouvde. mh. avkousqh/| evk tou/ sto,matoj u`mw/n

14 trei/j kairou.j tou/ evniautou/ e`orta,sate, moi

15 th.n e`orth.n tw/n avzu,mwn fula,xasqe poiei/n e`pta. h`me,raj e;desqe a;zuma kaqa,per evneteila,mhn soi kata. to.n kairo.n tou/ mhno.j tw/n ne,wn evn ga.r auvtw/| evxh/lqej evx Aivgu,ptou ouvk ovfqh,sh| evnw,pio,n mou keno,j

16 kai. e`orth.n qerismou/ prwtogenhma,twn poih,seij tw/n e;rgwn sou w-n eva.n spei,rh|j evn tw/| avgrw/| sou kai. e`orth.n suntelei,aj evpV evxo,dou tou/ evniautou/ evn th/| sunagwgh/| tw/n e;rgwn sou tw/n evk tou/ avgrou/ sou

17 trei/j kairou.j tou/ evniautou/ ovfqh,setai pa/n avrseniko,n sou evnw,pion kuri,ou tou/ qeou/ sou

18 o[tan ga.r evkba,lw e;qnh avpo. prosw,pou sou kai. evmplatu,nw ta. o[ria, sou ouv qu,seij evpi. zu,mh| ai-ma qusia,smato,j mou ouvde. mh. koimhqh/| ste,ar th/j e`orth/j mou e[wj prwi,

19 ta.j avparca.j tw/n prwtogenhma,twn th/j gh/j sou eivsoi,seij eivj to.n oi=kon kuri,ou tou/ qeou/ sou ouvc e`yh,seij a;rna evn ga,lakti mhtro.j auvtou/

20 kai. ivdou. evgw. avposte,llw to.n a;ggelo,n mou pro. prosw,pou sou i[na fula,xh| se evn th/| o`dw/| o[pwj eivsaga,gh| se eivj th.n gh/n h]n h`toi,masa, soi

21 pro,sece seautw/| kai. eivsa,koue auvtou/ kai. mh. avpei,qei auvtw/| ouv ga.r mh. u`postei,lhtai, se to. ga.r o;noma, mou, evstin evpV auvtw/|

22 eva.n avkoh/| avkou,shte th/j evmh/j fwnh/j kai. poih,sh|j pa,nta o[sa a'n evntei,lwmai, soi kai. fula,xhte th.n diaqh,khn mou e;sesqe, moi lao.j periou,sioj avpo. pa,ntwn tw/n evqnw/n evmh. ga,r evstin pa/sa h` gh/ u`mei/j de. e;sesqe, moi basi,leion i`era,teuma kai. e;qnoj a[gion tau/ta ta. r`h,mata evrei/j toi/j ui`oi/j Israhl eva.n avkoh/| avkou,shte th/j fwnh/j mou kai. poih,sh|j pa,nta o[sa a'n ei;pw soi evcqreu,sw toi/j evcqroi/j sou kai. avntikei,somai toi/j avntikeime,noij soi

23 poreu,setai ga.r o` a;ggelo,j mou h`gou,meno,j sou kai. eivsa,xei se pro.j to.n Amorrai/on kai. Cettai/on kai. Ferezai/on kai. Cananai/on kai. Gergesai/on kai. Euai/on kai. Iebousai/on kai. evktri,yw auvtou,j

24 ouv proskunh,seij toi/j qeoi/j auvtw/n ouvde. mh. latreu,sh|j auvtoi/j ouv poih,seij kata. ta. e;rga auvtw/n avlla. kaqaire,sei kaqelei/j kai. suntri,bwn suntri,yeij ta.j sth,laj auvtw/n

25 kai. latreu,seij kuri,w| tw/| qew/| sou kai. euvlogh,sw to.n a;rton sou kai. to.n oi=no,n sou kai. to. u[dwr sou kai. avpostre,yw malaki,an avfV u`mw/n

26 ouvk e;stai a;gonoj ouvde. stei/ra evpi. th/j gh/j sou to.n avriqmo.n tw/n h`merw/n sou avnaplhrw,sw

27 kai. to.n fo,bon avpostelw/ h`gou,meno,n sou kai. evksth,sw pa,nta ta. e;qnh eivj ou]j su. eivsporeu,h| eivj auvtou,j kai. dw,sw pa,ntaj tou.j u`penanti,ouj sou fuga,daj

28 kai. avpostelw/ ta.j sfhki,aj prote,raj sou kai. evkbalei/ tou.j Amorrai,ouj kai. tou.j Euai,ouj kai. tou.j Cananai,ouj kai. tou.j Cettai,ouj avpo. sou/

29 ouvk evkbalw/ auvtou.j evn evniautw/| e`ni, i[na mh. ge,nhtai h` gh/ e;rhmoj kai. polla. ge,nhtai evpi. se. ta. qhri,a th/j gh/j

30 kata. mikro.n mikro.n evkbalw/ auvtou.j avpo. sou/ e[wj a'n auvxhqh/|j kai. klhronomh,sh|j th.n gh/n

31 kai. qh,sw ta. o[ria, sou avpo. th/j evruqra/j qala,sshj e[wj th/j qala,sshj th/j Fulistiim kai. avpo. th/j evrh,mou e[wj tou/ mega,lou potamou/ Euvfra,tou kai. paradw,sw eivj ta.j cei/raj u`mw/n tou.j evgkaqhme,nouj evn th/| gh/| kai. evkbalw/ auvtou.j avpo. sou/

32 ouv sugkataqh,sh| auvtoi/j kai. toi/j qeoi/j auvtw/n diaqh,khn

33 kai. ouvk evgkaqh,sontai evn th/| gh/| sou i[na mh. a`martei/n se poih,swsin pro,j me eva.n ga.r douleu,sh|j toi/j qeoi/j auvtw/n ou-toi e;sontai, soi pro,skomma

24 kai. Mwush/| ei=pen avna,bhqi pro.j ku,rion su. kai. Aarwn kai. Nadab kai. Abioud kai. e`bdomh,konta tw/n presbute,rwn Israhl kai. proskunh,sousin makro,qen tw/| kuri,w|

2 kai. evggiei/ Mwush/j mo,noj pro.j to.n qeo,n auvtoi. de. ouvk evggiou/sin o` de. lao.j ouv sunanabh,setai metV auvtw/n

3 eivsh/lqen de. Mwush/j kai. dihgh,sato tw/| law/| pa,nta ta. r`h,mata tou/ qeou/ kai. ta. dikaiw,mata avpekri,qh de. pa/j o` lao.j fwnh/| mia/| le,gontej pa,ntaj tou.j lo,gouj ou]j evla,lhsen ku,rioj poih,somen kai. avkouso,meqa

4 kai. e;grayen Mwush/j pa,nta ta. r`h,mata kuri,ou ovrqri,saj de. Mwush/j to. prwi. wv|kodo,mhsen qusiasth,rion u`po. to. o;roj kai. dw,deka li,qouj eivj ta.j dw,deka fula.j tou/ Israhl

5 kai. evxape,steilen tou.j neani,skouj tw/n ui`w/n Israhl kai. avnh,negkan o`lokautw,mata kai. e;qusan qusi,an swthri,ou tw/| qew/| mosca,ria

6 labw.n de. Mwush/j to. h[misu tou/ ai[matoj evne,ceen eivj krath/raj to. de. h[misu tou/ ai[matoj prose,ceen pro.j to. qusiasth,rion

7 kai. labw.n to. bibli,on th/j diaqh,khj avne,gnw eivj ta. w=ta tou/ laou/ kai. ei=pan pa,nta o[sa evla,lhsen ku,rioj poih,somen kai. avkouso,meqa

8 labw.n de. Mwush/j to. ai-ma kateske,dasen tou/ laou/ kai. ei=pen ivdou. to. ai-ma th/j diaqh,khj h-j die,qeto ku,rioj pro.j u`ma/j peri. pa,ntwn tw/n lo,gwn tou,twn

9 kai. avne,bh Mwush/j kai. Aarwn kai. Nadab kai. Abioud kai. e`bdomh,konta th/j gerousi,aj Israhl

10 kai. ei=don to.n to,pon ou- ei`sth,kei evkei/ o` qeo.j tou/ Israhl kai. ta. u`po. tou.j po,daj auvtou/ w`sei. e;rgon pli,nqou sapfei,rou kai. w[sper ei=doj sterew,matoj tou/ ouvranou/ th/| kaqario,thti

11 kai. tw/n evpile,ktwn tou/ Israhl ouv diefw,nhsen ouvde. ei-j kai. w;fqhsan evn tw/| to,pw| tou/ qeou/ kai. e;fagon kai. e;pion

12 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n avna,bhqi pro,j me eivj to. o;roj kai. i;sqi evkei/ kai. dw,sw soi ta. puxi,a ta. li,qina to.n no,mon kai. ta.j evntola,j a]j e;graya nomoqeth/sai auvtoi/j

13 kai. avnasta.j Mwush/j kai. VIhsou/j o` paresthkw.j auvtw/| avne,bhsan eivj to. o;roj tou/ qeou/

14 kai. toi/j presbute,roij ei=pan h`suca,zete auvtou/ e[wj avnastre,ywmen pro.j u`ma/j kai. ivdou. Aarwn kai. Wr meqV u`mw/n eva,n tini sumbh/| kri,sij prosporeue,sqwsan auvtoi/j

15 kai. avne,bh Mwush/j kai. VIhsou/j eivj to. o;roj kai. evka,luyen h` nefe,lh to. o;roj

16 kai. kate,bh h` do,xa tou/ qeou/ evpi. to. o;roj to. Sina kai. evka,luyen auvto. h` nefe,lh e]x h`me,raj kai. evka,lesen ku,rioj to.n Mwush/n th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| evk me,sou th/j nefe,lhj

17 to. de. ei=doj th/j do,xhj kuri,ou w`sei. pu/r fle,gon evpi. th/j korufh/j tou/ o;rouj evnanti,on tw/n ui`w/n Israhl

18 kai. eivsh/lqen Mwush/j eivj to. me,son th/j nefe,lhj kai. avne,bh eivj to. o;roj kai. h=n evkei/ evn tw/| o;rei tessara,konta h`me,raj kai. tessara,konta nu,ktaj

25 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 eivpo.n toi/j ui`oi/j Israhl kai. la,bete, moi avparca.j para. pa,ntwn oi-j a'n do,xh| th/| kardi,a| kai. lh,myesqe ta.j avparca,j mou

3 kai. au[th evsti.n h` avparch, h]n lh,myesqe parV auvtw/n crusi,on kai. avrgu,rion kai. calko.n

4 kai. u`a,kinqon kai. porfu,ran kai. ko,kkinon diplou/n kai. bu,sson keklwsme,nhn kai. tri,caj aivgei,aj

5 kai. de,rmata kriw/n hvruqrodanwme,na kai. de,rmata u`aki,nqina kai. xu,la a;shpta

6

7 kai. li,qouj sardi,ou kai. li,qouj eivj th.n glufh.n eivj th.n evpwmi,da kai. to.n podh,rh

8 kai. poih,seij moi a`gi,asma kai. ovfqh,somai evn u`mi/n

9 kai. poih,seij moi kata. pa,nta o[sa evgw, soi deiknu,w evn tw/| o;rei to. para,deigma th/j skhnh/j kai. to. para,deigma pa,ntwn tw/n skeuw/n auvth/j ou[tw poih,seij

10 kai. poih,seij kibwto.n marturi,ou evk xu,lwn avsh,ptwn du,o ph,cewn kai. h`mi,souj to. mh/koj kai. ph,ceoj kai. h`mi,souj to. pla,toj kai. ph,ceoj kai. h`mi,souj to. u[yoj

11 kai. katacrusw,seij auvth.n crusi,w| kaqarw/| e;xwqen kai. e;swqen crusw,seij auvth,n kai. poih,seij auvth/| kuma,tia strepta. crusa/ ku,klw|

12 kai. evla,seij auvth/| te,ssaraj daktuli,ouj crusou/j kai. evpiqh,seij evpi. ta. te,ssara kli,th du,o daktuli,ouj evpi. to. kli,toj to. e]n kai. du,o daktuli,ouj evpi. to. kli,toj to. deu,teron

13 poih,seij de. avnaforei/j xu,la a;shpta kai. katacrusw,seij auvta. crusi,w|

14 kai. eivsa,xeij tou.j avnaforei/j eivj tou.j daktuli,ouj tou.j evn toi/j kli,tesi th/j kibwtou/ ai;rein th.n kibwto.n evn auvtoi/j

15 evn toi/j daktuli,oij th/j kibwtou/ e;sontai oi` avnaforei/j avki,nhtoi

16 kai. evmbalei/j eivj th.n kibwto.n ta. martu,ria a] a'n dw/ soi

17 kai. poih,seij i`lasth,rion evpi,qema crusi,ou kaqarou/ du,o ph,cewn kai. h`mi,souj to. mh/koj kai. ph,ceoj kai. h`mi,souj to. pla,toj

18 kai. poih,seij du,o ceroubim crusa/ toreuta. kai. evpiqh,seij auvta. evx avmfote,rwn tw/n klitw/n tou/ i`lasthri,ou

19 poihqh,sontai ceroub ei-j evk tou/ kli,touj tou,tou kai. ceroub ei-j evk tou/ kli,touj tou/ deute,rou tou/ i`lasthri,ou kai. poih,seij tou.j du,o ceroubim evpi. ta. du,o kli,th

20 e;sontai oi` ceroubim evktei,nontej ta.j pte,rugaj evpa,nwqen suskia,zontej tai/j pte,ruxin auvtw/n evpi. tou/ i`lasthri,ou kai. ta. pro,swpa auvtw/n eivj a;llhla eivj to. i`lasth,rion e;sontai ta. pro,swpa tw/n ceroubim

21 kai. evpiqh,seij to. i`lasth,rion evpi. th.n kibwto.n a;nwqen kai. eivj th.n kibwto.n evmbalei/j ta. martu,ria a] a'n dw/ soi

22 kai. gnwsqh,somai, soi evkei/qen kai. lalh,sw soi a;nwqen tou/ i`lasthri,ou avna. me,son tw/n du,o ceroubim tw/n o;ntwn evpi. th/j kibwtou/ tou/ marturi,ou kai. kata. pa,nta o[sa a'n evntei,lwmai, soi pro.j tou.j ui`ou.j Israhl

23 kai. poih,seij tra,pezan crusi,ou kaqarou/ du,o ph,cewn to. mh/koj kai. ph,ceoj to. eu=roj kai. ph,ceoj kai. h`mi,souj to. u[yoj

24 kai. poih,seij auvth/| strepta. kuma,tia crusa/ ku,klw|

25 kai. poih,seij auvth/| stefa,nhn palaistou/ ku,klw| kai. poih,seij strepto.n kuma,tion th/| stefa,nh| ku,klw|

26 kai. poih,seij te,ssaraj daktuli,ouj crusou/j kai. evpiqh,seij tou.j daktuli,ouj evpi. ta. te,ssara me,rh tw/n podw/n auvth/j

27 u`po. th.n stefa,nhn kai. e;sontai oi` daktu,lioi eivj qh,kaj toi/j avnaforeu/sin w[ste ai;rein evn auvtoi/j th.n tra,pezan

28 kai. poih,seij tou.j avnaforei/j evk xu,lwn avsh,ptwn kai. katacrusw,seij auvtou.j crusi,w| kaqarw/| kai. avrqh,setai evn auvtoi/j h` tra,peza

29 kai. poih,seij ta. trubli,a auvth/j kai. ta.j qui,skaj kai. ta. spondei/a kai. tou.j kua,qouj evn oi-j spei,seij evn auvtoi/j crusi,ou kaqarou/ poih,seij auvta,

30 kai. evpiqh,seij evpi. th.n tra,pezan a;rtouj evnwpi,ouj evnanti,on mou dia. panto,j

31 kai. poih,seij lucni,an evk crusi,ou kaqarou/ toreuth.n poih,seij th.n lucni,an o` kaulo.j auvth/j kai. oi` kalami,skoi kai. oi` krath/rej kai. oi` sfairwth/rej kai. ta. kri,na evx auvth/j e;stai

32 e]x de. kalami,skoi evkporeuo,menoi evk plagi,wn trei/j kalami,skoi th/j lucni,aj evk tou/ kli,touj auvth/j tou/ e`no.j kai. trei/j kalami,skoi th/j lucni,aj evk tou/ kli,touj tou/ deute,rou

33 kai. trei/j krath/rej evktetupwme,noi karui,skouj evn tw/| e`ni. kalami,skw| sfairwth.r kai. kri,non ou[twj toi/j e]x kalami,skoij toi/j evkporeuome,noij evk th/j lucni,aj

34 kai. evn th/| lucni,a| te,ssarej krath/rej evktetupwme,noi karui,skouj evn tw/| e`ni. kalami,skw| oi` sfairwth/rej kai. ta. kri,na auvth/j

35 o` sfairwth.r u`po. tou.j du,o kalami,skouj evx auvth/j kai. sfairwth.r u`po. tou.j te,ssaraj kalami,skouj evx auvth/j ou[twj toi/j e]x kalami,skoij toi/j evkporeuome,noij evk th/j lucni,aj

36 oi` sfairwth/rej kai. oi` kalami,skoi evx auvth/j e;stwsan o[lh toreuth. evx e`no.j crusi,ou kaqarou/

37 kai. poih,seij tou.j lu,cnouj auvth/j e`pta, kai. evpiqh,seij tou.j lu,cnouj kai. fanou/sin evk tou/ e`no.j prosw,pou

38 kai. to.n evparusth/ra auvth/j kai. ta. u`poqe,mata auvth/j evk crusi,ou kaqarou/ poih,seij

39 pa,nta ta. skeu,h tau/ta ta,lanton crusi,ou kaqarou/

40 o[ra poih,seij kata. to.n tu,pon to.n dedeigme,non soi evn tw/| o;rei

26 kai. th.n skhnh.n poih,seij de,ka auvlai,aj evk bu,ssou keklwsme,nhj kai. u`aki,nqou kai. porfu,raj kai. kokki,nou keklwsme,nou ceroubim evrgasi,a| u`fa,ntou poih,seij auvta,j

2 mh/koj th/j auvlai,aj th/j mia/j ovktw. kai. ei;kosi ph,cewn kai. eu=roj tessa,rwn ph,cewn h` auvlai,a h` mi,a e;stai me,tron to. auvto. e;stai pa,saij tai/j auvlai,aij

3 pe,nte de. auvlai/ai e;sontai evx avllh,lwn evco,menai h` e`te,ra evk th/j e`te,raj kai. pe,nte auvlai/ai e;sontai suneco,menai e`te,ra th/| e`te,ra|

4 kai. poih,seij auvtai/j avgku,laj u`akinqi,naj evpi. tou/ cei,louj th/j auvlai,aj th/j mia/j evk tou/ e`no.j me,rouj eivj th.n sumbolh.n kai. ou[twj poih,seij evpi. tou/ cei,louj th/j auvlai,aj th/j evxwte,raj pro.j th/| sumbolh/| th/| deute,ra|

5 penth,konta avgku,laj poih,seij th/| auvlai,a| th/| mia/| kai. penth,konta avgku,laj poih,seij evk tou/ me,rouj th/j auvlai,aj kata. th.n sumbolh.n th/j deute,raj avntipro,swpoi avntipi,ptousai avllh,laij eivj e`ka,sthn

6 kai. poih,seij kri,kouj penth,konta crusou/j kai. suna,yeij ta.j auvlai,aj e`te,ran th/| e`te,ra| toi/j kri,koij kai. e;stai h` skhnh. mi,a

7 kai. poih,seij de,rreij trici,naj ske,phn evpi. th/j skhnh/j e[ndeka de,rreij poih,seij auvta,j

8 to. mh/koj th/j de,rrewj th/j mia/j e;stai tria,konta ph,cewn kai. tessa,rwn ph,cewn to. eu=roj th/j de,rrewj th/j mia/j me,tron to. auvto. e;stai tai/j e[ndeka de,rresi

9 kai. suna,yeij ta.j pe,nte de,rreij evpi. to. auvto. kai. ta.j e]x de,rreij evpi. to. auvto, kai. evpidiplw,seij th.n de,rrin th.n e[kthn kata. pro,swpon th/j skhnh/j

10 kai. poih,seij avgku,laj penth,konta evpi. tou/ cei,louj th/j de,rrewj th/j mia/j th/j avna. me,son kata. sumbolh.n kai. penth,konta avgku,laj poih,seij evpi. tou/ cei,louj th/j de,rrewj th/j sunaptou,shj th/j deute,raj

11 kai. poih,seij kri,kouj calkou/j penth,konta kai. suna,yeij tou.j kri,kouj evk tw/n avgkulw/n kai. suna,yeij ta.j de,rreij kai. e;stai e[n

12 kai. u`poqh,seij to. pleona,zon evn tai/j de,rresin th/j skhnh/j to. h[misu th/j de,rrewj to. u`poleleimme,non u`pokalu,yeij to. pleona,zon tw/n de,rrewn th/j skhnh/j u`pokalu,yeij ovpi,sw th/j skhnh/j

13 ph/cun evk tou,tou kai. ph/cun evk tou,tou evk tou/ u`pere,contoj tw/n de,rrewn evk tou/ mh,kouj tw/n de,rrewn th/j skhnh/j e;stai sugkalu,pton evpi. ta. pla,gia th/j skhnh/j e;nqen kai. e;nqen i[na kalu,pth|

14 kai. poih,seij kataka,lumma th/| skhnh/| de,rmata kriw/n hvruqrodanwme,na kai. evpikalu,mmata de,rmata u`aki,nqina evpa,nwqen

15 kai. poih,seij stu,louj th/| skhnh/| evk xu,lwn avsh,ptwn

16 de,ka ph,cewn poih,seij to.n stu/lon to.n e[na kai. ph,ceoj e`no.j kai. h`mi,souj to. pla,toj tou/ stu,lou tou/ e`no,j

17 du,o avgkwni,skouj tw/| stu,lw| tw/| e`ni. avntipi,ptontaj e[teron tw/| e`te,rw| ou[twj poih,seij pa/si toi/j stu,loij th/j skhnh/j

18 kai. poih,seij stu,louj th/| skhnh/| ei;kosi stu,louj evk tou/ kli,touj tou/ pro.j borra/n

19 kai. tessara,konta ba,seij avrgura/j poih,seij toi/j ei;kosi stu,loij du,o ba,seij tw/| stu,lw| tw/| e`ni. eivj avmfo,tera ta. me,rh auvtou/ kai. du,o ba,seij tw/| stu,lw| tw/| e`ni. eivj avmfo,tera ta. me,rh auvtou/

20 kai. to. kli,toj to. deu,teron to. pro.j no,ton ei;kosi stu,louj

21 kai. tessara,konta ba,seij auvtw/n avrgura/j du,o ba,seij tw/| stu,lw| tw/| e`ni. eivj avmfo,tera ta. me,rh auvtou/ kai. du,o ba,seij tw/| stu,lw| tw/| e`ni. eivj avmfo,tera ta. me,rh auvtou/

22 kai. evk tw/n ovpi,sw th/j skhnh/j kata. to. me,roj to. pro.j qa,lassan poih,seij e]x stu,louj

23 kai. du,o stu,louj poih,seij evpi. tw/n gwniw/n th/j skhnh/j evk tw/n ovpisqi,wn

24 kai. e;stai evx i;sou ka,twqen kata. to. auvto. e;sontai i;soi evk tw/n kefali,dwn eivj su,mblhsin mi,an ou[twj poih,seij avmfote,raij tai/j dusi.n gwni,aij e;stwsan

25 kai. e;sontai ovktw. stu/loi kai. ai` ba,seij auvtw/n avrgurai/ de,ka e[x du,o ba,seij tw/| stu,lw| tw/| e`ni. eivj avmfo,tera ta. me,rh auvtou/ kai. du,o ba,seij tw/| stu,lw| tw/| e`ni,

26 kai. poih,seij moclou.j evk xu,lwn avsh,ptwn pe,nte tw/| e`ni. stu,lw| evk tou/ e`no.j me,rouj th/j skhnh/j

27 kai. pe,nte moclou.j tw/| stu,lw| tw/| kli,tei th/j skhnh/j tw/| deute,rw| kai. pe,nte moclou.j tw/| stu,lw| tw/| ovpisqi,w| tw/| kli,tei th/j skhnh/j tw/| pro.j qa,lassan

28 kai. o` moclo.j o` me,soj avna. me,son tw/n stu,lwn diiknei,sqw avpo. tou/ e`no.j kli,touj eivj to. e[teron kli,toj

29 kai. tou.j stu,louj katacrusw,seij crusi,w| kai. tou.j daktuli,ouj poih,seij crusou/j eivj ou]j eivsa,xeij tou.j moclou,j kai. katacrusw,seij tou.j moclou.j crusi,w|

30 kai. avnasth,seij th.n skhnh.n kata. to. ei=doj to. dedeigme,non soi evn tw/| o;rei

31 kai. poih,seij katape,tasma evx u`aki,nqou kai. porfu,raj kai. kokki,nou keklwsme,nou kai. bu,ssou nenhsme,nhj e;rgon u`fanto.n poih,seij auvto. ceroubim

32 kai. evpiqh,seij auvto. evpi. tessa,rwn stu,lwn avsh,ptwn kecruswme,nwn crusi,w| kai. ai` kefali,dej auvtw/n crusai/ kai. ai` ba,seij auvtw/n te,ssarej avrgurai/

33 kai. qh,seij to. katape,tasma evpi. tou.j stu,louj kai. eivsoi,seij evkei/ evsw,teron tou/ katapeta,smatoj th.n kibwto.n tou/ marturi,ou kai. dioriei/ to. katape,tasma u`mi/n avna. me,son tou/ a`gi,ou kai. avna. me,son tou/ a`gi,ou tw/n a`gi,wn

34 kai. katakalu,yeij tw/| katapeta,smati th.n kibwto.n tou/ marturi,ou evn tw/| a`gi,w| tw/n a`gi,wn

35 kai. qh,seij th.n tra,pezan e;xwqen tou/ katapeta,smatoj kai. th.n lucni,an avpe,nanti th/j trape,zhj evpi. me,rouj th/j skhnh/j to. pro.j no,ton kai. th.n tra,pezan qh,seij evpi. me,rouj th/j skhnh/j to. pro.j borra/n

36 kai. poih,seij evpi,spastron evx u`aki,nqou kai. porfu,raj kai. kokki,nou keklwsme,nou kai. bu,ssou keklwsme,nhj e;rgon poikiltou/

37 kai. poih,seij tw/| katapeta,smati pe,nte stu,louj kai. crusw,seij auvtou.j crusi,w| kai. ai` kefali,dej auvtw/n crusai/ kai. cwneu,seij auvtoi/j pe,nte ba,seij calka/j

27 kai. poih,seij qusiasth,rion evk xu,lwn avsh,ptwn pe,nte ph,cewn to. mh/koj kai. pe,nte ph,cewn to. eu=roj tetra,gwnon e;stai to. qusiasth,rion kai. triw/n ph,cewn to. u[yoj auvtou/

2 kai. poih,seij ta. ke,rata evpi. tw/n tessa,rwn gwniw/n evx auvtou/ e;stai ta. ke,rata kai. kalu,yeij auvta. calkw/|

3 kai. poih,seij stefa,nhn tw/| qusiasthri,w| kai. to.n kalupth/ra auvtou/ kai. ta.j fia,laj auvtou/ kai. ta.j krea,graj auvtou/ kai. to. purei/on auvtou/ kai. pa,nta ta. skeu,h auvtou/ poih,seij calka/

4 kai. poih,seij auvtw/| evsca,ran e;rgw| diktuwtw/| calkh/n kai. poih,seij th/| evsca,ra| te,ssaraj daktuli,ouj calkou/j evpi. ta. te,ssara kli,th

5 kai. u`poqh,seij auvtou.j u`po. th.n evsca,ran tou/ qusiasthri,ou ka,twqen e;stai de. h` evsca,ra e[wj tou/ h`mi,souj tou/ qusiasthri,ou

6 kai. poih,seij tw/| qusiasthri,w| forei/j evk xu,lwn avsh,ptwn kai. pericalkw,seij auvtou.j calkw/|

7 kai. eivsa,xeij tou.j forei/j eivj tou.j daktuli,ouj kai. e;stwsan oi` forei/j kata. ta. pleura. tou/ qusiasthri,ou evn tw/| ai;rein auvto,

8 koi/lon sanidwto.n poih,seij auvto, kata. to. paradeicqe,n soi evn tw/| o;rei ou[twj poih,seij auvto,

9 kai. poih,seij auvlh.n th/| skhnh/| eivj to. kli,toj to. pro.j li,ba i`sti,a th/j auvlh/j evk bu,ssou keklwsme,nhj mh/koj e`kato.n phcw/n tw/| e`ni. kli,tei

10 kai. oi` stu/loi auvtw/n ei;kosi kai. ai` ba,seij auvtw/n ei;kosi calkai/ kai. oi` kri,koi auvtw/n kai. ai` yali,dej auvtw/n avrgurai/

11 ou[twj tw/| kli,tei tw/| pro.j avphliw,thn i`sti,a e`kato.n phcw/n mh/koj kai. oi` stu/loi auvtw/n ei;kosi kai. ai` ba,seij auvtw/n ei;kosi calkai/ kai. oi` kri,koi kai. ai` yali,dej tw/n stu,lwn kai. ai` ba,seij auvtw/n perihrgurwme,nai avrgu,rw|

12 to. de. eu=roj th/j auvlh/j to. kata. qa,lassan i`sti,a penth,konta phcw/n stu/loi auvtw/n de,ka kai. ai` ba,seij auvtw/n de,ka

13 kai. eu=roj th/j auvlh/j to. pro.j no,ton i`sti,a penth,konta ph,cewn stu/loi auvtw/n de,ka kai. ai` ba,seij auvtw/n de,ka

14 kai. pentekai,deka ph,cewn to. u[yoj tw/n i`sti,wn tw/| kli,tei tw/| e`ni, stu/loi auvtw/n trei/j kai. ai` ba,seij auvtw/n trei/j

15 kai. to. kli,toj to. deu,teron de,ka pe,nte phcw/n tw/n i`sti,wn to. u[yoj stu/loi auvtw/n trei/j kai. ai` ba,seij auvtw/n trei/j

16 kai. th/| pu,lh| th/j auvlh/j ka,lumma ei;kosi phcw/n to. u[yoj evx u`aki,nqou kai. porfu,raj kai. kokki,nou keklwsme,nou kai. bu,ssou keklwsme,nhj th/| poikili,a| tou/ r`afideutou/ stu/loi auvtw/n te,ssarej kai. ai` ba,seij auvtw/n te,ssarej

17 pa,ntej oi` stu/loi th/j auvlh/j ku,klw| kathrgurwme,noi avrguri,w| kai. ai` kefali,dej auvtw/n avrgurai/ kai. ai` ba,seij auvtw/n calkai/

18 to. de. mh/koj th/j auvlh/j e`kato.n evfV e`kato,n kai. eu=roj penth,konta evpi. penth,konta kai. u[yoj pe,nte phcw/n evk bu,ssou keklwsme,nhj kai. ai` ba,seij auvtw/n calkai/

19 kai. pa/sa h` kataskeuh. kai. pa,nta ta. evrgalei/a kai. oi` pa,ssaloi th/j auvlh/j calkoi/

20 kai. su. su,ntaxon toi/j ui`oi/j Israhl kai. labe,twsa,n soi e;laion evx evlai,wn a;trugon kaqaro.n kekomme,non eivj fw/j kau/sai i[na ka,htai lu,cnoj dia. panto,j

21 evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou e;xwqen tou/ katapeta,smatoj tou/ evpi. th/j diaqh,khj kau,sei auvto. Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ avfV e`spe,raj e[wj prwi. evnanti,on kuri,ou no,mimon aivw,nion eivj ta.j genea.j u`mw/n para. tw/n ui`w/n Israhl

28 kai. su. prosaga,gou pro.j seauto.n to,n te Aarwn to.n avdelfo,n sou kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ evk tw/n ui`w/n Israhl i`erateu,ein moi Aarwn kai. Nadab kai. Abioud kai. Eleazar kai. Iqamar ui`ou.j Aarwn

2 kai. poih,seij stolh.n a`gi,an Aarwn tw/| avdelfw/| sou eivj timh.n kai. do,xan

3 kai. su. la,lhson pa/si toi/j sofoi/j th/| dianoi,a| ou]j evne,plhsa pneu,matoj aivsqh,sewj kai. poih,sousin th.n stolh.n th.n a`gi,an Aarwn eivj to. a[gion evn h-| i`erateu,sei moi

4 kai. au-tai ai` stolai, a]j poih,sousin to. peristh,qion kai. th.n evpwmi,da kai. to.n podh,rh kai. citw/na kosumbwto.n kai. ki,darin kai. zw,nhn kai. poih,sousin stola.j a`gi,aj Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ eivj to. i`erateu,ein moi

5 kai. auvtoi. lh,myontai to. crusi,on kai. th.n u`a,kinqon kai. th.n porfu,ran kai. to. ko,kkinon kai. th.n bu,sson

6 kai. poih,sousin th.n evpwmi,da evk bu,ssou keklwsme,nhj e;rgon u`fanto.n poikiltou/

7 du,o evpwmi,dej sune,cousai e;sontai auvtw/| e`te,ra th.n e`te,ran evpi. toi/j dusi. me,resin evxhrthme,nai

8 kai. to. u[fasma tw/n evpwmi,dwn o[ evstin evpV auvtw/| kata. th.n poi,hsin evx auvtou/ e;stai evk crusi,ou kai. u`aki,nqou kai. porfu,raj kai. kokki,nou dianenhsme,nou kai. bu,ssou keklwsme,nhj

9 kai. lh,myh| tou.j du,o li,qouj li,qouj smara,gdou kai. glu,yeij evn auvtoi/j ta. ovno,mata tw/n ui`w/n Israhl

10 e]x ovno,mata evpi. to.n li,qon to.n e[na kai. ta. e]x ovno,mata ta. loipa. evpi. to.n li,qon to.n deu,teron kata. ta.j gene,seij auvtw/n

11 e;rgon liqourgikh/j te,cnhj glu,mma sfragi/doj diaglu,yeij tou.j du,o li,qouj evpi. toi/j ovno,masin tw/n ui`w/n Israhl

12 kai. qh,seij tou.j du,o li,qouj evpi. tw/n w;mwn th/j evpwmi,doj li,qoi mnhmosu,nou eivsi.n toi/j ui`oi/j Israhl kai. avnalh,myetai Aarwn ta. ovno,mata tw/n ui`w/n Israhl e;nanti kuri,ou evpi. tw/n du,o w;mwn auvtou/ mnhmo,sunon peri. auvtw/n

13 kai. poih,seij avspidi,skaj evk crusi,ou kaqarou/

14 kai. poih,seij du,o krosswta. evk crusi,ou kaqarou/ katamemigme,na evn a;nqesin e;rgon plokh/j kai. evpiqh,seij ta. krosswta. ta. peplegme,na evpi. ta.j avspidi,skaj kata. ta.j parwmi,daj auvtw/n evk tw/n evmprosqi,wn

15 kai. poih,seij logei/on tw/n kri,sewn e;rgon poikiltou/ kata. to.n r`uqmo.n th/j evpwmi,doj poih,seij auvto, evk crusi,ou kai. u`aki,nqou kai. porfu,raj kai. kokki,nou keklwsme,nou kai. bu,ssou keklwsme,nhj poih,seij auvto,

16 tetra,gwnon e;stai diplou/n spiqamh/j to. mh/koj kai. spiqamh/j to. eu=roj

17 kai. kaqufanei/j evn auvtw/| u[fasma kata,liqon tetra,sticon sti,coj li,qwn e;stai sa,rdion topa,zion kai. sma,ragdoj o` sti,coj o` ei-j

18 kai. o` sti,coj o` deu,teroj a;nqrax kai. sa,pfeiroj kai. i;aspij

19 kai. o` sti,coj o` tri,toj ligu,rion avca,thj kai. avme,qustoj

20 kai. o` sti,coj o` te,tartoj cruso,liqoj kai. bhru,llion kai. ovnu,cion perikekalumme,na crusi,w| sundedeme,na evn crusi,w| e;stwsan kata. sti,con auvtw/n

21 kai. oi` li,qoi e;stwsan evk tw/n ovnoma,twn tw/n ui`w/n Israhl de,ka du,o kata. ta. ovno,mata auvtw/n glufai. sfragi,dwn e[kastoj kata. to. o;noma e;stwsan eivj de,ka du,o fula,j

22 kai. poih,seij evpi. to. logei/on krossou.j sumpeplegme,nouj e;rgon a`lusidwto.n evk crusi,ou kaqarou/

23

24

25

26

27

28

29 kai. lh,myetai Aarwn ta. ovno,mata tw/n ui`w/n Israhl evpi. tou/ logei,ou th/j kri,sewj evpi. tou/ sth,qouj eivsio,nti eivj to. a[gion mnhmo,sunon e;nanti tou/ qeou/ О1Р kai. qh,seij evpi. to. logei/on th/j kri,sewj tou.j krossou,j ta. a`lusidwta. evpV avmfote,rwn tw/n klitw/n tou/ logei,ou evpiqh,seij kai. ta.j du,o avspidi,skaj evpiqh,seij evpV avmfote,rouj tou.j w;mouj th/j evpwmi,doj kata. pro,swpon

30 kai. evpiqh,seij evpi. to. logei/on th/j kri,sewj th.n dh,lwsin kai. th.n avlh,qeian kai. e;stai evpi. tou/ sth,qouj Aarwn o[tan eivsporeu,htai eivj to. a[gion evnanti,on kuri,ou kai. oi;sei Aarwn ta.j kri,seij tw/n ui`w/n Israhl evpi. tou/ sth,qouj evnanti,on kuri,ou dia. panto,j

31 kai. poih,seij u`podu,thn podh,rh o[lon u`aki,nqinon

32 kai. e;stai to. peristo,mion evx auvtou/ me,son w;|an e;con ku,klw| tou/ peristomi,ou e;rgon u`fa,ntou th.n sumbolh.n sunufasme,nhn evx auvtou/ i[na mh. r`agh/|

33 kai. poih,seij evpi. to. lw/ma tou/ u`podu,tou ka,twqen w`sei. evxanqou,shj r`o,aj r`oi,skouj evx u`aki,nqou kai. porfu,raj kai. kokki,nou dianenhsme,nou kai. bu,ssou keklwsme,nhj evpi. tou/ lw,matoj tou/ u`podu,tou ku,klw| to. auvto. de. ei=doj r`oi,skouj crusou/j kai. kw,dwnaj avna. me,son tou,twn periku,klw|

34 para. r`oi,skon crusou/n kw,dwna kai. a;nqinon evpi. tou/ lw,matoj tou/ u`podu,tou ku,klw|

35 kai. e;stai Aarwn evn tw/| leitourgei/n avkousth. h` fwnh. auvtou/ eivsio,nti eivj to. a[gion evnanti,on kuri,ou kai. evxio,nti i[na mh. avpoqa,nh|

36 kai. poih,seij pe,talon crusou/n kaqaro.n kai. evktupw,seij evn auvtw/| evktu,pwma sfragi/doj a`gi,asma kuri,ou

37 kai. evpiqh,seij auvto. evpi. u`aki,nqou keklwsme,nhj kai. e;stai evpi. th/j mi,traj kata. pro,swpon th/j mi,traj e;stai

38 kai. e;stai evpi. tou/ metw,pou Aarwn kai. evxarei/ Aarwn ta. a`marth,mata tw/n a`gi,wn o[sa a'n a`gia,swsin oi` ui`oi. Israhl panto.j do,matoj tw/n a`gi,wn auvtw/n kai. e;stai evpi. tou/ metw,pou Aarwn dia. panto,j dekto.n auvtoi/j e;nanti kuri,ou

39 kai. oi` ko,sumboi tw/n citw,nwn evk bu,ssou kai. poih,seij ki,darin bussi,nhn kai. zw,nhn poih,seij e;rgon poikiltou/

40 kai. toi/j ui`oi/j Aarwn poih,seij citw/naj kai. zw,naj kai. kida,reij poih,seij auvtoi/j eivj timh.n kai. do,xan

41 kai. evndu,seij auvta. Aarwn to.n avdelfo,n sou kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ metV auvtou/ kai. cri,seij auvtou.j kai. evmplh,seij auvtw/n ta.j cei/raj kai. a`gia,seij auvtou,j i[na i`erateu,wsi,n moi

42 kai. poih,seij auvtoi/j periskelh/ lina/ kalu,yai avschmosu,nhn crwto.j auvtw/n avpo. ovsfu,oj e[wj mhrw/n e;stai

43 kai. e[xei Aarwn auvta. kai. oi` ui`oi. auvtou/ w`j a'n eivsporeu,wntai eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou h' o[tan prosporeu,wntai leitourgei/n pro.j to. qusiasth,rion tou/ a`gi,ou kai. ouvk evpa,xontai pro.j e`autou.j a`marti,an i[na mh. avpoqa,nwsin no,mimon aivw,nion auvtw/| kai. tw/| spe,rmati auvtou/ metV auvto,n

29 kai. tau/ta, evstin a] poih,seij auvtoi/j a`gia,sai auvtou.j w[ste i`erateu,ein moi auvtou,j lh,myh| mosca,rion evk bow/n e]n kai. kriou.j du,o avmw,mouj

2 kai. a;rtouj avzu,mouj pefurame,nouj evn evlai,w| kai. la,gana a;zuma kecrisme,na evn evlai,w| semi,dalin evk purw/n poih,seij auvta,

3 kai. evpiqh,seij auvta. evpi. kanou/n e]n kai. prosoi,seij auvta. evpi. tw/| kanw/| kai. to. mosca,rion kai. tou.j du,o kriou,j

4 kai. Aarwn kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ prosa,xeij evpi. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. lou,seij auvtou.j evn u[dati

5 kai. labw.n ta.j stola.j evndu,seij Aarwn to.n avdelfo,n sou kai. to.n citw/na to.n podh,rh kai. th.n evpwmi,da kai. to. logei/on kai. suna,yeij auvtw/| to. logei/on pro.j th.n evpwmi,da

6 kai. evpiqh,seij th.n mi,tran evpi. th.n kefalh.n auvtou/ kai. evpiqh,seij to. pe,talon to. a`gi,asma evpi. th.n mi,tran

7 kai. lh,myh| tou/ evlai,ou tou/ cri,smatoj kai. evpiceei/j auvto. evpi. th.n kefalh.n auvtou/ kai. cri,seij auvto,n

8 kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ prosa,xeij kai. evndu,seij auvtou.j citw/naj

9 kai. zw,seij auvtou.j tai/j zw,naij kai. periqh,seij auvtoi/j ta.j kida,reij kai. e;stai auvtoi/j i`eratei,a evmoi. eivj to.n aivw/na kai. teleiw,seij ta.j cei/raj Aarwn kai. ta.j cei/raj tw/n ui`w/n auvtou/

10 kai. prosa,xeij to.n mo,scon evpi. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. evpiqh,sousin Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ ta.j cei/raj auvtw/n evpi. th.n kefalh.n tou/ mo,scou e;nanti kuri,ou para. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

11 kai. sfa,xeij to.n mo,scon e;nanti kuri,ou para. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

12 kai. lh,myh| avpo. tou/ ai[matoj tou/ mo,scou kai. qh,seij evpi. tw/n kera,twn tou/ qusiasthri,ou tw/| daktu,lw| sou to. de. loipo.n pa/n ai-ma evkceei/j para. th.n ba,sin tou/ qusiasthri,ou

13 kai. lh,myh| pa/n to. ste,ar to. evpi. th/j koili,aj kai. to.n lobo.n tou/ h[patoj kai. tou.j du,o nefrou.j kai. to. ste,ar to. evpV auvtw/n kai. evpiqh,seij evpi. to. qusiasth,rion

14 ta. de. kre,a tou/ mo,scou kai. to. de,rma kai. th.n ko,pron katakau,seij puri. e;xw th/j parembolh/j a`marti,aj ga,r evstin

15 kai. to.n krio.n lh,myh| to.n e[na kai. evpiqh,sousin Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ ta.j cei/raj auvtw/n evpi. th.n kefalh.n tou/ kriou/

16 kai. sfa,xeij auvto.n kai. labw.n to. ai-ma prosceei/j pro.j to. qusiasth,rion ku,klw|

17 kai. to.n krio.n dicotomh,seij kata. me,lh kai. plunei/j ta. evndo,sqia kai. tou.j po,daj u[dati kai. evpiqh,seij evpi. ta. dicotomh,mata su.n th/| kefalh/|

18 kai. avnoi,seij o[lon to.n krio.n evpi. to. qusiasth,rion o`lokau,twma kuri,w| eivj ovsmh.n euvwdi,aj qusi,asma kuri,w| evsti,n

19 kai. lh,myh| to.n krio.n to.n deu,teron kai. evpiqh,sei Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ ta.j cei/raj auvtw/n evpi. th.n kefalh.n tou/ kriou/

20 kai. sfa,xeij auvto.n kai. lh,myh| tou/ ai[matoj auvtou/ kai. evpiqh,seij evpi. to.n lobo.n tou/ wvto.j Aarwn tou/ dexiou/ kai. evpi. to. a;kron th/j ceiro.j th/j dexia/j kai. evpi. to. a;kron tou/ podo.j tou/ dexiou/ kai. evpi. tou.j lobou.j tw/n w;twn tw/n ui`w/n auvtou/ tw/n dexiw/n kai. evpi. ta. a;kra tw/n ceirw/n auvtw/n tw/n dexiw/n kai. evpi. ta. a;kra tw/n podw/n auvtw/n tw/n dexiw/n

21 kai. lh,myh| avpo. tou/ ai[matoj tou/ avpo. tou/ qusiasthri,ou kai. avpo. tou/ evlai,ou th/j cri,sewj kai. r`anei/j evpi. Aarwn kai. evpi. th.n stolh.n auvtou/ kai. evpi. tou.j ui`ou.j auvtou/ kai. evpi. ta.j stola.j tw/n ui`w/n auvtou/ metV auvtou/ kai. a`giasqh,setai auvto.j kai. h` stolh. auvtou/ kai. oi` ui`oi. auvtou/ kai. ai` stolai. tw/n ui`w/n auvtou/ metV auvtou/ to. de. ai-ma tou/ kriou/ prosceei/j pro.j to. qusiasth,rion ku,klw|

22 kai. lh,myh| avpo. tou/ kriou/ to. ste,ar auvtou/ kai. to. ste,ar to. katakalu,pton th.n koili,an kai. to.n lobo.n tou/ h[patoj kai. tou.j du,o nefrou.j kai. to. ste,ar to. evpV auvtw/n kai. to.n braci,ona to.n dexio,n e;stin ga.r telei,wsij au[th

23 kai. a;rton e[na evx evlai,ou kai. la,ganon e]n avpo. tou/ kanou/ tw/n avzu,mwn tw/n proteqeime,nwn e;nanti kuri,ou

24 kai. evpiqh,seij ta. pa,nta evpi. ta.j cei/raj Aarwn kai. evpi. ta.j cei/raj tw/n ui`w/n auvtou/ kai. avforiei/j auvtou.j avfo,risma e;nanti kuri,ou

25 kai. lh,myh| auvta. evk tw/n ceirw/n auvtw/n kai. avnoi,seij evpi. to. qusiasth,rion th/j o`lokautw,sewj eivj ovsmh.n euvwdi,aj e;nanti kuri,ou ka,rpwma, evstin kuri,w|

26 kai. lh,myh| to. sthqu,nion avpo. tou/ kriou/ th/j teleiw,sewj o[ evstin Aarwn kai. avforiei/j auvto. avfo,risma e;nanti kuri,ou kai. e;stai soi evn meri,di

27 kai. a`gia,seij to. sthqu,nion avfo,risma kai. to.n braci,ona tou/ avfaire,matoj o]j avfw,ristai kai. o]j avfh,|rhtai avpo. tou/ kriou/ th/j teleiw,sewj avpo. tou/ Aarwn kai. avpo. tw/n ui`w/n auvtou/

28 kai. e;stai Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ no,mimon aivw,nion para. tw/n ui`w/n Israhl e;stin ga.r avfai,rema tou/to kai. avfai,rema e;stai para. tw/n ui`w/n Israhl avpo. tw/n quma,twn tw/n swthri,wn tw/n ui`w/n Israhl avfai,rema kuri,w|

29 kai. h` stolh. tou/ a`gi,ou h[ evstin Aarwn e;stai toi/j ui`oi/j auvtou/ metV auvto,n crisqh/nai auvtou.j evn auvtoi/j kai. teleiw/sai ta.j cei/raj auvtw/n

30 e`pta. h`me,raj evndu,setai auvta. o` i`ereu.j o` avntV auvtou/ tw/n ui`w/n auvtou/ o]j eivseleu,setai eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou leitourgei/n evn toi/j a`gi,oij

31 kai. to.n krio.n th/j teleiw,sewj lh,myh| kai. e`yh,seij ta. kre,a evn to,pw| a`gi,w|

32 kai. e;dontai Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ ta. kre,a tou/ kriou/ kai. tou.j a;rtouj tou.j evn tw/| kanw/| para. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

33 e;dontai auvta, evn oi-j h`gia,sqhsan evn auvtoi/j teleiw/sai ta.j cei/raj auvtw/n a`gia,sai auvtou,j kai. avllogenh.j ouvk e;detai avpV auvtw/n e;stin ga.r a[gia

34 eva.n de. kataleifqh/| avpo. tw/n krew/n th/j qusi,aj th/j teleiw,sewj kai. tw/n a;rtwn e[wj prwi, katakau,seij ta. loipa. puri, ouv brwqh,setai a`gi,asma ga,r evstin

35 kai. poih,seij Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ ou[twj kata. pa,nta o[sa evneteila,mhn soi e`pta. h`me,raj teleiw,seij auvtw/n ta.j cei/raj

36 kai. to. mosca,rion th/j a`marti,aj poih,seij th/| h`me,ra| tou/ kaqarismou/ kai. kaqariei/j to. qusiasth,rion evn tw/| a`gia,zein se evpV auvtw/| kai. cri,seij auvto. w[ste a`gia,sai auvto,

37 e`pta. h`me,raj kaqariei/j to. qusiasth,rion kai. a`gia,seij auvto, kai. e;stai to. qusiasth,rion a[gion tou/ a`gi,ou pa/j o` a`pto,menoj tou/ qusiasthri,ou a`giasqh,setai

38 kai. tau/ta, evstin a] poih,seij evpi. tou/ qusiasthri,ou avmnou.j evniausi,ouj avmw,mouj du,o th.n h`me,ran evpi. to. qusiasth,rion evndelecw/j ka,rpwma evndelecismou/

39 to.n avmno.n to.n e[na poih,seij to. prwi. kai. to.n avmno.n to.n deu,teron poih,seij to. deilino,n

40 kai. de,katon semida,lewj pefurame,nhj evn evlai,w| kekomme,nw| tw/| teta,rtw| tou/ in kai. spondh.n to. te,tarton tou/ in oi;nou tw/| avmnw/| tw/| e`ni,

41 kai. to.n avmno.n to.n deu,teron poih,seij to. deilino,n kata. th.n qusi,an th.n prwinh.n kai. kata. th.n spondh.n auvtou/ poih,seij eivj ovsmh.n euvwdi,aj ka,rpwma kuri,w|

42 qusi,an evndelecismou/ eivj genea.j u`mw/n evpi. qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou e;nanti kuri,ou evn oi-j gnwsqh,somai, soi evkei/qen w[ste lalh/sai, soi

43 kai. ta,xomai evkei/ toi/j ui`oi/j Israhl kai. a`giasqh,somai evn do,xh| mou

44 kai. a`gia,sw th.n skhnh.n tou/ marturi,ou kai. to. qusiasth,rion kai. Aarwn kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ a`gia,sw i`erateu,ein moi

45 kai. evpiklhqh,somai evn toi/j ui`oi/j Israhl kai. e;somai auvtw/n qeo,j

46 kai. gnw,sontai o[ti evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j auvtw/n o` evxagagw.n auvtou.j evk gh/j Aivgu,ptou evpiklhqh/nai auvtoi/j kai. qeo.j ei=nai auvtw/n

30 kai. poih,seij qusiasth,rion qumia,matoj evk xu,lwn avsh,ptwn kai. poih,seij auvto.

2 ph,ceoj to. mh/koj kai. ph,ceoj to. eu=roj tetra,gwnon e;stai kai. du,o ph,cewn to. u[yoj evx auvtou/ e;stai ta. ke,rata auvtou/

3 kai. katacrusw,seij auvta. crusi,w| kaqarw/| th.n evsca,ran auvtou/ kai. tou.j toi,couj auvtou/ ku,klw| kai. ta. ke,rata auvtou/ kai. poih,seij auvtw/| strepth.n stefa,nhn crush/n ku,klw|

4 kai. du,o daktuli,ouj crusou/j kaqarou.j poih,seij u`po. th.n strepth.n stefa,nhn auvtou/ eivj ta. du,o kli,th poih,seij evn toi/j dusi. pleuroi/j kai. e;sontai yali,dej tai/j skuta,laij w[ste ai;rein auvto. evn auvtai/j

5 kai. poih,seij skuta,laj evk xu,lwn avsh,ptwn kai. katacrusw,seij auvta.j crusi,w|

6 kai. qh,seij auvto. avpe,nanti tou/ katapeta,smatoj tou/ o;ntoj evpi. th/j kibwtou/ tw/n marturi,wn evn oi-j gnwsqh,somai, soi evkei/qen

7 kai. qumia,sei evpV auvtou/ Aarwn qumi,ama su,nqeton lepto,n to. prwi. prwi, o[tan evpiskeua,zh| tou.j lu,cnouj qumia,sei evpV auvtou/

8 kai. o[tan evxa,pth| Aarwn tou.j lu,cnouj ovye, qumia,sei evpV auvtou/ qumi,ama evndelecismou/ dia. panto.j e;nanti kuri,ou eivj genea.j auvtw/n

9 kai. ouvk avnoi,seij evpV auvtou/ qumi,ama e[teron ka,rpwma qusi,an kai. spondh.n ouv spei,seij evpV auvtou/

10 kai. evxila,setai evpV auvto. Aarwn evpi. tw/n kera,twn auvtou/ a[pax tou/ evniautou/ avpo. tou/ ai[matoj tou/ kaqarismou/ tw/n a`martiw/n tou/ evxilasmou/ a[pax tou/ evniautou/ kaqariei/ auvto. eivj ta.j genea.j auvtw/n a[gion tw/n a`gi,wn evsti.n kuri,w|

11 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

12 eva.n la,bh|j to.n sullogismo.n tw/n ui`w/n Israhl evn th/| evpiskoph/| auvtw/n kai. dw,sousin e[kastoj lu,tra th/j yuch/j auvtou/ tw/| kuri,w| kai. ouvk e;stai evn auvtoi/j ptw/sij evn th/| evpiskoph/| auvtw/n

13 kai. tou/to, evstin o] dw,sousin o[soi a'n paraporeu,wntai th.n evpi,skeyin to. h[misu tou/ didra,cmou o[ evstin kata. to. di,dracmon to. a[gion ei;kosi ovboloi. to. di,dracmon to. de. h[misu tou/ didra,cmou eivsfora. kuri,w|

14 pa/j o` paraporeuo,menoj eivj th.n evpi,skeyin avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw dw,sousin th.n eivsfora.n kuri,w|

15 o` ploutw/n ouv prosqh,sei kai. o` peno,menoj ouvk evlattonh,sei avpo. tou/ h`mi,souj tou/ didra,cmou evn tw/| dido,nai th.n eivsfora.n kuri,w| evxila,sasqai peri. tw/n yucw/n u`mw/n

16 kai. lh,myh| to. avrgu,rion th/j eivsfora/j para. tw/n ui`w/n Israhl kai. dw,seij auvto. eivj ka,tergon th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. e;stai toi/j ui`oi/j Israhl mnhmo,sunon e;nanti kuri,ou evxila,sasqai peri. tw/n yucw/n u`mw/n

17 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

18 poi,hson louth/ra calkou/n kai. ba,sin auvtw/| calkh/n w[ste ni,ptesqai kai. qh,seij auvto.n avna. me,son th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. avna. me,son tou/ qusiasthri,ou kai. evkceei/j eivj auvto.n u[dwr

19 kai. ni,yetai Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ evx auvtou/ ta.j cei/raj kai. tou.j po,daj u[dati

20 o[tan eivsporeu,wntai eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou ni,yontai u[dati kai. ouv mh. avpoqa,nwsin h' o[tan prosporeu,wntai pro.j to. qusiasth,rion leitourgei/n kai. avnafe,rein ta. o`lokautw,mata kuri,w|

21 ni,yontai ta.j cei/raj kai. tou.j po,daj u[dati o[tan eivsporeu,wntai eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou ni,yontai u[dati i[na mh. avpoqa,nwsin kai. e;stai auvtoi/j no,mimon aivw,nion auvtw/| kai. tai/j geneai/j auvtou/ metV auvto,n

22 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

23 kai. su. labe. h`du,smata to. a;nqoj smu,rnhj evklekth/j pentakosi,ouj si,klouj kai. kinnamw,mou euvw,douj to. h[misu tou,tou diakosi,ouj penth,konta kai. kala,mou euvw,douj diakosi,ouj penth,konta

24 kai. i;rewj pentakosi,ouj si,klouj tou/ a`gi,ou kai. e;laion evx evlai,wn in

25 kai. poih,seij auvto. e;laion cri/sma a[gion mu,ron mureyiko.n te,cnh| mureyou/ e;laion cri/sma a[gion e;stai

26 kai. cri,seij evx auvtou/ th.n skhnh.n tou/ marturi,ou kai. th.n kibwto.n tou/ marturi,ou

27 kai. th.n lucni,an kai. pa,nta ta. skeu,h auvth/j kai. to. qusiasth,rion tou/ qumia,matoj

28 kai. to. qusiasth,rion tw/n o`lokautwma,twn kai. pa,nta auvtou/ ta. skeu,h kai. th.n tra,pezan kai. pa,nta ta. skeu,h auvth/j kai. to.n louth/ra kai. th.n ba,sin auvtou/

29 kai. a`gia,seij auvta, kai. e;stai a[gia tw/n a`gi,wn pa/j o` a`pto,menoj auvtw/n a`giasqh,setai

30 kai. Aarwn kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ cri,seij kai. a`gia,seij auvtou.j i`erateu,ein moi

31 kai. toi/j ui`oi/j Israhl lalh,seij le,gwn e;laion a;leimma cri,sewj a[gion e;stai tou/to u`mi/n eivj ta.j genea.j u`mw/n

32 evpi. sa,rka avnqrw,pou ouv crisqh,setai kai. kata. th.n su,nqesin tau,thn ouv poih,sete u`mi/n e`autoi/j w`sau,twj a[gio,n evstin kai. a`gi,asma e;stai u`mi/n

33 o]j a'n poih,sh| w`sau,twj kai. o]j a'n dw/| avpV auvtou/ avllogenei/ evxoleqreuqh,setai evk tou/ laou/ auvtou/

34 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n labe. seautw/| h`du,smata stakth,n o;nuca calba,nhn h`dusmou/ kai. li,banon diafanh/ i;son i;sw| e;stai

35 kai. poih,sousin evn auvtw/| qumi,ama mureyiko.n e;rgon mureyou/ memigme,non kaqaro,n e;rgon a[gion

36 kai. sugko,yeij evk tou,twn lepto.n kai. qh,seij avpe,nanti tw/n marturi,wn evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou o[qen gnwsqh,somai, soi evkei/qen a[gion tw/n a`gi,wn e;stai u`mi/n

37 qumi,ama kata. th.n su,nqesin tau,thn ouv poih,sete u`mi/n auvtoi/j a`gi,asma e;stai u`mi/n kuri,w|

38 o]j a'n poih,sh| w`sau,twj w[ste ovsfrai,nesqai evn auvtw/| avpolei/tai evk tou/ laou/ auvtou/

31 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 ivdou. avnake,klhmai evx ovno,matoj to.n Beselehl to.n tou/ Ouriou to.n Wr th/j fulh/j Iouda

3 kai. evne,plhsa auvto.n pneu/ma qei/on sofi,aj kai. sune,sewj kai. evpisth,mhj evn panti. e;rgw|

4 dianoei/sqai kai. avrcitektonh/sai evrga,zesqai to. crusi,on kai. to. avrgu,rion kai. to.n calko.n kai. th.n u`a,kinqon kai. th.n porfu,ran kai. to. ko,kkinon to. nhsto.n kai. th.n bu,sson th.n keklwsme,nhn

5 kai. ta. liqourgika. kai. eivj ta. e;rga ta. tektonika. tw/n xu,lwn evrga,zesqai kata. pa,nta ta. e;rga

6 kai. evgw. e;dwka auvto.n kai. to.n Eliab to.n tou/ Acisamac evk fulh/j kai. panti. sunetw/| kardi,a| de,dwka su,nesin kai. poih,sousin pa,nta o[sa soi sune,taxa

7 th.n skhnh.n tou/ marturi,ou kai. th.n kibwto.n th/j diaqh,khj kai. to. i`lasth,rion to. evpV auvth/j kai. th.n diaskeuh.n th/j skhnh/j

8 kai. ta. qusiasth,ria kai. th.n tra,pezan kai. pa,nta ta. skeu,h auvth/j kai. th.n lucni,an th.n kaqara.n kai. pa,nta ta. skeu,h auvth/j

9 kai. to.n louth/ra kai. th.n ba,sin auvtou/

10 kai. ta.j stola.j ta.j leitourgika.j Aarwn kai. ta.j stola.j tw/n ui`w/n auvtou/ i`erateu,ein moi

11 kai. to. e;laion th/j cri,sewj kai. to. qumi,ama th/j sunqe,sewj tou/ a`gi,ou kata. pa,nta o[sa evgw. evneteila,mhn soi poih,sousin

12 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

13 kai. su. su,ntaxon toi/j ui`oi/j Israhl le,gwn o`ra/te kai. ta. sa,bbata, mou fula,xesqe shmei/o,n evstin parV evmoi. kai. evn u`mi/n eivj ta.j genea.j u`mw/n i[na gnw/te o[ti evgw. ku,rioj o` a`gia,zwn u`ma/j

14 kai. fula,xesqe ta. sa,bbata o[ti a[gion tou/to, evstin kuri,ou u`mi/n o` bebhlw/n auvto. qana,tw| qanatwqh,setai pa/j o]j poih,sei evn auvtw/| e;rgon evxoleqreuqh,setai h` yuch. evkei,nh evk me,sou tou/ laou/ auvtou/

15 e]x h`me,raj poih,seij e;rga th/| de. h`me,ra| th/| e`bdo,mh| sa,bbata avna,pausij a`gi,a tw/| kuri,w| pa/j o]j poih,sei e;rgon th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| qana,tw| qanatwqh,setai

16 kai. fula,xousin oi` ui`oi. Israhl ta. sa,bbata poiei/n auvta. eivj ta.j genea.j auvtw/n diaqh,kh aivw,nioj

17 evn evmoi. kai. toi/j ui`oi/j Israhl shmei/o,n evstin aivw,nion o[ti evn e]x h`me,raij evpoi,hsen ku,rioj to.n ouvrano.n kai. th.n gh/n kai. th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| evpau,sato kai. kate,pausen

18 kai. e;dwken Mwusei/ h`ni,ka kate,pausen lalw/n auvtw/| evn tw/| o;rei tw/| Sina ta.j du,o pla,kaj tou/ marturi,ou pla,kaj liqi,naj gegramme,naj tw/| daktu,lw| tou/ qeou/

32 kai. ivdw.n o` lao.j o[ti kecro,niken Mwush/j katabh/nai evk tou/ o;rouj sune,sth o` lao.j evpi. Aarwn kai. le,gousin auvtw/| avna,sthqi kai. poi,hson h`mi/n qeou,j oi] proporeu,sontai h`mw/n o` ga.r Mwush/j ou-toj o` a;nqrwpoj o]j evxh,gagen h`ma/j evx Aivgu,ptou ouvk oi;damen ti, ge,gonen auvtw/|

2 kai. le,gei auvtoi/j Aarwn perie,lesqe ta. evnw,tia ta. crusa/ ta. evn toi/j wvsi.n tw/n gunaikw/n u`mw/n kai. qugate,rwn kai. evne,gkate pro,j me

3 kai. periei,lanto pa/j o` lao.j ta. evnw,tia ta. crusa/ ta. evn toi/j wvsi.n auvtw/n kai. h;negkan pro.j Aarwn

4 kai. evde,xato evk tw/n ceirw/n auvtw/n kai. e;plasen auvta. evn th/| grafi,di kai. evpoi,hsen auvta. mo,scon cwneuto.n kai. ei=pen ou-toi oi` qeoi, sou Israhl oi[tinej avnebi,basa,n se evk gh/j Aivgu,ptou

5 kai. ivdw.n Aarwn wv|kodo,mhsen qusiasth,rion kate,nanti auvtou/ kai. evkh,ruxen Aarwn le,gwn e`orth. tou/ kuri,ou au;rion

6 kai. ovrqri,saj th/| evpau,rion avnebi,basen o`lokautw,mata kai. prosh,negken qusi,an swthri,ou kai. evka,qisen o` lao.j fagei/n kai. piei/n kai. avne,sthsan pai,zein

7 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn ba,dize to. ta,coj evnteu/qen kata,bhqi hvno,mhsen ga.r o` lao,j sou ou]j evxh,gagej evk gh/j Aivgu,ptou

8 pare,bhsan tacu. evk th/j o`dou/ h-j evnetei,lw auvtoi/j evpoi,hsan e`autoi/j mo,scon kai. proskekunh,kasin auvtw/| kai. tequ,kasin auvtw/| kai. ei=pan ou-toi oi` qeoi, sou Israhl oi[tinej avnebi,basa,n se evk gh/j Aivgu,ptou

9

10 kai. nu/n e;aso,n me kai. qumwqei.j ovrgh/| eivj auvtou.j evktri,yw auvtou.j kai. poih,sw se. eivj e;qnoj me,ga

11 kai. evdeh,qh Mwush/j e;nanti kuri,ou tou/ qeou/ kai. ei=pen i[na ti, ku,rie qumoi/ ovrgh/| eivj to.n lao,n sou ou]j evxh,gagej evk gh/j Aivgu,ptou evn ivscu,i mega,lh| kai. evn tw/| braci,oni, sou tw/| u`yhlw/|

12 mh,pote ei;pwsin oi` Aivgu,ptioi le,gontej meta. ponhri,aj evxh,gagen auvtou.j avpoktei/nai evn toi/j o;resin kai. evxanalw/sai auvtou.j avpo. th/j gh/j pau/sai th/j ovrgh/j tou/ qumou/ sou kai. i[lewj genou/ evpi. th/| kaki,a| tou/ laou/ sou

13 mnhsqei.j Abraam kai. Isaak kai. Iakwb tw/n sw/n oivketw/n oi-j w;mosaj kata. seautou/ kai. evla,lhsaj pro.j auvtou.j le,gwn poluplhqunw/ to. spe,rma u`mw/n w`sei. ta. a;stra tou/ ouvranou/ tw/| plh,qei kai. pa/san th.n gh/n tau,thn h]n ei=paj dou/nai tw/| spe,rmati auvtw/n kai. kaqe,xousin auvth.n eivj to.n aivw/na

14 kai. i`la,sqh ku,rioj peri. th/j kaki,aj h-j ei=pen poih/sai to.n lao.n auvtou/

15 kai. avpostre,yaj Mwush/j kate,bh avpo. tou/ o;rouj kai. ai` du,o pla,kej tou/ marturi,ou evn tai/j cersi.n auvtou/ pla,kej li,qinai katagegramme,nai evx avmfote,rwn tw/n merw/n auvtw/n e;nqen kai. e;nqen h=san gegramme,nai

16 kai. ai` pla,kej e;rgon qeou/ h=san kai. h` grafh. grafh. qeou/ evstin kekolamme,nh evn tai/j plaxi,n

17 kai. avkou,saj VIhsou/j th.n fwnh.n tou/ laou/ krazo,ntwn le,gei pro.j Mwush/n fwnh. pole,mou evn th/| parembolh/|

18 kai. le,gei ouvk e;stin fwnh. evxarco,ntwn katV ivscu.n ouvde. fwnh. evxarco,ntwn troph/j avlla. fwnh.n evxarco,ntwn oi;nou evgw. avkou,w

19 kai. h`ni,ka h;ggizen th/| parembolh/| o`ra/| to.n mo,scon kai. tou.j corou,j kai. ovrgisqei.j qumw/| Mwush/j e;rriyen avpo. tw/n ceirw/n auvtou/ ta.j du,o pla,kaj kai. sune,triyen auvta.j u`po. to. o;roj

20 kai. labw.n to.n mo,scon o]n evpoi,hsan kate,kausen auvto.n evn puri. kai. kath,lesen auvto.n lepto.n kai. e;speiren auvto.n evpi. to. u[dwr kai. evpo,tisen auvto. tou.j ui`ou.j Israhl

21 kai. ei=pen Mwush/j tw/| Aarwn ti, evpoi,hse,n soi o` lao.j ou-toj o[ti evph,gagej evpV auvtou.j a`marti,an mega,lhn

22 kai. ei=pen Aarwn pro.j Mwush/n mh. ovrgi,zou ku,rie su. ga.r oi=daj to. o[rmhma tou/ laou/ tou,tou

23 le,gousin ga,r moi poi,hson h`mi/n qeou,j oi] proporeu,sontai h`mw/n o` ga.r Mwush/j ou-toj o` a;nqrwpoj o]j evxh,gagen h`ma/j evx Aivgu,ptou ouvk oi;damen ti, ge,gonen auvtw/|

24 kai. ei=pa auvtoi/j ei; tini u`pa,rcei crusi,a perie,lesqe kai. e;dwka,n moi kai. e;rriya eivj to. pu/r kai. evxh/lqen o` mo,scoj ou-toj

25 kai. ivdw.n Mwush/j to.n lao.n o[ti dieske,dastai dieske,dasen ga.r auvtou.j Aarwn evpi,carma toi/j u`penanti,oij auvtw/n

26 e;sth de. Mwush/j evpi. th/j pu,lhj th/j parembolh/j kai. ei=pen ti,j pro.j ku,rion i;tw pro,j me sunh/lqon ou=n pro.j auvto.n pa,ntej oi` ui`oi. Leui

27 kai. le,gei auvtoi/j ta,de le,gei ku,rioj o` qeo.j Israhl qe,sqe e[kastoj th.n e`autou/ r`omfai,an evpi. to.n mhro.n kai. die,lqate kai. avnaka,myate avpo. pu,lhj evpi. pu,lhn dia. th/j parembolh/j kai. avpoktei,nate e[kastoj to.n avdelfo.n auvtou/ kai. e[kastoj to.n plhsi,on auvtou/ kai. e[kastoj to.n e;ggista auvtou/

28 kai. evpoi,hsan oi` ui`oi. Leui kaqa. evla,lhsen auvtoi/j Mwush/j kai. e;pesan evk tou/ laou/ evn evkei,nh| th/| h`me,ra| eivj triscili,ouj a;ndraj

29 kai. ei=pen auvtoi/j Mwush/j evplhrw,sate ta.j cei/raj u`mw/n sh,meron kuri,w| e[kastoj evn tw/| ui`w/| h' tw/| avdelfw/| doqh/nai evfV u`ma/j euvlogi,an

30 kai. evge,neto meta. th.n au;rion ei=pen Mwush/j pro.j to.n lao,n u`mei/j h`marth,kate a`marti,an mega,lhn kai. nu/n avnabh,somai pro.j to.n qeo,n i[na evxila,swmai peri. th/j a`marti,aj u`mw/n

31 u`pe,streyen de. Mwush/j pro.j ku,rion kai. ei=pen de,omai ku,rie h`ma,rthken o` lao.j ou-toj a`marti,an mega,lhn kai. evpoi,hsan e`autoi/j qeou.j crusou/j

32 kai. nu/n eiv me.n avfei/j auvtoi/j th.n a`marti,an a;fej eiv de. mh, evxa,leiyo,n me evk th/j bi,blou sou h-j e;grayaj

33 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n ei; tij h`ma,rthken evnw,pio,n mou evxalei,yw auvto.n evk th/j bi,blou mou

34 nuni. de. ba,dize kata,bhqi kai. o`dh,ghson to.n lao.n tou/ton eivj to.n to,pon o]n ei=pa, soi ivdou. o` a;ggelo,j mou proporeu,etai pro. prosw,pou sou h-| dV a'n h`me,ra| evpiske,ptwmai evpa,xw evpV auvtou.j th.n a`marti,an auvtw/n

35 kai. evpa,taxen ku,rioj to.n lao.n peri. th/j poih,sewj tou/ mo,scou ou- evpoi,hsen Aarwn

33 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n poreu,ou avna,bhqi evnteu/qen su. kai. o` lao,j sou ou]j evxh,gagej evk gh/j Aivgu,ptou eivj th.n gh/n h]n w;mosa tw/| Abraam kai. Isaak kai. Iakwb le,gwn tw/| spe,rmati u`mw/n dw,sw auvth,n

2 kai. sunapostelw/ to.n a;ggelo,n mou pro. prosw,pou sou kai. evkbalei/ to.n Amorrai/on kai. Cettai/on kai. Ferezai/on kai. Gergesai/on kai. Euai/on kai. Iebousai/on

3 kai. eivsa,xw se eivj gh/n r`e,ousan ga,la kai. me,li ouv ga.r mh. sunanabw/ meta. sou/ dia. to. lao.n sklhrotra,chlo,n se ei=nai i[na mh. evxanalw,sw se evn th/| o`dw/|

4 kai. avkou,saj o` lao.j to. r`h/ma to. ponhro.n tou/to katepe,nqhsan evn penqikoi/j

5 kai. ei=pen ku,rioj toi/j ui`oi/j Israhl u`mei/j lao.j sklhrotra,chloj o`ra/te mh. plhgh.n a;llhn evpa,xw evgw. evfV u`ma/j kai. evxanalw,sw u`ma/j nu/n ou=n avfe,lesqe ta.j stola.j tw/n doxw/n u`mw/n kai. to.n ko,smon kai. dei,xw soi a] poih,sw soi

6 kai. periei,lanto oi` ui`oi. Israhl to.n ko,smon auvtw/n kai. th.n peristolh.n avpo. tou/ o;rouj tou/ Cwrhb

7 kai. labw.n Mwush/j th.n skhnh.n auvtou/ e;phxen e;xw th/j parembolh/j makra.n avpo. th/j parembolh/j kai. evklh,qh skhnh. marturi,ou kai. evge,neto pa/j o` zhtw/n ku,rion evxeporeu,eto eivj th.n skhnh.n e;xw th/j parembolh/j

8 h`ni,ka dV a'n eivseporeu,eto Mwush/j eivj th.n skhnh.n e;xw th/j parembolh/j ei`sth,kei pa/j o` lao.j skopeu,ontej e[kastoj para. ta.j qu,raj th/j skhnh/j auvtou/ kai. katenoou/san avpio,ntoj Mwush/ e[wj tou/ eivselqei/n auvto.n eivj th.n skhnh,n

9 w`j dV a'n eivsh/lqen Mwush/j eivj th.n skhnh,n kate,bainen o` stu/loj th/j nefe,lhj kai. i[stato evpi. th.n qu,ran th/j skhnh/j kai. evla,lei Mwush/|

10 kai. e`w,ra pa/j o` lao.j to.n stu/lon th/j nefe,lhj e`stw/ta evpi. th/j qu,raj th/j skhnh/j kai. sta,ntej pa/j o` lao.j proseku,nhsan e[kastoj avpo. th/j qu,raj th/j skhnh/j auvtou/

11 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n evnw,pioj evnwpi,w| w`j ei; tij lalh,sei pro.j to.n e`autou/ fi,lon kai. avpelu,eto eivj th.n parembolh,n o` de. qera,pwn VIhsou/j ui`o.j Nauh ne,oj ouvk evxeporeu,eto evk th/j skhnh/j

12 kai. ei=pen Mwush/j pro.j ku,rion ivdou. su, moi le,geij avna,gage to.n lao.n tou/ton su. de. ouvk evdh,lwsa,j moi o]n sunapostelei/j metV evmou/ su. de, moi ei=paj oi=da, se para. pa,ntaj kai. ca,rin e;ceij parV evmoi,

13 eiv ou=n eu[rhka ca,rin evnanti,on sou evmfa,niso,n moi seauto,n gnwstw/j i;dw se o[pwj a'n w= eu`rhkw.j ca,rin evnanti,on sou kai. i[na gnw/ o[ti lao,j sou to. e;qnoj to. me,ga tou/to

14 kai. le,gei auvto.j proporeu,somai, sou kai. katapau,sw se

15 kai. le,gei pro.j auvto,n eiv mh. auvto.j su. poreu,h| mh, me avnaga,gh|j evnteu/qen

16 kai. pw/j gnwsto.n e;stai avlhqw/j o[ti eu[rhka ca,rin para. soi, evgw, te kai. o` lao,j sou avllV h' sumporeuome,nou sou meqV h`mw/n kai. evndoxasqh,somai evgw, te kai. o` lao,j sou para. pa,nta ta. e;qnh o[sa evpi. th/j gh/j evstin

17 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n kai. tou/to,n soi to.n lo,gon o]n ei;rhkaj poih,sw eu[rhkaj ga.r ca,rin evnw,pio,n mou kai. oi=da, se para. pa,ntaj

18 kai. le,gei dei/xo,n moi th.n seautou/ do,xan

19 kai. ei=pen evgw. pareleu,somai pro,tero,j sou th/| do,xh| mou kai. kale,sw evpi. tw/| ovno,mati, mou ku,rioj evnanti,on sou kai. evleh,sw o]n a'n evlew/ kai. oivktirh,sw o]n a'n oivkti,rw

20 kai. ei=pen ouv dunh,sh| ivdei/n mou to. pro,swpon ouv ga.r mh. i;dh| a;nqrwpoj to. pro,swpo,n mou kai. zh,setai

21 kai. ei=pen ku,rioj ivdou. to,poj parV evmoi, sth,sh| evpi. th/j pe,traj

22 h`ni,ka dV a'n pare,lqh| mou h` do,xa kai. qh,sw se eivj ovph.n th/j pe,traj kai. skepa,sw th/| ceiri, mou evpi. se, e[wj a'n pare,lqw

23 kai. avfelw/ th.n cei/ra kai. to,te o;yh| ta. ovpi,sw mou to. de. pro,swpo,n mou ouvk ovfqh,setai, soi

34 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n la,xeuson seautw/| du,o pla,kaj liqi,naj kaqw.j kai. ai` prw/tai kai. avna,bhqi pro,j me eivj to. o;roj kai. gra,yw evpi. tw/n plakw/n ta. r`h,mata a] h=n evn tai/j plaxi.n tai/j prw,taij ai-j sune,triyaj

2 kai. gi,nou e[toimoj eivj to. prwi. kai. avnabh,sh| evpi. to. o;roj to. Sina kai. sth,sh| moi evkei/ evpV a;krou tou/ o;rouj

3 kai. mhdei.j avnabh,tw meta. sou/ mhde. ovfqh,tw evn panti. tw/| o;rei kai. ta. pro,bata kai. ai` bo,ej mh. neme,sqwsan plhsi,on tou/ o;rouj evkei,nou

4 kai. evla,xeusen du,o pla,kaj liqi,naj kaqa,per kai. ai` prw/tai kai. ovrqri,saj Mwush/j avne,bh eivj to. o;roj to. Sina kaqo,ti sune,taxen auvtw/| ku,rioj kai. e;laben Mwush/j ta.j du,o pla,kaj ta.j liqi,naj

5 kai. kate,bh ku,rioj evn nefe,lh| kai. pare,sth auvtw/| evkei/ kai. evka,lesen tw/| ovno,mati kuri,ou

6 kai. parh/lqen ku,rioj pro. prosw,pou auvtou/ kai. evka,lesen ku,rioj o` qeo.j oivkti,rmwn kai. evleh,mwn makro,qumoj kai. polue,leoj kai. avlhqino.j

7 kai. dikaiosu,nhn diathrw/n kai. poiw/n e;leoj eivj cilia,daj avfairw/n avnomi,aj kai. avdiki,aj kai. a`marti,aj kai. ouv kaqariei/ to.n e;nocon evpa,gwn avnomi,aj pate,rwn evpi. te,kna kai. evpi. te,kna te,knwn evpi. tri,thn kai. teta,rthn genea,n

8 kai. speu,saj Mwush/j ku,yaj evpi. th.n gh/n proseku,nhsen

9 kai. ei=pen eiv eu[rhka ca,rin evnw,pio,n sou sumporeuqh,tw o` ku,rio,j mou meqV h`mw/n o` lao.j ga.r sklhrotra,chlo,j evstin kai. avfelei/j su. ta.j a`marti,aj h`mw/n kai. ta.j avnomi,aj h`mw/n kai. evso,meqa soi,

10 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n ivdou. evgw. ti,qhmi, soi diaqh,khn evnw,pion panto.j tou/ laou/ sou poih,sw e;ndoxa a] ouv ge,gonen evn pa,sh| th/| gh/| kai. evn panti. e;qnei kai. o;yetai pa/j o` lao,j evn oi-j ei= su, ta. e;rga kuri,ou o[ti qaumasta, evstin a] evgw. poih,sw soi

11 pro,sece su. pa,nta o[sa evgw. evnte,llomai, soi ivdou. evgw. evkba,llw pro. prosw,pou u`mw/n to.n Amorrai/on kai. Cananai/on kai. Cettai/on kai. Ferezai/on kai. Euai/on kai. Gergesai/on kai. Iebousai/on

12 pro,sece seautw/| mh,pote qh/|j diaqh,khn toi/j evgkaqhme,noij evpi. th/j gh/j eivj h]n eivsporeu,h| eivj auvth,n mh, soi ge,nhtai pro,skomma evn u`mi/n

13 tou.j bwmou.j auvtw/n kaqelei/te kai. ta.j sth,laj auvtw/n suntri,yete kai. ta. a;lsh auvtw/n evkko,yete kai. ta. glupta. tw/n qew/n auvtw/n katakau,sete evn puri,

14 ouv ga.r mh. proskunh,shte qew/| e`te,rw| o` ga.r ku,rioj o` qeo.j zhlwto.n o;noma qeo.j zhlwth,j evstin

15 mh,pote qh/|j diaqh,khn toi/j evgkaqhme,noij pro.j avllofu,louj evpi. th/j gh/j kai. evkporneu,swsin ovpi,sw tw/n qew/n auvtw/n kai. qu,swsi toi/j qeoi/j auvtw/n kai. kale,swsi,n se kai. fa,gh|j tw/n quma,twn auvtw/n

16 kai. la,bh|j tw/n qugate,rwn auvtw/n toi/j ui`oi/j sou kai. tw/n qugate,rwn sou dw/|j toi/j ui`oi/j auvtw/n kai. evkporneu,swsin ai` qugate,rej sou ovpi,sw tw/n qew/n auvtw/n kai. evkporneu,swsin tou.j ui`ou,j sou ovpi,sw tw/n qew/n auvtw/n

17 kai. qeou.j cwneutou.j ouv poih,seij seautw/|

18 kai. th.n e`orth.n tw/n avzu,mwn fula,xh| e`pta. h`me,raj fa,gh| a;zuma kaqa,per evnte,talmai, soi eivj to.n kairo.n evn mhni. tw/n ne,wn evn ga.r mhni. tw/n ne,wn evxh/lqej evx Aivgu,ptou

19 pa/n dianoi/gon mh,tran evmoi, ta. avrsenika, prwto,tokon mo,scou kai. prwto,tokon proba,tou

20 kai. prwto,tokon u`pozugi,ou lutrw,sh| proba,tw| eva.n de. mh. lutrw,sh| auvto, timh.n dw,seij pa/n prwto,tokon tw/n ui`w/n sou lutrw,sh| ouvk ovfqh,sh| evnw,pio,n mou keno,j

21 e]x h`me,raj evrga/| th/| de. e`bdo,mh| katapau,seij tw/| spo,rw| kai. tw/| avmh,tw| katapau,seij

22 kai. e`orth.n e`bdoma,dwn poih,seij moi avrch.n qerismou/ purw/n kai. e`orth.n sunagwgh/j mesou/ntoj tou/ evniautou/

23 trei/j kairou.j tou/ evniautou/ ovfqh,setai pa/n avrseniko,n sou evnw,pion kuri,ou tou/ qeou/ Israhl

24 o[tan ga.r evkba,lw ta. e;qnh pro. prosw,pou sou kai. platu,nw ta. o[ria, sou ouvk evpiqumh,sei ouvdei.j th/j gh/j sou h`ni,ka a'n avnabai,nh|j ovfqh/nai evnanti,on kuri,ou tou/ qeou/ sou trei/j kairou.j tou/ evniautou/

25 ouv sfa,xeij evpi. zu,mh| ai-ma qumiama,twn mou kai. ouv koimhqh,setai eivj to. prwi. qu,mata th/j e`orth/j tou/ pasca

26 ta. prwtogenh,mata th/j gh/j sou qh,seij eivj to.n oi=kon kuri,ou tou/ qeou/ sou ouv prosoi,seij a;rna evn ga,lakti mhtro.j auvtou/

27 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n gra,yon seautw/| ta. r`h,mata tau/ta evpi. ga.r tw/n lo,gwn tou,twn te,qeimai, soi diaqh,khn kai. tw/| Israhl

28 kai. h=n evkei/ Mwush/j evnanti,on kuri,ou tessara,konta h`me,raj kai. tessara,konta nu,ktaj a;rton ou=k e;fagen kai. u[dwr ouvk e;pien kai. e;grayen ta. r`h,mata tau/ta evpi. tw/n plakw/n th/j diaqh,khj tou.j de,ka lo,gouj

29 w`j de. kate,bainen Mwush/j evk tou/ o;rouj kai. ai` du,o pla,kej evpi. tw/n ceirw/n Mwush/ katabai,nontoj de. auvtou/ evk tou/ o;rouj Mwush/j ouvk h;|dei o[ti dedo,xastai h` o;yij tou/ crw,matoj tou/ prosw,pou auvtou/ evn tw/| lalei/n auvto.n auvtw/|

30 kai. ei=den Aarwn kai. pa,ntej oi` presbu,teroi Israhl to.n Mwush/n kai. h=n dedoxasme,nh h` o;yij tou/ crw,matoj tou/ prosw,pou auvtou/ kai. evfobh,qhsan evggi,sai auvtou/

31 kai. evka,lesen auvtou.j Mwush/j kai. evpestra,fhsan pro.j auvto.n Aarwn kai. pa,ntej oi` a;rcontej th/j sunagwgh/j kai. evla,lhsen auvtoi/j Mwush/j

32 kai. meta. tau/ta prosh/lqon pro.j auvto.n pa,ntej oi` ui`oi. Israhl kai. evnetei,lato auvtoi/j pa,nta o[sa evla,lhsen ku,rioj pro.j auvto.n evn tw/| o;rei Sina

33 kai. evpeidh. kate,pausen lalw/n pro.j auvtou,j evpe,qhken evpi. to. pro,swpon auvtou/ ka,lumma

34 h`ni,ka dV a'n eivseporeu,eto Mwush/j e;nanti kuri,ou lalei/n auvtw/| perih|rei/to to. ka,lumma e[wj tou/ evkporeu,esqai kai. evxelqw.n evla,lei pa/sin toi/j ui`oi/j Israhl o[sa evnetei,lato auvtw/| ku,rioj

35 kai. ei=don oi` ui`oi. Israhl to. pro,swpon Mwush/ o[ti dedo,xastai kai. perie,qhken Mwush/j ka,lumma evpi. to. pro,swpon e`autou/ e[wj a'n eivse,lqh| sullalei/n auvtw/|

35 kai. sunh,qroisen Mwush/j pa/san sunagwgh.n ui`w/n Israhl kai. ei=pen pro.j auvtou,j ou-toi oi` lo,goi ou]j ei=pen ku,rioj poih/sai auvtou,j

2 e]x h`me,raj poih,seij e;rga th/| de. h`me,ra| th/| e`bdo,mh| kata,pausij a[gion sa,bbata avna,pausij kuri,w| pa/j o` poiw/n e;rgon evn auvth/| teleuta,tw

3 ouv kau,sete pu/r evn pa,sh| katoiki,a| u`mw/n th/| h`me,ra| tw/n sabba,twn evgw. ku,rioj

4 kai. ei=pen Mwush/j pro.j pa/san sunagwgh.n ui`w/n Israhl le,gwn tou/to to. r`h/ma o] sune,taxen ku,rioj le,gwn

5 la,bete parV u`mw/n auvtw/n avfai,rema kuri,w| pa/j o` katadeco,menoj th/| kardi,a| oi;sousin ta.j avparca.j kuri,w| crusi,on avrgu,rion calko,n

6 u`a,kinqon porfu,ran ko,kkinon diplou/n dianenhsme,non kai. bu,sson keklwsme,nhn kai. tri,caj aivgei,aj

7 kai. de,rmata kriw/n hvruqrodanwme,na kai. de,rmata u`aki,nqina kai. xu,la a;shpta

8

9 kai. li,qouj sardi,ou kai. li,qouj eivj th.n glufh.n eivj th.n evpwmi,da kai. to.n podh,rh

10 kai. pa/j sofo.j th/| kardi,a| evn u`mi/n evlqw.n evrgaze,sqw pa,nta o[sa sune,taxen ku,rioj

11 th.n skhnh.n kai. ta. pararru,mata kai. ta. kalu,mmata kai. ta. diato,nia kai. tou.j moclou.j kai. tou.j stu,louj

12 kai. th.n kibwto.n tou/ marturi,ou kai. tou.j avnaforei/j auvth/j kai. to. i`lasth,rion auvth/j kai. to. katape,tasma О1Р kai. ta. i`sti,a th/j auvlh/j kai. tou.j stu,louj auvth/j kai. tou.j li,qouj th/j smara,gdou kai. to. qumi,ama kai. to. e;laion tou/ cri,smatoj

13 kai. th.n tra,pezan kai. pa,nta ta. skeu,h auvth/j

14 kai. th.n lucni,an tou/ fwto.j kai. pa,nta ta. skeu,h auvth/j

15

16 kai. to. qusiasth,rion kai. pa,nta ta. skeu,h auvtou/

17

18

19 kai. ta.j stola.j ta.j a`gi,aj Aarwn tou/ i`ere,wj kai. ta.j stola,j evn ai-j leitourgh,sousin evn auvtai/j kai. tou.j citw/naj toi/j ui`oi/j Aarwn th/j i`eratei,aj kai. to. e;laion tou/ cri,smatoj kai. to. qumi,ama th/j sunqe,sewj

20 kai. evxh/lqen pa/sa sunagwgh. ui`w/n Israhl avpo. Mwush/

21 kai. h;negkan e[kastoj w-n e;feren auvtw/n h` kardi,a kai. o[soij e;doxen th/| yuch/| auvtw/n h;negkan avfai,rema kuri,w| eivj pa,nta ta. e;rga th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. eivj pa,nta ta. ka,terga auvth/j kai. eivj pa,saj ta.j stola.j tou/ a`gi,ou

22 kai. h;negkan oi` a;ndrej para. tw/n gunaikw/n pa/j w-| e;doxen th/| dianoi,a| h;negkan sfragi/daj kai. evnw,tia kai. daktuli,ouj kai. evmplo,kia kai. peride,xia pa/n skeu/oj crusou/n kai. pa,ntej o[soi h;negkan avfaire,mata crusi,ou kuri,w|

23 kai. parV w-| eu`re,qh bu,ssoj kai. de,rmata u`aki,nqina kai. de,rmata kriw/n hvruqrodanwme,na h;negkan

24 kai. pa/j o` avfairw/n avfai,rema avrgu,rion kai. calko.n h;negkan ta. avfaire,mata kuri,w| kai. parV oi-j eu`re,qh xu,la a;shpta eivj pa,nta ta. e;rga th/j kataskeuh/j h;negkan

25 kai. pa/sa gunh. sofh. th/| dianoi,a| tai/j cersi.n nh,qein h;negkan nenhsme,na th.n u`a,kinqon kai. th.n porfu,ran kai. to. ko,kkinon kai. th.n bu,sson

26 kai. pa/sai ai` gunai/kej ai-j e;doxen th/| dianoi,a| auvtw/n evn sofi,a| e;nhsan ta.j tri,caj ta.j aivgei,aj

27 kai. oi` a;rcontej h;negkan tou.j li,qouj th/j smara,gdou kai. tou.j li,qouj th/j plhrw,sewj eivj th.n evpwmi,da kai. eivj to. logei/on

28 kai. ta.j sunqe,seij kai. to. e;laion th/j cri,sewj kai. th.n su,nqesin tou/ qumia,matoj

29 kai. pa/j avnh.r kai. gunh, w-n e;feren h` dia,noia auvtw/n eivselqo,ntaj poiei/n pa,nta ta. e;rga o[sa sune,taxen ku,rioj poih/sai auvta. dia. Mwush/ h;negkan oi` ui`oi. Israhl avfai,rema kuri,w|

30 kai. ei=pen Mwush/j toi/j ui`oi/j Israhl ivdou. avnake,klhken o` qeo.j evx ovno,matoj to.n Beselehl to.n tou/ Ouriou to.n Wr evk fulh/j Iouda

31 kai. evne,plhsen auvto.n pneu/ma qei/on sofi,aj kai. sune,sewj kai. evpisth,mhj pa,ntwn

32 avrcitektonei/n kata. pa,nta ta. e;rga th/j avrcitektoni,aj poiei/n to. crusi,on kai. to. avrgu,rion kai. to.n calko.n

33 kai. liqourgh/sai to.n li,qon kai. katerga,zesqai ta. xu,la kai. poiei/n evn panti. e;rgw| sofi,aj

34 kai. probiba,sai ge e;dwken auvtw/| evn th/| dianoi,a| auvtw/| te kai. Eliab tw/| tou/ Acisamak evk fulh/j Dan

35 evne,plhsen auvtou.j sofi,aj kai. sune,sewj dianoi,aj pa,nta sunie,nai poih/sai ta. e;rga tou/ a`gi,ou kai. ta. u`fanta. kai. poikilta. u`fa/nai tw/| kokki,nw| kai. th/| bu,ssw| poiei/n pa/n e;rgon avrcitektoni,aj poikili,aj

36 kai. evpoi,hsen Beselehl kai. Eliab kai. pa/j sofo.j th/| dianoi,a| w-| evdo,qh sofi,a kai. evpisth,mh evn auvtoi/j sunie,nai poiei/n pa,nta ta. e;rga kata. ta. a[gia kaqh,konta kata. pa,nta o[sa sune,taxen ku,rioj

2 kai. evka,lesen Mwush/j Beselehl kai. Eliab kai. pa,ntaj tou.j e;contaj th.n sofi,an w-| e;dwken o` qeo.j evpisth,mhn evn th/| kardi,a| kai. pa,ntaj tou.j e`kousi,wj boulome,nouj prosporeu,esqai pro.j ta. e;rga w[ste suntelei/n auvta,

3 kai. e;labon para. Mwush/ pa,nta ta. avfaire,mata a] h;negkan oi` ui`oi. Israhl eivj pa,nta ta. e;rga tou/ a`gi,ou poiei/n auvta, kai. auvtoi. prosede,conto e;ti ta. prosfero,mena para. tw/n fero,ntwn to. prwi. prwi,

4 kai. paregi,nonto pa,ntej oi` sofoi. oi` poiou/ntej ta. e;rga tou/ a`gi,ou e[kastoj kata. to. auvtou/ e;rgon o] auvtoi. hvrga,zonto

5 kai. ei=pan pro.j Mwush/n o[ti plh/qoj fe,rei o` lao.j para. ta. e;rga o[sa sune,taxen ku,rioj poih/sai

6 kai. prose,taxen Mwush/j kai. evkh,ruxen evn th/| parembolh/| le,gwn avnh.r kai. gunh. mhke,ti evrgaze,sqwsan eivj ta.j avparca.j tou/ a`gi,ou kai. evkwlu,qh o` lao.j e;ti prosfe,rein

7 kai. ta. e;rga h=n auvtoi/j i`kana. eivj th.n kataskeuh.n poih/sai kai. proskate,lipon

8 kai. evpoi,hsen pa/j sofo.j evn toi/j evrgazome,noij ta.j stola.j tw/n a`gi,wn ai[ eivsin Aarwn tw/| i`erei/ kaqa. sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

9 kai. evpoi,hsan th.n evpwmi,da evk crusi,ou kai. u`aki,nqou kai. porfu,raj kai. kokki,nou nenhsme,nou kai. bu,ssou keklwsme,nhj

10 kai. evtmh,qh ta. pe,tala tou/ crusi,ou tri,cej w[ste sunufa/nai su.n th/| u`aki,nqw| kai. th/| porfu,ra| kai. su.n tw/| kokki,nw| tw/| dianenhsme,nw| kai. su.n th/| bu,ssw| th/| keklwsme,nh| e;rgon u`fanto,n

11 evpoi,hsan auvto. evpwmi,daj sunecou,saj evx avmfote,rwn tw/n merw/n

12 e;rgon u`fanto.n eivj a;llhla sumpeplegme,non kaqV e`auto. evx auvtou/ evpoi,hsan kata. th.n auvtou/ poi,hsin evk crusi,ou kai. u`aki,nqou kai. porfu,raj kai. kokki,nou dianenhsme,nou kai. bu,ssou keklwsme,nhj kaqa. sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

13 kai. evpoi,hsan avmfote,rouj tou.j li,qouj th/j smara,gdou sumpeporphme,nouj kai. perisesialwme,nouj crusi,w| geglumme,nouj kai. evkkekolamme,nouj evkko,lamma sfragi/doj evk tw/n ovnoma,twn tw/n ui`w/n Israhl

14 kai. evpe,qhken auvtou.j evpi. tou.j w;mouj th/j evpwmi,doj li,qouj mnhmosu,nou tw/n ui`w/n Israhl kaqa. sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

15 kai. evpoi,hsan logei/on e;rgon u`fanto.n poikili,a| kata. to. e;rgon th/j evpwmi,doj evk crusi,ou kai. u`aki,nqou kai. porfu,raj kai. kokki,nou dianenhsme,nou kai. bu,ssou keklwsme,nhj

16 tetra,gwnon diplou/n evpoi,hsan to. logei/on spiqamh/j to. mh/koj kai. spiqamh/j to. eu=roj diplou/n

17 kai. sunufa,nqh evn auvtw/| u[fasma kata,liqon tetra,sticon sti,coj li,qwn sa,rdion kai. topa,zion kai. sma,ragdoj o` sti,coj o` ei-j

18 kai. o` sti,coj o` deu,teroj a;nqrax kai. sa,pfeiroj kai. i;aspij

19 kai. o` sti,coj o` tri,toj ligu,rion kai. avca,thj kai. avme,qustoj

20 kai. o` sti,coj o` te,tartoj cruso,liqoj kai. bhru,llion kai. ovnu,cion perikekuklwme,na crusi,w| kai. sundedeme,na crusi,w|

21 kai. oi` li,qoi h=san evk tw/n ovnoma,twn tw/n ui`w/n Israhl dw,deka evk tw/n ovnoma,twn auvtw/n evggegramme,na eivj sfragi/daj e[kastoj evk tou/ e`autou/ ovno,matoj eivj ta.j dw,deka fula,j

22 kai. evpoi,hsan evpi. to. logei/on krossou.j sumpeplegme,nouj e;rgon evmploki,ou evk crusi,ou kaqarou/

23 kai. evpoi,hsan du,o avspidi,skaj crusa/j kai. du,o daktuli,ouj crusou/j kai. evpe,qhkan tou.j du,o daktuli,ouj tou.j crusou/j evpV avmfote,raj ta.j avrca.j tou/ logei,ou

24 kai. evpe,qhkan ta. evmplo,kia evk crusi,ou evpi. tou.j daktuli,ouj evpV avmfote,rwn tw/n merw/n tou/ logei,ou

25 kai. eivj ta.j du,o sumbola.j ta. du,o evmplo,kia kai. evpe,qhkan evpi. ta.j du,o avspidi,skaj kai. evpe,qhkan evpi. tou.j w;mouj th/j evpwmi,doj evx evnanti,aj kata. pro,swpon

26 kai. evpoi,hsan du,o daktuli,ouj crusou/j kai. evpe,qhkan evpi. ta. du,o pteru,gia evpV a;krou tou/ logei,ou evpi. to. a;kron tou/ ovpisqi,ou th/j evpwmi,doj e;swqen

27 kai. evpoi,hsan du,o daktuli,ouj crusou/j kai. evpe,qhkan evpV avmfote,rouj tou.j w;mouj th/j evpwmi,doj ka,twqen auvtou/ kata. pro,swpon kata. th.n sumbolh.n a;nwqen th/j sunufh/j th/j evpwmi,doj

28 kai. sune,sfigxen to. logei/on avpo. tw/n daktuli,wn tw/n evpV auvtou/ eivj tou.j daktuli,ouj th/j evpwmi,doj sunecome,nouj evk th/j u`aki,nqou sumpeplegme,nouj eivj to. u[fasma th/j evpwmi,doj i[na mh. cala/tai to. logei/on avpo. th/j evpwmi,doj kaqa. sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

29 kai. evpoi,hsan to.n u`podu,thn u`po. th.n evpwmi,da e;rgon u`fanto.n o[lon u`aki,nqinon

30 to. de. peristo,mion tou/ u`podu,tou evn tw/| me,sw| diufasme,non sumplekto,n w;|an e;con ku,klw| to. peristo,mion avdia,luton

31 kai. evpoi,hsan evpi. tou/ lw,matoj tou/ u`podu,tou ka,twqen w`j evxanqou,shj r`o,aj r`oi,skouj evx u`aki,nqou kai. porfu,raj kai. kokki,nou nenhsme,nou kai. bu,ssou keklwsme,nhj

32 kai. evpoi,hsan kw,dwnaj crusou/j kai. evpe,qhkan tou.j kw,dwnaj evpi. to. lw/ma tou/ u`podu,tou ku,klw| avna. me,son tw/n r`oi,skwn

33 kw,dwn crusou/j kai. r`oi,skoj evpi. tou/ lw,matoj tou/ u`podu,tou ku,klw| eivj to. leitourgei/n kaqa. sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

34 kai. evpoi,hsan citw/naj bussi,nouj e;rgon u`fanto.n Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/

35 kai. ta.j kida,reij evk bu,ssou kai. th.n mi,tran evk bu,ssou kai. ta. periskelh/ evk bu,ssou keklwsme,nhj

36 kai. ta.j zw,naj auvtw/n evk bu,ssou kai. u`aki,nqou kai. porfu,raj kai. kokki,nou nenhsme,nou e;rgon poikiltou/ o]n tro,pon sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

37 kai. evpoi,hsan to. pe,talon to. crusou/n avfo,risma tou/ a`gi,ou crusi,ou kaqarou/ kai. e;grayen evpV auvtou/ gra,mmata evktetupwme,na sfragi/doj a`gi,asma kuri,w|

38 kai. evpe,qhkan evpV auvto. lw/ma u`aki,nqinon w[ste evpikei/sqai evpi. th.n mi,tran a;nwqen o]n tro,pon sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

37 kai. evpoi,hsan th/| skhnh/| de,ka auvlai,aj

2 ovktw. kai. ei;kosi ph,cewn mh/koj th/j auvlai,aj th/j mia/j to. auvto. h=san pa/sai kai. tessa,rwn phcw/n to. eu=roj th/j auvlai,aj th/j mia/j

3 kai. evpoi,hsan to. katape,tasma evx u`aki,nqou kai. porfu,raj kai. kokki,nou nenhsme,nou kai. bu,ssou keklwsme,nhj e;rgon u`fa,ntou ceroubim

4 kai. evpe,qhkan auvto. evpi. te,ssaraj stu,louj avsh,ptouj katakecruswme,nouj evn crusi,w| kai. ai` kefali,dej auvtw/n crusai/ kai. ai` ba,seij auvtw/n te,ssarej avrgurai/

5 kai. evpoi,hsan to. katape,tasma th/j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou evx u`aki,nqou kai. porfu,raj kai. kokki,nou nenhsme,nou kai. bu,ssou keklwsme,nhj e;rgon u`fa,ntou ceroubim

6 kai. tou.j stu,louj auvtou/ pe,nte kai. tou.j kri,kouj kai. ta.j kefali,daj auvtw/n kai. ta.j yali,daj auvtw/n katecru,swsan crusi,w| kai. ai` ba,seij auvtw/n pe,nte calkai/

7 kai. evpoi,hsan th.n auvlh,n ta. pro.j li,ba i`sti,a th/j auvlh/j evk bu,ssou keklwsme,nhj e`kato.n evfV e`kato,n

8 kai. oi` stu/loi auvtw/n ei;kosi kai. ai` ba,seij auvtw/n ei;kosi

9 kai. to. kli,toj to. pro.j borra/n e`kato.n evfV e`kato,n kai. oi` stu/loi auvtw/n ei;kosi kai. ai` ba,seij auvtw/n ei;kosi

10 kai. to. kli,toj to. pro.j qa,lassan auvlai/ai penth,konta ph,cewn stu/loi auvtw/n de,ka kai. ai` ba,seij auvtw/n de,ka

11 kai. to. kli,toj to. pro.j avnatola.j penth,konta ph,cewn

12 i`sti,a pentekai,deka ph,cewn to. kata. nw,tou kai. oi` stu/loi auvtw/n trei/j kai. ai` ba,seij auvtw/n trei/j

13 kai. evpi. tou/ nw,tou tou/ deute,rou e;nqen kai. e;nqen kata. th.n pu,lhn th/j auvlh/j auvlai/ai pentekai,deka ph,cewn kai. oi` stu/loi auvtw/n trei/j kai. ai` ba,seij auvtw/n trei/j

14 pa/sai ai` auvlai/ai th/j auvlh/j evk bu,ssou keklwsme,nhj

15 kai. ai` ba,seij tw/n stu,lwn calkai/ kai. ai` avgku,lai auvtw/n avrgurai/ kai. ai` kefali,dej auvtw/n perihrgurwme,nai avrguri,w| kai. oi` stu/loi perihrgurwme,noi avrguri,w| pa,ntej oi` stu/loi th/j auvlh/j

16 kai. to. katape,tasma th/j pu,lhj th/j auvlh/j e;rgon poikiltou/ evx u`aki,nqou kai. porfu,raj kai. kokki,nou nenhsme,nou kai. bu,ssou keklwsme,nhj ei;kosi ph,cewn to. mh/koj kai. to. u[yoj kai. to. eu=roj pe,nte ph,cewn evxisou,menon toi/j i`sti,oij th/j auvlh/j

17 kai. oi` stu/loi auvtw/n te,ssarej kai. ai` ba,seij auvtw/n te,ssarej calkai/ kai. ai` avgku,lai auvtw/n avrgurai/ kai. ai` kefali,dej auvtw/n perihrgurwme,nai avrguri,w|

18 kai. auvtoi. perihrgurwme,noi avrguri,w| kai. pa,ntej oi` pa,ssaloi th/j auvlh/j ku,klw| calkoi/

19 kai. au[th h` su,ntaxij th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kaqa. suneta,gh Mwush/| th.n leitourgi,an ei=nai tw/n Leuitw/n dia. Iqamar tou/ ui`ou/ Aarwn tou/ i`ere,wj

20 kai. Beselehl o` tou/ Ouriou evk fulh/j Iouda evpoi,hsen kaqa. sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

21 kai. Eliab o` tou/ Acisamak evk th/j fulh/j o]j hvrcitekto,nhsen ta. u`fanta. kai. ta. r`afideuta. kai. poikiltika. u`fa/nai tw/| kokki,nw| kai. th/| bu,ssw|

38 kai. evpoi,hsen Beselehl th.n kibwto.n

2 kai. katecru,swsen auvth.n crusi,w| kaqarw/| e;swqen kai. e;xwqen

3 kai. evcw,neusen auvth/| te,ssaraj daktuli,ouj crusou/j du,o evpi. to. kli,toj to. e]n kai. du,o evpi. to. kli,toj to. deu,teron

4 euvrei/j toi/j diwsth/rsin w[ste ai;rein auvth.n evn auvtoi/j

5 kai. evpoi,hsen to. i`lasth,rion evpa,nwqen th/j kibwtou/ evk crusi,ou

6 kai. tou.j du,o ceroubim crusou/j

7 ceroub e[na evpi. to. a;kron tou/ i`lasthri,ou to. e]n kai. ceroub e[na evpi. to. a;kron to. deu,teron tou/ i`lasthri,ou

8 skia,zonta tai/j pte,ruxin auvtw/n evpi. to. i`lasth,rion

9 kai. evpoi,hsen th.n tra,pezan th.n prokeime,nhn evk crusi,ou kaqarou/

10 kai. evcw,neusen auvth/| te,ssaraj daktuli,ouj du,o evpi. tou/ kli,touj tou/ e`no.j kai. du,o evpi. tou/ kli,touj tou/ deute,rou euvrei/j w[ste ai;rein toi/j diwsth/rsin evn auvtoi/j

11 kai. tou.j diwsth/raj th/j kibwtou/ kai. th/j trape,zhj evpoi,hsen kai. katecru,swsen auvtou.j crusi,w|

12 kai. evpoi,hsen ta. skeu,h th/j trape,zhj ta, te trubli,a kai. ta.j qui,skaj kai. tou.j kua,qouj kai. ta. spondei/a evn oi-j spei,sei evn auvtoi/j crusa/

13 kai. evpoi,hsen th.n lucni,an h] fwti,zei crush/n sterea.n to.n kaulo,n

14 kai. tou.j kalami,skouj evx avmfote,rwn tw/n merw/n auvth/j

15 evk tw/n kalami,skwn auvth/j oi` blastoi. evxe,contej trei/j evk tou,tou kai. trei/j evk tou,tou evxisou,menoi avllh,loij

16 kai. ta. lampa,dia auvtw/n a[ evstin evpi. tw/n a;krwn karuwta. evx auvtw/n kai. ta. evnqe,mia evx auvtw/n i[na w=sin evpV auvtw/n oi` lu,cnoi kai. to. evnqe,mion to. e[bdomon avpV a;krou tou/ lampadi,ou evpi. th/j korufh/j a;nwqen stereo.n o[lon crusou/n

17 kai. e`pta. lu,cnouj evpV auvth/j crusou/j kai. ta.j labi,daj auvth/j crusa/j kai. ta.j evparustri,daj auvtw/n crusa/j

18 ou-toj perihrgu,rwsen tou.j stu,louj kai. evcw,neusen tw/| stu,lw| daktuli,ouj crusou/j kai. evcru,swsen tou.j moclou.j crusi,w| kai. katecru,swsen tou.j stu,louj tou/ katapeta,smatoj crusi,w| kai. evpoi,hsen ta.j avgku,laj crusa/j

19 ou-toj evpoi,hsen kai. tou.j kri,kouj th/j skhnh/j crusou/j kai. tou.j kri,kouj th/j auvlh/j kai. kri,kouj eivj to. evktei,nein to. kataka,lumma a;nwqen calkou/j

20 ou-toj evcw,neusen ta.j kefali,daj ta.j avrgura/j th/j skhnh/j kai. ta.j kefali,daj ta.j calka/j th/j qu,raj th/j skhnh/j kai. th.n pu,lhn th/j auvlh/j kai. avgku,laj evpoi,hsen toi/j stu,loij avrgura/j evpi. tw/n stu,lwn ou-toj perihrgu,rwsen auvta,j

21 ou-toj evpoi,hsen kai. tou.j passa,louj th/j skhnh/j kai. tou.j passa,louj th/j auvlh/j calkou/j

22 ou-toj evpoi,hsen to. qusiasth,rion to. calkou/n evk tw/n purei,wn tw/n calkw/n a] h=san toi/j avndra,sin toi/j katastasia,sasi meta. th/j Kore sunagwgh/j

23 ou-toj evpoi,hsen pa,nta ta. skeu,h tou/ qusiasthri,ou kai. to. purei/on auvtou/ kai. th.n ba,sin kai. ta.j fia,laj kai. ta.j krea,graj calka/j

24 ou-toj evpoi,hsen tw/| qusiasthri,w| para,qema e;rgon diktuwto,n ka,twqen tou/ purei,ou u`po. auvto. e[wj tou/ h`mi,souj auvtou/ kai. evpe,qhken auvtw/| te,ssaraj daktuli,ouj evk tw/n tessa,rwn merw/n tou/ paraqe,matoj tou/ qusiasthri,ou calkou/j toi/j mocloi/j euvrei/j w[ste ai;rein to. qusiasth,rion evn auvtoi/j

25 ou-toj evpoi,hsen to. e;laion th/j cri,sewj to. a[gion kai. th.n su,nqesin tou/ qumia,matoj kaqaro.n e;rgon mureyou/

26 ou-toj evpoi,hsen to.n louth/ra calkou/n kai. th.n ba,sin auvtou/ calkh/n evk tw/n kato,ptrwn tw/n nhsteusasw/n ai] evnh,steusan para. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou evn h-| h`me,ra| e;phxen auvth,n

27 kai. evpoi,hsen to.n louth/ra i[na ni,ptwntai evx auvtou/ Mwush/j kai. Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ ta.j cei/raj auvtw/n kai. tou.j po,daj eivsporeuome,nwn auvtw/n eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou h' o[tan prosporeu,wntai pro.j to. qusiasth,rion leitourgei/n evni,ptonto evx auvtou/ kaqa,per sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

39 pa/n to. crusi,on o] kateirga,sqh eivj ta. e;rga kata. pa/san th.n evrgasi,an tw/n a`gi,wn evge,neto crusi,ou tou/ th/j avparch/j evnne,a kai. ei;kosi ta,lanta kai. e`ptako,sioi ei;kosi si,kloi kata. to.n si,klon to.n a[gion

2 kai. avrguri,ou avfai,rema para. tw/n evpeskemme,nwn avndrw/n th/j sunagwgh/j e`kato.n ta,lanta kai. ci,lioi e`ptako,sioi e`bdomh,konta pe,nte si,kloi

3 dracmh. mi,a th/| kefalh/| to. h[misu tou/ si,klou kata. to.n si,klon to.n a[gion pa/j o` paraporeuo,menoj th.n evpi,skeyin avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw eivj ta.j e`xh,konta muria,daj kai. trisci,lioi pentako,sioi kai. penth,konta

4 kai. evgenh,qh ta. e`kato.n ta,lanta tou/ avrguri,ou eivj th.n cw,neusin tw/n e`kato.n kefali,dwn th/j skhnh/j kai. eivj ta.j kefali,daj tou/ katapeta,smatoj e`kato.n kefali,dej eivj ta. e`kato.n ta,lanta ta,lanton th/| kefali,di

5 kai. tou.j cili,ouj e`ptakosi,ouj e`bdomh,konta pe,nte si,klouj evpoi,hsan eivj ta.j avgku,laj toi/j stu,loij kai. katecru,swsen ta.j kefali,daj auvtw/n kai. kateko,smhsen auvtou,j

6 kai. o` calko.j tou/ avfaire,matoj e`bdomh,konta ta,lanta kai. ci,lioi pentako,sioi si,kloi

7 kai. evpoi,hsen evx auvtou/ ta.j ba,seij th/j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

8 kai. ta.j ba,seij th/j auvlh/j ku,klw| kai. ta.j ba,seij th/j pu,lhj th/j auvlh/j kai. tou.j passa,louj th/j skhnh/j kai. tou.j passa,louj th/j auvlh/j ku,klw|

9 kai. to. para,qema to. calkou/n tou/ qusiasthri,ou kai. pa,nta ta. skeu,h tou/ qusiasthri,ou kai. pa,nta ta. evrgalei/a th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

10 kai. evpoi,hsan oi` ui`oi. Israhl kaqa. sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/| ou[twj evpoi,hsan

11 to. de. loipo.n crusi,on tou/ avfaire,matoj evpoi,hsan skeu,h eivj to. leitourgei/n evn auvtoi/j e;nanti kuri,ou

12 kai. th.n kataleifqei/san u`a,kinqon kai. porfu,ran kai. to. ko,kkinon evpoi,hsan stola.j leitourgika.j Aarwn w[ste leitourgei/n evn auvtai/j evn tw/| a`gi,w|

13 kai. h;negkan ta.j stola.j pro.j Mwush/n kai. th.n skhnh.n kai. ta. skeu,h auvth/j kai. ta.j ba,seij kai. tou.j moclou.j auvth/j kai. tou.j stu,louj

14 kai. th.n kibwto.n th/j diaqh,khj kai. tou.j diwsth/raj auvth/j

15 kai. to. qusiasth,rion kai. pa,nta ta. skeu,h auvtou/ kai. to. e;laion th/j cri,sewj kai. to. qumi,ama th/j sunqe,sewj

16 kai. th.n lucni,an th.n kaqara.n kai. tou.j lu,cnouj auvth/j lu,cnouj th/j kau,sewj kai. to. e;laion tou/ fwto.j

17 kai. th.n tra,pezan th/j proqe,sewj kai. pa,nta ta. auvth/j skeu,h kai. tou.j a;rtouj tou.j prokeime,nouj

18 kai. ta.j stola.j tou/ a`gi,ou ai[ eivsin Aarwn kai. ta.j stola.j tw/n ui`w/n auvtou/ eivj th.n i`eratei,an

19 kai. ta. i`sti,a th/j auvlh/j kai. tou.j stu,louj kai. to. katape,tasma th/j qu,raj th/j skhnh/j kai. th/j pu,lhj th/j auvlh/j kai. pa,nta ta. skeu,h th/j skhnh/j kai. pa,nta ta. evrgalei/a auvth/j

20 kai. ta.j difqe,raj de,rmata kriw/n hvruqrodanwme,na kai. ta. kalu,mmata de,rmata u`aki,nqina kai. tw/n loipw/n ta. evpikalu,mmata

21 kai. tou.j passa,louj kai. pa,nta ta. evrgalei/a ta. eivj ta. e;rga th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

22 o[sa sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/| ou[twj evpoi,hsan oi` ui`oi. Israhl pa/san th.n avposkeuh,n

23 kai. ei=den Mwush/j pa,nta ta. e;rga kai. h=san pepoihko,tej auvta. o]n tro,pon sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/| ou[twj evpoi,hsan auvta, kai. euvlo,ghsen auvtou.j Mwush/j

40 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 evn h`me,ra| mia/| tou/ mhno.j tou/ prw,tou noumhni,a| sth,seij th.n skhnh.n tou/ marturi,ou

3 kai. qh,seij th.n kibwto.n tou/ marturi,ou kai. skepa,seij th.n kibwto.n tw/| katapeta,smati

4 kai. eivsoi,seij th.n tra,pezan kai. proqh,seij th.n pro,qesin auvth/j kai. eivsoi,seij th.n lucni,an kai. evpiqh,seij tou.j lu,cnouj auvth/j

5 kai. qh,seij to. qusiasth,rion to. crusou/n eivj to. qumia/n evnanti,on th/j kibwtou/ kai. evpiqh,seij ka,lumma katapeta,smatoj evpi. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

6 kai. to. qusiasth,rion tw/n karpwma,twn qh,seij para. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

7

8 kai. periqh,seij th.n skhnh.n kai. pa,nta ta. auvth/j a`gia,seij ku,klw|

9 kai. lh,myh| to. e;laion tou/ cri,smatoj kai. cri,seij th.n skhnh.n kai. pa,nta ta. evn auvth/| kai. a`gia,seij auvth.n kai. pa,nta ta. skeu,h auvth/j kai. e;stai a`gi,a

10 kai. cri,seij to. qusiasth,rion tw/n karpwma,twn kai. pa,nta auvtou/ ta. skeu,h kai. a`gia,seij to. qusiasth,rion kai. e;stai to. qusiasth,rion a[gion tw/n a`gi,wn

11

12 kai. prosa,xeij Aarwn kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ evpi. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. lou,seij auvtou.j u[dati

13 kai. evndu,seij Aarwn ta.j stola.j ta.j a`gi,aj kai. cri,seij auvto.n kai. a`gia,seij auvto,n kai. i`erateu,sei moi

14 kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ prosa,xeij kai. evndu,seij auvtou.j citw/naj

15 kai. avlei,yeij auvtou,j o]n tro,pon h;leiyaj to.n pate,ra auvtw/n kai. i`erateu,sousi,n moi kai. e;stai w[ste ei=nai auvtoi/j cri/sma i`eratei,aj eivj to.n aivw/na eivj ta.j genea.j auvtw/n

16 kai. evpoi,hsen Mwush/j pa,nta o[sa evnetei,lato auvtw/| ku,rioj ou[twj evpoi,hsen

17 kai. evge,neto evn tw/| mhni. tw/| prw,tw| tw/| deute,rw| e;tei evkporeuome,nwn auvtw/n evx Aivgu,ptou noumhni,a| evsta,qh h` skhnh,

18 kai. e;sthsen Mwush/j th.n skhnh.n kai. evpe,qhken ta.j kefali,daj kai. diene,balen tou.j moclou.j kai. e;sthsen tou.j stu,louj

19 kai. evxe,teinen ta.j auvlai,aj evpi. th.n skhnh.n kai. evpe,qhken to. kataka,lumma th/j skhnh/j evpV auvth/j a;nwqen kaqa. sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

20 kai. labw.n ta. martu,ria evne,balen eivj th.n kibwto.n kai. u`pe,qhken tou.j diwsth/raj u`po. th.n kibwto.n

21 kai. eivsh,negken th.n kibwto.n eivj th.n skhnh.n kai. evpe,qhken to. kataka,lumma tou/ katapeta,smatoj kai. evske,pasen th.n kibwto.n tou/ marturi,ou o]n tro,pon sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

22 kai. e;qhken th.n tra,pezan eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou evpi. to. kli,toj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou to. pro.j borra/n e;xwqen tou/ katapeta,smatoj th/j skhnh/j

23 kai. proe,qhken evpV auvth/j a;rtouj th/j proqe,sewj e;nanti kuri,ou o]n tro,pon sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

24 kai. e;qhken th.n lucni,an eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou eivj to. kli,toj th/j skhnh/j to. pro.j no,ton

25 kai. evpe,qhken tou.j lu,cnouj auvth/j e;nanti kuri,ou o]n tro,pon sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

26 kai. e;qhken to. qusiasth,rion to. crusou/n evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou avpe,nanti tou/ katapeta,smatoj

27 kai. evqumi,asen evpV auvtou/ to. qumi,ama th/j sunqe,sewj kaqa,per sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

28

29 kai. to. qusiasth,rion tw/n karpwma,twn e;qhken para. ta.j qu,raj th/j skhnh/j

30

31

32

33 kai. e;sthsen th.n auvlh.n ku,klw| th/j skhnh/j kai. tou/ qusiasthri,ou kai. sunete,lesen Mwush/j pa,nta ta. e;rga

34 kai. evka,luyen h` nefe,lh th.n skhnh.n tou/ marturi,ou kai. do,xhj kuri,ou evplh,sqh h` skhnh,

35 kai. ouvk hvduna,sqh Mwush/j eivselqei/n eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou o[ti evpeski,azen evpV auvth.n h` nefe,lh kai. do,xhj kuri,ou evplh,sqh h` skhnh,

36 h`ni,ka dV a'n avne,bh h` nefe,lh avpo. th/j skhnh/j avnezeu,gnusan oi` ui`oi. Israhl su.n th/| avparti,a| auvtw/n

37 eiv de. mh. avne,bh h` nefe,lh ouvk avnezeu,gnusan e[wj th/j h`me,raj h-j avne,bh h` nefe,lh

38 nefe,lh ga.r h=n evpi. th/j skhnh/j h`me,raj kai. pu/r h=n evpV auvth/j nukto.j evnanti,on panto.j Israhl evn pa,saij tai/j avnazugai/j auvtw/n

 

LEUITIKON

1 kai. avneka,lesen Mwush/n kai. evla,lhsen ku,rioj auvtw/| evk th/j skhnh/j tou/ marturi,ou le,gwn

2 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl kai. evrei/j pro.j auvtou,j a;nqrwpoj evx u`mw/n eva.n prosaga,gh| dw/ra tw/| kuri,w| avpo. tw/n kthnw/n avpo. tw/n bow/n kai. avpo. tw/n proba,twn prosoi,sete ta. dw/ra u`mw/n

3 eva.n o`lokau,twma to. dw/ron auvtou/ evk tw/n bow/n a;rsen a;mwmon prosa,xei pro.j th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou prosoi,sei auvto. dekto.n evnanti,on kuri,ou

4 kai. evpiqh,sei th.n cei/ra evpi. th.n kefalh.n tou/ karpw,matoj dekto.n auvtw/| evxila,sasqai peri. auvtou/

5 kai. sfa,xousi to.n mo,scon e;nanti kuri,ou kai. prosoi,sousin oi` ui`oi. Aarwn oi` i`erei/j to. ai-ma kai. prosceou/sin to. ai-ma evpi. to. qusiasth,rion ku,klw| to. evpi. tw/n qurw/n th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

6 kai. evkdei,rantej to. o`lokau,twma meliou/sin auvto. kata. me,lh

7 kai. evpiqh,sousin oi` ui`oi. Aarwn oi` i`erei/j pu/r evpi. to. qusiasth,rion kai. evpistoiba,sousin xu,la evpi. to. pu/r

8 kai. evpistoiba,sousin oi` ui`oi. Aarwn oi` i`erei/j ta. dicotomh,mata kai. th.n kefalh.n kai. to. ste,ar evpi. ta. xu,la ta. evpi. tou/ puro.j ta. o;nta evpi. tou/ qusiasthri,ou

9 ta. de. evgkoi,lia kai. tou.j po,daj plunou/sin u[dati kai. evpiqh,sousin oi` i`erei/j ta. pa,nta evpi. to. qusiasth,rion ka,rpwma, evstin qusi,a ovsmh. euvwdi,aj tw/| kuri,w|

10 eva.n de. avpo. tw/n proba,twn to. dw/ron auvtou/ tw/| kuri,w| avpo, te tw/n avrnw/n kai. tw/n evri,fwn eivj o`lokau,twma a;rsen a;mwmon prosa,xei auvto. kai. evpiqh,sei th.n cei/ra evpi. th.n kefalh.n auvtou/

11 kai. sfa,xousin auvto. evk plagi,wn tou/ qusiasthri,ou pro.j borra/n e;nanti kuri,ou kai. prosceou/sin oi` ui`oi. Aarwn oi` i`erei/j to. ai-ma auvtou/ evpi. to. qusiasth,rion ku,klw|

12 kai. dielou/sin auvto. kata. me,lh kai. th.n kefalh.n kai. to. ste,ar kai. evpistoiba,sousin auvta. oi` i`erei/j evpi. ta. xu,la ta. evpi. tou/ puro.j ta. evpi. tou/ qusiasthri,ou

13 kai. ta. evgkoi,lia kai. tou.j po,daj plunou/sin u[dati kai. prosoi,sei o` i`ereu.j ta. pa,nta kai. evpiqh,sei evpi. to. qusiasth,rion ka,rpwma, evstin qusi,a ovsmh. euvwdi,aj tw/| kuri,w|

14 eva.n de. avpo. tw/n peteinw/n ka,rpwma prosfe,rh|j dw/ron tw/| kuri,w| kai. prosoi,sei avpo. tw/n trugo,nwn h' avpo. tw/n peristerw/n to. dw/ron auvtou/

15 kai. prosoi,sei auvto. o` i`ereu.j pro.j to. qusiasth,rion kai. avpokni,sei th.n kefalh,n kai. evpiqh,sei o` i`ereu.j evpi. to. qusiasth,rion kai. straggiei/ to. ai-ma pro.j th.n ba,sin tou/ qusiasthri,ou

16 kai. avfelei/ to.n pro,lobon su.n toi/j pteroi/j kai. evkbalei/ auvto. para. to. qusiasth,rion kata. avnatola.j eivj to.n to,pon th/j spodou/

17 kai. evkkla,sei auvto. evk tw/n pteru,gwn kai. ouv dielei/ kai. evpiqh,sei auvto. o` i`ereu.j evpi. to. qusiasth,rion evpi. ta. xu,la ta. evpi. tou/ puro,j ka,rpwma, evstin qusi,a ovsmh. euvwdi,aj tw/| kuri,w|

2 eva.n de. yuch. prosfe,rh| dw/ron qusi,an tw/| kuri,w| semi,dalij e;stai to. dw/ron auvtou/ kai. evpiceei/ evpV auvto. e;laion kai. evpiqh,sei evpV auvto. li,banon qusi,a evsti,n

2 kai. oi;sei pro.j tou.j ui`ou.j Aarwn tou.j i`erei/j kai. draxa,menoj avpV auvth/j plh,rh th.n dra,ka avpo. th/j semida,lewj su.n tw/| evlai,w| kai. pa,nta to.n li,banon auvth/j kai. evpiqh,sei o` i`ereu.j to. mnhmo,sunon auvth/j evpi. to. qusiasth,rion qusi,a ovsmh. euvwdi,aj tw/| kuri,w|

3 kai. to. loipo.n avpo. th/j qusi,aj Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ a[gion tw/n a`gi,wn avpo. tw/n qusiw/n kuri,ou

4 eva.n de. prosfe,rh| dw/ron qusi,an pepemme,nhn evn kliba,nw| dw/ron kuri,w| evk semida,lewj a;rtouj avzu,mouj pefurame,nouj evn evlai,w| kai. la,gana a;zuma diakecrisme,na evn evlai,w|

5 eva.n de. qusi,a avpo. thga,nou to. dw/ro,n sou semi,dalij pefurame,nh evn evlai,w| a;zuma e;stai

6 kai. diaqru,yeij auvta. kla,smata kai. evpiceei/j evpV auvta. e;laion qusi,a evsti.n kuri,w|

7 eva.n de. qusi,a avpo. evsca,raj to. dw/ro,n sou semi,dalij evn evlai,w| poihqh,setai

8 kai. prosoi,sei th.n qusi,an h]n a'n poih/| evk tou,twn tw/| kuri,w| kai. prosoi,sei pro.j to.n i`ere,a kai. proseggi,saj pro.j to. qusiasth,rion

9 avfelei/ o` i`ereu.j avpo. th/j qusi,aj to. mnhmo,sunon auvth/j kai. evpiqh,sei o` i`ereu.j evpi. to. qusiasth,rion ka,rpwma ovsmh. euvwdi,aj kuri,w|

10 to. de. kataleifqe.n avpo. th/j qusi,aj Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ a[gia tw/n a`gi,wn avpo. tw/n karpwma,twn kuri,ou

11 pa/san qusi,an h]n a'n prosfe,rhte kuri,w| ouv poih,sete zumwto,n pa/san ga.r zu,mhn kai. pa/n me,li ouv prosoi,sete avpV auvtou/ karpw/sai kuri,w|

12 dw/ron avparch/j prosoi,sete auvta. kuri,w| evpi. de. to. qusiasth,rion ouvk avnabibasqh,setai eivj ovsmh.n euvwdi,aj kuri,w|

13 kai. pa/n dw/ron qusi,aj u`mw/n a`li. a`lisqh,setai ouv diapau,sete a[la diaqh,khj kuri,ou avpo. qusiasma,twn u`mw/n evpi. panto.j dw,rou u`mw/n prosoi,sete kuri,w| tw/| qew/| u`mw/n a[laj

14 eva.n de. prosfe,rh|j qusi,an prwtogenhma,twn tw/| kuri,w| ne,a pefrugme,na ci,dra evrikta. tw/| kuri,w| kai. prosoi,seij th.n qusi,an tw/n prwtogenhma,twn

15 kai. evpiceei/j evpV auvth.n e;laion kai. evpiqh,seij evpV auvth.n li,banon qusi,a evsti,n

16 kai. avnoi,sei o` i`ereu.j to. mnhmo,sunon auvth/j avpo. tw/n ci,drwn su.n tw/| evlai,w| kai. pa,nta to.n li,banon auvth/j ka,rpwma, evstin kuri,w|

3 eva.n de. qusi,a swthri,ou to. dw/ron auvtou/ tw/| kuri,w| eva.n me.n evk tw/n bow/n auvtou/ prosaga,gh| eva,n te a;rsen eva,n te qh/lu a;mwmon prosa,xei auvto. evnanti,on kuri,ou

2 kai. evpiqh,sei ta.j cei/raj evpi. th.n kefalh.n tou/ dw,rou kai. sfa,xei auvto. para. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. prosceou/sin oi` ui`oi. Aarwn oi` i`erei/j to. ai-ma evpi. to. qusiasth,rion tw/n o`lokautwma,twn ku,klw|

3 kai. prosa,xousin avpo. th/j qusi,aj tou/ swthri,ou ka,rpwma kuri,w| to. ste,ar to. katakalu,pton th.n koili,an kai. pa/n to. ste,ar to. evpi. th/j koili,aj

4 kai. tou.j du,o nefrou.j kai. to. ste,ar to. evpV auvtw/n to. evpi. tw/n mhri,wn kai. to.n lobo.n to.n evpi. tou/ h[patoj su.n toi/j nefroi/j perielei/

5 kai. avnoi,sousin auvta. oi` ui`oi. Aarwn oi` i`erei/j evpi. to. qusiasth,rion evpi. ta. o`lokautw,mata evpi. ta. xu,la ta. evpi. tou/ puro.j evpi. tou/ qusiasthri,ou ka,rpwma ovsmh. euvwdi,aj kuri,w|

6 eva.n de. avpo. tw/n proba,twn to. dw/ron auvtou/ qusi,an swthri,ou tw/| kuri,w| a;rsen h' qh/lu a;mwmon prosoi,sei auvto,

7 eva.n a;rna prosaga,gh| to. dw/ron auvtou/ prosa,xei auvto. e;nanti kuri,ou

8 kai. evpiqh,sei ta.j cei/raj evpi. th.n kefalh.n tou/ dw,rou auvtou/ kai. sfa,xei auvto. para. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. prosceou/sin oi` ui`oi. Aarwn oi` i`erei/j to. ai-ma evpi. to. qusiasth,rion ku,klw|

9 kai. prosoi,sei avpo. th/j qusi,aj tou/ swthri,ou ka,rpwma tw/| qew/| to. ste,ar kai. th.n ovsfu.n a;mwmon su.n tai/j yo,aij perielei/ auvto, kai. to. ste,ar th/j koili,aj

10 kai. avmfote,rouj tou.j nefrou.j kai. to. ste,ar to. evpV auvtw/n to. evpi. tw/n mhri,wn kai. to.n lobo.n to.n evpi. tou/ h[patoj su.n toi/j nefroi/j perielw,n

11 avnoi,sei o` i`ereu.j evpi. to. qusiasth,rion ovsmh. euvwdi,aj ka,rpwma kuri,w|

12 eva.n de. avpo. tw/n aivgw/n to. dw/ron auvtou/ kai. prosa,xei e;nanti kuri,ou

13 kai. evpiqh,sei ta.j cei/raj evpi. th.n kefalh.n auvtou/ kai. sfa,xousin auvto. e;nanti kuri,ou para. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. prosceou/sin oi` ui`oi. Aarwn oi` i`erei/j to. ai-ma evpi. to. qusiasth,rion ku,klw|

14 kai. avnoi,sei evpV auvtou/ ka,rpwma kuri,w| to. ste,ar to. katakalu,pton th.n koili,an kai. pa/n to. ste,ar to. evpi. th/j koili,aj

15 kai. avmfote,rouj tou.j nefrou.j kai. pa/n to. ste,ar to. evpV auvtw/n to. evpi. tw/n mhri,wn kai. to.n lobo.n tou/ h[patoj su.n toi/j nefroi/j perielei/

16 kai. avnoi,sei o` i`ereu.j evpi. to. qusiasth,rion ka,rpwma ovsmh. euvwdi,aj tw/| kuri,w| pa/n to. ste,ar tw/| kuri,w|

17 no,mimon eivj to.n aivw/na eivj ta.j genea.j u`mw/n evn pa,sh| katoiki,a| u`mw/n pa/n ste,ar kai. pa/n ai-ma ouvk e;desqe

4 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 la,lhson pro.j tou.j ui`ou.j Israhl le,gwn yuch. eva.n a`ma,rth| e;nanti kuri,ou avkousi,wj avpo. tw/n prostagma,twn kuri,ou w-n ouv dei/ poiei/n kai. poih,sh| e[n ti avpV auvtw/n

3 eva.n me.n o` avrciereu.j o` kecrisme,noj a`ma,rth| tou/ to.n lao.n a`martei/n kai. prosa,xei peri. th/j a`marti,aj auvtou/ h-j h[marten mo,scon evk bow/n a;mwmon tw/| kuri,w| peri. th/j a`marti,aj auvtou/

4 kai. prosa,xei to.n mo,scon para. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou e;nanti kuri,ou kai. evpiqh,sei th.n cei/ra auvtou/ evpi. th.n kefalh.n tou/ mo,scou e;nanti kuri,ou kai. sfa,xei to.n mo,scon evnw,pion kuri,ou

5 kai. labw.n o` i`ereu.j o` cristo.j o` teteleiwme,noj ta.j cei/raj avpo. tou/ ai[matoj tou/ mo,scou kai. eivsoi,sei auvto. evpi. th.n skhnh.n tou/ marturi,ou

6 kai. ba,yei o` i`ereu.j to.n da,ktulon eivj to. ai-ma kai. prosranei/ avpo. tou/ ai[matoj e`pta,kij e;nanti kuri,ou kata. to. katape,tasma to. a[gion

7 kai. evpiqh,sei o` i`ereu.j avpo. tou/ ai[matoj tou/ mo,scou evpi. ta. ke,rata tou/ qusiasthri,ou tou/ qumia,matoj th/j sunqe,sewj tou/ evnanti,on kuri,ou o[ evstin evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou kai. pa/n to. ai-ma tou/ mo,scou evkceei/ para. th.n ba,sin tou/ qusiasthri,ou tw/n o`lokautwma,twn o[ evstin para. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

8 kai. pa/n to. ste,ar tou/ mo,scou tou/ th/j a`marti,aj perielei/ avpV auvtou/ to. ste,ar to. katakalu,pton ta. evndo,sqia kai. pa/n to. ste,ar to. evpi. tw/n evndosqi,wn

9 kai. tou.j du,o nefrou.j kai. to. ste,ar to. evpV auvtw/n o[ evstin evpi. tw/n mhri,wn kai. to.n lobo.n to.n evpi. tou/ h[patoj su.n toi/j nefroi/j perielei/ auvto,

10 o]n tro,pon avfairei/tai avpo. tou/ mo,scou tou/ th/j qusi,aj tou/ swthri,ou kai. avnoi,sei o` i`ereu.j evpi. to. qusiasth,rion th/j karpw,sewj

11 kai. to. de,rma tou/ mo,scou kai. pa/san auvtou/ th.n sa,rka su.n th/| kefalh/| kai. toi/j avkrwthri,oij kai. th/| koili,a| kai. th/| ko,prw|

12 kai. evxoi,sousin o[lon to.n mo,scon e;xw th/j parembolh/j eivj to,pon kaqaro,n ou- evkceou/sin th.n spodia,n kai. katakau,sousin auvto.n evpi. xu,lwn evn puri, evpi. th/j evkcu,sewj th/j spodia/j kauqh,setai

13 eva.n de. pa/sa sunagwgh. Israhl avgnoh,sh| avkousi,wj kai. la,qh| r`h/ma evx ovfqalmw/n th/j sunagwgh/j kai. poih,swsin mi,an avpo. pasw/n tw/n evntolw/n kuri,ou h] ouv poihqh,setai kai. plhmmelh,swsin

14 kai. gnwsqh/| auvtoi/j h` a`marti,a h]n h[marton evn auvth/| kai. prosa,xei h` sunagwgh. mo,scon evk bow/n a;mwmon peri. th/j a`marti,aj kai. prosa,xei auvto.n para. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

15 kai. evpiqh,sousin oi` presbu,teroi th/j sunagwgh/j ta.j cei/raj auvtw/n evpi. th.n kefalh.n tou/ mo,scou e;nanti kuri,ou kai. sfa,xousin to.n mo,scon e;nanti kuri,ou

16 kai. eivsoi,sei o` i`ereu.j o` cristo.j avpo. tou/ ai[matoj tou/ mo,scou eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou

17 kai. ba,yei o` i`ereu.j to.n da,ktulon avpo. tou/ ai[matoj tou/ mo,scou kai. r`anei/ e`pta,kij e;nanti kuri,ou katenw,pion tou/ katapeta,smatoj tou/ a`gi,ou

18 kai. avpo. tou/ ai[matoj evpiqh,sei o` i`ereu.j evpi. ta. ke,rata tou/ qusiasthri,ou tw/n qumiama,twn th/j sunqe,sewj o[ evstin evnw,pion kuri,ou o[ evstin evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou kai. to. pa/n ai-ma evkceei/ pro.j th.n ba,sin tou/ qusiasthri,ou tw/n karpw,sewn tw/n pro.j th/| qu,ra| th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

19 kai. to. pa/n ste,ar perielei/ avpV auvtou/ kai. avnoi,sei evpi. to. qusiasth,rion

20 kai. poih,sei to.n mo,scon o]n tro,pon evpoi,hsen to.n mo,scon to.n th/j a`marti,aj ou[twj poihqh,setai kai. evxila,setai peri. auvtw/n o` i`ereu,j kai. avfeqh,setai auvtoi/j h` a`marti,a

21 kai. evxoi,sousin to.n mo,scon o[lon e;xw th/j parembolh/j kai. katakau,sousin to.n mo,scon o]n tro,pon kate,kausan to.n mo,scon to.n pro,teron a`marti,a sunagwgh/j evstin

22 eva.n de. o` a;rcwn a`ma,rth| kai. poih,sh| mi,an avpo. pasw/n tw/n evntolw/n kuri,ou tou/ qeou/ auvtw/n h] ouv poihqh,setai avkousi,wj kai. a`ma,rth| kai. plhmmelh,sh|

23 kai. gnwsqh/| auvtw/| h` a`marti,a h]n h[marten evn auvth/| kai. prosoi,sei to. dw/ron auvtou/ ci,maron evx aivgw/n a;rsen a;mwmon

24 kai. evpiqh,sei th.n cei/ra evpi. th.n kefalh.n tou/ cima,rou kai. sfa,xousin auvto.n evn to,pw| ou- sfa,zousin ta. o`lokautw,mata evnw,pion kuri,ou a`marti,a evsti,n

25 kai. evpiqh,sei o` i`ereu.j avpo. tou/ ai[matoj tou/ th/j a`marti,aj tw/| daktu,lw| evpi. ta. ke,rata tou/ qusiasthri,ou tw/n o`lokautwma,twn kai. to. pa/n ai-ma auvtou/ evkceei/ para. th.n ba,sin tou/ qusiasthri,ou tw/n o`lokautwma,twn

26 kai. to. pa/n ste,ar auvtou/ avnoi,sei evpi. to. qusiasth,rion w[sper to. ste,ar qusi,aj swthri,ou kai. evxila,setai peri. auvtou/ o` i`ereu.j avpo. th/j a`marti,aj auvtou/ kai. avfeqh,setai auvtw/|

27 eva.n de. yuch. mi,a a`ma,rth| avkousi,wj evk tou/ laou/ th/j gh/j evn tw/| poih/sai mi,an avpo. pasw/n tw/n evntolw/n kuri,ou h] ouv poihqh,setai kai. plhmmelh,sh|

28 kai. gnwsqh/| auvtw/| h` a`marti,a h]n h[marten evn auvth/| kai. oi;sei ci,mairan evx aivgw/n qh,leian a;mwmon oi;sei peri. th/j a`marti,aj h-j h[marten

29 kai. evpiqh,sei th.n cei/ra evpi. th.n kefalh.n tou/ a`marth,matoj auvtou/ kai. sfa,xousin th.n ci,mairan th.n th/j a`marti,aj evn to,pw| ou- sfa,zousin ta. o`lokautw,mata

30 kai. lh,myetai o` i`ereu.j avpo. tou/ ai[matoj auvth/j tw/| daktu,lw| kai. evpiqh,sei evpi. ta. ke,rata tou/ qusiasthri,ou tw/n o`lokautwma,twn kai. pa/n to. ai-ma auvth/j evkceei/ para. th.n ba,sin tou/ qusiasthri,ou

31 kai. pa/n to. ste,ar perielei/ o]n tro,pon periairei/tai ste,ar avpo. qusi,aj swthri,ou kai. avnoi,sei o` i`ereu.j evpi. to. qusiasth,rion eivj ovsmh.n euvwdi,aj kuri,w| kai. evxila,setai peri. auvtou/ o` i`ereu,j kai. avfeqh,setai auvtw/|

32 eva.n de. pro,baton prosene,gkh| to. dw/ron auvtou/ eivj a`marti,an qh/lu a;mwmon prosoi,sei auvto,

33 kai. evpiqh,sei th.n cei/ra evpi. th.n kefalh.n tou/ th/j a`marti,aj kai. sfa,xousin auvto. evn to,pw| ou- sfa,zousin ta. o`lokautw,mata

34 kai. labw.n o` i`ereu.j avpo. tou/ ai[matoj tou/ th/j a`marti,aj tw/| daktu,lw| evpiqh,sei evpi. ta. ke,rata tou/ qusiasthri,ou th/j o`lokautw,sewj kai. pa/n auvtou/ to. ai-ma evkceei/ para. th.n ba,sin tou/ qusiasthri,ou th/j o`lokautw,sewj

35 kai. pa/n auvtou/ to. ste,ar perielei/ o]n tro,pon periairei/tai ste,ar proba,tou evk th/j qusi,aj tou/ swthri,ou kai. evpiqh,sei auvto. o` i`ereu.j evpi. to. qusiasth,rion evpi. to. o`lokau,twma kuri,ou kai. evxila,setai peri. auvtou/ o` i`ereu.j peri. th/j a`marti,aj h-j h[marten kai. avfeqh,setai auvtw/|

5 eva.n de. yuch. a`ma,rth| kai. avkou,sh| fwnh.n o`rkismou/ kai. ou-toj ma,rtuj h' e`w,raken h' su,noiden eva.n mh. avpaggei,lh| lh,myetai th.n a`marti,an

2 h' yuch, h[tij eva.n a[yhtai panto.j pra,gmatoj avkaqa,rtou h' qnhsimai,ou h' qhrialw,tou avkaqa,rtou h' tw/n qnhsimai,wn h' tw/n bdelugma,twn tw/n avkaqa,rtwn h' tw/n qnhsimai,wn kthnw/n tw/n avkaqa,rtwn

3 h' a[yhtai avpo. avkaqarsi,aj avnqrw,pou avpo. pa,shj avkaqarsi,aj auvtou/ h-j a'n a`ya,menoj mianqh/| kai. e;laqen auvto,n meta. tou/to de. gnw/| kai. plhmmelh,sh|

4 h' yuch, h` a'n ovmo,sh| diaste,llousa toi/j cei,lesin kakopoih/sai h' kalw/j poih/sai kata. pa,nta o[sa eva.n diastei,lh| o` a;nqrwpoj meqV o[rkou kai. la,qh| auvto.n pro. ovfqalmw/n kai. ou-toj gnw/| kai. a`ma,rth| e[n ti tou,twn

5 kai. evxagoreu,sei th.n a`marti,an peri. w-n h`ma,rthken katV auvth/j

6 kai. oi;sei peri. w-n evplhmme,lhsen kuri,w| peri. th/j a`marti,aj h-j h[marten qh/lu avpo. tw/n proba,twn avmna,da h' ci,mairan evx aivgw/n peri. a`marti,aj kai. evxila,setai peri. auvtou/ o` i`ereu.j peri. th/j a`marti,aj auvtou/ h-j h[marten kai. avfeqh,setai auvtw/| h` a`marti,a

7 eva.n de. mh. ivscu,sh| h` cei.r auvtou/ to. i`kano.n eivj to. pro,baton oi;sei peri. th/j a`marti,aj auvtou/ h-j h[marten du,o trugo,naj h' du,o neossou.j peristerw/n kuri,w| e[na peri. a`marti,aj kai. e[na eivj o`lokau,twma

8 kai. oi;sei auvta. pro.j to.n i`ere,a kai. prosa,xei o` i`ereu.j to. peri. th/j a`marti,aj pro,teron kai. avpokni,sei o` i`ereu.j th.n kefalh.n auvtou/ avpo. tou/ sfondu,lou kai. ouv dielei/

9 kai. r`anei/ avpo. tou/ ai[matoj tou/ peri. th/j a`marti,aj evpi. to.n toi/con tou/ qusiasthri,ou to. de. kata,loipon tou/ ai[matoj katastraggiei/ evpi. th.n ba,sin tou/ qusiasthri,ou a`marti,aj ga,r evstin

10 kai. to. deu,teron poih,sei o`lokau,twma w`j kaqh,kei kai. evxila,setai o` i`ereu.j peri. th/j a`marti,aj auvtou/ h-j h[marten kai. avfeqh,setai auvtw/|

11 eva.n de. mh. eu`ri,skh| auvtou/ h` cei.r zeu/goj trugo,nwn h' du,o neossou.j peristerw/n kai. oi;sei to. dw/ron auvtou/ peri. ou- h[marten to. de,katon tou/ oifi semi,dalin peri. a`marti,aj ouvk evpiceei/ evpV auvto. e;laion ouvde. evpiqh,sei evpV auvto. li,banon o[ti peri. a`marti,aj evsti,n

12 kai. oi;sei auvto. pro.j to.n i`ere,a kai. draxa,menoj o` i`ereu.j avpV auvth/j plh,rh th.n dra,ka to. mnhmo,sunon auvth/j evpiqh,sei evpi. to. qusiasth,rion tw/n o`lokautwma,twn kuri,w| a`marti,a evsti,n

13 kai. evxila,setai peri. auvtou/ o` i`ereu.j peri. th/j a`marti,aj auvtou/ h-j h[marten evfV e`no.j tou,twn kai. avfeqh,setai auvtw/| to. de. kataleifqe.n e;stai tw/| i`erei/ w`j h` qusi,a th/j semida,lewj

14 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

15 yuch. eva.n la,qh| auvto.n lh,qh kai. a`ma,rth| avkousi,wj avpo. tw/n a`gi,wn kuri,ou kai. oi;sei th/j plhmmelei,aj auvtou/ tw/| kuri,w| krio.n a;mwmon evk tw/n proba,twn timh/j avrguri,ou si,klwn tw/| si,klw| tw/n a`gi,wn peri. ou- evplhmme,lhsen

16 kai. o] h[marten avpo. tw/n a`gi,wn avpotei,sai auvto. kai. to. evpi,pempton prosqh,sei evpV auvto. kai. dw,sei auvto. tw/| i`erei/ kai. o` i`ereu.j evxila,setai peri. auvtou/ evn tw/| kriw/| th/j plhmmelei,aj kai. avfeqh,setai auvtw/|

17 kai. h` yuch, h] a'n a`ma,rth| kai. poih,sh| mi,an avpo. pasw/n tw/n evntolw/n kuri,ou w-n ouv dei/ poiei/n kai. ouvk e;gnw kai. plhmmelh,sh| kai. la,bh| th.n a`marti,an

18 kai. oi;sei krio.n a;mwmon evk tw/n proba,twn timh/j avrguri,ou eivj plhmme,leian pro.j to.n i`ere,a kai. evxila,setai peri. auvtou/ o` i`ereu.j peri. th/j avgnoi,aj auvtou/ h-j hvgno,hsen kai. auvto.j ouvk h;|dei kai. avfeqh,setai auvtw/|

19 evplhmme,lhsen ga.r plhmme,lhsin e;nanti kuri,ou

20 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

21 yuch. eva.n a`ma,rth| kai. paridw.n pari,dh| ta.j evntola.j kuri,ou kai. yeu,shtai ta. pro.j to.n plhsi,on evn paraqh,kh| h' peri. koinwni,aj h' peri. a`rpagh/j h' hvdi,khse,n ti to.n plhsi,on

22 h' eu-ren avpw,leian kai. yeu,shtai peri. auvth/j kai. ovmo,sh| avdi,kwj peri. e`no.j avpo. pa,ntwn w-n eva.n poih,sh| o` a;nqrwpoj w[ste a`martei/n evn tou,toij

23 kai. e;stai h`ni,ka eva.n a`ma,rth| kai. plhmmelh,sh| kai. avpodw/| to. a[rpagma o] h[rpasen h' to. avdi,khma o] hvdi,khsen h' th.n paraqh,khn h[tij parete,qh auvtw/| h' th.n avpw,leian h]n eu-ren

24 avpo. panto.j pra,gmatoj ou- w;mosen peri. auvtou/ avdi,kwj kai. avpotei,sei auvto. to. kefa,laion kai. to. pe,mpton prosqh,sei evpV auvto, ti,noj evsti,n auvtw/| avpodw,sei h-| h`me,ra| evlegcqh/|

25 kai. th/j plhmmelei,aj auvtou/ oi;sei tw/| kuri,w| krio.n avpo. tw/n proba,twn a;mwmon timh/j eivj o] evplhmme,lhsen auvtw/|

26 kai. evxila,setai peri. auvtou/ o` i`ereu.j e;nanti kuri,ou kai. avfeqh,setai auvtw/| peri. e`no.j avpo. pa,ntwn w-n evpoi,hsen kai. evplhmme,lhsen auvtw/|

6 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 e;nteilai Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ le,gwn ou-toj o` no,moj th/j o`lokautw,sewj auvth. h` o`lokau,twsij evpi. th/j kau,sewj auvth/j evpi. tou/ qusiasthri,ou o[lhn th.n nu,kta e[wj to. prwi, kai. to. pu/r tou/ qusiasthri,ou kauqh,setai evpV auvtou/ ouv sbesqh,setai

3 kai. evndu,setai o` i`ereu.j citw/na linou/n kai. periskele.j linou/n evndu,setai peri. to. sw/ma auvtou/ kai. avfelei/ th.n kataka,rpwsin h]n a'n katanalw,sh| to. pu/r th.n o`lokau,twsin avpo. tou/ qusiasthri,ou kai. paraqh,sei auvto. evco,menon tou/ qusiasthri,ou

4 kai. evkdu,setai th.n stolh.n auvtou/ kai. evndu,setai stolh.n a;llhn kai. evxoi,sei th.n kataka,rpwsin e;xw th/j parembolh/j eivj to,pon kaqaro,n

5 kai. pu/r evpi. to. qusiasth,rion kauqh,setai avpV auvtou/ kai. ouv sbesqh,setai kai. kau,sei o` i`ereu.j evpV auvto. xu,la to. prwi. kai. stoiba,sei evpV auvtou/ th.n o`lokau,twsin kai. evpiqh,sei evpV auvto. to. ste,ar tou/ swthri,ou

6 kai. pu/r dia. panto.j kauqh,setai evpi. to. qusiasth,rion ouv sbesqh,setai

7 ou-toj o` no,moj th/j qusi,aj h]n prosa,xousin auvth.n oi` ui`oi. Aarwn e;nanti kuri,ou avpe,nanti tou/ qusiasthri,ou

8 kai. avfelei/ avpV auvtou/ th/| draki. avpo. th/j semida,lewj th/j qusi,aj su.n tw/| evlai,w| auvth/j kai. su.n tw/| liba,nw| auvth/j ta. o;nta evpi. th/j qusi,aj kai. avnoi,sei evpi. to. qusiasth,rion ka,rpwma ovsmh. euvwdi,aj to. mnhmo,sunon auvth/j tw/| kuri,w|

9 to. de. kataleifqe.n avpV auvth/j e;detai Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ a;zuma brwqh,setai evn to,pw| a`gi,w| evn auvlh/| th/j skhnh/j tou/ marturi,ou e;dontai auvth,n

10 ouv pefqh,setai evzumwme,nh meri,da auvth.n e;dwka auvtoi/j avpo. tw/n karpwma,twn kuri,ou a[gia a`gi,wn w[sper to. th/j a`marti,aj kai. w[sper to. th/j plhmmelei,aj

11 pa/n avrseniko.n tw/n i`ere,wn e;dontai auvth,n no,mimon aivw,nion eivj ta.j genea.j u`mw/n avpo. tw/n karpwma,twn kuri,ou pa/j o]j eva.n a[yhtai auvtw/n a`giasqh,setai

12 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

13 tou/to to. dw/ron Aarwn kai. tw/n ui`w/n auvtou/ o] prosoi,sousin kuri,w| evn th/| h`me,ra| h-| a'n cri,sh|j auvto,n to. de,katon tou/ oifi semida,lewj eivj qusi,an dia. panto,j to. h[misu auvth/j to. prwi. kai. to. h[misu auvth/j to. deilino,n

14 evpi. thga,nou evn evlai,w| poihqh,setai pefurame,nhn oi;sei auvth,n e`likta, qusi,an evk klasma,twn qusi,an ovsmh.n euvwdi,aj kuri,w|

15 o` i`ereu.j o` cristo.j avntV auvtou/ evk tw/n ui`w/n auvtou/ poih,sei auvth,n no,moj aivw,nioj a[pan evpitelesqh,setai

16 kai. pa/sa qusi,a i`ere,wj o`lo,kautoj e;stai kai. ouv brwqh,setai

17 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

18 la,lhson Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ le,gwn ou-toj o` no,moj th/j a`marti,aj evn to,pw| ou- sfa,zousin to. o`lokau,twma sfa,xousin ta. peri. th/j a`marti,aj e;nanti kuri,ou a[gia a`gi,wn evsti,n

19 o` i`ereu.j o` avnafe,rwn auvth.n e;detai auvth,n evn to,pw| a`gi,w| brwqh,setai evn auvlh/| th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

20 pa/j o` a`pto,menoj tw/n krew/n auvth/j a`giasqh,setai kai. w-| eva.n evpirrantisqh/| avpo. tou/ ai[matoj auvth/j evpi. to. i`ma,tion o] eva.n r`antisqh/| evpV auvto. pluqh,setai evn to,pw| a`gi,w|

21 kai. skeu/oj ovstra,kinon ou- eva.n e`yhqh/| evn auvtw/| suntribh,setai eva.n de. evn skeu,ei calkw/| e`yhqh/| evktri,yei auvto. kai. evkklu,sei u[dati

22 pa/j a;rshn evn toi/j i`ereu/sin fa,getai auvta, a[gia a`gi,wn evsti.n kuri,ou

23 kai. pa,nta ta. peri. th/j a`marti,aj w-n eva.n eivsenecqh/| avpo. tou/ ai[matoj auvtw/n eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou evxila,sasqai evn tw/| a`gi,w| ouv brwqh,setai evn puri. katakauqh,setai

7 kai. ou-toj o` no,moj tou/ kriou/ tou/ peri. th/j plhmmelei,aj a[gia a`gi,wn evsti,n

2 evn to,pw| ou- sfa,zousin to. o`lokau,twma sfa,xousin to.n krio.n th/j plhmmelei,aj e;nanti kuri,ou kai. to. ai-ma prosceei/ evpi. th.n ba,sin tou/ qusiasthri,ou ku,klw|

3 kai. pa/n to. ste,ar auvtou/ prosoi,sei avpV auvtou/ kai. th.n ovsfu.n kai. pa/n to. ste,ar to. katakalu,pton ta. evndo,sqia kai. pa/n to. ste,ar to. evpi. tw/n evndosqi,wn

4 kai. tou.j du,o nefrou.j kai. to. ste,ar to. evpV auvtw/n to. evpi. tw/n mhri,wn kai. to.n lobo.n to.n evpi. tou/ h[patoj su.n toi/j nefroi/j perielei/ auvta,

5 kai. avnoi,sei auvta. o` i`ereu.j evpi. to. qusiasth,rion ka,rpwma tw/| kuri,w| peri. plhmmelei,aj evsti,n

6 pa/j a;rshn evk tw/n i`ere,wn e;detai auvta, evn to,pw| a`gi,w| e;dontai auvta, a[gia a`gi,wn evsti,n

7 w[sper to. peri. th/j a`marti,aj ou[tw kai. to. th/j plhmmelei,aj no,moj ei-j auvtw/n o` i`ereu,j o[stij evxila,setai evn auvtw/| auvtw/| e;stai

8 kai. o` i`ereu.j o` prosa,gwn o`lokau,twma avnqrw,pou to. de,rma th/j o`lokautw,sewj h-j auvto.j prosfe,rei auvtw/| e;stai

9 kai. pa/sa qusi,a h[tij poihqh,setai evn tw/| kliba,nw| kai. pa/sa h[tij poihqh,setai evpV evsca,raj h' evpi. thga,nou tou/ i`ere,wj tou/ prosfe,rontoj auvth,n auvtw/| e;stai

10 kai. pa/sa qusi,a avnapepoihme,nh evn evlai,w| kai. mh. avnapepoihme,nh pa/si toi/j ui`oi/j Aarwn e;stai e`ka,stw| to. i;son

11 ou-toj o` no,moj qusi,aj swthri,ou h]n prosoi,sousin kuri,w|

12 eva.n me.n peri. aivne,sewj prosfe,rh| auvth,n kai. prosoi,sei evpi. th/j qusi,aj th/j aivne,sewj a;rtouj evk semida,lewj avnapepoihme,nouj evn evlai,w| la,gana a;zuma diakecrisme,na evn evlai,w| kai. semi,dalin pefurame,nhn evn evlai,w|

13 evpV a;rtoij zumi,taij prosoi,sei ta. dw/ra auvtou/ evpi. qusi,a| aivne,sewj swthri,ou

14 kai. prosa,xei e]n avpo. pa,ntwn tw/n dw,rwn auvtou/ avfai,rema kuri,w| tw/| i`erei/ tw/| prosce,onti to. ai-ma tou/ swthri,ou auvtw/| e;stai

15 kai. ta. kre,a qusi,aj aivne,sewj swthri,ou auvtw/| e;stai kai. evn h-| h`me,ra| dwrei/tai brwqh,setai ouv katalei,yousin avpV auvtou/ eivj to. prwi,

16 ka'n euvch, h' e`kou,sion qusia,zh| to. dw/ron auvtou/ h-| a'n h`me,ra| prosaga,gh| th.n qusi,an auvtou/ brwqh,setai kai. th/| au;rion

17 kai. to. kataleifqe.n avpo. tw/n krew/n th/j qusi,aj e[wj h`me,raj tri,thj evn puri. katakauqh,setai

18 eva.n de. fagw.n fa,gh| avpo. tw/n krew/n th/| h`me,ra| th/| tri,th| ouv decqh,setai auvtw/| tw/| prosfe,ronti auvto, ouv logisqh,setai auvtw/| mi,asma, evstin h` de. yuch, h[tij eva.n fa,gh| avpV auvtou/ th.n a`marti,an lh,myetai

19 kai. kre,a o[sa a'n a[yhtai panto.j avkaqa,rtou ouv brwqh,setai evn puri. katakauqh,setai pa/j kaqaro.j fa,getai kre,a

20 h` de. yuch, h[tij eva.n fa,gh| avpo. tw/n krew/n th/j qusi,aj tou/ swthri,ou o[ evstin kuri,ou kai. h` avkaqarsi,a auvtou/ evpV auvtou/ avpolei/tai h` yuch. evkei,nh evk tou/ laou/ auvth/j

21 kai. yuch, h] a'n a[yhtai panto.j pra,gmatoj avkaqa,rtou h' avpo. avkaqarsi,aj avnqrw,pou h' tw/n tetrapo,dwn tw/n avkaqa,rtwn h' panto.j bdelu,gmatoj avkaqa,rtou kai. fa,gh| avpo. tw/n krew/n th/j qusi,aj tou/ swthri,ou o[ evstin kuri,ou avpolei/tai h` yuch. evkei,nh evk tou/ laou/ auvth/j

22 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

23 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl le,gwn pa/n ste,ar bow/n kai. proba,twn kai. aivgw/n ouvk e;desqe

24 kai. ste,ar qnhsimai,wn kai. qhria,lwton poihqh,setai eivj pa/n e;rgon kai. eivj brw/sin ouv brwqh,setai

25 pa/j o` e;sqwn ste,ar avpo. tw/n kthnw/n w-n prosa,xei auvtw/n ka,rpwma kuri,w| avpolei/tai h` yuch. evkei,nh avpo. tou/ laou/ auvth/j

26 pa/n ai-ma ouvk e;desqe evn pa,sh| th/| katoiki,a| u`mw/n avpo, te tw/n peteinw/n kai. avpo. tw/n kthnw/n

27 pa/sa yuch, h] a;n fa,gh| ai-ma avpolei/tai h` yuch. evkei,nh avpo. tou/ laou/ auvth/j

28 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

29 kai. toi/j ui`oi/j Israhl lalh,seij le,gwn o` prosfe,rwn qusi,an swthri,ou kuri,w| oi;sei to. dw/ron auvtou/ kuri,w| avpo. th/j qusi,aj tou/ swthri,ou

30 ai` cei/rej auvtou/ prosoi,sousin ta. karpw,mata kuri,w| to. ste,ar to. evpi. tou/ sthquni,ou kai. to.n lobo.n tou/ h[patoj prosoi,sei auvta. w[ste evpiqei/nai do,ma e;nanti kuri,ou

31 kai. avnoi,sei o` i`ereu.j to. ste,ar evpi. tou/ qusiasthri,ou kai. e;stai to. sthqu,nion Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/

32 kai. to.n braci,ona to.n dexio.n dw,sete avfai,rema tw/| i`erei/ avpo. tw/n qusiw/n tou/ swthri,ou u`mw/n

33 o` prosfe,rwn to. ai-ma tou/ swthri,ou kai. to. ste,ar avpo. tw/n ui`w/n Aarwn auvtw/| e;stai o` braci,wn o` dexio.j evn meri,di

34 to. ga.r sthqu,nion tou/ evpiqe,matoj kai. to.n braci,ona tou/ avfaire,matoj ei;lhfa para. tw/n ui`w/n Israhl avpo. tw/n qusiw/n tou/ swthri,ou u`mw/n kai. e;dwka auvta. Aarwn tw/| i`erei/ kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ no,mimon aivw,nion para. tw/n ui`w/n Israhl

35 au[th h` cri/sij Aarwn kai. h` cri/sij tw/n ui`w/n auvtou/ avpo. tw/n karpwma,twn kuri,ou evn h-| h`me,ra| proshga,geto auvtou.j tou/ i`erateu,ein tw/| kuri,w|

36 kaqa. evnetei,lato ku,rioj dou/nai auvtoi/j h-| h`me,ra| e;crisen auvtou,j para. tw/n ui`w/n Israhl no,mimon aivw,nion eivj ta.j genea.j auvtw/n

37 ou-toj o` no,moj tw/n o`lokautwma,twn kai. qusi,aj kai. peri. a`marti,aj kai. th/j plhmmelei,aj kai. th/j teleiw,sewj kai. th/j qusi,aj tou/ swthri,ou

38 o]n tro,pon evnetei,lato ku,rioj tw/| Mwush/| evn tw/| o;rei Sina h-| h`me,ra| evnetei,lato toi/j ui`oi/j Israhl prosfe,rein ta. dw/ra auvtw/n e;nanti kuri,ou evn th/| evrh,mw| Sina

8 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 labe. Aarwn kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ kai. ta.j stola.j auvtou/ kai. to. e;laion th/j cri,sewj kai. to.n mo,scon to.n peri. th/j a`marti,aj kai. tou.j du,o kriou.j kai. to. kanou/n tw/n avzu,mwn

3 kai. pa/san th.n sunagwgh.n evkklhsi,ason evpi. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

4 kai. evpoi,hsen Mwush/j o]n tro,pon sune,taxen auvtw/| ku,rioj kai. evxekklhsi,asen th.n sunagwgh.n evpi. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

5 kai. ei=pen Mwush/j th/| sunagwgh/| tou/to, evstin to. r`h/ma o] evnetei,lato ku,rioj poih/sai

6 kai. prosh,negken Mwush/j to.n Aarwn kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ kai. e;lousen auvtou.j u[dati

7 kai. evne,dusen auvto.n to.n citw/na kai. e;zwsen auvto.n th.n zw,nhn kai. evne,dusen auvto.n to.n u`podu,thn kai. evpe,qhken evpV auvto.n th.n evpwmi,da kai. sune,zwsen auvto.n kata. th.n poi,hsin th/j evpwmi,doj kai. sune,sfigxen auvto.n evn auvth/|

8 kai. evpe,qhken evpV auvth.n to. logei/on kai. evpe,qhken evpi. to. logei/on th.n dh,lwsin kai. th.n avlh,qeian

9 kai. evpe,qhken th.n mi,tran evpi. th.n kefalh.n auvtou/ kai. evpe,qhken evpi. th.n mi,tran kata. pro,swpon auvtou/ to. pe,talon to. crusou/n to. kaqhgiasme,non a[gion o]n tro,pon sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

10 kai. e;laben Mwush/j avpo. tou/ evlai,ou th/j cri,sewj

11 kai. e;rranen avpV auvtou/ evpi. to. qusiasth,rion e`pta,kij kai. e;crisen to. qusiasth,rion kai. h`gi,asen auvto. kai. pa,nta ta. skeu,h auvtou/ kai. to.n louth/ra kai. th.n ba,sin auvtou/ kai. h`gi,asen auvta, kai. e;crisen th.n skhnh.n kai. pa,nta ta. evn auvth/| kai. h`gi,asen auvth,n

12 kai. evpe,ceen Mwush/j avpo. tou/ evlai,ou th/j cri,sewj evpi. th.n kefalh.n Aarwn kai. e;crisen auvto.n kai. h`gi,asen auvto,n

13 kai. prosh,gagen Mwush/j tou.j ui`ou.j Aarwn kai. evne,dusen auvtou.j citw/naj kai. e;zwsen auvtou.j zw,naj kai. perie,qhken auvtoi/j kida,reij kaqa,per sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

14 kai. prosh,gagen Mwush/j to.n mo,scon to.n peri. th/j a`marti,aj kai. evpe,qhken Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ ta.j cei/raj evpi. th.n kefalh.n tou/ mo,scou tou/ th/j a`marti,aj

15 kai. e;sfaxen auvto.n kai. e;laben Mwush/j avpo. tou/ ai[matoj kai. evpe,qhken evpi. ta. ke,rata tou/ qusiasthri,ou ku,klw| tw/| daktu,lw| kai. evkaqa,risen to. qusiasth,rion kai. to. ai-ma evxe,ceen evpi. th.n ba,sin tou/ qusiasthri,ou kai. h`gi,asen auvto. tou/ evxila,sasqai evpV auvtou/

16 kai. e;laben Mwush/j pa/n to. ste,ar to. evpi. tw/n evndosqi,wn kai. to.n lobo.n to.n evpi. tou/ h[patoj kai. avmfote,rouj tou.j nefrou.j kai. to. ste,ar to. evpV auvtw/n kai. avnh,negken Mwush/j evpi. to. qusiasth,rion

17 kai. to.n mo,scon kai. th.n bu,rsan auvtou/ kai. ta. kre,a auvtou/ kai. th.n ko,pron auvtou/ kai. kate,kausen auvta. puri. e;xw th/j parembolh/j o]n tro,pon sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

18 kai. prosh,gagen Mwush/j to.n krio.n to.n eivj o`lokau,twma kai. evpe,qhken Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ ta.j cei/raj auvtw/n evpi. th.n kefalh.n tou/ kriou/

19 kai. e;sfaxen Mwush/j to.n krio,n kai. prose,ceen Mwush/j to. ai-ma evpi. to. qusiasth,rion ku,klw|

20 kai. to.n krio.n evkreano,mhsen kata. me,lh kai. avnh,negken Mwush/j th.n kefalh.n kai. ta. me,lh kai. to. ste,ar

21 kai. th.n koili,an kai. tou.j po,daj e;plunen u[dati kai. avnh,negken Mwush/j o[lon to.n krio.n evpi. to. qusiasth,rion o`lokau,twma o[ evstin eivj ovsmh.n euvwdi,aj ka,rpwma, evstin tw/| kuri,w| kaqa,per evnetei,lato ku,rioj tw/| Mwush/|

22 kai. prosh,gagen Mwush/j to.n krio.n to.n deu,teron krio.n teleiw,sewj kai. evpe,qhken Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ ta.j cei/raj auvtw/n evpi. th.n kefalh.n tou/ kriou/

23 kai. e;sfaxen auvto.n kai. e;laben Mwush/j avpo. tou/ ai[matoj auvtou/ kai. evpe,qhken evpi. to.n lobo.n tou/ wvto.j Aarwn tou/ dexiou/ kai. evpi. to. a;kron th/j ceiro.j th/j dexia/j kai. evpi. to. a;kron tou/ podo.j tou/ dexiou/

24 kai. prosh,gagen Mwush/j tou.j ui`ou.j Aarwn kai. evpe,qhken Mwush/j avpo. tou/ ai[matoj evpi. tou.j lobou.j tw/n w;twn tw/n dexiw/n kai. evpi. ta. a;kra tw/n ceirw/n auvtw/n tw/n dexiw/n kai. evpi. ta. a;kra tw/n podw/n auvtw/n tw/n dexiw/n kai. prose,ceen Mwush/j to. ai-ma evpi. to. qusiasth,rion ku,klw|

25 kai. e;laben to. ste,ar kai. th.n ovsfu.n kai. to. ste,ar to. evpi. th/j koili,aj kai. to.n lobo.n tou/ h[patoj kai. tou.j du,o nefrou.j kai. to. ste,ar to. evpV auvtw/n kai. to.n braci,ona to.n dexio,n

26 kai. avpo. tou/ kanou/ th/j teleiw,sewj tou/ o;ntoj e;nanti kuri,ou e;laben a;rton e[na a;zumon kai. a;rton evx evlai,ou e[na kai. la,ganon e]n kai. evpe,qhken evpi. to. ste,ar kai. to.n braci,ona to.n dexio,n

27 kai. evpe,qhken a[panta evpi. ta.j cei/raj Aarwn kai. evpi. ta.j cei/raj tw/n ui`w/n auvtou/ kai. avnh,negken auvta. avfai,rema e;nanti kuri,ou

28 kai. e;laben Mwush/j avpo. tw/n ceirw/n auvtw/n kai. avnh,negken auvta. Mwush/j evpi. to. qusiasth,rion evpi. to. o`lokau,twma th/j teleiw,sewj o[ evstin ovsmh. euvwdi,aj ka,rpwma, evstin tw/| kuri,w|

29 kai. labw.n Mwush/j to. sthqu,nion avfei/len auvto. evpi,qema e;nanti kuri,ou avpo. tou/ kriou/ th/j teleiw,sewj kai. evge,neto Mwush/| evn meri,di kaqa. evnetei,lato ku,rioj tw/| Mwush/|

30 kai. e;laben Mwush/j avpo. tou/ evlai,ou th/j cri,sewj kai. avpo. tou/ ai[matoj tou/ evpi. tou/ qusiasthri,ou kai. prose,rranen evpi. Aarwn kai. ta.j stola.j auvtou/ kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ kai. ta.j stola.j tw/n ui`w/n auvtou/ metV auvtou/ kai. h`gi,asen Aarwn kai. ta.j stola.j auvtou/ kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ kai. ta.j stola.j tw/n ui`w/n auvtou/ metV auvtou/

31 kai. ei=pen Mwush/j pro.j Aarwn kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ e`yh,sate ta. kre,a evn th/| auvlh/| th/j skhnh/j tou/ marturi,ou evn to,pw| a`gi,w| kai. evkei/ fa,gesqe auvta. kai. tou.j a;rtouj tou.j evn tw/| kanw/| th/j teleiw,sewj o]n tro,pon sunte,taktai, moi le,gwn Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ fa,gontai auvta,

32 kai. to. kataleifqe.n tw/n krew/n kai. tw/n a;rtwn evn puri. katakauqh,setai

33 kai. avpo. th/j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou ouvk evxeleu,sesqe e`pta. h`me,raj e[wj h`me,ra plhrwqh/| h`me,ra teleiw,sewj u`mw/n e`pta. ga.r h`me,raj teleiw,sei ta.j cei/raj u`mw/n

34 kaqa,per evpoi,hsen evn th/| h`me,ra| tau,th| evnetei,lato ku,rioj tou/ poih/sai w[ste evxila,sasqai peri. u`mw/n

35 kai. evpi. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kaqh,sesqe e`pta. h`me,raj h`me,ran kai. nu,kta fula,xesqe ta. fula,gmata kuri,ou i[na mh. avpoqa,nhte ou[twj ga.r evnetei,lato, moi ku,rioj o` qeo,j

36 kai. evpoi,hsen Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ pa,ntaj tou.j lo,gouj ou]j sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

9 kai. evgenh,qh th/| h`me,ra| th/| ovgdo,h| evka,lesen Mwush/j Aarwn kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ kai. th.n gerousi,an Israhl

2 kai. ei=pen Mwush/j pro.j Aarwn labe. seautw/| mosca,rion evk bow/n peri. a`marti,aj kai. krio.n eivj o`lokau,twma a;mwma kai. prose,negke auvta. e;nanti kuri,ou

3 kai. th/| gerousi,a| Israhl la,lhson le,gwn la,bete ci,maron evx aivgw/n e[na peri. a`marti,aj kai. mosca,rion kai. avmno.n evniau,sion eivj o`loka,rpwsin a;mwma

4 kai. mo,scon kai. krio.n eivj qusi,an swthri,ou e;nanti kuri,ou kai. semi,dalin pefurame,nhn evn evlai,w| o[ti sh,meron ku,rioj ovfqh,setai evn u`mi/n

5 kai. e;labon kaqo. evnetei,lato Mwush/j avpe,nanti th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. prosh/lqen pa/sa sunagwgh. kai. e;sthsan e;nanti kuri,ou

6 kai. ei=pen Mwush/j tou/to to. r`h/ma o] ei=pen ku,rioj poih,sate kai. ovfqh,setai evn u`mi/n do,xa kuri,ou

7 kai. ei=pen Mwush/j tw/| Aarwn pro,selqe pro.j to. qusiasth,rion kai. poi,hson to. peri. th/j a`marti,aj sou kai. to. o`lokau,twma, sou kai. evxi,lasai peri. seautou/ kai. tou/ oi;kou sou kai. poi,hson ta. dw/ra tou/ laou/ kai. evxi,lasai peri. auvtw/n kaqa,per evnetei,lato ku,rioj tw/| Mwush/|

8 kai. prosh/lqen Aarwn pro.j to. qusiasth,rion kai. e;sfaxen to. mosca,rion to. peri. th/j a`marti,aj

9 kai. prosh,negkan oi` ui`oi. Aarwn to. ai-ma pro.j auvto,n kai. e;bayen to.n da,ktulon eivj to. ai-ma kai. evpe,qhken evpi. ta. ke,rata tou/ qusiasthri,ou kai. to. ai-ma evxe,ceen evpi. th.n ba,sin tou/ qusiasthri,ou

10 kai. to. ste,ar kai. tou.j nefrou.j kai. to.n lobo.n tou/ h[patoj tou/ peri. th/j a`marti,aj avnh,negken evpi. to. qusiasth,rion o]n tro,pon evnetei,lato ku,rioj tw/| Mwush/|

11 kai. ta. kre,a kai. th.n bu,rsan kate,kausen auvta. puri. e;xw th/j parembolh/j

12 kai. e;sfaxen to. o`lokau,twma kai. prosh,negkan oi` ui`oi. Aarwn to. ai-ma pro.j auvto,n kai. prose,ceen evpi. to. qusiasth,rion ku,klw|

13 kai. to. o`lokau,twma prosh,negkan auvtw/| kata. me,lh auvta. kai. th.n kefalh,n kai. evpe,qhken evpi. to. qusiasth,rion

14 kai. e;plunen th.n koili,an kai. tou.j po,daj u[dati kai. evpe,qhken evpi. to. o`lokau,twma evpi. to. qusiasth,rion

15 kai. prosh,negkan to. dw/ron tou/ laou/ kai. e;laben to.n ci,maron to.n peri. th/j a`marti,aj tou/ laou/ kai. e;sfaxen auvto. kaqa. kai. to. prw/ton

16 kai. prosh,negken to. o`lokau,twma kai. evpoi,hsen auvto, w`j kaqh,kei

17 kai. prosh,negken th.n qusi,an kai. e;plhsen ta.j cei/raj avpV auvth/j kai. evpe,qhken evpi. to. qusiasth,rion cwri.j tou/ o`lokautw,matoj tou/ prwinou/

18 kai. e;sfaxen to.n mo,scon kai. to.n krio.n th/j qusi,aj tou/ swthri,ou th/j tou/ laou/ kai. prosh,negkan oi` ui`oi. Aarwn to. ai-ma pro.j auvto,n kai. prose,ceen pro.j to. qusiasth,rion ku,klw|

19 kai. to. ste,ar to. avpo. tou/ mo,scou kai. tou/ kriou/ th.n ovsfh.n kai. to. ste,ar to. katakalu,pton evpi. th/j koili,aj kai. tou.j du,o nefrou.j kai. to. ste,ar to. evpV auvtw/n kai. to.n lobo.n to.n evpi. tou/ h[patoj

20 kai. evpe,qhken ta. ste,ata evpi. ta. sthqu,nia kai. avnh,negkan ta. ste,ata evpi. to. qusiasth,rion

21 kai. to. sthqu,nion kai. to.n braci,ona to.n dexio.n avfei/len Aarwn avfai,rema e;nanti kuri,ou o]n tro,pon sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

22 kai. evxa,raj Aarwn ta.j cei/raj evpi. to.n lao.n euvlo,ghsen auvtou,j kai. kate,bh poih,saj to. peri. th/j a`marti,aj kai. ta. o`lokautw,mata kai. ta. tou/ swthri,ou

23 kai. eivsh/lqen Mwush/j kai. Aarwn eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou kai. evxelqo,ntej euvlo,ghsan pa,nta to.n lao,n kai. w;fqh h` do,xa kuri,ou panti. tw/| law/|

24 kai. evxh/lqen pu/r para. kuri,ou kai. kate,fagen ta. evpi. tou/ qusiasthri,ou ta, te o`lokautw,mata kai. ta. ste,ata kai. ei=den pa/j o` lao.j kai. evxe,sth kai. e;pesan evpi. pro,swpon

10 kai. labo,ntej oi` du,o ui`oi. Aarwn Nadab kai. Abioud e[kastoj to. purei/on auvtou/ evpe,qhkan evpV auvto. pu/r kai. evpe,balon evpV auvto. qumi,ama kai. prosh,negkan e;nanti kuri,ou pu/r avllo,trion o] ouv prose,taxen ku,rioj auvtoi/j

2 kai. evxh/lqen pu/r para. kuri,ou kai. kate,fagen auvtou,j kai. avpe,qanon e;nanti kuri,ou

3 kai. ei=pen Mwush/j pro.j Aarwn tou/to, evstin o] ei=pen ku,rioj le,gwn evn toi/j evggi,zousi,n moi a`giasqh,somai kai. evn pa,sh| th/| sunagwgh/| doxasqh,somai kai. katenu,cqh Aarwn

4 kai. evka,lesen Mwush/j to.n Misadai kai. to.n Elisafan ui`ou.j Ozihl ui`ou.j tou/ avdelfou/ tou/ patro.j Aarwn kai. ei=pen auvtoi/j prose,lqate kai. a;rate tou.j avdelfou.j u`mw/n evk prosw,pou tw/n a`gi,wn e;xw th/j parembolh/j

5 kai. prosh/lqon kai. h=ran evn toi/j citw/sin auvtw/n e;xw th/j parembolh/j o]n tro,pon ei=pen Mwush/j

6 kai. ei=pen Mwush/j pro.j Aarwn kai. Eleazar kai. Iqamar tou.j ui`ou.j auvtou/ tou.j kataleleimme,nouj th.n kefalh.n u`mw/n ouvk avpokidarw,sete kai. ta. i`ma,tia u`mw/n ouv diarrh,xete i[na mh. avpoqa,nhte kai. evpi. pa/san th.n sunagwgh.n e;stai qumo,j oi` avdelfoi. u`mw/n pa/j o` oi=koj Israhl klau,sontai to.n evmpurismo,n o]n evnepuri,sqhsan u`po. kuri,ou

7 kai. avpo. th/j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou ouvk evxeleu,sesqe i[na mh. avpoqa,nhte to. ga.r e;laion th/j cri,sewj to. para. kuri,ou evfV u`mi/n kai. evpoi,hsan kata. to. r`h/ma Mwush/

8 kai. evla,lhsen ku,rioj tw/| Aarwn le,gwn

9 oi=non kai. sikera ouv pi,esqe su. kai. oi` ui`oi, sou meta. sou/ h`ni,ka a'n eivsporeu,hsqe eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou h' prosporeuome,nwn u`mw/n pro.j to. qusiasth,rion kai. ouv mh. avpoqa,nhte no,mimon aivw,nion eivj ta.j genea.j u`mw/n

10 diastei/lai avna. me,son tw/n a`gi,wn kai. tw/n bebh,lwn kai. avna. me,son tw/n avkaqa,rtwn kai. tw/n kaqarw/n

11 kai. sumbiba,seij tou.j ui`ou.j Israhl pa,nta ta. no,mima a] evla,lhsen ku,rioj pro.j auvtou.j dia. ceiro.j Mwush/

12 kai. ei=pen Mwush/j pro.j Aarwn kai. pro.j Eleazar kai. Iqamar tou.j ui`ou.j Aarwn tou.j kataleifqe,ntaj la,bete th.n qusi,an th.n kataleifqei/san avpo. tw/n karpwma,twn kuri,ou kai. fa,gesqe a;zuma para. to. qusiasth,rion a[gia a`gi,wn evsti,n

13 kai. fa,gesqe auvth.n evn to,pw| a`gi,w| no,mimon ga,r soi, evstin kai. no,mimon toi/j ui`oi/j sou tou/to avpo. tw/n karpwma,twn kuri,ou ou[tw ga.r evnte,taltai, moi

14 kai. to. sthqu,nion tou/ avfori,smatoj kai. to.n braci,ona tou/ avfaire,matoj fa,gesqe evn to,pw| a`gi,w| su. kai. oi` ui`oi, sou kai. o` oi=ko,j sou meta. sou/ no,mimon ga.r soi. kai. no,mimon toi/j ui`oi/j sou evdo,qh avpo. tw/n qusiw/n tou/ swthri,ou tw/n ui`w/n Israhl

15 to.n braci,ona tou/ avfaire,matoj kai. to. sthqu,nion tou/ avfori,smatoj evpi. tw/n karpwma,twn tw/n stea,twn prosoi,sousin avfo,risma avfori,sai e;nanti kuri,ou kai. e;stai soi. kai. toi/j ui`oi/j sou kai. tai/j qugatra,sin sou meta. sou/ no,mimon aivw,nion o]n tro,pon sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

16 kai. to.n ci,maron to.n peri. th/j a`marti,aj zhtw/n evxezh,thsen Mwush/j kai. o[de evnepepu,risto kai. evqumw,qh Mwush/j evpi. Eleazar kai. Iqamar tou.j ui`ou.j Aarwn tou.j kataleleimme,nouj le,gwn

17 dia. ti, ouvk evfa,gete to. peri. th/j a`marti,aj evn to,pw| a`gi,w| o[ti ga.r a[gia a`gi,wn evsti,n tou/to e;dwken u`mi/n fagei/n i[na avfe,lhte th.n a`marti,an th/j sunagwgh/j kai. evxila,shsqe peri. auvtw/n e;nanti kuri,ou

18 ouv ga.r eivsh,cqh tou/ ai[matoj auvtou/ eivj to. a[gion kata. pro,swpon e;sw fa,gesqe auvto. evn to,pw| a`gi,w| o]n tro,pon moi sune,taxen ku,rioj

19 kai. evla,lhsen Aarwn pro.j Mwush/n le,gwn eiv sh,meron prosageio,casin ta. peri. th/j a`marti,aj auvtw/n kai. ta. o`lokautw,mata auvtw/n e;nanti kuri,ou kai. sumbe,bhke,n moi tau/ta kai. fa,gomai ta. peri. th/j a`marti,aj sh,meron mh. avresto.n e;stai kuri,w|

20 kai. h;kousen Mwush/j kai. h;resen auvtw/|

11 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn le,gwn

2 lalh,sate toi/j ui`oi/j Israhl le,gontej tau/ta ta. kth,nh a] fa,gesqe avpo. pa,ntwn tw/n kthnw/n tw/n evpi. th/j gh/j

3 pa/n kth/noj dichlou/n o`plh.n kai. ovnucisth/raj ovnuci,zon du,o chlw/n kai. avna,gon mhrukismo.n evn toi/j kth,nesin tau/ta fa,gesqe

4 plh.n avpo. tou,twn ouv fa,gesqe avpo. tw/n avnago,ntwn mhrukismo.n kai. avpo. tw/n dichlou,ntwn ta.j o`pla.j kai. ovnucizo,ntwn ovnucisth/raj to.n ka,mhlon o[ti avna,gei mhrukismo.n tou/to o`plh.n de. ouv dichlei/ avka,qarton tou/to u`mi/n

5 kai. to.n dasu,poda o[ti avna,gei mhrukismo.n tou/to kai. o`plh.n ouv dichlei/ avka,qarton tou/to u`mi/n

6 kai. to.n coirogru,llion o[ti avna,gei mhrukismo.n tou/to kai. o`plh.n ouv dichlei/ avka,qarton tou/to u`mi/n

7 kai. to.n u-n o[ti dichlei/ o`plh.n tou/to kai. ovnuci,zei o;nucaj o`plh/j kai. tou/to ouvk avna,gei mhrukismo,n avka,qarton tou/to u`mi/n

8 avpo. tw/n krew/n auvtw/n ouv fa,gesqe kai. tw/n qnhsimai,wn auvtw/n ouvc a[yesqe avka,qarta tau/ta u`mi/n

9 kai. tau/ta a] fa,gesqe avpo. pa,ntwn tw/n evn toi/j u[dasin pa,nta o[sa evsti.n auvtoi/j pteru,gia kai. lepi,dej evn toi/j u[dasin kai. evn tai/j qala,ssaij kai. evn toi/j ceima,rroij tau/ta fa,gesqe

10 kai. pa,nta o[sa ouvk e;stin auvtoi/j pteru,gia ouvde. lepi,dej evn tw/| u[dati h' evn tai/j qala,ssaij kai. evn toi/j ceima,rroij avpo. pa,ntwn w-n evreu,getai ta. u[data kai. avpo. pa,shj yuch/j zw,shj th/j evn tw/| u[dati bde,lugma, evstin

11 kai. bdelu,gmata e;sontai u`mi/n avpo. tw/n krew/n auvtw/n ouvk e;desqe kai. ta. qnhsimai/a auvtw/n bdelu,xesqe

12 kai. pa,nta o[sa ouvk e;stin auvtoi/j pteru,gia kai. lepi,dej tw/n evn tw/| u[dati bde,lugma tou/to, evstin u`mi/n

13 kai. tau/ta bdelu,xesqe avpo. tw/n peteinw/n kai. ouv brwqh,setai bde,lugma, evstin to.n aveto.n kai. to.n gru,pa kai. to.n a`liai,eton

14 kai. to.n gu,pa kai. ivkti/na kai. ta. o[moia auvtw/|

15 kai. ko,raka kai. ta. o[moia auvtw/|

16 kai. strouqo.n kai. glau/ka kai. la,ron kai. ta. o[moia auvtw/| kai. i`e,raka kai. ta. o[moia auvtw/|

17 kai. nuktiko,raka kai. katarra,kthn kai. i=bin

18 kai. porfuri,wna kai. peleka/na kai. ku,knon

19 kai. glau/ka kai. evrwdio.n kai. caradrio.n kai. ta. o[moia auvtw/| kai. e;popa kai. nukteri,da

20 kai. pa,nta ta. e`rpeta. tw/n peteinw/n a] poreu,etai evpi. te,ssara bdelu,gmata, evstin u`mi/n

21 avlla. tau/ta fa,gesqe avpo. tw/n e`rpetw/n tw/n peteinw/n a] poreu,etai evpi. te,ssara a] e;cei ske,lh avnw,teron tw/n podw/n auvtou/ phda/n evn auvtoi/j evpi. th/j gh/j

22 kai. tau/ta fa,gesqe avpV auvtw/n to.n brou/con kai. ta. o[moia auvtw/| kai. to.n avtta,khn kai. ta. o[moia auvtw/| kai. th.n avkri,da kai. ta. o[moia auvth/| kai. to.n ovfioma,chn kai. ta. o[moia auvtw/|

23 pa/n e`rpeto.n avpo. tw/n peteinw/n oi-j evstin te,ssarej po,dej bde,lugma, evstin u`mi/n

24 kai. evn tou,toij mianqh,sesqe pa/j o` a`pto,menoj tw/n qnhsimai,wn auvtw/n avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

25 kai. pa/j o` ai;rwn tw/n qnhsimai,wn auvtw/n plunei/ ta. i`ma,tia kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

26 evn pa/sin toi/j kth,nesin o[ evstin dichlou/n o`plh.n kai. ovnucisth/raj ovnuci,zei kai. mhrukismo.n ouv maruka/tai avka,qarta e;sontai u`mi/n pa/j o` a`pto,menoj tw/n qnhsimai,wn auvtw/n avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

27 kai. pa/j o]j poreu,etai evpi. ceirw/n evn pa/si toi/j qhri,oij a] poreu,etai evpi. te,ssara avka,qarta e;stai u`mi/n pa/j o` a`pto,menoj tw/n qnhsimai,wn auvtw/n avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

28 kai. o` ai;rwn tw/n qnhsimai,wn auvtw/n plunei/ ta. i`ma,tia kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj avka,qarta tau/ta u`mi/n evstin

29 kai. tau/ta u`mi/n avka,qarta avpo. tw/n e`rpetw/n tw/n e`rpo,ntwn evpi. th/j gh/j h` galh/ kai. o` mu/j kai. o` kroko,deiloj o` cersai/oj

30 mugalh/ kai. camaile,wn kai. kalabw,thj kai. sau,ra kai. avspa,lax

31 tau/ta avka,qarta u`mi/n avpo. pa,ntwn tw/n e`rpetw/n tw/n evpi. th/j gh/j pa/j o` a`pto,menoj auvtw/n teqnhko,twn avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

32 kai. pa/n evfV o] a'n evpipe,sh| avpV auvtw/n teqnhko,twn auvtw/n avka,qarton e;stai avpo. panto.j skeu,ouj xuli,nou h' i`mati,ou h' de,rmatoj h' sa,kkou pa/n skeu/oj o] eva.n poihqh/| e;rgon evn auvtw/| eivj u[dwr bafh,setai kai. avka,qarton e;stai e[wj e`spe,raj kai. kaqaro.n e;stai

33 kai. pa/n skeu/oj ovstra,kinon eivj o] eva.n pe,sh| avpo. tou,twn e;ndon o[sa eva.n e;ndon h=| avka,qarta e;stai kai. auvto. suntribh,setai

34 kai. pa/n brw/ma o] e;sqetai eivj o] eva.n evpe,lqh| evpV auvto. u[dwr avka,qarton e;stai kai. pa/n poto,n o] pi,netai evn panti. avggei,w| avka,qarton e;stai

35 kai. pa/n o] eva.n pe,sh| avpo. tw/n qnhsimai,wn auvtw/n evpV auvto, avka,qarton e;stai kli,banoi kai. kuqro,podej kaqaireqh,sontai avka,qarta tau/ta, evstin kai. avka,qarta tau/ta u`mi/n e;sontai

36 plh.n phgw/n u`da,twn kai. la,kkou kai. sunagwgh/j u[datoj e;stai kaqaro,n o` de. a`pto,menoj tw/n qnhsimai,wn auvtw/n avka,qartoj e;stai

37 eva.n de. evpipe,sh| tw/n qnhsimai,wn auvtw/n evpi. pa/n spe,rma spo,rimon o] sparh,setai kaqaro.n e;stai

38 eva.n de. evpicuqh/| u[dwr evpi. pa/n spe,rma kai. evpipe,sh| tw/n qnhsimai,wn auvtw/n evpV auvto, avka,qarto,n evstin u`mi/n

39 eva.n de. avpoqa,nh| tw/n kthnw/n o[ evstin u`mi/n tou/to fagei/n o` a`pto,menoj tw/n qnhsimai,wn auvtw/n avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

40 kai. o` evsqi,wn avpo. tw/n qnhsimai,wn tou,twn plunei/ ta. i`ma,tia kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj kai. o` ai;rwn avpo. qnhsimai,wn auvtw/n plunei/ ta. i`ma,tia kai. lou,setai u[dati kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

41 kai. pa/n e`rpeto,n o] e[rpei evpi. th/j gh/j bde,lugma tou/to e;stai u`mi/n ouv brwqh,setai

42 kai. pa/j o` poreuo,menoj evpi. koili,aj kai. pa/j o` poreuo,menoj evpi. te,ssara dia. panto,j o] poluplhqei/ posi.n evn pa/sin toi/j e`rpetoi/j toi/j e[rpousin evpi. th/j gh/j ouv fa,gesqe auvto, o[ti bde,lugma u`mi/n evstin

43 kai. ouv mh. bdelu,xhte ta.j yuca.j u`mw/n evn pa/si toi/j e`rpetoi/j toi/j e[rpousin evpi. th/j gh/j kai. ouv mianqh,sesqe evn tou,toij kai. ouvk avka,qartoi e;sesqe evn auvtoi/j

44 o[ti evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n kai. a`giasqh,sesqe kai. a[gioi e;sesqe o[ti a[gio,j eivmi evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n kai. ouv mianei/te ta.j yuca.j u`mw/n evn pa/sin toi/j e`rpetoi/j toi/j kinoume,noij evpi. th/j gh/j

45 o[ti evgw, eivmi ku,rioj o` avnagagw.n u`ma/j evk gh/j Aivgu,ptou ei=nai u`mw/n qeo,j kai. e;sesqe a[gioi o[ti a[gio,j eivmi evgw. ku,rioj

46 ou-toj o` no,moj peri. tw/n kthnw/n kai. tw/n peteinw/n kai. pa,shj yuch/j th/j kinoume,nhj evn tw/| u[dati kai. pa,shj yuch/j e`rpou,shj evpi. th/j gh/j

47 diastei/lai avna. me,son tw/n avkaqa,rtwn kai. avna. me,son tw/n kaqarw/n kai. avna. me,son tw/n zwogonou,ntwn ta. evsqio,mena kai. avna. me,son tw/n zwogonou,ntwn ta. mh. evsqio,mena

12 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl kai. evrei/j pro.j auvtou,j gunh, h[tij eva.n spermatisqh/| kai. te,kh| a;rsen kai. avka,qartoj e;stai e`pta. h`me,raj kata. ta.j h`me,raj tou/ cwrismou/ th/j avfe,drou auvth/j avka,qartoj e;stai

3 kai. th/| h`me,ra| th/| ovgdo,h| peritemei/ th.n sa,rka th/j avkrobusti,aj auvtou/

4 kai. tria,konta h`me,raj kai. trei/j kaqh,setai evn ai[mati avkaqa,rtw| auvth/j panto.j a`gi,ou ouvc a[yetai kai. eivj to. a`giasth,rion ouvk eivseleu,setai e[wj a'n plhrwqw/sin ai` h`me,rai kaqa,rsewj auvth/j

5 eva.n de. qh/lu te,kh| kai. avka,qartoj e;stai di.j e`pta. h`me,raj kata. th.n a;fedron kai. e`xh,konta h`me,raj kai. e]x kaqesqh,setai evn ai[mati avkaqa,rtw| auvth/j

6 kai. o[tan avnaplhrwqw/sin ai` h`me,rai kaqa,rsewj auvth/j evfV ui`w/| h' evpi. qugatri, prosoi,sei avmno.n evniau,sion a;mwmon eivj o`lokau,twma kai. neosso.n peristera/j h' trugo,na peri. a`marti,aj evpi. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou pro.j to.n i`ere,a

7 kai. prosoi,sei e;nanti kuri,ou kai. evxila,setai peri. auvth/j o` i`ereu.j kai. kaqariei/ auvth.n avpo. th/j phgh/j tou/ ai[matoj auvth/j ou-toj o` no,moj th/j tiktou,shj a;rsen h' qh/lu

8 eva.n de. mh. eu`ri,skh| h` cei.r auvth/j to. i`kano.n eivj avmno,n kai. lh,myetai du,o trugo,naj h' du,o neossou.j peristerw/n mi,an eivj o`lokau,twma kai. mi,an peri. a`marti,aj kai. evxila,setai peri. auvth/j o` i`ereu,j kai. kaqarisqh,setai

13 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn le,gwn

2 avnqrw,pw| eva,n tini ge,nhtai evn de,rmati crwto.j auvtou/ ouvlh. shmasi,aj thlaugh.j kai. ge,nhtai evn de,rmati crwto.j auvtou/ a`fh. le,praj kai. avcqh,setai pro.j Aarwn to.n i`ere,a h' e[na tw/n ui`w/n auvtou/ tw/n i`ere,wn

3 kai. o;yetai o` i`ereu.j th.n a`fh.n evn de,rmati tou/ crwto.j auvtou/ kai. h` qri.x evn th/| a`fh/| metaba,lh| leukh, kai. h` o;yij th/j a`fh/j tapeinh. avpo. tou/ de,rmatoj tou/ crwto,j a`fh. le,praj evsti,n kai. o;yetai o` i`ereu.j kai. mianei/ auvto,n

4 eva.n de. thlaugh.j leukh. h=| evn tw/| de,rmati tou/ crwto,j kai. tapeinh. mh. h=| h` o;yij auvth/j avpo. tou/ de,rmatoj kai. h` qri.x auvtou/ ouv mete,balen tri,ca leukh,n auvth. de, evstin avmaura, kai. avforiei/ o` i`ereu.j th.n a`fh.n e`pta. h`me,raj

5 kai. o;yetai o` i`ereu.j th.n a`fh.n th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| kai. ivdou. h` a`fh. me,nei evnanti,on auvtou/ ouv mete,pesen h` a`fh. evn tw/| de,rmati kai. avforiei/ auvto.n o` i`ereu.j e`pta. h`me,raj to. deu,teron

6 kai. o;yetai auvto.n o` i`ereu.j th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| to. deu,teron kai. ivdou. avmaura. h` a`fh, ouv mete,pesen h` a`fh. evn tw/| de,rmati kaqariei/ auvto.n o` i`ereu,j shmasi,a ga,r evstin kai. pluna,menoj ta. i`ma,tia kaqaro.j e;stai

7 eva.n de. metabalou/sa metape,sh| h` shmasi,a evn tw/| de,rmati meta. to. ivdei/n auvto.n to.n i`ere,a tou/ kaqari,sai auvto,n kai. ovfqh,setai to. deu,teron tw/| i`erei/

8 kai. o;yetai auvto.n o` i`ereu.j kai. ivdou. mete,pesen h` shmasi,a evn tw/| de,rmati kai. mianei/ auvto.n o` i`ereu,j le,pra evsti,n

9 kai. a`fh. le,praj eva.n ge,nhtai evn avnqrw,pw| kai. h[xei pro.j to.n i`ere,a

10 kai. o;yetai o` i`ereu.j kai. ivdou. ouvlh. leukh. evn tw/| de,rmati kai. au[th mete,balen tri,ca leukh,n kai. avpo. tou/ u`giou/j th/j sarko.j th/j zw,shj evn th/| ouvlh/|

11 le,pra palaioume,nh evsti,n evn tw/| de,rmati tou/ crwto,j evstin kai. mianei/ auvto.n o` i`ereu.j kai. avforiei/ auvto,n o[ti avka,qarto,j evstin

12 eva.n de. evxanqou/sa evxanqh,sh| h` le,pra evn tw/| de,rmati kai. kalu,yh| h` le,pra pa/n to. de,rma th/j a`fh/j avpo. kefalh/j e[wj podw/n kaqV o[lhn th.n o[rasin tou/ i`ere,wj

13 kai. o;yetai o` i`ereu.j kai. ivdou. evka,luyen h` le,pra pa/n to. de,rma tou/ crwto,j kai. kaqariei/ auvto.n o` i`ereu.j th.n a`fh,n o[ti pa/n mete,balen leuko,n kaqaro,n evstin

14 kai. h-| a'n h`me,ra| ovfqh/| evn auvtw/| crw.j zw/n mianqh,setai

15 kai. o;yetai o` i`ereu.j to.n crw/ta to.n u`gih/ kai. mianei/ auvto.n o` crw.j o` u`gih,j o[ti avka,qarto,j evstin le,pra evsti,n

16 eva.n de. avpokatasth/| o` crw.j o` u`gih.j kai. metaba,lh| leukh, kai. evleu,setai pro.j to.n i`ere,a

17 kai. o;yetai o` i`ereu.j kai. ivdou. mete,balen h` a`fh. eivj to. leuko,n kai. kaqariei/ o` i`ereu.j th.n a`fh,n kaqaro,j evstin

18 kai. sa.rx eva.n ge,nhtai evn tw/| de,rmati auvtou/ e[lkoj kai. u`giasqh/|

19 kai. ge,nhtai evn tw/| to,pw| tou/ e[lkouj ouvlh. leukh. h' thlaugh.j leukai,nousa h' purri,zousa kai. ovfqh,setai tw/| i`erei/

20 kai. o;yetai o` i`ereu.j kai. ivdou. h` o;yij tapeinote,ra tou/ de,rmatoj kai. h` qri.x auvth/j mete,balen eivj leukh,n kai. mianei/ auvto.n o` i`ereu,j le,pra evsti,n evn tw/| e[lkei evxh,nqhsen

21 eva.n de. i;dh| o` i`ereu.j kai. ivdou. ouvk e;stin evn auvtw/| qri.x leukh, kai. tapeino.n mh. h=| avpo. tou/ de,rmatoj tou/ crwto,j kai. auvth. h=| avmaura, avforiei/ auvto.n o` i`ereu.j e`pta. h`me,raj

22 eva.n de. diace,htai evn tw/| de,rmati kai. mianei/ auvto.n o` i`ereu,j a`fh. le,praj evsti,n evn tw/| e[lkei evxh,nqhsen

23 eva.n de. kata. cw,ran mei,nh| to. thlau,ghma kai. mh. diace,htai ouvlh. tou/ e[lkouj evsti,n kai. kaqariei/ auvto.n o` i`ereu,j

24 kai. sa.rx eva.n ge,nhtai evn tw/| de,rmati auvtou/ kata,kauma puro,j kai. ge,nhtai evn tw/| de,rmati auvtou/ to. u`giasqe.n tou/ katakau,matoj auvga,zon thlauge.j leuko.n u`popurri,zon h' e;kleukon

25 kai. o;yetai auvto.n o` i`ereu.j kai. ivdou. mete,balen qri.x leukh. eivj to. auvga,zon kai. h` o;yij auvtou/ tapeinh. avpo. tou/ de,rmatoj le,pra evsti,n evn tw/| katakau,mati evxh,nqhsen kai. mianei/ auvto.n o` i`ereu,j a`fh. le,praj evsti,n

26 eva.n de. i;dh| o` i`ereu.j kai. ivdou. ouvk e;stin evn tw/| auvga,zonti qri.x leukh, kai. tapeino.n mh. h=| avpo. tou/ de,rmatoj auvto. de. avmauro,n kai. avforiei/ auvto.n o` i`ereu.j e`pta. h`me,raj

27 kai. o;yetai auvto.n o` i`ereu.j th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| eva.n de. diacu,sei diace,htai evn tw/| de,rmati kai. mianei/ auvto.n o` i`ereu,j a`fh. le,praj evsti,n evn tw/| e[lkei evxh,nqhsen

28 eva.n de. kata. cw,ran mei,nh| to. auvga,zon kai. mh. diacuqh/| evn tw/| de,rmati auvth. de. h=| avmaura, h` ouvlh. tou/ katakau,mato,j evstin kai. kaqariei/ auvto.n o` i`ereu,j o` ga.r carakth.r tou/ katakau,mato,j evstin

29 kai. avndri. kai. gunaiki. eva.n ge,nhtai evn auvtoi/j a`fh. le,praj evn th/| kefalh/| h' evn tw/| pw,gwni

30 kai. o;yetai o` i`ereu.j th.n a`fh.n kai. ivdou. h` o;yij auvth/j evgkoilote,ra tou/ de,rmatoj evn auvth/| de. qri.x xanqi,zousa lepth, kai. mianei/ auvto.n o` i`ereu,j qrau/sma, evstin le,pra th/j kefalh/j h' le,pra tou/ pw,gwno,j evstin

31 kai. eva.n i;dh| o` i`ereu.j th.n a`fh.n tou/ qrau,smatoj kai. ivdou. ouvc h` o;yij evgkoilote,ra tou/ de,rmatoj kai. qri.x xanqi,zousa ouvk e;stin evn auvth/| kai. avforiei/ o` i`ereu.j th.n a`fh.n tou/ qrau,smatoj e`pta. h`me,raj

32 kai. o;yetai o` i`ereu.j th.n a`fh.n th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| kai. ivdou. ouv diecu,qh to. qrau/sma kai. qri.x xanqi,zousa ouvk e;stin evn auvth/| kai. h` o;yij tou/ qrau,smatoj ouvk e;stin koi,lh avpo. tou/ de,rmatoj

33 kai. xurhqh,setai to. de,rma to. de. qrau/sma ouv xurhqh,setai kai. avforiei/ o` i`ereu.j to. qrau/sma e`pta. h`me,raj to. deu,teron

34 kai. o;yetai o` i`ereu.j to. qrau/sma th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| kai. ivdou. ouv diecu,qh to. qrau/sma evn tw/| de,rmati meta. to. xurhqh/nai auvto,n kai. h` o;yij tou/ qrau,smatoj ouvk e;stin koi,lh avpo. tou/ de,rmatoj kai. kaqariei/ auvto.n o` i`ereu,j kai. pluna,menoj ta. i`ma,tia kaqaro.j e;stai

35 eva.n de. diacu,sei diace,htai to. qrau/sma evn tw/| de,rmati meta. to. kaqarisqh/nai auvto,n

36 kai. o;yetai o` i`ereu.j kai. ivdou. diake,cutai to. qrau/sma evn tw/| de,rmati ouvk evpiske,yetai o` i`ereu.j peri. th/j trico.j th/j xanqh/j o[ti avka,qarto,j evstin

37 eva.n de. evnw,pion mei,nh| to. qrau/sma evpi. cw,raj kai. qri.x me,laina avnatei,lh| evn auvtw/| u`gi,aken to. qrau/sma kaqaro,j evstin kai. kaqariei/ auvto.n o` i`ereu,j

38 kai. avndri. h' gunaiki. eva.n ge,nhtai evn de,rmati th/j sarko.j auvtou/ auvga,smata auvga,zonta leukaqi,zonta

39 kai. o;yetai o` i`ereu.j kai. ivdou. evn de,rmati th/j sarko.j auvtou/ auvga,smata auvga,zonta leukaqi,zonta avlfo,j evstin kaqaro,j evstin evxanqei/ evn tw/| de,rmati th/j sarko.j auvtou/ kaqaro,j evstin

40 eva.n de, tini madh,sh| h` kefalh. auvtou/ falakro,j evstin kaqaro,j evstin

41 eva.n de. kata. pro,swpon madh,sh| h` kefalh. auvtou/ avnafa,lanto,j evstin kaqaro,j evstin

42 eva.n de. ge,nhtai evn tw/| falakrw,mati auvtou/ h' evn tw/| avnafalantw,mati auvtou/ a`fh. leukh. h' purri,zousa le,pra evsti.n evn tw/| falakrw,mati auvtou/ h' evn tw/| avnafalantw,mati auvtou/

43 kai. o;yetai auvto.n o` i`ereu.j kai. ivdou. h` o;yij th/j a`fh/j leukh. purri,zousa evn tw/| falakrw,mati auvtou/ h' evn tw/| avnafalantw,mati auvtou/ w`j ei=doj le,praj evn de,rmati th/j sarko.j auvtou/

44 a;nqrwpoj lepro,j evstin mia,nsei mianei/ auvto.n o` i`ereu,j evn th/| kefalh/| auvtou/ h` a`fh. auvtou/

45 kai. o` lepro,j evn w-| evstin h` a`fh, ta. i`ma,tia auvtou/ e;stw paralelume,na kai. h` kefalh. auvtou/ avkataka,luptoj kai. peri. to. sto,ma auvtou/ peribale,sqw kai. avka,qartoj keklh,setai

46 pa,saj ta.j h`me,raj o[saj a'n h=| evpV auvtou/ h` a`fh, avka,qartoj w'n avka,qartoj e;stai kecwrisme,noj kaqh,setai e;xw th/j parembolh/j e;stai auvtou/ h` diatribh,

47 kai. i`mati,w| eva.n ge,nhtai evn auvtw/| a`fh. le,praj evn i`mati,w| evrew/| h' evn i`mati,w| stippui,nw|

48 h' evn sth,moni h' evn kro,kh| h' evn toi/j linoi/j h' evn toi/j evreoi/j h' evn de,rmati h' evn panti. evrgasi,mw| de,rmati

49 kai. ge,nhtai h` a`fh. clwri,zousa h' purri,zousa evn tw/| de,rmati h' evn tw/| i`mati,w| h' evn tw/| sth,moni h' evn th/| kro,kh| h' evn panti. skeu,ei evrgasi,mw| de,rmatoj a`fh. le,praj evsti,n kai. dei,xei tw/| i`erei/

50 kai. o;yetai o` i`ereu.j th.n a`fh,n kai. avforiei/ o` i`ereu.j th.n a`fh.n e`pta. h`me,raj

51 kai. o;yetai o` i`ereu.j th.n a`fh.n th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| eva.n de. diace,htai h` a`fh. evn tw/| i`mati,w| h' evn tw/| sth,moni h' evn th/| kro,kh| h' evn tw/| de,rmati kata. pa,nta o[sa a'n poihqh/| de,rmata evn th/| evrgasi,a| le,pra e;mmono,j evstin h` a`fh, avka,qarto,j evstin

52 katakau,sei to. i`ma,tion h' to.n sth,mona h' th.n kro,khn evn toi/j evreoi/j h' evn toi/j linoi/j h' evn panti. skeu,ei dermati,nw| evn w-| eva.n h=| evn auvtw/| h` a`fh, o[ti le,pra e;mmono,j evstin evn puri. katakauqh,setai

53 eva.n de. i;dh| o` i`ereu.j kai. mh. diace,htai h` a`fh. evn tw/| i`mati,w| h' evn tw/| sth,moni h' evn th/| kro,kh| h' evn panti. skeu,ei dermati,nw|

54 kai. sunta,xei o` i`ereu,j kai. plunei/ evfV ou- eva.n h=| evpV auvtou/ h` a`fh, kai. avforiei/ o` i`ereu.j th.n a`fh.n e`pta. h`me,raj to. deu,teron

55 kai. o;yetai o` i`ereu.j meta. to. pluqh/nai auvto. th.n a`fh,n kai. h[de mh. mete,balen th.n o;yin h` a`fh, kai. h` a`fh. ouv diacei/tai avka,qarto,n evstin evn puri. katakauqh,setai evsth,ristai evn tw/| i`mati,w| h' evn tw/| sth,moni h' evn th/| kro,kh|

56 kai. eva.n i;dh| o` i`ereu.j kai. h=| avmaura. h` a`fh. meta. to. pluqh/nai auvto, avporrh,xei auvto. avpo. tou/ i`mati,ou h' avpo. tou/ de,rmatoj h' avpo. tou/ sth,monoj h' avpo. th/j kro,khj

57 eva.n de. ovfqh/| e;ti evn tw/| i`mati,w| h' evn tw/| sth,moni h' evn th/| kro,kh| h' evn panti. skeu,ei dermati,nw| le,pra evxanqou/sa, evstin evn puri. katakauqh,setai evn w-| evsti.n h` a`fh,

58 kai. to. i`ma,tion h' o` sth,mwn h' h` kro,kh h' pa/n skeu/oj derma,tinon o] pluqh,setai kai. avposth,setai avpV auvtou/ h` a`fh, kai. pluqh,setai to. deu,teron kai. kaqaro.n e;stai

59 ou-toj o` no,moj a`fh/j le,praj i`mati,ou evreou/ h' stippui,nou h' sth,monoj h' kro,khj h' panto.j skeu,ouj dermati,nou eivj to. kaqari,sai auvto. h' mia/nai auvto,

14 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 ou-toj o` no,moj tou/ leprou/ h-| a'n h`me,ra| kaqarisqh/| kai. prosacqh,setai pro.j to.n i`ere,a

3 kai. evxeleu,setai o` i`ereu.j e;xw th/j parembolh/j kai. o;yetai o` i`ereu.j kai. ivdou. iva/tai h` a`fh. th/j le,praj avpo. tou/ leprou/

4 kai. prosta,xei o` i`ereu.j kai. lh,myontai tw/| kekaqarisme,nw| du,o ovrni,qia zw/nta kaqara. kai. xu,lon ke,drinon kai. keklwsme,non ko,kkinon kai. u[sswpon

5 kai. prosta,xei o` i`ereu.j kai. sfa,xousin to. ovrni,qion to. e]n eivj avggei/on ovstra,kinon evfV u[dati zw/nti

6 kai. to. ovrni,qion to. zw/n lh,myetai auvto. kai. to. xu,lon to. ke,drinon kai. to. klwsto.n ko,kkinon kai. to.n u[sswpon kai. ba,yei auvta. kai. to. ovrni,qion to. zw/n eivj to. ai-ma tou/ ovrniqi,ou tou/ sfage,ntoj evfV u[dati zw/nti

7 kai. perirranei/ evpi. to.n kaqarisqe,nta avpo. th/j le,praj e`pta,kij kai. kaqaro.j e;stai kai. evxapostelei/ to. ovrni,qion to. zw/n eivj to. pedi,on

8 kai. plunei/ o` kaqarisqei.j ta. i`ma,tia auvtou/ kai. xurhqh,setai auvtou/ pa/san th.n tri,ca kai. lou,setai evn u[dati kai. kaqaro.j e;stai kai. meta. tau/ta eivseleu,setai eivj th.n parembolh.n kai. diatri,yei e;xw tou/ oi;kou auvtou/ e`pta. h`me,raj

9 kai. e;stai th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| xurhqh,setai pa/san th.n tri,ca auvtou/ th.n kefalh.n auvtou/ kai. to.n pw,gwna kai. ta.j ovfru,aj kai. pa/san th.n tri,ca auvtou/ xurhqh,setai kai. plunei/ ta. i`ma,tia kai. lou,setai to. sw/ma auvtou/ u[dati kai. kaqaro.j e;stai

10 kai. th/| h`me,ra| th/| ovgdo,h| lh,myetai du,o avmnou.j evniausi,ouj avmw,mouj kai. pro,baton evniau,sion a;mwmon kai. tri,a de,kata semida,lewj eivj qusi,an pefurame,nhj evn evlai,w| kai. kotu,lhn evlai,ou mi,an

11 kai. sth,sei o` i`ereu.j o` kaqari,zwn to.n a;nqrwpon to.n kaqarizo,menon kai. tau/ta e;nanti kuri,ou evpi. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

12 kai. lh,myetai o` i`ereu.j to.n avmno.n to.n e[na kai. prosa,xei auvto.n th/j plhmmelei,aj kai. th.n kotu,lhn tou/ evlai,ou kai. avforiei/ auvto. avfo,risma e;nanti kuri,ou

13 kai. sfa,xousin to.n avmno.n evn to,pw| ou- sfa,zousin ta. o`lokautw,mata kai. ta. peri. a`marti,aj evn to,pw| a`gi,w| e;stin ga.r to. peri. a`marti,aj w[sper to. th/j plhmmelei,aj e;stin tw/| i`erei/ a[gia a`gi,wn evsti,n

14 kai. lh,myetai o` i`ereu.j avpo. tou/ ai[matoj tou/ th/j plhmmelei,aj kai. evpiqh,sei o` i`ereu.j evpi. to.n lobo.n tou/ wvto.j tou/ kaqarizome,nou tou/ dexiou/ kai. evpi. to. a;kron th/j ceiro.j th/j dexia/j kai. evpi. to. a;kron tou/ podo.j tou/ dexiou/

15 kai. labw.n o` i`ereu.j avpo. th/j kotu,lhj tou/ evlai,ou evpiceei/ evpi. th.n cei/ra tou/ i`ere,wj th.n avristera.n

16 kai. ba,yei to.n da,ktulon to.n dexio.n avpo. tou/ evlai,ou tou/ o;ntoj evpi. th/j ceiro.j th/j avristera/j kai. r`anei/ e`pta,kij tw/| daktu,lw| e;nanti kuri,ou

17 to. de. kataleifqe.n e;laion to. o'n evn th/| ceiri. evpiqh,sei o` i`ereu.j evpi. to.n lobo.n tou/ wvto.j tou/ kaqarizome,nou tou/ dexiou/ kai. evpi. to. a;kron th/j ceiro.j th/j dexia/j kai. evpi. to. a;kron tou/ podo.j tou/ dexiou/ evpi. to.n to,pon tou/ ai[matoj tou/ th/j plhmmelei,aj

18 to. de. kataleifqe.n e;laion to. evpi. th/j ceiro.j tou/ i`ere,wj evpiqh,sei o` i`ereu.j evpi. th.n kefalh.n tou/ kaqarisqe,ntoj kai. evxila,setai peri. auvtou/ o` i`ereu.j e;nanti kuri,ou

19 kai. poih,sei o` i`ereu.j to. peri. th/j a`marti,aj kai. evxila,setai o` i`ereu.j peri. tou/ avkaqa,rtou tou/ kaqarizome,nou avpo. th/j a`marti,aj auvtou/ kai. meta. tou/to sfa,xei o` i`ereu.j to. o`lokau,twma

20 kai. avnoi,sei o` i`ereu.j to. o`lokau,twma kai. th.n qusi,an evpi. to. qusiasth,rion e;nanti kuri,ou kai. evxila,setai peri. auvtou/ o` i`ereu,j kai. kaqarisqh,setai

21 eva.n de. pe,nhtai kai. h` cei.r auvtou/ mh. eu`ri,skh| lh,myetai avmno.n e[na eivj o] evplhmme,lhsen eivj avfai,rema w[ste evxila,sasqai peri. auvtou/ kai. de,katon semida,lewj pefurame,nhj evn evlai,w| eivj qusi,an kai. kotu,lhn evlai,ou mi,an

22 kai. du,o trugo,naj h' du,o neossou.j peristerw/n o[sa eu-ren h` cei.r auvtou/ kai. e;stai h` mi,a peri. a`marti,aj kai. h` mi,a eivj o`lokau,twma

23 kai. prosoi,sei auvta. th/| h`me,ra| th/| ovgdo,h| eivj to. kaqari,sai auvto.n pro.j to.n i`ere,a evpi. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou e;nanti kuri,ou

24 kai. labw.n o` i`ereu.j to.n avmno.n th/j plhmmelei,aj kai. th.n kotu,lhn tou/ evlai,ou evpiqh,sei auvta. evpi,qema e;nanti kuri,ou

25 kai. sfa,xei to.n avmno.n th/j plhmmelei,aj kai. lh,myetai o` i`ereu.j avpo. tou/ ai[matoj tou/ th/j plhmmelei,aj kai. evpiqh,sei evpi. to.n lobo.n tou/ wvto.j tou/ kaqarizome,nou tou/ dexiou/ kai. evpi. to. a;kron th/j ceiro.j th/j dexia/j kai. evpi. to. a;kron tou/ podo.j tou/ dexiou/

26 kai. avpo. tou/ evlai,ou evpiceei/ o` i`ereu.j evpi. th.n cei/ra tou/ i`ere,wj th.n avristera,n

27 kai. r`anei/ o` i`ereu.j tw/| daktu,lw| tw/| dexiw/| avpo. tou/ evlai,ou tou/ evn th/| ceiri. auvtou/ th/| avristera/| e`pta,kij e;nanti kuri,ou

28 kai. evpiqh,sei o` i`ereu.j avpo. tou/ evlai,ou tou/ evpi. th/j ceiro.j auvtou/ evpi. to.n lobo.n tou/ wvto.j tou/ kaqarizome,nou tou/ dexiou/ kai. evpi. to. a;kron th/j ceiro.j auvtou/ th/j dexia/j kai. evpi. to. a;kron tou/ podo.j auvtou/ tou/ dexiou/ evpi. to.n to,pon tou/ ai[matoj tou/ th/j plhmmelei,aj

29 to. de. kataleifqe.n avpo. tou/ evlai,ou to. o'n evpi. th/j ceiro.j tou/ i`ere,wj evpiqh,sei evpi. th.n kefalh.n tou/ kaqarisqe,ntoj kai. evxila,setai peri. auvtou/ o` i`ereu.j e;nanti kuri,ou

30 kai. poih,sei mi,an tw/n trugo,nwn h' avpo. tw/n neossw/n tw/n peristerw/n kaqo,ti eu-ren auvtou/ h` cei,r

31 th.n mi,an peri. a`marti,aj kai. th.n mi,an eivj o`lokau,twma su.n th/| qusi,a| kai. evxila,setai o` i`ereu.j peri. tou/ kaqarizome,nou e;nanti kuri,ou

32 ou-toj o` no,moj evn w-| evstin h` a`fh. th/j le,praj kai. tou/ mh. eu`ri,skontoj th/| ceiri. eivj to.n kaqarismo.n auvtou/

33 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn le,gwn

34 w`j a'n eivse,lqhte eivj th.n gh/n tw/n Cananai,wn h]n evgw. di,dwmi u`mi/n evn kth,sei kai. dw,sw a`fh.n le,praj evn tai/j oivki,aij th/j gh/j th/j evgkth,tou u`mi/n

35 kai. h[xei ti,noj auvtou/ h` oivki,a kai. avnaggelei/ tw/| i`erei/ le,gwn w[sper a`fh. e`w,ratai, mou evn th/| oivki,a|

36 kai. prosta,xei o` i`ereu.j avposkeua,sai th.n oivki,an pro. tou/ eivselqo,nta ivdei/n to.n i`ere,a th.n a`fh.n kai. ouv mh. avka,qarta ge,nhtai o[sa eva.n h=| evn th/| oivki,a| kai. meta. tau/ta eivseleu,setai o` i`ereu.j katamaqei/n th.n oivki,an

37 kai. o;yetai th.n a`fh.n evn toi/j toi,coij th/j oivki,aj koila,daj clwrizou,saj h' purrizou,saj kai. h` o;yij auvtw/n tapeinote,ra tw/n toi,cwn

38 kai. evxelqw.n o` i`ereu.j evk th/j oivki,aj evpi. th.n qu,ran th/j oivki,aj kai. avforiei/ o` i`ereu.j th.n oivki,an e`pta. h`me,raj

39 kai. evpanh,xei o` i`ereu.j th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| kai. o;yetai th.n oivki,an kai. ivdou. ouv diecu,qh h` a`fh. evn toi/j toi,coij th/j oivki,aj

40 kai. prosta,xei o` i`ereu.j kai. evxelou/sin tou.j li,qouj evn oi-j evstin h` a`fh, kai. evkbalou/sin auvtou.j e;xw th/j po,lewj eivj to,pon avka,qarton

41 kai. avpoxu,sousin th.n oivki,an e;swqen ku,klw| kai. evkceou/sin to.n cou/n e;xw th/j po,lewj eivj to,pon avka,qarton

42 kai. lh,myontai li,qouj avpexusme,nouj e`te,rouj kai. avntiqh,sousin avnti. tw/n li,qwn kai. cou/n e[teron lh,myontai kai. evxalei,yousin th.n oivki,an

43 eva.n de. evpe,lqh| pa,lin a`fh. kai. avnatei,lh| evn th/| oivki,a| meta. to. evxelei/n tou.j li,qouj kai. meta. to. avpoxusqh/nai th.n oivki,an kai. meta. to. evxaleifqh/nai

44 kai. eivseleu,setai o` i`ereu.j kai. o;yetai eiv diake,cutai h` a`fh. evn th/| oivki,a| le,pra e;mmono,j evstin evn th/| oivki,a| avka,qarto,j evstin

45 kai. kaqelou/sin th.n oivki,an kai. ta. xu,la auvth/j kai. tou.j li,qouj auvth/j kai. pa,nta to.n cou/n evxoi,sousin e;xw th/j po,lewj eivj to,pon avka,qarton

46 kai. o` eivsporeuo,menoj eivj th.n oivki,an pa,saj ta.j h`me,raj a]j avfwrisme,nh evsti,n avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

47 kai. o` koimw,menoj evn th/| oivki,a| plunei/ ta. i`ma,tia auvtou/ kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj kai. o` e;sqwn evn th/| oivki,a| plunei/ ta. i`ma,tia auvtou/ kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

48 eva.n de. parageno,menoj eivse,lqh| o` i`ereu.j kai. i;dh| kai. ivdou. diacu,sei ouv diacei/tai h` a`fh. evn th/| oivki,a| meta. to. evxaleifqh/nai th.n oivki,an kai. kaqariei/ o` i`ereu.j th.n oivki,an o[ti iva,qh h` a`fh,

49 kai. lh,myetai avfagni,sai th.n oivki,an du,o ovrni,qia zw/nta kaqara. kai. xu,lon ke,drinon kai. keklwsme,non ko,kkinon kai. u[sswpon

50 kai. sfa,xei to. ovrni,qion to. e]n eivj skeu/oj ovstra,kinon evfV u[dati zw/nti

51 kai. lh,myetai to. xu,lon to. ke,drinon kai. to. keklwsme,non ko,kkinon kai. to.n u[sswpon kai. to. ovrni,qion to. zw/n kai. ba,yei auvto. eivj to. ai-ma tou/ ovrniqi,ou tou/ evsfagme,nou evfV u[dati zw/nti kai. perirranei/ evn auvtoi/j evpi. th.n oivki,an e`pta,kij

52 kai. avfagniei/ th.n oivki,an evn tw/| ai[mati tou/ ovrniqi,ou kai. evn tw/| u[dati tw/| zw/nti kai. evn tw/| ovrniqi,w| tw/| zw/nti kai. evn tw/| xu,lw| tw/| kedri,nw| kai. evn tw/| u`ssw,pw| kai. evn tw/| keklwsme,nw| kokki,nw|

53 kai. evxapostelei/ to. ovrni,qion to. zw/n e;xw th/j po,lewj eivj to. pedi,on kai. evxila,setai peri. th/j oivki,aj kai. kaqara. e;stai

54 ou-toj o` no,moj kata. pa/san a`fh.n le,praj kai. qrau,smatoj

55 kai. th/j le,praj i`mati,ou kai. oivki,aj

56 kai. ouvlh/j kai. shmasi,aj kai. tou/ auvga,zontoj

57 kai. tou/ evxhgh,sasqai h-| h`me,ra| avka,qarton kai. h-| h`me,ra| kaqarisqh,setai ou-toj o` no,moj th/j le,praj

15 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn le,gwn

2 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl kai. evrei/j auvtoi/j avndri. avndri, w-| eva.n ge,nhtai r`u,sij evk tou/ sw,matoj auvtou/ h` r`u,sij auvtou/ avka,qarto,j evstin

3 kai. ou-toj o` no,moj th/j avkaqarsi,aj auvtou/ r`e,wn go,non evk sw,matoj auvtou/ evk th/j r`u,sewj h-j sune,sthken to. sw/ma auvtou/ dia. th/j r`u,sewj au[th h` avkaqarsi,a auvtou/ evn auvtw/| pa/sai ai` h`me,rai r`u,sewj sw,matoj auvtou/ h-| sune,sthken to. sw/ma auvtou/ dia. th/j r`u,sewj avkaqarsi,a auvtou/ evstin

4 pa/sa koi,th evfV h-| eva.n koimhqh/| evpV auvth/j o` gonorruh,j avka,qarto,j evstin kai. pa/n skeu/oj evfV o] eva.n kaqi,sh| evpV auvto. o` gonorruh,j avka,qarton e;stai

5 kai. a;nqrwpoj o]j a'n a[yhtai th/j koi,thj auvtou/ plunei/ ta. i`ma,tia auvtou/ kai. lou,setai u[dati kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

6 kai. o` kaqh,menoj evpi. tou/ skeu,ouj evfV o] eva.n kaqi,sh| o` gonorruh,j plunei/ ta. i`ma,tia auvtou/ kai. lou,setai u[dati kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

7 kai. o` a`pto,menoj tou/ crwto.j tou/ gonorruou/j plunei/ ta. i`ma,tia kai. lou,setai u[dati kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

8 eva.n de. prossieli,sh| o` gonorruh.j evpi. to.n kaqaro,n plunei/ ta. i`ma,tia kai. lou,setai u[dati kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

9 kai. pa/n evpi,sagma o;nou evfV o] a'n evpibh/| evpV auvto. o` gonorruh,j avka,qarton e;stai e[wj e`spe,raj

10 kai. pa/j o` a`pto,menoj o[sa eva.n h=| u`poka,tw auvtou/ avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj kai. o` ai;rwn auvta. plunei/ ta. i`ma,tia auvtou/ kai. lou,setai u[dati kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

11 kai. o[swn eva.n a[yhtai o` gonorruh.j kai. ta.j cei/raj ouv ne,niptai plunei/ ta. i`ma,tia kai. lou,setai to. sw/ma u[dati kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

12 kai. skeu/oj ovstra,kinon ou- a'n a[yhtai o` gonorruh,j suntribh,setai kai. skeu/oj xu,linon nifh,setai u[dati kai. kaqaro.n e;stai

13 eva.n de. kaqarisqh/| o` gonorruh.j evk th/j r`u,sewj auvtou/ kai. evxariqmh,setai auvtw/| e`pta. h`me,raj eivj to.n kaqarismo.n kai. plunei/ ta. i`ma,tia auvtou/ kai. lou,setai to. sw/ma u[dati kai. kaqaro.j e;stai

14 kai. th/| h`me,ra| th/| ovgdo,h| lh,myetai e`autw/| du,o trugo,naj h' du,o neossou.j peristerw/n kai. oi;sei auvta. e;nanti kuri,ou evpi. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. dw,sei auvta. tw/| i`erei/

15 kai. poih,sei auvta. o` i`ereu,j mi,an peri. a`marti,aj kai. mi,an eivj o`lokau,twma kai. evxila,setai peri. auvtou/ o` i`ereu.j e;nanti kuri,ou avpo. th/j r`u,sewj auvtou/

16 kai. a;nqrwpoj w-| eva.n evxe,lqh| evx auvtou/ koi,th spe,rmatoj kai. lou,setai u[dati pa/n to. sw/ma auvtou/ kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

17 kai. pa/n i`ma,tion kai. pa/n de,rma evfV o] eva.n h=| evpV auvto. koi,th spe,rmatoj kai. pluqh,setai u[dati kai. avka,qarton e;stai e[wj e`spe,raj

18 kai. gunh, eva.n koimhqh/| avnh.r metV auvth/j koi,thn spe,rmatoj kai. lou,sontai u[dati kai. avka,qartoi e;sontai e[wj e`spe,raj

19 kai. gunh, h[tij eva.n h=| r`e,ousa ai[mati e;stai h` r`u,sij auvth/j evn tw/| sw,mati auvth/j e`pta. h`me,raj e;stai evn th/| avfe,drw| auvth/j pa/j o` a`pto,menoj auvth/j avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

20 kai. pa/n evfV o] a'n koita,zhtai evpV auvto. evn th/| avfe,drw| auvth/j avka,qarton e;stai kai. pa/n evfV o] a'n evpikaqi,sh| evpV auvto, avka,qarton e;stai

21 kai. pa/j o]j eva.n a[yhtai th/j koi,thj auvth/j plunei/ ta. i`ma,tia auvtou/ kai. lou,setai to. sw/ma auvtou/ u[dati kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

22 kai. pa/j o` a`pto,menoj panto.j skeu,ouj ou- eva.n kaqi,sh| evpV auvto, plunei/ ta. i`ma,tia auvtou/ kai. lou,setai u[dati kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

23 eva.n de. evn th/| koi,th| auvth/j ou;shj h' evpi. tou/ skeu,ouj ou- eva.n kaqi,sh| evpV auvtw/| evn tw/| a[ptesqai auvto.n auvth/j avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

24 eva.n de. koi,th| tij koimhqh/| metV auvth/j kai. ge,nhtai h` avkaqarsi,a auvth/j evpV auvtw/| kai. avka,qartoj e;stai e`pta. h`me,raj kai. pa/sa koi,th evfV h-| a'n koimhqh/| evpV auvth/j avka,qartoj e;stai

25 kai. gunh, eva.n r`e,h| r`u,sei ai[matoj h`me,raj plei,ouj ouvk evn kairw/| th/j avfe,drou auvth/j eva.n kai. r`e,h| meta. th.n a;fedron auvth/j pa/sai ai` h`me,rai r`u,sewj avkaqarsi,aj auvth/j kaqa,per ai` h`me,rai th/j avfe,drou avka,qartoj e;stai

26 kai. pa/san koi,thn evfV h]n a'n koimhqh/| evpV auvth/j pa,saj ta.j h`me,raj th/j r`u,sewj kata. th.n koi,thn th/j avfe,drou e;stai auvth/| kai. pa/n skeu/oj evfV o] eva.n kaqi,sh| evpV auvto, avka,qarton e;stai kata. th.n avkaqarsi,an th/j avfe,drou

27 pa/j o` a`pto,menoj auvth/j avka,qartoj e;stai kai. plunei/ ta. i`ma,tia kai. lou,setai to. sw/ma u[dati kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

28 eva.n de. kaqarisqh/| avpo. th/j r`u,sewj kai. evxariqmh,setai auvth/| e`pta. h`me,raj kai. meta. tau/ta kaqarisqh,setai

29 kai. th/| h`me,ra| th/| ovgdo,h| lh,myetai auvth/| du,o trugo,naj h' du,o neossou.j peristerw/n kai. oi;sei auvta. pro.j to.n i`ere,a evpi. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

30 kai. poih,sei o` i`ereu.j th.n mi,an peri. a`marti,aj kai. th.n mi,an eivj o`lokau,twma kai. evxila,setai peri. auvth/j o` i`ereu.j e;nanti kuri,ou avpo. r`u,sewj avkaqarsi,aj auvth/j

31 kai. euvlabei/j poih,sete tou.j ui`ou.j Israhl avpo. tw/n avkaqarsiw/n auvtw/n kai. ouvk avpoqanou/ntai dia. th.n avkaqarsi,an auvtw/n evn tw/| miai,nein auvtou.j th.n skhnh,n mou th.n evn auvtoi/j

32 ou-toj o` no,moj tou/ gonorruou/j kai. eva,n tini evxe,lqh| evx auvtou/ koi,th spe,rmatoj w[ste mianqh/nai evn auvth/|

33 kai. th/| ai`morroou,sh| evn th/| avfe,drw| auvth/j kai. o` gonorruh.j evn th/| r`u,sei auvtou/ tw/| a;rseni h' th/| qhlei,a| kai. tw/| avndri, o]j a'n koimhqh/| meta. avpokaqhme,nhj

16 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n meta. to. teleuth/sai tou.j du,o ui`ou.j Aarwn evn tw/| prosa,gein auvtou.j pu/r avllo,trion e;nanti kuri,ou kai. evteleu,thsan

2 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n la,lhson pro.j Aarwn to.n avdelfo,n sou kai. mh. eivsporeue,sqw pa/san w[ran eivj to. a[gion evsw,teron tou/ katapeta,smatoj eivj pro,swpon tou/ i`lasthri,ou o[ evstin evpi. th/j kibwtou/ tou/ marturi,ou kai. ouvk avpoqanei/tai evn ga.r nefe,lh| ovfqh,somai evpi. tou/ i`lasthri,ou

3 ou[twj eivseleu,setai Aarwn eivj to. a[gion evn mo,scw| evk bow/n peri. a`marti,aj kai. krio.n eivj o`lokau,twma

4 kai. citw/na linou/n h`giasme,non evndu,setai kai. periskele.j linou/n e;stai evpi. tou/ crwto.j auvtou/ kai. zw,nh| linh/| zw,setai kai. ki,darin linh/n periqh,setai i`ma,tia a[gia, evstin kai. lou,setai u[dati pa/n to. sw/ma auvtou/ kai. evndu,setai auvta,

5 kai. para. th/j sunagwgh/j tw/n ui`w/n Israhl lh,myetai du,o cima,rouj evx aivgw/n peri. a`marti,aj kai. krio.n e[na eivj o`lokau,twma

6 kai. prosa,xei Aarwn to.n mo,scon to.n peri. th/j a`marti,aj auvtou/ kai. evxila,setai peri. auvtou/ kai. tou/ oi;kou auvtou/

7 kai. lh,myetai tou.j du,o cima,rouj kai. sth,sei auvtou.j e;nanti kuri,ou para. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

8 kai. evpiqh,sei Aarwn evpi. tou.j du,o cima,rouj klh/ron e[na tw/| kuri,w| kai. klh/ron e[na tw/| avpopompai,w|

9 kai. prosa,xei Aarwn to.n ci,maron evfV o]n evph/lqen evpV auvto.n o` klh/roj tw/| kuri,w| kai. prosoi,sei peri. a`marti,aj

10 kai. to.n ci,maron evfV o]n evph/lqen evpV auvto.n o` klh/roj tou/ avpopompai,ou sth,sei auvto.n zw/nta e;nanti kuri,ou tou/ evxila,sasqai evpV auvtou/ w[ste avpostei/lai auvto.n eivj th.n avpopomph,n avfh,sei auvto.n eivj th.n e;rhmon

11 kai. prosa,xei Aarwn to.n mo,scon to.n peri. th/j a`marti,aj to.n auvtou/ kai. tou/ oi;kou auvtou/ mo,non kai. evxila,setai peri. auvtou/ kai. tou/ oi;kou auvtou/ kai. sfa,xei to.n mo,scon to.n peri. th/j a`marti,aj to.n auvtou/

12 kai. lh,myetai to. purei/on plh/rej avnqra,kwn puro.j avpo. tou/ qusiasthri,ou tou/ avpe,nanti kuri,ou kai. plh,sei ta.j cei/raj qumia,matoj sunqe,sewj lepth/j kai. eivsoi,sei evsw,teron tou/ katapeta,smatoj

13 kai. evpiqh,sei to. qumi,ama evpi. to. pu/r e;nanti kuri,ou kai. kalu,yei h` avtmi.j tou/ qumia,matoj to. i`lasth,rion to. evpi. tw/n marturi,wn kai. ouvk avpoqanei/tai

14 kai. lh,myetai avpo. tou/ ai[matoj tou/ mo,scou kai. r`anei/ tw/| daktu,lw| evpi. to. i`lasth,rion kata. avnatola,j kata. pro,swpon tou/ i`lasthri,ou r`anei/ e`pta,kij avpo. tou/ ai[matoj tw/| daktu,lw|

15 kai. sfa,xei to.n ci,maron to.n peri. th/j a`marti,aj to.n peri. tou/ laou/ e;nanti kuri,ou kai. eivsoi,sei avpo. tou/ ai[matoj auvtou/ evsw,teron tou/ katapeta,smatoj kai. poih,sei to. ai-ma auvtou/ o]n tro,pon evpoi,hsen to. ai-ma tou/ mo,scou kai. r`anei/ to. ai-ma auvtou/ evpi. to. i`lasth,rion kata. pro,swpon tou/ i`lasthri,ou

16 kai. evxila,setai to. a[gion avpo. tw/n avkaqarsiw/n tw/n ui`w/n Israhl kai. avpo. tw/n avdikhma,twn auvtw/n peri. pasw/n tw/n a`martiw/n auvtw/n kai. ou[tw poih,sei th/| skhnh/| tou/ marturi,ou th/| evktisme,nh| evn auvtoi/j evn me,sw| th/j avkaqarsi,aj auvtw/n

17 kai. pa/j a;nqrwpoj ouvk e;stai evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou eivsporeuome,nou auvtou/ evxila,sasqai evn tw/| a`gi,w| e[wj a'n evxe,lqh| kai. evxila,setai peri. auvtou/ kai. tou/ oi;kou auvtou/ kai. peri. pa,shj sunagwgh/j ui`w/n Israhl

18 kai. evxeleu,setai evpi. to. qusiasth,rion to. o'n avpe,nanti kuri,ou kai. evxila,setai evpV auvtou/ kai. lh,myetai avpo. tou/ ai[matoj tou/ mo,scou kai. avpo. tou/ ai[matoj tou/ cima,rou kai. evpiqh,sei evpi. ta. ke,rata tou/ qusiasthri,ou ku,klw|

19 kai. r`anei/ evpV auvtou/ avpo. tou/ ai[matoj tw/| daktu,lw| e`pta,kij kai. kaqariei/ auvto. kai. a`gia,sei auvto. avpo. tw/n avkaqarsiw/n tw/n ui`w/n Israhl

20 kai. suntele,sei evxilasko,menoj to. a[gion kai. th.n skhnh.n tou/ marturi,ou kai. to. qusiasth,rion kai. peri. tw/n i`ere,wn kaqariei/ kai. prosa,xei to.n ci,maron to.n zw/nta

21 kai. evpiqh,sei Aarwn ta.j cei/raj auvtou/ evpi. th.n kefalh.n tou/ cima,rou tou/ zw/ntoj kai. evxagoreu,sei evpV auvtou/ pa,saj ta.j avnomi,aj tw/n ui`w/n Israhl kai. pa,saj ta.j avdiki,aj auvtw/n kai. pa,saj ta.j a`marti,aj auvtw/n kai. evpiqh,sei auvta.j evpi. th.n kefalh.n tou/ cima,rou tou/ zw/ntoj kai. evxapostelei/ evn ceiri. avnqrw,pou e`toi,mou eivj th.n e;rhmon

22 kai. lh,myetai o` ci,maroj evfV e`autw/| ta.j avdiki,aj auvtw/n eivj gh/n a;baton kai. evxapostelei/ to.n ci,maron eivj th.n e;rhmon

23 kai. eivseleu,setai Aarwn eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou kai. evkdu,setai th.n stolh.n th.n linh/n h]n evnededu,kei eivsporeuome,nou auvtou/ eivj to. a[gion kai. avpoqh,sei auvth.n evkei/

24 kai. lou,setai to. sw/ma auvtou/ u[dati evn to,pw| a`gi,w| kai. evndu,setai th.n stolh.n auvtou/ kai. evxelqw.n poih,sei to. o`loka,rpwma auvtou/ kai. to. o`loka,rpwma tou/ laou/ kai. evxila,setai peri. auvtou/ kai. peri. tou/ oi;kou auvtou/ kai. peri. tou/ laou/ w`j peri. tw/n i`ere,wn

25 kai. to. ste,ar to. peri. tw/n a`martiw/n avnoi,sei evpi. to. qusiasth,rion

26 kai. o` evxaposte,llwn to.n ci,maron to.n diestalme,non eivj a;fesin plunei/ ta. i`ma,tia kai. lou,setai to. sw/ma auvtou/ u[dati kai. meta. tau/ta eivseleu,setai eivj th.n parembolh,n

27 kai. to.n mo,scon to.n peri. th/j a`marti,aj kai. to.n ci,maron to.n peri. th/j a`marti,aj w-n to. ai-ma eivshne,cqh evxila,sasqai evn tw/| a`gi,w| evxoi,sousin auvta. e;xw th/j parembolh/j kai. katakau,sousin auvta. evn puri, kai. ta. de,rmata auvtw/n kai. ta. kre,a auvtw/n kai. th.n ko,pron auvtw/n

28 o` de. katakai,wn auvta. plunei/ ta. i`ma,tia kai. lou,setai to. sw/ma auvtou/ u[dati kai. meta. tau/ta eivseleu,setai eivj th.n parembolh,n

29 kai. e;stai tou/to u`mi/n no,mimon aivw,nion evn tw/| mhni. tw/| e`bdo,mw| deka,th| tou/ mhno.j tapeinw,sate ta.j yuca.j u`mw/n kai. pa/n e;rgon ouv poih,sete o` auvto,cqwn kai. o` prosh,lutoj o` proskei,menoj evn u`mi/n

30 evn ga.r th/| h`me,ra| tau,th| evxila,setai peri. u`mw/n kaqari,sai u`ma/j avpo. pasw/n tw/n a`martiw/n u`mw/n e;nanti kuri,ou kai. kaqarisqh,sesqe

31 sa,bbata sabba,twn avna,pausij au[th e;stai u`mi/n kai. tapeinw,sete ta.j yuca.j u`mw/n no,mimon aivw,nion

32 evxila,setai o` i`ereu,j o]n a'n cri,swsin auvto.n kai. o]n a'n teleiw,sousin ta.j cei/raj auvtou/ i`erateu,ein meta. to.n pate,ra auvtou/ kai. evndu,setai th.n stolh.n th.n linh/n stolh.n a`gi,an

33 kai. evxila,setai to. a[gion tou/ a`gi,ou kai. th.n skhnh.n tou/ marturi,ou kai. to. qusiasth,rion evxila,setai kai. peri. tw/n i`ere,wn kai. peri. pa,shj sunagwgh/j evxila,setai

34 kai. e;stai tou/to u`mi/n no,mimon aivw,nion evxila,skesqai peri. tw/n ui`w/n Israhl avpo. pasw/n tw/n a`martiw/n auvtw/n a[pax tou/ evniautou/ poihqh,setai kaqa,per sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

17 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 la,lhson pro.j Aarwn kai. pro.j tou.j ui`ou.j auvtou/ kai. pro.j pa,ntaj ui`ou.j Israhl kai. evrei/j pro.j auvtou,j tou/to to. r`h/ma o] evnetei,lato ku,rioj le,gwn

3 a;nqrwpoj a;nqrwpoj tw/n ui`w/n Israhl h' tw/n proshlu,twn tw/n proskeime,nwn evn u`mi/n o]j a'n sfa,xh| mo,scon h' pro,baton h' ai=ga evn th/| parembolh/| kai. o]j a'n sfa,xh| e;xw th/j parembolh/j

4 kai. evpi. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou mh. evne,gkh| w[ste poih/sai auvto. eivj o`lokau,twma h' swth,rion kuri,w| dekto.n eivj ovsmh.n euvwdi,aj kai. o]j a'n sfa,xh| e;xw kai. evpi. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou mh. evne,gkh| auvto. w[ste mh. prosene,gkai dw/ron kuri,w| avpe,nanti th/j skhnh/j kuri,ou kai. logisqh,setai tw/| avnqrw,pw| evkei,nw| ai-ma ai-ma evxe,ceen evxoleqreuqh,setai h` yuch. evkei,nh evk tou/ laou/ auvth/j

5 o[pwj avnafe,rwsin oi` ui`oi. Israhl ta.j qusi,aj auvtw/n o[saj a'n auvtoi. sfa,xousin evn toi/j pedi,oij kai. oi;sousin tw/| kuri,w| evpi. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou pro.j to.n i`ere,a kai. qu,sousin qusi,an swthri,ou tw/| kuri,w| auvta,

6 kai. prosceei/ o` i`ereu.j to. ai-ma evpi. to. qusiasth,rion ku,klw| avpe,nanti kuri,ou para. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. avnoi,sei to. ste,ar eivj ovsmh.n euvwdi,aj kuri,w|

7 kai. ouv qu,sousin e;ti ta.j qusi,aj auvtw/n toi/j matai,oij oi-j auvtoi. evkporneu,ousin ovpi,sw auvtw/n no,mimon aivw,nion e;stai u`mi/n eivj ta.j genea.j u`mw/n

8 kai. evrei/j pro.j auvtou,j a;nqrwpoj a;nqrwpoj tw/n ui`w/n Israhl kai. avpo. tw/n ui`w/n tw/n proshlu,twn tw/n proskeime,nwn evn u`mi/n o]j a'n poih,sh| o`lokau,twma h' qusi,an

9 kai. evpi. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou mh. evne,gkh| poih/sai auvto. tw/| kuri,w| evxoleqreuqh,setai o` a;nqrwpoj evkei/noj evk tou/ laou/ auvtou/

10 kai. a;nqrwpoj a;nqrwpoj tw/n ui`w/n Israhl h' tw/n proshlu,twn tw/n proskeime,nwn evn u`mi/n o]j a'n fa,gh| pa/n ai-ma kai. evpisth,sw to. pro,swpo,n mou evpi. th.n yuch.n th.n e;sqousan to. ai-ma kai. avpolw/ auvth.n evk tou/ laou/ auvth/j

11 h` ga.r yuch. pa,shj sarko.j ai-ma auvtou/ evstin kai. evgw. de,dwka auvto. u`mi/n evpi. tou/ qusiasthri,ou evxila,skesqai peri. tw/n yucw/n u`mw/n to. ga.r ai-ma auvtou/ avnti. th/j yuch/j evxila,setai

12 dia. tou/to ei;rhka toi/j ui`oi/j Israhl pa/sa yuch. evx u`mw/n ouv fa,getai ai-ma kai. o` prosh,lutoj o` proskei,menoj evn u`mi/n ouv fa,getai ai-ma

13 kai. a;nqrwpoj a;nqrwpoj tw/n ui`w/n Israhl kai. tw/n proshlu,twn tw/n proskeime,nwn evn u`mi/n o]j a'n qhreu,sh| qh,reuma qhri,on h' peteino,n o] e;sqetai kai. evkceei/ to. ai-ma kai. kalu,yei auvto. th/| gh/|

14 h` ga.r yuch. pa,shj sarko.j ai-ma auvtou/ evstin kai. ei=pa toi/j ui`oi/j Israhl ai-ma pa,shj sarko.j ouv fa,gesqe o[ti h` yuch. pa,shj sarko.j ai-ma auvtou/ evstin pa/j o` e;sqwn auvto. evxoleqreuqh,setai

15 kai. pa/sa yuch, h[tij fa,getai qnhsimai/on h' qhria,lwton evn toi/j auvto,cqosin h' evn toi/j proshlu,toij plunei/ ta. i`ma,tia auvtou/ kai. lou,setai u[dati kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj kai. kaqaro.j e;stai

16 eva.n de. mh. plu,nh| ta. i`ma,tia kai. to. sw/ma mh. lou,shtai u[dati kai. lh,myetai avno,mhma auvtou/

18 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl kai. evrei/j pro.j auvtou,j evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

3 kata. ta. evpithdeu,mata gh/j Aivgu,ptou evn h-| katw|kh,sate evpV auvth/| ouv poih,sete kai. kata. ta. evpithdeu,mata gh/j Canaan eivj h]n evgw. eivsa,gw u`ma/j evkei/ ouv poih,sete kai. toi/j nomi,moij auvtw/n ouv poreu,sesqe

4 ta. kri,mata, mou poih,sete kai. ta. prosta,gmata, mou fula,xesqe poreu,esqai evn auvtoi/j evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

5 kai. fula,xesqe pa,nta ta. prosta,gmata, mou kai. pa,nta ta. kri,mata, mou kai. poih,sete auvta, a] poih,saj a;nqrwpoj zh,setai evn auvtoi/j evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

6 a;nqrwpoj a;nqrwpoj pro.j pa,nta oivkei/a sarko.j auvtou/ ouv proseleu,setai avpokalu,yai avschmosu,nhn evgw. ku,rioj

7 avschmosu,nhn patro,j sou kai. avschmosu,nhn mhtro,j sou ouvk avpokalu,yeij mh,thr ga,r sou, evstin kai. ouvk avpokalu,yeij th.n avschmosu,nhn auvth/j

8 avschmosu,nhn gunaiko.j patro,j sou ouvk avpokalu,yeij avschmosu,nh patro,j sou, evstin

9 avschmosu,nhn th/j avdelfh/j sou evk patro,j sou h' evk mhtro,j sou evndogenou/j h' gegennhme,nhj e;xw ouvk avpokalu,yeij avschmosu,nhn auvth/j

10 avschmosu,nhn qugatro.j ui`ou/ sou h' qugatro.j qugatro,j sou ouvk avpokalu,yeij th.n avschmosu,nhn auvtw/n o[ti sh. avschmosu,nh evsti,n

11 avschmosu,nhn qugatro.j gunaiko.j patro,j sou ouvk avpokalu,yeij o`mopatri,a avdelfh, sou, evstin ouvk avpokalu,yeij th.n avschmosu,nhn auvth/j

12 avschmosu,nhn avdelfh/j patro,j sou ouvk avpokalu,yeij oivkei,a ga.r patro,j sou, evstin

13 avschmosu,nhn avdelfh/j mhtro,j sou ouvk avpokalu,yeij oivkei,a ga.r mhtro,j sou, evstin

14 avschmosu,nhn avdelfou/ tou/ patro,j sou ouvk avpokalu,yeij kai. pro.j th.n gunai/ka auvtou/ ouvk eivseleu,sh| suggenh.j ga,r sou, evstin

15 avschmosu,nhn nu,mfhj sou ouvk avpokalu,yeij gunh. ga.r ui`ou/ sou, evstin ouvk avpokalu,yeij th.n avschmosu,nhn auvth/j

16 avschmosu,nhn gunaiko.j avdelfou/ sou ouvk avpokalu,yeij avschmosu,nh avdelfou/ sou, evstin

17 avschmosu,nhn gunaiko.j kai. qugatro.j auvth/j ouvk avpokalu,yeij th.n qugate,ra tou/ ui`ou/ auvth/j kai. th.n qugate,ra th/j qugatro.j auvth/j ouv lh,myh| avpokalu,yai th.n avschmosu,nhn auvtw/n oivkei/ai ga,r sou, eivsin avse,bhma, evstin

18 gunai/ka evpi. avdelfh/| auvth/j ouv lh,myh| avnti,zhlon avpokalu,yai th.n avschmosu,nhn auvth/j evpV auvth/| e;ti zw,shj auvth/j

19 kai. pro.j gunai/ka evn cwrismw/| avkaqarsi,aj auvth/j ouv proseleu,sh| avpokalu,yai th.n avschmosu,nhn auvth/j

20 kai. pro.j th.n gunai/ka tou/ plhsi,on sou ouv dw,seij koi,thn spe,rmato,j sou evkmianqh/nai pro.j auvth,n

21 kai. avpo. tou/ spe,rmato,j sou ouv dw,seij latreu,ein a;rconti kai. ouv bebhlw,seij to. o;noma to. a[gion evgw. ku,rioj

22 kai. meta. a;rsenoj ouv koimhqh,sh| koi,thn gunaiko,j bde,lugma ga,r evstin

23 kai. pro.j pa/n tetra,poun ouv dw,seij th.n koi,thn sou eivj spermatismo.n evkmianqh/nai pro.j auvto, kai. gunh. ouv sth,setai pro.j pa/n tetra,poun bibasqh/nai musero.n ga,r evstin

24 mh. miai,nesqe evn pa/sin tou,toij evn pa/si ga.r tou,toij evmia,nqhsan ta. e;qnh a] evgw. evxaposte,llw pro. prosw,pou u`mw/n

25 kai. evmia,nqh h` gh/ kai. avntape,dwka avdiki,an auvtoi/j diV auvth,n kai. prosw,cqisen h` gh/ toi/j evgkaqhme,noij evpV auvth/j

26 kai. fula,xesqe pa,nta ta. no,mima, mou kai. pa,nta ta. prosta,gmata, mou kai. ouv poih,sete avpo. pa,ntwn tw/n bdelugma,twn tou,twn o` evgcw,rioj kai. o` prosgeno,menoj prosh,lutoj evn u`mi/n

27 pa,nta ga.r ta. bdelu,gmata tau/ta evpoi,hsan oi` a;nqrwpoi th/j gh/j oi` o;ntej pro,teroi u`mw/n kai. evmia,nqh h` gh/

28 kai. i[na mh. prosocqi,sh| u`mi/n h` gh/ evn tw/| miai,nein u`ma/j auvth,n o]n tro,pon prosw,cqisen toi/j e;qnesin toi/j pro. u`mw/n

29 o[ti pa/j o]j a'n poih,sh| avpo. pa,ntwn tw/n bdelugma,twn tou,twn evxoleqreuqh,sontai ai` yucai. ai` poiou/sai evk tou/ laou/ auvtw/n

30 kai. fula,xete ta. prosta,gmata, mou o[pwj mh. poih,shte avpo. pa,ntwn tw/n nomi,mwn tw/n evbdelugme,nwn a] ge,gonen pro. tou/ u`ma/j kai. ouv mianqh,sesqe evn auvtoi/j o[ti evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

19 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 la,lhson th/| sunagwgh/| tw/n ui`w/n Israhl kai. evrei/j pro.j auvtou,j a[gioi e;sesqe o[ti evgw. a[gioj ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

3 e[kastoj pate,ra auvtou/ kai. mhte,ra auvtou/ fobei,sqw kai. ta. sa,bbata, mou fula,xesqe evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

4 ouvk evpakolouqh,sete eivdw,loij kai. qeou.j cwneutou.j ouv poih,sete u`mi/n evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

5 kai. eva.n qu,shte qusi,an swthri,ou tw/| kuri,w| dekth.n u`mw/n qu,sete

6 h-| a'n h`me,ra| qu,shte brwqh,setai kai. th/| au;rion kai. eva.n kataleifqh/| e[wj h`me,raj tri,thj evn puri. katakauqh,setai

7 eva.n de. brw,sei brwqh/| th/| h`me,ra| th/| tri,th| a;quto,n evstin ouv decqh,setai

8 o` de. e;sqwn auvto. a`marti,an lh,myetai o[ti ta. a[gia kuri,ou evbebh,lwsen kai. evxoleqreuqh,sontai ai` yucai. ai` e;sqousai evk tou/ laou/ auvtw/n

9 kai. evkqerizo,ntwn u`mw/n to.n qerismo.n th/j gh/j u`mw/n ouv suntele,sete to.n qerismo.n u`mw/n tou/ avgrou/ evkqeri,sai kai. ta. avpopi,ptonta tou/ qerismou/ sou ouv sulle,xeij

10 kai. to.n avmpelw/na, sou ouvk evpanatrugh,seij ouvde. tou.j r`w/gaj tou/ avmpelw/no,j sou sulle,xeij tw/| ptwcw/| kai. tw/| proshlu,tw| katalei,yeij auvta, evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

11 ouv kle,yete ouv yeu,sesqe ouv sukofanth,sei e[kastoj to.n plhsi,on

12 kai. ouvk ovmei/sqe tw/| ovno,mati, mou evpV avdi,kw| kai. ouv bebhlw,sete to. o;noma tou/ qeou/ u`mw/n evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

13 ouvk avdikh,seij to.n plhsi,on kai. ouvc a`rpa,seij kai. ouv mh. koimhqh,setai o` misqo.j tou/ misqwtou/ para. soi. e[wj prwi,

14 ouv kakw/j evrei/j kwfo.n kai. avpe,nanti tuflou/ ouv prosqh,seij ska,ndalon kai. fobhqh,sh| ku,rion to.n qeo,n sou evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

15 ouv poih,sete a;dikon evn kri,sei ouv lh,myh| pro,swpon ptwcou/ ouvde. qauma,seij pro,swpon duna,stou evn dikaiosu,nh| krinei/j to.n plhsi,on sou

16 ouv poreu,sh| do,lw| evn tw/| e;qnei sou ouvk evpisusth,sh| evfV ai-ma tou/ plhsi,on sou evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

17 ouv mish,seij to.n avdelfo,n sou th/| dianoi,a| sou evlegmw/| evle,gxeij to.n plhsi,on sou kai. ouv lh,myh| diV auvto.n a`marti,an

18 kai. ouvk evkdika/tai, sou h` cei,r kai. ouv mhniei/j toi/j ui`oi/j tou/ laou/ sou kai. avgaph,seij to.n plhsi,on sou w`j seauto,n evgw, eivmi ku,rioj

19 to.n no,mon mou fula,xesqe ta. kth,nh sou ouv katoceu,seij e`terozu,gw| kai. to.n avmpelw/na, sou ouv katasperei/j dia,foron kai. i`ma,tion evk du,o u`fasme,non ki,bdhlon ouvk evpibalei/j seautw/|

20 kai. eva,n tij koimhqh/| meta. gunaiko.j koi,thn spe,rmatoj kai. auvth. oivke,tij diapefulagme,nh avnqrw,pw| kai. auvth. lu,troij ouv lelu,trwtai h' evleuqeri,a ouvk evdo,qh auvth/| evpiskoph. e;stai auvtoi/j ouvk avpoqanou/ntai o[ti ouvk avphleuqerw,qh

21 kai. prosa,xei th/j plhmmelei,aj auvtou/ tw/| kuri,w| para. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou krio.n plhmmelei,aj

22 kai. evxila,setai peri. auvtou/ o` i`ereu.j evn tw/| kriw/| th/j plhmmelei,aj e;nanti kuri,ou peri. th/j a`marti,aj h-j h[marten kai. avfeqh,setai auvtw/| h` a`marti,a h]n h[marten

23 o[tan de. eivse,lqhte eivj th.n gh/n h]n ku,rioj o` qeo.j u`mw/n di,dwsin u`mi/n kai. katafuteu,sete pa/n xu,lon brw,simon kai. perikaqariei/te th.n avkaqarsi,an auvtou/ o` karpo.j auvtou/ tri,a e;th e;stai u`mi/n avperika,qartoj ouv brwqh,setai

24 kai. tw/| e;tei tw/| teta,rtw| e;stai pa/j o` karpo.j auvtou/ a[gioj aivneto.j tw/| kuri,w|

25 evn de. tw/| e;tei tw/| pe,mptw| fa,gesqe to.n karpo,n pro,sqema u`mi/n ta. genh,mata auvtou/ evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

26 mh. e;sqete evpi. tw/n ovre,wn kai. ouvk oivwniei/sqe ouvde. ovrniqoskoph,sesqe

27 ouv poih,sete siso,hn evk th/j ko,mhj th/j kefalh/j u`mw/n ouvde. fqerei/te th.n o;yin tou/ pw,gwnoj u`mw/n

28 kai. evntomi,daj evpi. yuch/| ouv poih,sete evn tw/| sw,mati u`mw/n kai. gra,mmata stikta. ouv poih,sete evn u`mi/n evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

29 ouv bebhlw,seij th.n qugate,ra sou evkporneu/sai auvth,n kai. ouvk evkporneu,sei h` gh/ kai. h` gh/ plhsqh,setai avnomi,aj

30 ta. sa,bbata, mou fula,xesqe kai. avpo. tw/n a`gi,wn mou fobhqh,sesqe evgw, eivmi ku,rioj

31 ouvk evpakolouqh,sete evggastrimu,qoij kai. toi/j evpaoidoi/j ouv proskollhqh,sesqe evkmianqh/nai evn auvtoi/j evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

32 avpo. prosw,pou poliou/ evxanasth,sh| kai. timh,seij pro,swpon presbute,rou kai. fobhqh,sh| to.n qeo,n sou evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

33 eva.n de, tij prose,lqh| prosh,lutoj u`mi/n evn th/| gh/| u`mw/n ouv qli,yete auvto,n

34 w`j o` auvto,cqwn evn u`mi/n e;stai o` prosh,lutoj o` prosporeuo,menoj pro.j u`ma/j kai. avgaph,seij auvto.n w`j seauto,n o[ti prosh,lutoi evgenh,qhte evn gh/| Aivgu,ptw| evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

35 ouv poih,sete a;dikon evn kri,sei evn me,troij kai. evn staqmi,oij kai. evn zugoi/j

36 zuga. di,kaia kai. sta,qmia di,kaia kai. cou/j di,kaioj e;stai u`mi/n evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n o` evxagagw.n u`ma/j evk gh/j Aivgu,ptou

37 kai. fula,xesqe pa,nta to.n no,mon mou kai. pa,nta ta. prosta,gmata, mou kai. poih,sete auvta, evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

20 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 kai. toi/j ui`oi/j Israhl lalh,seij eva,n tij avpo. tw/n ui`w/n Israhl h' avpo. tw/n prosgegenhme,nwn proshlu,twn evn Israhl o]j a'n dw/| tou/ spe,rmatoj auvtou/ a;rconti qana,tw| qanatou,sqw to. e;qnoj to. evpi. th/j gh/j liqobolh,sousin auvto.n evn li,qoij

3 kai. evgw. evpisth,sw to. pro,swpo,n mou evpi. to.n a;nqrwpon evkei/non kai. avpolw/ auvto.n evk tou/ laou/ auvtou/ o[ti tou/ spe,rmatoj auvtou/ e;dwken a;rconti i[na mia,nh| ta. a[gia, mou kai. bebhlw,sh| to. o;noma tw/n h`giasme,nwn moi

4 eva.n de. u`pero,yei u`peri,dwsin oi` auvto,cqonej th/j gh/j toi/j ovfqalmoi/j auvtw/n avpo. tou/ avnqrw,pou evkei,nou evn tw/| dou/nai auvto.n tou/ spe,rmatoj auvtou/ a;rconti tou/ mh. avpoktei/nai auvto,n

5 kai. evpisth,sw to. pro,swpo,n mou evpi. to.n a;nqrwpon evkei/non kai. th.n sugge,neian auvtou/ kai. avpolw/ auvto.n kai. pa,ntaj tou.j o`monoou/ntaj auvtw/| w[ste evkporneu,ein auvto.n eivj tou.j a;rcontaj evk tou/ laou/ auvtw/n

6 kai. yuch, h] eva.n evpakolouqh,sh| evggastrimu,qoij h' evpaoidoi/j w[ste evkporneu/sai ovpi,sw auvtw/n evpisth,sw to. pro,swpo,n mou evpi. th.n yuch.n evkei,nhn kai. avpolw/ auvth.n evk tou/ laou/ auvth/j

7 kai. e;sesqe a[gioi o[ti a[gioj evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

8 kai. fula,xesqe ta. prosta,gmata, mou kai. poih,sete auvta, evgw. ku,rioj o` a`gia,zwn u`ma/j

9 a;nqrwpoj a;nqrwpoj o]j a'n kakw/j ei;ph| to.n pate,ra auvtou/ h' th.n mhte,ra auvtou/ qana,tw| qanatou,sqw pate,ra auvtou/ h' mhte,ra auvtou/ kakw/j ei=pen e;nocoj e;stai

10 a;nqrwpoj o]j a'n moiceu,shtai gunai/ka avndro.j h' o]j a'n moiceu,shtai gunai/ka tou/ plhsi,on qana,tw| qanatou,sqwsan o` moiceu,wn kai. h` moiceuome,nh

11 eva,n tij koimhqh/| meta. gunaiko.j tou/ patro.j auvtou/ avschmosu,nhn tou/ patro.j auvtou/ avpeka,luyen qana,tw| qanatou,sqwsan avmfo,teroi e;nocoi, eivsin

12 kai. eva,n tij koimhqh/| meta. nu,mfhj auvtou/ qana,tw| qanatou,sqwsan avmfo,teroi hvsebh,kasin ga,r e;nocoi, eivsin

13 kai. o]j a'n koimhqh/| meta. a;rsenoj koi,thn gunaiko,j bde,lugma evpoi,hsan avmfo,teroi qanatou,sqwsan e;nocoi, eivsin

14 o]j eva.n la,bh| gunai/ka kai. th.n mhte,ra auvth/j avno,mhma, evstin evn puri. katakau,sousin auvto.n kai. auvta,j kai. ouvk e;stai avnomi,a evn u`mi/n

15 kai. o]j a'n dw/| koitasi,an auvtou/ evn tetra,podi qana,tw| qanatou,sqw kai. to. tetra,poun avpoktenei/te

16 kai. gunh, h[tij proseleu,setai pro.j pa/n kth/noj bibasqh/nai auvth.n u`pV auvtou/ avpoktenei/te th.n gunai/ka kai. to. kth/noj qana,tw| qanatou,sqwsan e;nocoi, eivsin

17 o]j eva.n la,bh| th.n avdelfh.n auvtou/ evk patro.j auvtou/ h' evk mhtro.j auvtou/ kai. i;dh| th.n avschmosu,nhn auvth/j kai. au[th i;dh| th.n avschmosu,nhn auvtou/ o;neido,j evstin evxoleqreuqh,sontai evnw,pion ui`w/n ge,nouj auvtw/n avschmosu,nhn avdelfh/j auvtou/ avpeka,luyen a`marti,an komiou/ntai

18 kai. avnh,r o]j a'n koimhqh/| meta. gunaiko.j avpokaqhme,nhj kai. avpokalu,yh| th.n avschmosu,nhn auvth/j th.n phgh.n auvth/j avpeka,luyen kai. au[th avpeka,luyen th.n r`u,sin tou/ ai[matoj auvth/j evxoleqreuqh,sontai avmfo,teroi evk tou/ ge,nouj auvtw/n

19 kai. avschmosu,nhn avdelfh/j patro,j sou kai. avdelfh/j mhtro,j sou ouvk avpokalu,yeij th.n ga.r oivkeio,thta avpeka,luyen a`marti,an avpoi,sontai

20 o]j a'n koimhqh/| meta. th/j suggenou/j auvtou/ avschmosu,nhn th/j suggenei,aj auvtou/ avpeka,luyen a;teknoi avpoqanou/ntai

21 o]j a'n la,bh| th.n gunai/ka tou/ avdelfou/ auvtou/ avkaqarsi,a evsti,n avschmosu,nhn tou/ avdelfou/ auvtou/ avpeka,luyen a;teknoi avpoqanou/ntai

22 kai. fula,xasqe pa,nta ta. prosta,gmata, mou kai. ta. kri,mata, mou kai. poih,sete auvta, kai. ouv mh. prosocqi,sh| u`mi/n h` gh/ eivj h]n evgw. eivsa,gw u`ma/j evkei/ katoikei/n evpV auvth/j

23 kai. ouvci. poreu,esqe toi/j nomi,moij tw/n evqnw/n ou]j evxaposte,llw avfV u`mw/n o[ti tau/ta pa,nta evpoi,hsan kai. evbdeluxa,mhn auvtou,j

24 kai. ei=pa u`mi/n u`mei/j klhronomh,sate th.n gh/n auvtw/n kai. evgw. dw,sw u`mi/n auvth.n evn kth,sei gh/n r`e,ousan ga,la kai. me,li evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n o]j diw,risa u`ma/j avpo. pa,ntwn tw/n evqnw/n

25 kai. avforiei/te auvtou.j avna. me,son tw/n kthnw/n tw/n kaqarw/n kai. avna. me,son tw/n kthnw/n tw/n avkaqa,rtwn kai. avna. me,son tw/n peteinw/n tw/n kaqarw/n kai. tw/n avkaqa,rtwn kai. ouv bdelu,xete ta.j yuca.j u`mw/n evn toi/j kth,nesin kai. evn toi/j peteinoi/j kai. evn pa/sin toi/j e`rpetoi/j th/j gh/j a] evgw. avfw,risa u`mi/n evn avkaqarsi,a|

26 kai. e;sesqe, moi a[gioi o[ti evgw. a[gioj ku,rioj o` qeo.j u`mw/n o` avfori,saj u`ma/j avpo. pa,ntwn tw/n evqnw/n ei=nai evmoi,

27 kai. avnh.r h' gunh, o]j a'n ge,nhtai auvtw/n evggastri,muqoj h' evpaoido,j qana,tw| qanatou,sqwsan avmfo,teroi li,qoij liqobolh,sate auvtou,j e;nocoi, eivsin

21 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn eivpo.n toi/j i`ereu/sin toi/j ui`oi/j Aarwn kai. evrei/j pro.j auvtou,j evn tai/j yucai/j ouv mianqh,sontai evn tw/| e;qnei auvtw/n

2 avllV h' evn tw/| oivkei,w| tw/| e;ggista auvtw/n evpi. patri. kai. mhtri. kai. ui`oi/j kai. qugatra,sin evpV avdelfw/|

3 kai. evpV avdelfh/| parqe,nw| th/| evggizou,sh| auvtw/| th/| mh. evkdedome,nh| avndri, evpi. tou,toij mianqh,setai

4 ouv mianqh,setai evxa,pina evn tw/| law/| auvtou/ eivj bebh,lwsin auvtou/

5 kai. fala,krwma ouv xurhqh,sesqe th.n kefalh.n evpi. nekrw/| kai. th.n o;yin tou/ pw,gwnoj ouv xurh,sontai kai. evpi. ta.j sa,rkaj auvtw/n ouv katatemou/sin evntomi,daj

6 a[gioi e;sontai tw/| qew/| auvtw/n kai. ouv bebhlw,sousin to. o;noma tou/ qeou/ auvtw/n ta.j ga.r qusi,aj kuri,ou dw/ra tou/ qeou/ auvtw/n auvtoi. prosfe,rousin kai. e;sontai a[gioi

7 gunai/ka po,rnhn kai. bebhlwme,nhn ouv lh,myontai kai. gunai/ka evkbeblhme,nhn avpo. avndro.j auvth/j a[gio,j evstin tw/| kuri,w| qew/| auvtou/

8 kai. a`gia,sei auvto,n ta. dw/ra kuri,ou tou/ qeou/ u`mw/n ou-toj prosfe,rei a[gioj e;stai o[ti a[gioj evgw. ku,rioj o` a`gia,zwn auvtou,j

9 kai. quga,thr avnqrw,pou i`ere,wj eva.n bebhlwqh/| tou/ evkporneu/sai to. o;noma tou/ patro.j auvth/j auvth. bebhloi/ evpi. puro.j katakauqh,setai

10 kai. o` i`ereu.j o` me,gaj avpo. tw/n avdelfw/n auvtou/ tou/ evpikecume,nou evpi. th.n kefalh.n tou/ evlai,ou tou/ cristou/ kai. teteleiwme,nou evndu,sasqai ta. i`ma,tia th.n kefalh.n ouvk avpokidarw,sei kai. ta. i`ma,tia ouv diarrh,xei

11 kai. evpi. pa,sh| yuch/| teteleuthkui,a| ouvk eivseleu,setai evpi. patri. auvtou/ ouvde. evpi. mhtri. auvtou/ ouv mianqh,setai

12 kai. evk tw/n a`gi,wn ouvk evxeleu,setai kai. ouv bebhlw,sei to. h`giasme,non tou/ qeou/ auvtou/ o[ti to. a[gion e;laion to. cristo.n tou/ qeou/ evpV auvtw/| evgw. ku,rioj

13 ou-toj gunai/ka parqe,non evk tou/ ge,nouj auvtou/ lh,myetai

14 ch,ran de. kai. evkbeblhme,nhn kai. bebhlwme,nhn kai. po,rnhn tau,taj ouv lh,myetai avllV h' parqe,non evk tou/ ge,nouj auvtou/ lh,myetai gunai/ka

15 kai. ouv bebhlw,sei to. spe,rma auvtou/ evn tw/| law/| auvtou/ evgw. ku,rioj o` a`gia,zwn auvto,n

16 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

17 eivpo.n Aarwn a;nqrwpoj evk tou/ ge,nouj sou eivj ta.j genea.j u`mw/n ti,ni eva.n h=| evn auvtw/| mw/moj ouv proseleu,setai prosfe,rein ta. dw/ra tou/ qeou/ auvtou/

18 pa/j a;nqrwpoj w-| a'n h=| evn auvtw/| mw/moj ouv proseleu,setai a;nqrwpoj cwlo.j h' tuflo.j h' kolobo,rrin h' wvto,tmhtoj

19 h' a;nqrwpoj w-| evstin evn auvtw/| su,ntrimma ceiro.j h' su,ntrimma podo,j

20 h' kurto.j h' e;fhloj h' pti,loj tou.j ovfqalmou.j h' a;nqrwpoj w-| a'n h=| evn auvtw/| yw,ra avgri,a h' lich,n h' mo,norcij

21 pa/j w-| evstin evn auvtw/| mw/moj evk tou/ spe,rmatoj Aarwn tou/ i`ere,wj ouvk evggiei/ tou/ prosenegkei/n ta.j qusi,aj tw/| qew/| sou o[ti mw/moj evn auvtw/| ta. dw/ra tou/ qeou/ ouv proseleu,setai prosenegkei/n

22 ta. dw/ra tou/ qeou/ ta. a[gia tw/n a`gi,wn kai. avpo. tw/n a`gi,wn fa,getai

23 plh.n pro.j to. katape,tasma ouv proseleu,setai kai. pro.j to. qusiasth,rion ouvk evggiei/ o[ti mw/mon e;cei kai. ouv bebhlw,sei to. a[gion tou/ qeou/ auvtou/ o[ti evgw, eivmi ku,rioj o` a`gia,zwn auvtou,j

24 kai. evla,lhsen Mwush/j pro.j Aarwn kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ kai. pro.j pa,ntaj ui`ou.j Israhl

22 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 eivpo.n Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ kai. prosece,twsan avpo. tw/n a`gi,wn tw/n ui`w/n Israhl kai. ouv bebhlw,sousin to. o;noma to. a[gio,n mou o[sa auvtoi. a`gia,zousi,n moi evgw. ku,rioj

3 eivpo.n auvtoi/j eivj ta.j genea.j u`mw/n pa/j a;nqrwpoj o]j a'n prose,lqh| avpo. panto.j tou/ spe,rmatoj u`mw/n pro.j ta. a[gia o[sa a'n a`gia,zwsin oi` ui`oi. Israhl tw/| kuri,w| kai. h` avkaqarsi,a auvtou/ evpV auvtw/| evxoleqreuqh,setai h` yuch. evkei,nh avpV evmou/ evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

4 kai. a;nqrwpoj evk tou/ spe,rmatoj Aarwn tou/ i`ere,wj kai. ou-toj lepra/| h' gonorruh,j tw/n a`gi,wn ouvk e;detai e[wj a'n kaqarisqh/| kai. o` a`pto,menoj pa,shj avkaqarsi,aj yuch/j h' a;nqrwpoj w-| a'n evxe,lqh| evx auvtou/ koi,th spe,rmatoj

5 h' o[stij a'n a[yhtai panto.j e`rpetou/ avkaqa,rtou o] mianei/ auvto,n h' evpV avnqrw,pw| evn w-| mianei/ auvto.n kata. pa/san avkaqarsi,an auvtou/

6 yuch, h[tij a'n a[yhtai auvtw/n avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj ouvk e;detai avpo. tw/n a`gi,wn eva.n mh. lou,shtai to. sw/ma auvtou/ u[dati

7 kai. du,h| o` h[lioj kai. kaqaro.j e;stai kai. to,te fa,getai tw/n a`gi,wn o[ti a;rtoj evsti.n auvtou/

8 qnhsimai/on kai. qhria,lwton ouv fa,getai mianqh/nai auvto.n evn auvtoi/j evgw. ku,rioj

9 kai. fula,xontai ta. fula,gmata, mou i[na mh. la,bwsin diV auvta. a`marti,an kai. avpoqa,nwsin diV auvta, eva.n bebhlw,swsin auvta, evgw. ku,rioj o` qeo.j o` a`gia,zwn auvtou,j

10 kai. pa/j avllogenh.j ouv fa,getai a[gia pa,roikoj i`ere,wj h' misqwto.j ouv fa,getai a[gia

11 eva.n de. i`ereu.j kth,shtai yuch.n e;gkthton avrguri,ou ou-toj fa,getai evk tw/n a;rtwn auvtou/ kai. oi` oivkogenei/j auvtou/ kai. ou-toi fa,gontai tw/n a;rtwn auvtou/

12 kai. quga,thr avnqrw,pou i`ere,wj eva.n ge,nhtai avndri. avllogenei/ auvth. tw/n avparcw/n tw/n a`gi,wn ouv fa,getai

13 kai. quga,thr i`ere,wj eva.n ge,nhtai ch,ra h' evkbeblhme,nh spe,rma de. mh. h=n auvth/| evpanastre,yei evpi. to.n oi=kon to.n patriko.n kata. th.n neo,thta auvth/j avpo. tw/n a;rtwn tou/ patro.j auvth/j fa,getai kai. pa/j avllogenh.j ouv fa,getai avpV auvtw/n

14 kai. a;nqrwpoj o]j a'n fa,gh| a[gia kata. a;gnoian kai. prosqh,sei to. evpi,pempton auvtou/ evpV auvto. kai. dw,sei tw/| i`erei/ to. a[gion

15 kai. ouv bebhlw,sousin ta. a[gia tw/n ui`w/n Israhl a] auvtoi. avfairou/sin tw/| kuri,w|

16 kai. evpa,xousin evfV e`autou.j avnomi,an plhmmelei,aj evn tw/| evsqi,ein auvtou.j ta. a[gia auvtw/n o[ti evgw. ku,rioj o` a`gia,zwn auvtou,j

17 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

18 la,lhson Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ kai. pa,sh| sunagwgh/| Israhl kai. evrei/j pro.j auvtou,j a;nqrwpoj a;nqrwpoj avpo. tw/n ui`w/n Israhl h' tw/n ui`w/n tw/n proshlu,twn tw/n proskeime,nwn pro.j auvtou.j evn Israhl o]j a'n prosene,gkh| ta. dw/ra auvtou/ kata. pa/san o`mologi,an auvtw/n h' kata. pa/san ai[resin auvtw/n o[sa a'n prosene,gkwsin tw/| qew/| eivj o`lokau,twma

19 dekta. u`mi/n a;mwma a;rsena evk tw/n boukoli,wn kai. evk tw/n proba,twn kai. evk tw/n aivgw/n

20 pa,nta o[sa a'n e;ch| mw/mon evn auvtw/| ouv prosa,xousin kuri,w| dio,ti ouv dekto.n e;stai u`mi/n

21 kai. a;nqrwpoj o]j a'n prosene,gkh| qusi,an swthri,ou tw/| kuri,w| diastei,laj euvch.n kata. ai[resin h' evn tai/j e`ortai/j u`mw/n evk tw/n boukoli,wn h' evk tw/n proba,twn a;mwmon e;stai eivj dekto,n pa/j mw/moj ouvk e;stai evn auvtw/|

22 tuflo.n h' suntetrimme,non h' glwsso,tmhton h' murmhkiw/nta h' ywragriw/nta h' lich/naj e;conta ouv prosa,xousin tau/ta tw/| kuri,w| kai. eivj ka,rpwsin ouv dw,sete avpV auvtw/n evpi. to. qusiasth,rion tw/| kuri,w|

23 kai. mo,scon h' pro,baton wvto,tmhton h' kolobo,kerkon sfa,gia poih,seij auvta. seautw/| eivj de. euvch,n sou ouv decqh,setai

24 qladi,an kai. evkteqlimme,non kai. evktomi,an kai. avpespasme,non ouv prosa,xeij auvta. tw/| kuri,w| kai. evpi. th/j gh/j u`mw/n ouv poih,sete

25 kai. evk ceiro.j avllogenou/j ouv prosoi,sete ta. dw/ra tou/ qeou/ u`mw/n avpo. pa,ntwn tou,twn o[ti fqa,rmata, evstin evn auvtoi/j mw/moj evn auvtoi/j ouv decqh,setai tau/ta u`mi/n

26 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

27 mo,scon h' pro,baton h' ai=ga w`j a'n tecqh/| kai. e;stai e`pta. h`me,raj u`po. th.n mhte,ra th/| de. h`me,ra| th/| ovgdo,h| kai. evpe,keina decqh,setai eivj dw/ra ka,rpwma kuri,w|

28 kai. mo,scon h' pro,baton auvth.n kai. ta. paidi,a auvth/j ouv sfa,xeij evn h`me,ra| mia/|

29 eva.n de. qu,sh|j qusi,an euvch.n carmosu,nhj kuri,w| eivj dekto.n u`mi/n qu,sete auvto,

30 auvth/| th/| h`me,ra| evkei,nh| brwqh,setai ouvk avpolei,yete avpo. tw/n krew/n eivj to. prwi, evgw, eivmi ku,rioj

31 kai. fula,xete ta.j evntola,j mou kai. poih,sete auvta,j

32 kai. ouv bebhlw,sete to. o;noma tou/ a`gi,ou kai. a`giasqh,somai evn me,sw| tw/n ui`w/n Israhl evgw. ku,rioj o` a`gia,zwn u`ma/j

33 o` evxagagw.n u`ma/j evk gh/j Aivgu,ptou w[ste ei=nai u`mw/n qeo,j evgw. ku,rioj

23 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl kai. evrei/j pro.j auvtou,j ai` e`ortai. kuri,ou a]j kale,sete auvta.j klhta.j a`gi,aj au-tai, eivsin e`ortai, mou

3 e]x h`me,raj poih,seij e;rga kai. th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| sa,bbata avna,pausij klhth. a`gi,a tw/| kuri,w| pa/n e;rgon ouv poih,seij sa,bbata, evstin tw/| kuri,w| evn pa,sh| katoiki,a| u`mw/n

4 au-tai ai` e`ortai. tw/| kuri,w| klhtai. a[giai a]j kale,sete auvta.j evn toi/j kairoi/j auvtw/n

5 evn tw/| prw,tw| mhni. evn th/| tessareskaideka,th| h`me,ra| tou/ mhno.j avna. me,son tw/n e`sperinw/n pa,sca tw/| kuri,w|

6 kai. evn th/| pentekaideka,th| h`me,ra| tou/ mhno.j tou,tou e`orth. tw/n avzu,mwn tw/| kuri,w| e`pta. h`me,raj a;zuma e;desqe

7 kai. h` h`me,ra h` prw,th klhth. a`gi,a e;stai u`mi/n pa/n e;rgon latreuto.n ouv poih,sete

8 kai. prosa,xete o`lokautw,mata tw/| kuri,w| e`pta. h`me,raj kai. h` e`bdo,mh h`me,ra klhth. a`gi,a e;stai u`mi/n pa/n e;rgon latreuto.n ouv poih,sete

9 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

10 eivpo.n toi/j ui`oi/j Israhl kai. evrei/j pro.j auvtou,j o[tan eivse,lqhte eivj th.n gh/n h]n evgw. di,dwmi u`mi/n kai. qeri,zhte to.n qerismo.n auvth/j kai. oi;sete dra,gma avparch.n tou/ qerismou/ u`mw/n pro.j to.n i`ere,a

11 kai. avnoi,sei to. dra,gma e;nanti kuri,ou dekto.n u`mi/n th/| evpau,rion th/j prw,thj avnoi,sei auvto. o` i`ereu,j

12 kai. poih,sete evn th/| h`me,ra| evn h-| a'n fe,rhte to. dra,gma pro,baton a;mwmon evniau,sion eivj o`lokau,twma tw/| kuri,w|

13 kai. th.n qusi,an auvtou/ du,o de,kata semida,lewj avnapepoihme,nhj evn evlai,w| qusi,a tw/| kuri,w| ovsmh. euvwdi,aj kuri,w| kai. spondh.n auvtou/ to. te,tarton tou/ in oi;nou

14 kai. a;rton kai. pefrugme,na ci,dra ne,a ouv fa,gesqe e[wj eivj auvth.n th.n h`me,ran tau,thn e[wj a'n prosene,gkhte u`mei/j ta. dw/ra tw/| qew/| u`mw/n no,mimon aivw,nion eivj ta.j genea.j u`mw/n evn pa,sh| katoiki,a| u`mw/n

15 kai. avriqmh,sete u`mei/j avpo. th/j evpau,rion tw/n sabba,twn avpo. th/j h`me,raj h-j a'n prosene,gkhte to. dra,gma tou/ evpiqe,matoj e`pta. e`bdoma,daj o`loklh,rouj

16 e[wj th/j evpau,rion th/j evsca,thj e`bdoma,doj avriqmh,sete penth,konta h`me,raj kai. prosoi,sete qusi,an ne,an tw/| kuri,w|

17 avpo. th/j katoiki,aj u`mw/n prosoi,sete a;rtouj evpi,qema du,o a;rtouj evk du,o deka,twn semida,lewj e;sontai evzumwme,noi pefqh,sontai prwtogenhma,twn tw/| kuri,w|

18 kai. prosa,xete meta. tw/n a;rtwn e`pta. avmnou.j avmw,mouj evniausi,ouj kai. mo,scon e[na evk boukoli,ou kai. kriou.j du,o avmw,mouj e;sontai o`lokau,twma tw/| kuri,w| kai. ai` qusi,ai auvtw/n kai. ai` spondai. auvtw/n qusi,an ovsmh.n euvwdi,aj tw/| kuri,w|

19 kai. poih,sousin ci,maron evx aivgw/n e[na peri. a`marti,aj kai. du,o avmnou.j evniausi,ouj eivj qusi,an swthri,ou meta. tw/n a;rtwn tou/ prwtogenh,matoj

20 kai. evpiqh,sei auvta. o` i`ereu.j meta. tw/n a;rtwn tou/ prwtogenh,matoj evpi,qema e;nanti kuri,ou meta. tw/n du,o avmnw/n a[gia e;sontai tw/| kuri,w| tw/| i`erei/ tw/| prosfe,ronti auvta. auvtw/| e;stai

21 kai. kale,sete tau,thn th.n h`me,ran klhth,n a`gi,a e;stai u`mi/n pa/n e;rgon latreuto.n ouv poih,sete evn auvth/| no,mimon aivw,nion eivj ta.j genea.j u`mw/n evn pa,sh| th/| katoiki,a| u`mw/n

22 kai. o[tan qeri,zhte to.n qerismo.n th/j gh/j u`mw/n ouv suntele,sete to. loipo.n tou/ qerismou/ tou/ avgrou/ sou evn tw/| qeri,zein se kai. ta. avpopi,ptonta tou/ qerismou/ sou ouv sulle,xeij tw/| ptwcw/| kai. tw/| proshlu,tw| u`polei,yh| auvta, evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

23 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

24 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl le,gwn tou/ mhno.j tou/ e`bdo,mou mia/| tou/ mhno.j e;stai u`mi/n avna,pausij mnhmo,sunon salpi,ggwn klhth. a`gi,a e;stai u`mi/n

25 pa/n e;rgon latreuto.n ouv poih,sete kai. prosa,xete o`lokau,twma kuri,w|

26 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

27 kai. th/| deka,th| tou/ mhno.j tou/ e`bdo,mou tou,tou h`me,ra evxilasmou/ klhth. a`gi,a e;stai u`mi/n kai. tapeinw,sete ta.j yuca.j u`mw/n kai. prosa,xete o`lokau,twma tw/| kuri,w|

28 pa/n e;rgon ouv poih,sete evn auvth/| th/| h`me,ra| tau,th| e;stin ga.r h`me,ra evxilasmou/ au[th u`mi/n evxila,sasqai peri. u`mw/n e;nanti kuri,ou tou/ qeou/ u`mw/n

29 pa/sa yuch, h[tij mh. tapeinwqh,setai evn auvth/| th/| h`me,ra| tau,th| evxoleqreuqh,setai evk tou/ laou/ auvth/j

30 kai. pa/sa yuch, h[tij poih,sei e;rgon evn auvth/| th/| h`me,ra| tau,th| avpolei/tai h` yuch. evkei,nh evk tou/ laou/ auvth/j

31 pa/n e;rgon ouv poih,sete no,mimon aivw,nion eivj ta.j genea.j u`mw/n evn pa,saij katoiki,aij u`mw/n

32 sa,bbata sabba,twn e;stai u`mi/n kai. tapeinw,sete ta.j yuca.j u`mw/n avpo. evna,thj tou/ mhno.j avpo. e`spe,raj e[wj e`spe,raj sabbatiei/te ta. sa,bbata u`mw/n

33 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

34 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl le,gwn th/| pentekaideka,th| tou/ mhno.j tou/ e`bdo,mou tou,tou e`orth. skhnw/n e`pta. h`me,raj tw/| kuri,w|

35 kai. h` h`me,ra h` prw,th klhth. a`gi,a pa/n e;rgon latreuto.n ouv poih,sete

36 e`pta. h`me,raj prosa,xete o`lokautw,mata tw/| kuri,w| kai. h` h`me,ra h` ovgdo,h klhth. a`gi,a e;stai u`mi/n kai. prosa,xete o`lokautw,mata tw/| kuri,w| evxo,dio,n evstin pa/n e;rgon latreuto.n ouv poih,sete

37 au-tai ai` e`ortai. kuri,w| a]j kale,sete klhta.j a`gi,aj w[ste prosene,gkai karpw,mata tw/| kuri,w| o`lokautw,mata kai. qusi,aj auvtw/n kai. sponda.j auvtw/n to. kaqV h`me,ran eivj h`me,ran

38 plh.n tw/n sabba,twn kuri,ou kai. plh.n tw/n doma,twn u`mw/n kai. plh.n pasw/n tw/n euvcw/n u`mw/n kai. plh.n tw/n e`kousi,wn u`mw/n a] a'n dw/te tw/| kuri,w|

39 kai. evn th/| pentekaideka,th| h`me,ra| tou/ mhno.j tou/ e`bdo,mou tou,tou o[tan suntele,shte ta. genh,mata th/j gh/j e`orta,sete tw/| kuri,w| e`pta. h`me,raj th/| h`me,ra| th/| prw,th| avna,pausij kai. th/| h`me,ra| th/| ovgdo,h| avna,pausij

40 kai. lh,myesqe th/| h`me,ra| th/| prw,th| karpo.n xu,lou w`rai/on kai. ka,llunqra foini,kwn kai. kla,douj xu,lou dasei/j kai. ivte,aj kai. a;gnou kla,douj evk ceima,rrou euvfranqh/nai e;nanti kuri,ou tou/ qeou/ u`mw/n e`pta. h`me,raj

41 tou/ evniautou/ no,mimon aivw,nion eivj ta.j genea.j u`mw/n evn tw/| mhni. tw/| e`bdo,mw| e`orta,sete auvth,n

42 evn skhnai/j katoikh,sete e`pta. h`me,raj pa/j o` auvto,cqwn evn Israhl katoikh,sei evn skhnai/j

43 o[pwj i;dwsin ai` geneai. u`mw/n o[ti evn skhnai/j katw,|kisa tou.j ui`ou.j Israhl evn tw/| evxagagei/n me auvtou.j evk gh/j Aivgu,ptou evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

44 kai. evla,lhsen Mwush/j ta.j e`orta.j kuri,ou toi/j ui`oi/j Israhl

24 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 e;nteilai toi/j ui`oi/j Israhl kai. labe,twsa,n moi e;laion evla,inon kaqaro.n kekomme,non eivj fw/j kau/sai lu,cnon dia. panto,j

3 e;xwqen tou/ katapeta,smatoj evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou kau,sousin auvto.n Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ avpo. e`spe,raj e[wj prwi. evnw,pion kuri,ou evndelecw/j no,mimon aivw,nion eivj ta.j genea.j u`mw/n

4 evpi. th/j lucni,aj th/j kaqara/j kau,sete tou.j lu,cnouj e;nanti kuri,ou e[wj to. prwi,

5 kai. lh,myesqe semi,dalin kai. poih,sete auvth.n dw,deka a;rtouj du,o deka,twn e;stai o` a;rtoj o` ei-j

6 kai. evpiqh,sete auvtou.j du,o qe,mata e]x a;rtouj to. e]n qe,ma evpi. th.n tra,pezan th.n kaqara.n e;nanti kuri,ou

7 kai. evpiqh,sete evpi. to. qe,ma li,banon kaqaro.n kai. a[la kai. e;sontai eivj a;rtouj eivj avna,mnhsin prokei,mena tw/| kuri,w|

8 th/| h`me,ra| tw/n sabba,twn proqh,setai e;nanti kuri,ou dia. panto.j evnw,pion tw/n ui`w/n Israhl diaqh,khn aivw,nion

9 kai. e;stai Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ kai. fa,gontai auvta. evn to,pw| a`gi,w| e;stin ga.r a[gia tw/n a`gi,wn tou/to auvtw/| avpo. tw/n qusiazome,nwn tw/| kuri,w| no,mimon aivw,nion

10 kai. evxh/lqen ui`o.j gunaiko.j Israhli,tidoj kai. ou-toj h=n ui`o.j Aivgupti,ou evn toi/j ui`oi/j Israhl kai. evmace,santo evn th/| parembolh/| o` evk th/j Israhli,tidoj kai. o` a;nqrwpoj o` Israhli,thj

11 kai. evponoma,saj o` ui`o.j th/j gunaiko.j th/j Israhli,tidoj to. o;noma kathra,sato kai. h;gagon auvto.n pro.j Mwush/n kai. to. o;noma th/j mhtro.j auvtou/ Salwmiq quga,thr Dabri evk th/j fulh/j Dan

12 kai. avpe,qento auvto.n eivj fulakh.n diakri/nai auvto.n dia. prosta,gmatoj kuri,ou

13 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

14 evxa,gage to.n katarasa,menon e;xw th/j parembolh/j kai. evpiqh,sousin pa,ntej oi` avkou,santej ta.j cei/raj auvtw/n evpi. th.n kefalh.n auvtou/ kai. liqobolh,sousin auvto.n pa/sa h` sunagwgh,

15 kai. toi/j ui`oi/j Israhl la,lhson kai. evrei/j pro.j auvtou,j a;nqrwpoj o]j eva.n katara,shtai qeo,n a`marti,an lh,myetai

16 ovnoma,zwn de. to. o;noma kuri,ou qana,tw| qanatou,sqw li,qoij liqobolei,tw auvto.n pa/sa sunagwgh. Israhl eva,n te prosh,lutoj eva,n te auvto,cqwn evn tw/| ovnoma,sai auvto.n to. o;noma kuri,ou teleuta,tw

17 kai. a;nqrwpoj o]j a'n pata,xh| yuch.n avnqrw,pou kai. avpoqa,nh| qana,tw| qanatou,sqw

18 kai. o]j a'n pata,xh| kth/noj kai. avpoqa,nh| avpoteisa,tw yuch.n avnti. yuch/j

19 kai. eva,n tij dw/| mw/mon tw/| plhsi,on w`j evpoi,hsen auvtw/| w`sau,twj avntipoihqh,setai auvtw/|

20 su,ntrimma avnti. suntri,mmatoj ovfqalmo.n avnti. ovfqalmou/ ovdo,nta avnti. ovdo,ntoj kaqo,ti a'n dw/| mw/mon tw/| avnqrw,pw| ou[twj doqh,setai auvtw/|

21 o]j a'n pata,xh| a;nqrwpon kai. avpoqa,nh| qana,tw| qanatou,sqw

22 dikai,wsij mi,a e;stai tw/| proshlu,tw| kai. tw/| evgcwri,w| o[ti evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

23 kai. evla,lhsen Mwush/j toi/j ui`oi/j Israhl kai. evxh,gagon to.n katarasa,menon e;xw th/j parembolh/j kai. evliqobo,lhsan auvto.n evn li,qoij kai. oi` ui`oi. Israhl evpoi,hsan kaqa. sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

25 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n evn tw/| o;rei Sina le,gwn

2 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl kai. evrei/j pro.j auvtou,j eva.n eivse,lqhte eivj th.n gh/n h]n evgw. di,dwmi u`mi/n kai. avnapau,setai h` gh/ h]n evgw. di,dwmi u`mi/n sa,bbata tw/| kuri,w|

3 e]x e;th sperei/j to.n avgro,n sou kai. e]x e;th temei/j th.n a;mpelo,n sou kai. suna,xeij to.n karpo.n auvth/j

4 tw/| de. e;tei tw/| e`bdo,mw| sa,bbata avna,pausij e;stai th/| gh/| sa,bbata tw/| kuri,w| to.n avgro,n sou ouv sperei/j kai. th.n a;mpelo,n sou ouv temei/j

5 kai. ta. auvto,mata avnabai,nonta tou/ avgrou/ sou ouvk evkqeri,seij kai. th.n stafulh.n tou/ a`gia,smato,j sou ouvk evktrugh,seij evniauto.j avnapau,sewj e;stai th/| gh/|

6 kai. e;stai ta. sa,bbata th/j gh/j brw,mata, soi kai. tw/| paidi, sou kai. th/| paidi,skh| sou kai. tw/| misqwtw/| sou kai. tw/| paroi,kw| tw/| proskeime,nw| pro.j se,

7 kai. toi/j kth,nesi,n sou kai. toi/j qhri,oij toi/j evn th/| gh/| sou e;stai pa/n to. ge,nhma auvtou/ eivj brw/sin

8 kai. evxariqmh,seij seautw/| e`pta. avnapau,seij evtw/n e`pta. e;th e`pta,kij kai. e;sontai, soi e`pta. e`bdoma,dej evtw/n evnne,a kai. tessara,konta e;th

9 kai. diaggelei/te sa,lpiggoj fwnh/| evn pa,sh| th/| gh/| u`mw/n tw/| mhni. tw/| e`bdo,mw| th/| deka,th| tou/ mhno,j th/| h`me,ra| tou/ i`lasmou/ diaggelei/te sa,lpiggi evn pa,sh| th/| gh/| u`mw/n

10 kai. a`gia,sete to. e;toj to. penthkosto.n evniauto.n kai. diaboh,sete a;fesin evpi. th/j gh/j pa/sin toi/j katoikou/sin auvth,n evniauto.j avfe,sewj shmasi,a au[th e;stai u`mi/n kai. avpeleu,setai ei-j e[kastoj eivj th.n kth/sin auvtou/ kai. e[kastoj eivj th.n patri,da auvtou/ avpeleu,sesqe

11 avfe,sewj shmasi,a au[th to. e;toj to. penthkosto.n evniauto.j e;stai u`mi/n ouv sperei/te ouvde. avmh,sete ta. auvto,mata avnabai,nonta auvth/j kai. ouv trugh,sete ta. h`giasme,na auvth/j

12 o[ti avfe,sewj shmasi,a evsti,n a[gion e;stai u`mi/n avpo. tw/n pedi,wn fa,gesqe ta. genh,mata auvth/j

13 evn tw/| e;tei th/j avfe,sewj shmasi,a| auvth/j evpaneleu,setai e[kastoj eivj th.n kth/sin auvtou/

14 eva.n de. avpodw/| pra/sin tw/| plhsi,on sou eva.n kai. kth,sh| para. tou/ plhsi,on sou mh. qlibe,tw a;nqrwpoj to.n plhsi,on

15 kata. avriqmo.n evtw/n meta. th.n shmasi,an kth,sh| para. tou/ plhsi,on kata. avriqmo.n evniautw/n genhma,twn avpodw,setai, soi

16 kaqo,ti a'n plei/on tw/n evtw/n plhqu,nh| th.n e;gkthsin auvtou/ kai. kaqo,ti a'n e;latton tw/n evtw/n evlattonw,sh| th.n kth/sin auvtou/ o[ti avriqmo.n genhma,twn auvtou/ ou[twj avpodw,setai, soi

17 mh. qlibe,tw a;nqrwpoj to.n plhsi,on kai. fobhqh,sh| ku,rion to.n qeo,n sou evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

18 kai. poih,sete pa,nta ta. dikaiw,mata, mou kai. pa,saj ta.j kri,seij mou kai. fula,xasqe kai. poih,sete auvta. kai. katoikh,sete evpi. th/j gh/j pepoiqo,tej

19 kai. dw,sei h` gh/ ta. evkfo,ria auvth/j kai. fa,gesqe eivj plhsmonh.n kai. katoikh,sete pepoiqo,tej evpV auvth/j

20 eva.n de. le,ghte ti, fago,meqa evn tw/| e;tei tw/| e`bdo,mw| tou,tw| eva.n mh. spei,rwmen mhde. sunaga,gwmen ta. genh,mata h`mw/n

21 kai. avpostelw/ th.n euvlogi,an mou u`mi/n evn tw/| e;tei tw/| e[ktw| kai. poih,sei ta. genh,mata auvth/j eivj ta. tri,a e;th

22 kai. sperei/te to. e;toj to. o;gdoon kai. fa,gesqe avpo. tw/n genhma,twn palaia, e[wj tou/ e;touj tou/ evna,tou e[wj a'n e;lqh| to. ge,nhma auvth/j fa,gesqe palaia. palaiw/n

23 kai. h` gh/ ouv praqh,setai eivj bebai,wsin evmh. ga,r evstin h` gh/ dio,ti prosh,lutoi kai. pa,roikoi u`mei/j evste evnanti,on mou

24 kai. kata. pa/san gh/n katasce,sewj u`mw/n lu,tra dw,sete th/j gh/j

25 eva.n de. pe,nhtai o` avdelfo,j sou o` meta. sou/ kai. avpodw/tai avpo. th/j katasce,sewj auvtou/ kai. e;lqh| o` avgcisteu,wn evggi,zwn e;ggista auvtou/ kai. lutrw,setai th.n pra/sin tou/ avdelfou/ auvtou/

26 eva.n de. mh. h=| tini o` avgcisteu,wn kai. euvporhqh/| th/| ceiri. kai. eu`reqh/| auvtw/| to. i`kano.n lu,tra auvtou/

27 kai. sullogiei/tai ta. e;th th/j pra,sewj auvtou/ kai. avpodw,sei o] u`pere,cei tw/| avnqrw,pw| w-| avpe,doto e`auto.n auvtw/| kai. avpeleu,setai eivj th.n kata,scesin auvtou/

28 eva.n de. mh. euvporhqh/| h` cei.r auvtou/ to. i`kano.n w[ste avpodou/nai auvtw/| kai. e;stai h` pra/sij tw/| kthsame,nw| auvta. e[wj tou/ e[ktou e;touj th/j avfe,sewj kai. evxeleu,setai th/| avfe,sei kai. avpeleu,setai eivj th.n kata,scesin auvtou/

29 eva.n de, tij avpodw/tai oivki,an oivkhth.n evn po,lei teteicisme,nh| kai. e;stai h` lu,trwsij auvth/j e[wj plhrwqh/| evniauto.j h`merw/n e;stai h` lu,trwsij auvth/j

30 eva.n de. mh. lutrwqh/| e[wj a'n plhrwqh/| auvth/j evniauto.j o[loj kurwqh,setai h` oivki,a h` ou=sa evn po,lei th/| evcou,sh| tei/coj bebai,wj tw/| kthsame,nw| auvth.n eivj ta.j genea.j auvtou/ kai. ouvk evxeleu,setai evn th/| avfe,sei

31 ai` de. oivki,ai ai` evn evpau,lesin ai-j ouvk e;stin evn auvtai/j tei/coj ku,klw| pro.j to.n avgro.n th/j gh/j logisqh,twsan lutrwtai. dia. panto.j e;sontai kai. evn th/| avfe,sei evxeleu,sontai

32 kai. ai` po,leij tw/n Leuitw/n oivki,ai tw/n po,lewn auvtw/n katasce,sewj lutrwtai. dia. panto.j e;sontai toi/j Leui,taij

33 kai. o]j a'n lutrwsa,menoj para. tw/n Leuitw/n kai. evxeleu,setai h` dia,prasij auvtw/n oivkiw/n po,lewj katasce,sewj auvtw/n evn th/| avfe,sei o[ti oivki,ai tw/n po,lewn tw/n Leuitw/n kata,scesij auvtw/n evn me,sw| ui`w/n Israhl

34 kai. oi` avgroi. oi` avfwrisme,noi tai/j po,lesin auvtw/n ouv praqh,sontai o[ti kata,scesij aivwni,a tou/to auvtw/n evstin

35 eva.n de. pe,nhtai o` avdelfo,j sou kai. avdunath,sh| tai/j cersi.n para. soi, avntilh,myh| auvtou/ w`j proshlu,tou kai. paroi,kou kai. zh,setai o` avdelfo,j sou meta. sou/

36 ouv lh,myh| parV auvtou/ to,kon ouvde. evpi. plh,qei kai. fobhqh,sh| to.n qeo,n sou evgw. ku,rioj kai. zh,setai o` avdelfo,j sou meta. sou/

37 to. avrgu,rio,n sou ouv dw,seij auvtw/| evpi. to,kw| kai. evpi. pleonasmo.n ouv dw,seij auvtw/| ta. brw,mata, sou

38 evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n o` evxagagw.n u`ma/j evk gh/j Aivgu,ptou dou/nai u`mi/n th.n gh/n Canaan w[ste ei=nai u`mw/n qeo,j

39 eva.n de. tapeinwqh/| o` avdelfo,j sou para. soi. kai. praqh/| soi ouv douleu,sei soi doulei,an oivke,tou

40 w`j misqwto.j h' pa,roikoj e;stai soi e[wj tou/ e;touj th/j avfe,sewj evrga/tai para. soi,

41 kai. evxeleu,setai th/| avfe,sei kai. ta. te,kna auvtou/ metV auvtou/ kai. avpeleu,setai eivj th.n genea.n auvtou/ eivj th.n kata,scesin th.n patrikh.n avpodramei/tai

42 dio,ti oivke,tai mou, eivsin ou-toi ou]j evxh,gagon evk gh/j Aivgu,ptou ouv praqh,setai evn pra,sei oivke,tou

43 ouv katatenei/j auvto.n evn tw/| mo,cqw| kai. fobhqh,sh| ku,rion to.n qeo,n sou

44 kai. pai/j kai. paidi,skh o[soi a'n ge,nwntai, soi avpo. tw/n evqnw/n o[soi ku,klw| sou, eivsin avpV auvtw/n kth,sesqe dou/lon kai. dou,lhn

45 kai. avpo. tw/n ui`w/n tw/n paroi,kwn tw/n o;ntwn evn u`mi/n avpo. tou,twn kth,sesqe kai. avpo. tw/n suggenw/n auvtw/n o[soi a'n ge,nwntai evn th/| gh/| u`mw/n e;stwsan u`mi/n eivj kata,scesin

46 kai. katameriei/te auvtou.j toi/j te,knoij u`mw/n meqV u`ma/j kai. e;sontai u`mi/n kato,cimoi eivj to.n aivw/na tw/n avdelfw/n u`mw/n tw/n ui`w/n Israhl e[kastoj to.n avdelfo.n auvtou/ ouv katatenei/ auvto.n evn toi/j mo,cqoij

47 eva.n de. eu[rh| h` cei.r tou/ proshlu,tou h' tou/ paroi,kou tou/ para. soi. kai. avporhqei.j o` avdelfo,j sou praqh/| tw/| proshlu,tw| h' tw/| paroi,kw| tw/| para. soi. evk geneth/j proshlu,tw|

48 meta. to. praqh/nai auvtw/| lu,trwsij e;stai auvtw/| ei-j tw/n avdelfw/n auvtou/ lutrw,setai auvto,n

49 avdelfo.j patro.j auvtou/ h' ui`o.j avdelfou/ patro.j lutrw,setai auvto.n h' avpo. tw/n oivkei,wn tw/n sarkw/n auvtou/ evk th/j fulh/j auvtou/ lutrw,setai auvto,n eva.n de. euvporhqei.j tai/j cersi.n lutrw,shtai e`auto,n

50 kai. sullogiei/tai pro.j to.n kekthme,non auvto.n avpo. tou/ e;touj ou- avpe,doto e`auto.n auvtw/| e[wj tou/ evniautou/ th/j avfe,sewj kai. e;stai to. avrgu,rion th/j pra,sewj auvtou/ w`j misqi,ou e;toj evx e;touj e;stai metV auvtou/

51 eva.n de, tini plei/on tw/n evtw/n h=| pro.j tau/ta avpodw,sei ta. lu,tra auvtou/ avpo. tou/ avrguri,ou th/j pra,sewj auvtou/

52 eva.n de. ovli,gon kataleifqh/| avpo. tw/n evtw/n eivj to.n evniauto.n th/j avfe,sewj kai. sullogiei/tai auvtw/| kata. ta. e;th auvtou/ kai. avpodw,sei ta. lu,tra auvtou/

53 w`j misqwto.j evniauto.n evx evniautou/ e;stai metV auvtou/ ouv katatenei/j auvto.n evn tw/| mo,cqw| evnw,pio,n sou

54 eva.n de. mh. lutrw/tai kata. tau/ta evxeleu,setai evn tw/| e;tei th/j avfe,sewj auvto.j kai. ta. paidi,a auvtou/ metV auvtou/

55 o[ti evmoi. oi` ui`oi. Israhl oivke,tai pai/de,j mou ou-toi, eivsin ou]j evxh,gagon evk gh/j Aivgu,ptou evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

26 ouv poih,sete u`mi/n auvtoi/j ceiropoi,hta ouvde. glupta. ouvde. sth,lhn avnasth,sete u`mi/n ouvde. li,qon skopo.n qh,sete evn th/| gh/| u`mw/n proskunh/sai auvtw/| evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

2 ta. sa,bbata, mou fula,xesqe kai. avpo. tw/n a`gi,wn mou fobhqh,sesqe evgw, eivmi ku,rioj

3 eva.n toi/j prosta,gmasi,n mou poreu,hsqe kai. ta.j evntola,j mou fula,sshsqe kai. poih,shte auvta,j

4 kai. dw,sw to.n u`eto.n u`mi/n evn kairw/| auvtou/ kai. h` gh/ dw,sei ta. genh,mata auvth/j kai. ta. xu,la tw/n pedi,wn avpodw,sei to.n karpo.n auvtw/n

5 kai. katalh,myetai u`mi/n o` avlohto.j to.n tru,ghton kai. o` tru,ghtoj katalh,myetai to.n spo,ron kai. fa,gesqe to.n a;rton u`mw/n eivj plhsmonh.n kai. katoikh,sete meta. avsfalei,aj evpi. th/j gh/j u`mw/n

6 kai. po,lemoj ouv dieleu,setai dia. th/j gh/j u`mw/n kai. dw,sw eivrh,nhn evn th/| gh/| u`mw/n kai. koimhqh,sesqe kai. ouvk e;stai u`ma/j o` evkfobw/n kai. avpolw/ qhri,a ponhra. evk th/j gh/j u`mw/n

7 kai. diw,xesqe tou.j evcqrou.j u`mw/n kai. pesou/ntai evnanti,on u`mw/n fo,nw|

8 kai. diw,xontai evx u`mw/n pe,nte e`kato,n kai. e`kato.n u`mw/n diw,xontai muria,daj kai. pesou/ntai oi` evcqroi. u`mw/n evnanti,on u`mw/n macai,ra|

9 kai. evpible,yw evfV u`ma/j kai. auvxanw/ u`ma/j kai. plhqunw/ u`ma/j kai. sth,sw th.n diaqh,khn mou meqV u`mw/n

10 kai. fa,gesqe palaia. kai. palaia. palaiw/n kai. palaia. evk prosw,pou ne,wn evxoi,sete

11 kai. qh,sw th.n diaqh,khn mou evn u`mi/n kai. ouv bdelu,xetai h` yuch, mou u`ma/j

12 kai. evmperipath,sw evn u`mi/n kai. e;somai u`mw/n qeo,j kai. u`mei/j e;sesqe, mou lao,j

13 evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j u`mw/n o` evxagagw.n u`ma/j evk gh/j Aivgu,ptou o;ntwn u`mw/n dou,lwn kai. sune,triya to.n desmo.n tou/ zugou/ u`mw/n kai. h;gagon u`ma/j meta. parrhsi,aj

14 eva.n de. mh. u`pakou,shte, mou mhde. poih,shte ta. prosta,gmata, mou tau/ta

15 avlla. avpeiqh,shte auvtoi/j kai. toi/j kri,masi,n mou prosocqi,sh| h` yuch. u`mw/n w[ste u`ma/j mh. poiei/n pa,saj ta.j evntola,j mou w[ste diaskeda,sai th.n diaqh,khn mou

16 kai. evgw. poih,sw ou[twj u`mi/n kai. evpisusth,sw evfV u`ma/j th.n avpori,an th,n te yw,ran kai. to.n i;kteron kai. sfakeli,zontaj tou.j ovfqalmou.j u`mw/n kai. th.n yuch.n u`mw/n evkth,kousan kai. sperei/te dia. kenh/j ta. spe,rmata u`mw/n kai. e;dontai oi` u`penanti,oi u`mw/n

17 kai. evpisth,sw to. pro,swpo,n mou evfV u`ma/j kai. pesei/sqe evnanti,on tw/n evcqrw/n u`mw/n kai. diw,xontai u`ma/j oi` misou/ntej u`ma/j kai. feu,xesqe ouvqeno.j diw,kontoj u`ma/j

18 kai. eva.n e[wj tou,tou mh. u`pakou,shte, mou kai. prosqh,sw tou/ paideu/sai u`ma/j e`pta,kij evpi. tai/j a`marti,aij u`mw/n

19 kai. suntri,yw th.n u[brin th/j u`perhfani,aj u`mw/n kai. qh,sw to.n ouvrano.n u`mi/n sidhrou/n kai. th.n gh/n u`mw/n w`sei. calkh/n

20 kai. e;stai eivj keno.n h` ivscu.j u`mw/n kai. ouv dw,sei h` gh/ u`mw/n to.n spo,ron auvth/j kai. to. xu,lon tou/ avgrou/ u`mw/n ouv dw,sei to.n karpo.n auvtou/

21 kai. eva.n meta. tau/ta poreu,hsqe pla,gioi kai. mh. bou,lhsqe u`pakou,ein mou prosqh,sw u`mi/n plhga.j e`pta. kata. ta.j a`marti,aj u`mw/n

22 kai. avpostelw/ evfV u`ma/j ta. qhri,a ta. a;gria th/j gh/j kai. kate,detai u`ma/j kai. evxanalw,sei ta. kth,nh u`mw/n kai. ovligostou.j poih,sei u`ma/j kai. evrhmwqh,sontai ai` o`doi. u`mw/n

23 kai. evpi. tou,toij eva.n mh. paideuqh/te avlla. poreu,hsqe pro,j me pla,gioi

24 poreu,somai kavgw. meqV u`mw/n qumw/| plagi,w| kai. pata,xw u`ma/j kavgw. e`pta,kij avnti. tw/n a`martiw/n u`mw/n

25 kai. evpa,xw evfV u`ma/j ma,cairan evkdikou/san di,khn diaqh,khj kai. katafeu,xesqe eivj ta.j po,leij u`mw/n kai. evxapostelw/ qa,naton eivj u`ma/j kai. paradoqh,sesqe eivj cei/raj evcqrw/n

26 evn tw/| qli/yai u`ma/j sitodei,a| a;rtwn kai. pe,yousin de,ka gunai/kej tou.j a;rtouj u`mw/n evn kliba,nw| e`ni. kai. avpodw,sousin tou.j a;rtouj u`mw/n evn staqmw/| kai. fa,gesqe kai. ouv mh. evmplhsqh/te

27 eva.n de. evpi. tou,toij mh. u`pakou,shte, mou kai. poreu,hsqe pro,j me pla,gioi

28 kai. auvto.j poreu,somai meqV u`mw/n evn qumw/| plagi,w| kai. paideu,sw u`ma/j evgw. e`pta,kij kata. ta.j a`marti,aj u`mw/n

29 kai. fa,gesqe ta.j sa,rkaj tw/n ui`w/n u`mw/n kai. ta.j sa,rkaj tw/n qugate,rwn u`mw/n fa,gesqe

30 kai. evrhmw,sw ta.j sth,laj u`mw/n kai. evxoleqreu,sw ta. xu,lina ceiropoi,hta u`mw/n kai. qh,sw ta. kw/la u`mw/n evpi. ta. kw/la tw/n eivdw,lwn u`mw/n kai. prosocqiei/ h` yuch, mou u`mi/n

31 kai. qh,sw ta.j po,leij u`mw/n evrh,mouj kai. evxerhmw,sw ta. a[gia u`mw/n kai. ouv mh. ovsfranqw/ th/j ovsmh/j tw/n qusiw/n u`mw/n

32 kai. evxerhmw,sw evgw. th.n gh/n u`mw/n kai. qauma,sontai evpV auvth/| oi` evcqroi. u`mw/n oi` evnoikou/ntej evn auvth/|

33 kai. diasperw/ u`ma/j eivj ta. e;qnh kai. evxanalw,sei u`ma/j evpiporeuome,nh h` ma,caira kai. e;stai h` gh/ u`mw/n e;rhmoj kai. ai` po,leij u`mw/n e;sontai e;rhmoi

34 to,te euvdokh,sei h` gh/ ta. sa,bbata auvth/j kai. pa,saj ta.j h`me,raj th/j evrhmw,sewj auvth/j kai. u`mei/j e;sesqe evn th/| gh/| tw/n evcqrw/n u`mw/n to,te sabbatiei/ h` gh/ kai. euvdokh,sei ta. sa,bbata auvth/j

35 pa,saj ta.j h`me,raj th/j evrhmw,sewj auvth/j sabbatiei/ a] ouvk evsabba,tisen evn toi/j sabba,toij u`mw/n h`ni,ka katw|kei/te auvth,n

36 kai. toi/j kataleifqei/sin evx u`mw/n evpa,xw deili,an eivj th.n kardi,an auvtw/n evn th/| gh/| tw/n evcqrw/n auvtw/n kai. diw,xetai auvtou.j fwnh. fu,llou ferome,nou kai. feu,xontai w`j feu,gontej avpo. pole,mou kai. pesou/ntai ouvqeno.j diw,kontoj

37 kai. u`pero,yetai o` avdelfo.j to.n avdelfo.n w`sei. evn pole,mw| ouvqeno.j katatre,contoj kai. ouv dunh,sesqe avntisth/nai toi/j evcqroi/j u`mw/n

38 kai. avpolei/sqe evn toi/j e;qnesin kai. kate,detai u`ma/j h` gh/ tw/n evcqrw/n u`mw/n

39 kai. oi` kataleifqe,ntej avfV u`mw/n katafqarh,sontai dia. ta.j a`marti,aj u`mw/n evn th/| gh/| tw/n evcqrw/n auvtw/n takh,sontai

40 kai. evxagoreu,sousin ta.j a`marti,aj auvtw/n kai. ta.j a`marti,aj tw/n pate,rwn auvtw/n o[ti pare,bhsan kai. u`perei/do,n me kai. o[ti evporeu,qhsan evnanti,on mou pla,gioi

41 kai. evgw. evporeu,qhn metV auvtw/n evn qumw/| plagi,w| kai. avpolw/ auvtou.j evn th/| gh/| tw/n evcqrw/n auvtw/n to,te evntraph,setai h` kardi,a auvtw/n h` avperi,tmhtoj kai. to,te euvdokh,sousin ta.j a`marti,aj auvtw/n

42 kai. mnhsqh,somai th/j diaqh,khj Iakwb kai. th/j diaqh,khj Isaak kai. th/j diaqh,khj Abraam mnhsqh,somai kai. th/j gh/j mnhsqh,somai

43 kai. h` gh/ evgkataleifqh,setai u`pV auvtw/n to,te prosde,xetai h` gh/ ta. sa,bbata auvth/j evn tw/| evrhmwqh/nai auvth.n diV auvtou,j kai. auvtoi. prosde,xontai ta.j auvtw/n avnomi,aj avnqV w-n ta. kri,mata, mou u`perei/don kai. toi/j prosta,gmasi,n mou prosw,cqisan th/| yuch/| auvtw/n

44 kai. ouvdV w-j o;ntwn auvtw/n evn th/| gh/| tw/n evcqrw/n auvtw/n ouvc u`perei/don auvtou.j ouvde. prosw,cqisa auvtoi/j w[ste evxanalw/sai auvtou.j tou/ diaskeda,sai th.n diaqh,khn mou th.n pro.j auvtou,j o[ti evgw, eivmi ku,rioj o` qeo.j auvtw/n

45 kai. mnhsqh,somai auvtw/n th/j diaqh,khj th/j prote,raj o[te evxh,gagon auvtou.j evk gh/j Aivgu,ptou evx oi;kou doulei,aj e;nanti tw/n evqnw/n tou/ ei=nai auvtw/n qeo,j evgw, eivmi ku,rioj

46 tau/ta ta. kri,mata kai. ta. prosta,gmata kai. o` no,moj o]n e;dwken ku,rioj avna. me,son auvtou/ kai. avna. me,son tw/n ui`w/n Israhl evn tw/| o;rei Sina evn ceiri. Mwush/

27 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl kai. evrei/j auvtoi/j o]j a'n eu;xhtai euvch.n w[ste timh.n th/j yuch/j auvtou/ tw/| kuri,w|

3 e;stai h` timh. tou/ a;rsenoj avpo. eivkosaetou/j e[wj e`xhkontaetou/j e;stai auvtou/ h` timh. penth,konta di,dracma avrguri,ou tw/| staqmw/| tw/| a`gi,w|

4 th/j de. qhlei,aj e;stai h` sunti,mhsij tria,konta di,dracma

5 eva.n de. avpo. pentaetou/j e[wj ei;kosi evtw/n e;stai h` timh. tou/ a;rsenoj ei;kosi di,dracma th/j de. qhlei,aj de,ka di,dracma

6 avpo. de. mhniai,ou e[wj pentaetou/j e;stai h` timh. tou/ a;rsenoj pe,nte di,dracma avrguri,ou th/j de. qhlei,aj tri,a di,dracma

7 eva.n de. avpo. e`xhkontaetw/n kai. evpa,nw eva.n me.n a;rsen h=| e;stai h` timh. pentekai,deka di,dracma avrguri,ou eva.n de. qh,leia de,ka di,dracma

8 eva.n de. tapeino.j h=| th/| timh/| sth,setai evnanti,on tou/ i`ere,wj kai. timh,setai auvto.n o` i`ereu,j kaqa,per ivscu,ei h` cei.r tou/ euvxame,nou timh,setai auvto.n o` i`ereu,j

9 eva.n de. avpo. tw/n kthnw/n tw/n prosferome,nwn avpV auvtw/n dw/ron tw/| kuri,w| o]j a'n dw/| avpo. tou,twn tw/| kuri,w| e;stai a[gion

10 ouvk avlla,xei auvto. kalo.n ponhrw/| ouvde. ponhro.n kalw/| eva.n de. avlla,sswn avlla,xh| auvto. kth/noj kth,nei e;stai auvto. kai. to. a;llagma a[gia

11 eva.n de. pa/n kth/noj avka,qarton avfV w-n ouv prosfe,retai avpV auvtw/n dw/ron tw/| kuri,w| sth,sei to. kth/noj e;nanti tou/ i`ere,wj

12 kai. timh,setai auvto. o` i`ereu.j avna. me,son kalou/ kai. avna. me,son ponhrou/ kai. kaqo,ti a'n timh,setai o` i`ereu,j ou[twj sth,setai

13 eva.n de. lutrou,menoj lutrw,shtai auvto, prosqh,sei to. evpi,pempton pro.j th.n timh.n auvtou/

14 kai. a;nqrwpoj o]j a'n a`gia,sh| th.n oivki,an auvtou/ a`gi,an tw/| kuri,w| kai. timh,setai auvth.n o` i`ereu.j avna. me,son kalh/j kai. avna. me,son ponhra/j w`j a'n timh,setai auvth.n o` i`ereu,j ou[twj staqh,setai

15 eva.n de. o` a`gia,saj auvth.n lutrw/tai th.n oivki,an auvtou/ prosqh,sei evpV auvto. to. evpi,pempton tou/ avrguri,ou th/j timh/j kai. e;stai auvtw/|

16 eva.n de. avpo. tou/ avgrou/ th/j katasce,sewj auvtou/ a`gia,sh| a;nqrwpoj tw/| kuri,w| kai. e;stai h` timh. kata. to.n spo,ron auvtou/ ko,rou kriqw/n penth,konta di,dracma avrguri,ou

17 eva.n de. avpo. tou/ evniautou/ th/j avfe,sewj a`gia,sh| to.n avgro.n auvtou/ kata. th.n timh.n auvtou/ sth,setai

18 eva.n de. e;scaton meta. th.n a;fesin a`gia,sh| to.n avgro.n auvtou/ proslogiei/tai auvtw/| o` i`ereu.j to. avrgu,rion evpi. ta. e;th ta. evpi,loipa e[wj eivj to.n evniauto.n th/j avfe,sewj kai. avnqufaireqh,setai avpo. th/j suntimh,sewj auvtou/

19 eva.n de. lutrw/tai to.n avgro.n o` a`gia,saj auvto,n prosqh,sei to. evpi,pempton tou/ avrguri,ou pro.j th.n timh.n auvtou/ kai. e;stai auvtw/|

20 eva.n de. mh. lutrw/tai to.n avgro.n kai. avpodw/tai to.n avgro.n avnqrw,pw| e`te,rw| ouvke,ti mh. lutrw,shtai auvto,n

21 avllV e;stai o` avgro.j evxelhluqui,aj th/j avfe,sewj a[gioj tw/| kuri,w| w[sper h` gh/ h` avfwrisme,nh tw/| i`erei/ e;stai kata,scesij

22 eva.n de. avpo. tou/ avgrou/ ou- ke,kthtai o]j ouvk e;stin avpo. tou/ avgrou/ th/j katasce,sewj auvtou/ a`gia,sh| tw/| kuri,w|

23 logiei/tai pro.j auvto.n o` i`ereu.j to. te,loj th/j timh/j evk tou/ evniautou/ th/j avfe,sewj kai. avpodw,sei th.n timh.n evn th/| h`me,ra| evkei,nh| a[gion tw/| kuri,w|

24 kai. evn tw/| evniautw/| th/j avfe,sewj avpodoqh,setai o` avgro.j tw/| avnqrw,pw| parV ou- ke,kthtai auvto,n ou- h=n h` kata,scesij th/j gh/j

25 kai. pa/sa timh. e;stai staqmi,oij a`gi,oij ei;kosi ovboloi. e;stai to. di,dracmon

26 kai. pa/n prwto,tokon o] a'n ge,nhtai evn toi/j kth,nesi,n sou e;stai tw/| kuri,w| kai. ouv kaqagia,sei ouvqei.j auvto, eva,n te mo,scon eva,n te pro,baton tw/| kuri,w| evsti,n

27 eva.n de. tw/n tetrapo,dwn tw/n avkaqa,rtwn avlla,xei kata. th.n timh.n auvtou/ kai. prosqh,sei to. evpi,pempton pro.j auvto, kai. e;stai auvtw/| eva.n de. mh. lutrw/tai praqh,setai kata. to. ti,mhma auvtou/

28 pa/n de. avna,qema o] eva.n avnaqh/| a;nqrwpoj tw/| kuri,w| avpo. pa,ntwn o[sa auvtw/| evstin avpo. avnqrw,pou e[wj kth,nouj kai. avpo. avgrou/ katasce,sewj auvtou/ ouvk avpodw,setai ouvde. lutrw,setai pa/n avna,qema a[gion a`gi,wn e;stai tw/| kuri,w|

29 kai. pa/n o] eva.n avnateqh/| avpo. tw/n avnqrw,pwn ouv lutrwqh,setai avlla. qana,tw| qanatwqh,setai

30 pa/sa deka,th th/j gh/j avpo. tou/ spe,rmatoj th/j gh/j kai. tou/ karpou/ tou/ xuli,nou tw/| kuri,w| evsti,n a[gion tw/| kuri,w|

31 eva.n de. lutrw/tai lu,trw| a;nqrwpoj th.n deka,thn auvtou/ to. evpi,pempton prosqh,sei pro.j auvto, kai. e;stai auvtw/|

32 kai. pa/sa deka,th bow/n kai. proba,twn kai. pa/n o] eva.n e;lqh| evn tw/| avriqmw/| u`po. th.n r`a,bdon to. de,katon e;stai a[gion tw/| kuri,w|

33 ouvk avlla,xeij kalo.n ponhrw/| eva.n de. avlla,sswn avlla,xh|j auvto, kai. to. a;llagma auvtou/ e;stai a[gion ouv lutrwqh,setai

34 au-tai, eivsin ai` evntolai, a]j evnetei,lato ku,rioj tw/| Mwush/| pro.j tou.j ui`ou.j Israhl evn tw/| o;rei Sina

 

ARIQMOI

1 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n evn th/| evrh,mw| th/| Sina evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou evn mia/| tou/ mhno.j tou/ deute,rou e;touj deute,rou evxelqo,ntwn auvtw/n evk gh/j Aivgu,ptou le,gwn

2 la,bete avrch.n pa,shj sunagwgh/j ui`w/n Israhl kata. suggenei,aj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n kata. avriqmo.n evx ovno,matoj auvtw/n kata. kefalh.n auvtw/n pa/j a;rshn

3 avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw pa/j o` evkporeuo,menoj evn duna,mei Israhl evpiske,yasqe auvtou.j su.n duna,mei auvtw/n su. kai. Aarwn evpiske,yasqe auvtou,j

4 kai. meqV u`mw/n e;sontai e[kastoj kata. fulh.n e`ka,stou avrco,ntwn katV oi;kouj patriw/n e;sontai

5 kai. tau/ta ta. ovno,mata tw/n avndrw/n oi[tinej parasth,sontai meqV u`mw/n tw/n Roubhn Elisour ui`o.j Sediour

6 tw/n Sumewn Salamihl ui`o.j Sourisadai

7 tw/n Iouda Naasswn ui`o.j Aminadab

8 tw/n Issacar Naqanahl ui`o.j Swgar

9 tw/n Zaboulwn Eliab ui`o.j Cailwn

10 tw/n ui`w/n Iwshf tw/n Efraim Elisama ui`o.j Emioud tw/n Manassh Gamalihl ui`o.j Fadassour

11 tw/n Beniamin Abidan ui`o.j Gadewni

12 tw/n Aciezer ui`o.j Amisadai

13 tw/n Ashr Fagaihl ui`o.j Ecran

14 tw/n Gad Elisaf ui`o.j Ragouhl

15 tw/n Nefqali Acire ui`o.j Ainan

16 ou-toi evpi,klhtoi th/j sunagwgh/j a;rcontej tw/n fulw/n kata. patria,j cili,arcoi Israhl eivsi,n

17 kai. e;laben Mwush/j kai. Aarwn tou.j a;ndraj tou,touj tou.j avnaklhqe,ntaj evx ovno,matoj

18 kai. pa/san th.n sunagwgh.n sunh,gagon evn mia/| tou/ mhno.j tou/ deute,rou e;touj kai. evphxonou/san kata. gene,seij auvtw/n kata. patria.j auvtw/n kata. avriqmo.n ovnoma,twn auvtw/n avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw pa/n avrseniko.n kata. kefalh.n auvtw/n

19 o]n tro,pon sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/| kai. evpeske,phsan evn th/| evrh,mw| th/| Sina

20 kai. evge,nonto oi` ui`oi. Roubhn prwtoto,kou Israhl kata. suggenei,aj auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n kata. avriqmo.n ovnoma,twn auvtw/n kata. kefalh.n auvtw/n pa,nta avrsenika. avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw pa/j o` evkporeuo,menoj evn th/| duna,mei

21 h` evpi,skeyij auvtw/n evk th/j fulh/j Roubhn e]x kai. tessara,konta cilia,dej kai. pentako,sioi

22 toi/j ui`oi/j Sumewn kata. suggenei,aj auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n kata. avriqmo.n ovnoma,twn auvtw/n kata. kefalh.n auvtw/n pa,nta avrsenika. avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw pa/j o` evkporeuo,menoj evn th/| duna,mei

23 h` evpi,skeyij auvtw/n evk th/j fulh/j Sumewn evnne,a kai. penth,konta cilia,dej kai. triako,sioi

24 toi/j ui`oi/j Iouda kata. suggenei,aj auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n kata. avriqmo.n ovnoma,twn auvtw/n kata. kefalh.n auvtw/n pa,nta avrsenika. avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw pa/j o` evkporeuo,menoj evn th/| duna,mei

25 h` evpi,skeyij auvtw/n evk th/j fulh/j Iouda te,ssarej kai. e`bdomh,konta cilia,dej kai. e`xako,sioi

26 toi/j ui`oi/j Issacar kata. suggenei,aj auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n kata. avriqmo.n ovnoma,twn auvtw/n kata. kefalh.n auvtw/n pa,nta avrsenika. avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw pa/j o` evkporeuo,menoj evn th/| duna,mei

27 h` evpi,skeyij auvtw/n evk th/j fulh/j Issacar te,ssarej kai. penth,konta cilia,dej kai. tetrako,sioi

28 toi/j ui`oi/j Zaboulwn kata. suggenei,aj auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n kata. avriqmo.n ovnoma,twn auvtw/n kata. kefalh.n auvtw/n pa,nta avrsenika. avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw pa/j o` evkporeuo,menoj evn th/| duna,mei

29 h` evpi,skeyij auvtw/n evk th/j fulh/j Zaboulwn e`pta. kai. penth,konta cilia,dej kai. tetrako,sioi

30 toi/j ui`oi/j Iwshf ui`oi/j Efraim kata. suggenei,aj auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n kata. avriqmo.n ovnoma,twn auvtw/n kata. kefalh.n auvtw/n pa,nta avrsenika. avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw pa/j o` evkporeuo,menoj evn th/| duna,mei

31 h` evpi,skeyij auvtw/n evk th/j fulh/j Efraim tessara,konta cilia,dej kai. pentako,sioi

32 toi/j ui`oi/j Manassh kata. suggenei,aj auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n kata. avriqmo.n ovnoma,twn auvtw/n kata. kefalh.n auvtw/n pa,nta avrsenika. avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw pa/j o` evkporeuo,menoj evn th/| duna,mei

33 h` evpi,skeyij auvtw/n evk th/j fulh/j Manassh du,o kai. tria,konta cilia,dej kai. diako,sioi

34 toi/j ui`oi/j Beniamin kata. suggenei,aj auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n kata. avriqmo.n ovnoma,twn auvtw/n kata. kefalh.n auvtw/n pa,nta avrsenika. avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw pa/j o` evkporeuo,menoj evn th/| duna,mei

35 h` evpi,skeyij auvtw/n evk th/j fulh/j Beniamin pe,nte kai. tria,konta cilia,dej kai. tetrako,sioi

36 toi/j ui`oi/j Gad kata. suggenei,aj auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n kata. avriqmo.n ovnoma,twn auvtw/n kata. kefalh.n auvtw/n pa,nta avrsenika. avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw pa/j o` evkporeuo,menoj evn th/| duna,mei

37 h` evpi,skeyij auvtw/n evk th/j fulh/j Gad pe,nte kai. tessara,konta cilia,dej kai. e`xako,sioi kai. penth,konta

38 toi/j ui`oi/j kata. suggenei,aj auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n kata. avriqmo.n ovnoma,twn auvtw/n kata. kefalh.n auvtw/n pa,nta avrsenika. avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw pa/j o` evkporeuo,menoj evn th/| duna,mei

39 h` evpi,skeyij auvtw/n evk th/j fulh/j du,o kai. e`xh,konta cilia,dej kai. e`ptako,sioi

40 toi/j ui`oi/j Ashr kata. suggenei,aj auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n kata. avriqmo.n ovnoma,twn auvtw/n kata. kefalh.n auvtw/n pa,nta avrsenika. avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw pa/j o` evkporeuo,menoj evn th/| duna,mei

41 h` evpi,skeyij auvtw/n evk th/j fulh/j Ashr mi,a kai. tessara,konta cilia,dej kai. pentako,sioi

42 toi/j ui`oi/j Nefqali kata. suggenei,aj auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n kata. avriqmo.n ovnoma,twn auvtw/n kata. kefalh.n auvtw/n pa,nta avrsenika. avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw pa/j o` evkporeuo,menoj evn th/| duna,mei

43 h` evpi,skeyij auvtw/n evk th/j fulh/j Nefqali trei/j kai. penth,konta cilia,dej kai. tetrako,sioi

44 au[th h` evpi,skeyij h]n evpeske,yanto Mwush/j kai. Aarwn kai. oi` a;rcontej Israhl dw,deka a;ndrej avnh.r ei-j kata. fulh.n mi,an kata. fulh.n oi;kwn patria/j h=san

45 kai. evge,neto pa/sa h` evpi,skeyij ui`w/n Israhl su.n duna,mei auvtw/n avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw pa/j o` evkporeuo,menoj parata,xasqai evn Israhl

46 e`xako,siai cilia,dej kai. trisci,lioi kai. pentako,sioi kai. penth,konta

47 oi` de. Leui/tai evk th/j fulh/j patria/j auvtw/n ouvk evpeske,phsan evn toi/j ui`oi/j Israhl

48 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

49 o[ra th.n fulh.n th.n Leui ouv sunepiske,yh| kai. to.n avriqmo.n auvtw/n ouv lh,myh| evn me,sw| tw/n ui`w/n Israhl

50 kai. su. evpi,sthson tou.j Leui,taj evpi. th.n skhnh.n tou/ marturi,ou kai. evpi. pa,nta ta. skeu,h auvth/j kai. evpi. pa,nta o[sa evsti.n evn auvth/| auvtoi. avrou/sin th.n skhnh.n kai. pa,nta ta. skeu,h auvth/j kai. auvtoi. leitourgh,sousin evn auvth/| kai. ku,klw| th/j skhnh/j parembalou/sin

51 kai. evn tw/| evxai,rein th.n skhnh.n kaqelou/sin auvth.n oi` Leui/tai kai. evn tw/| paremba,llein th.n skhnh.n avnasth,sousin kai. o` avllogenh.j o` prosporeuo,menoj avpoqane,tw

52 kai. parembalou/sin oi` ui`oi. Israhl avnh.r evn th/| e`autou/ ta,xei kai. avnh.r kata. th.n e`autou/ h`gemoni,an su.n duna,mei auvtw/n

53 oi` de. Leui/tai parembale,twsan evnanti,on kuri,ou ku,klw| th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. ouvk e;stai a`ma,rthma evn ui`oi/j Israhl kai. fula,xousin oi` Leui/tai auvtoi. th.n fulakh.n th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

54 kai. evpoi,hsan oi` ui`oi. Israhl kata. pa,nta a] evnetei,lato ku,rioj tw/| Mwush/| kai. Aarwn ou[twj evpoi,hsan

2 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn le,gwn

2 a;nqrwpoj evco,menoj auvtou/ kata. ta,gma kata. shme,aj katV oi;kouj patriw/n auvtw/n parembale,twsan oi` ui`oi. Israhl evnanti,oi ku,klw| th/j skhnh/j tou/ marturi,ou parembalou/sin oi` ui`oi. Israhl

3 kai. oi` paremba,llontej prw/toi katV avnatola.j ta,gma parembolh/j Iouda su.n duna,mei auvtw/n kai. o` a;rcwn tw/n ui`w/n Iouda Naasswn ui`o.j Aminadab

4 du,namij auvtou/ oi` evpeskemme,noi te,ssarej kai. e`bdomh,konta cilia,dej kai. e`xako,sioi

5 kai. oi` paremba,llontej evco,menoi fulh/j Issacar kai. o` a;rcwn tw/n ui`w/n Issacar Naqanahl ui`o.j Swgar

6 du,namij auvtou/ oi` evpeskemme,noi te,ssarej kai. penth,konta cilia,dej kai. tetrako,sioi

7 kai. oi` paremba,llontej evco,menoi fulh/j Zaboulwn kai. o` a;rcwn tw/n ui`w/n Zaboulwn Eliab ui`o.j Cailwn

8 du,namij auvtou/ oi` evpeskemme,noi e`pta. kai. penth,konta cilia,dej kai. tetrako,sioi

9 pa,ntej oi` evpeskemme,noi evk th/j parembolh/j Iouda e`kato.n ovgdoh,konta cilia,dej kai. e`xakisci,lioi kai. tetrako,sioi su.n duna,mei auvtw/n prw/toi evxarou/sin

10 ta,gma parembolh/j Roubhn pro.j li,ba su.n duna,mei auvtw/n kai. o` a;rcwn tw/n ui`w/n Roubhn Elisour ui`o.j Sediour

11 du,namij auvtou/ oi` evpeskemme,noi e]x kai. tessara,konta cilia,dej kai. pentako,sioi

12 kai. oi` paremba,llontej evco,menoi auvtou/ fulh/j Sumewn kai. o` a;rcwn tw/n ui`w/n Sumewn Salamihl ui`o.j Sourisadai

13 du,namij auvtou/ oi` evpeskemme,noi evnne,a kai. penth,konta cilia,dej kai. triako,sioi

14 kai. oi` paremba,llontej evco,menoi auvtou/ fulh/j Gad kai. o` a;rcwn tw/n ui`w/n Gad Elisaf ui`o.j Ragouhl

15 du,namij auvtou/ oi` evpeskemme,noi pe,nte kai. tessara,konta cilia,dej kai. e`xako,sioi kai. penth,konta

16 pa,ntej oi` evpeskemme,noi th/j parembolh/j Roubhn e`kato.n penth,konta mi,a cilia,dej kai. tetrako,sioi kai. penth,konta su.n duna,mei auvtw/n deu,teroi evxarou/sin

17 kai. avrqh,setai h` skhnh. tou/ marturi,ou kai. h` parembolh. tw/n Leuitw/n me,son tw/n parembolw/n w`j kai. paremba,llousin ou[twj kai. evxarou/sin e[kastoj evco,menoj kaqV h`gemoni,an

18 ta,gma parembolh/j Efraim para. qa,lassan su.n duna,mei auvtw/n kai. o` a;rcwn tw/n ui`w/n Efraim Elisama ui`o.j Emioud

19 du,namij auvtou/ oi` evpeskemme,noi tessara,konta cilia,dej kai. pentako,sioi

20 kai. oi` paremba,llontej evco,menoi fulh/j Manassh kai. o` a;rcwn tw/n ui`w/n Manassh Gamalihl ui`o.j Fadassour

21 du,namij auvtou/ oi` evpeskemme,noi du,o kai. tria,konta cilia,dej kai. diako,sioi

22 kai. oi` paremba,llontej evco,menoi fulh/j Beniamin kai. o` a;rcwn tw/n ui`w/n Beniamin Abidan ui`o.j Gadewni

23 du,namij auvtou/ oi` evpeskemme,noi pe,nte kai. tria,konta cilia,dej kai. tetrako,sioi

24 pa,ntej oi` evpeskemme,noi th/j parembolh/j Efraim e`kato.n cilia,dej kai. ovktakisci,lioi kai. e`kato.n su.n duna,mei auvtw/n tri,toi evxarou/sin

25 ta,gma parembolh/j pro.j borra/n su.n duna,mei auvtw/n kai. o` a;rcwn tw/n ui`w/n Aciezer ui`o.j Amisadai

26 du,namij auvtou/ oi` evpeskemme,noi du,o kai. e`xh,konta cilia,dej kai. e`ptako,sioi

27 kai. oi` paremba,llontej evco,menoi auvtou/ fulh/j Ashr kai. o` a;rcwn tw/n ui`w/n Ashr Fagaihl ui`o.j Ecran

28 du,namij auvtou/ oi` evpeskemme,noi mi,a kai. tessara,konta cilia,dej kai. pentako,sioi

29 kai. oi` paremba,llontej evco,menoi fulh/j Nefqali kai. o` a;rcwn tw/n ui`w/n Nefqali Acire ui`o.j Ainan

30 du,namij auvtou/ oi` evpeskemme,noi trei/j kai. penth,konta cilia,dej kai. tetrako,sioi

31 pa,ntej oi` evpeskemme,noi th/j parembolh/j e`kato.n kai. penth,konta e`pta. cilia,dej kai. e`xako,sioi e;scatoi evxarou/sin kata. ta,gma auvtw/n

32 au[th h` evpi,skeyij tw/n ui`w/n Israhl katV oi;kouj patriw/n auvtw/n pa/sa h` evpi,skeyij tw/n parembolw/n su.n tai/j duna,mesin auvtw/n e`xako,siai cilia,dej kai. trisci,lioi pentako,sioi penth,konta

33 oi` de. Leui/tai ouv sunepeske,phsan evn auvtoi/j kaqa. evnetei,lato ku,rioj tw/| Mwush/|

34 kai. evpoi,hsan oi` ui`oi. Israhl pa,nta o[sa sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/| ou[twj parene,balon kata. ta,gma auvtw/n kai. ou[twj evxh/ron e[kastoj evco,menoi kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n

3 kai. au-tai ai` gene,seij Aarwn kai. Mwush/ evn h-| h`me,ra| evla,lhsen ku,rioj tw/| Mwush/| evn o;rei Sina

2 kai. tau/ta ta. ovno,mata tw/n ui`w/n Aarwn prwto,tokoj Nadab kai. Abioud Eleazar kai. Iqamar

3 tau/ta ta. ovno,mata tw/n ui`w/n Aarwn oi` i`erei/j oi` hvleimme,noi ou]j evtelei,wsan ta.j cei/raj auvtw/n i`erateu,ein

4 kai. evteleu,thsen Nadab kai. Abioud e;nanti kuri,ou prosfero,ntwn auvtw/n pu/r avllo,trion e;nanti kuri,ou evn th/| evrh,mw| Sina kai. paidi,a ouvk h=n auvtoi/j kai. i`era,teusen Eleazar kai. Iqamar metV Aarwn tou/ patro.j auvtw/n

5 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

6 labe. th.n fulh.n Leui kai. sth,seij auvtou.j evnanti,on Aarwn tou/ i`ere,wj kai. leitourgh,sousin auvtw/|

7 kai. fula,xousin ta.j fulaka.j auvtou/ kai. ta.j fulaka.j tw/n ui`w/n Israhl e;nanti th/j skhnh/j tou/ marturi,ou evrga,zesqai ta. e;rga th/j skhnh/j

8 kai. fula,xousin pa,nta ta. skeu,h th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. ta.j fulaka.j tw/n ui`w/n Israhl kata. pa,nta ta. e;rga th/j skhnh/j

9 kai. dw,seij tou.j Leui,taj Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ toi/j i`ereu/sin do,ma dedome,noi ou-toi, moi, eivsin avpo. tw/n ui`w/n Israhl

10 kai. Aarwn kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ katasth,seij evpi. th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. fula,xousin th.n i`eratei,an auvtw/n kai. pa,nta ta. kata. to.n bwmo.n kai. e;sw tou/ katapeta,smatoj kai. o` avllogenh.j o` a`pto,menoj avpoqanei/tai

11 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

12 kai. evgw. ivdou. ei;lhfa tou.j Leui,taj evk me,sou tw/n ui`w/n Israhl avnti. panto.j prwtoto,kou dianoi,gontoj mh,tran para. tw/n ui`w/n Israhl lu,tra auvtw/n e;sontai kai. e;sontai evmoi. oi` Leui/tai

13 evmoi. ga.r pa/n prwto,tokon evn h-| h`me,ra| evpa,taxa pa/n prwto,tokon evn gh/| Aivgu,ptou h`gi,asa evmoi. pa/n prwto,tokon evn Israhl avpo. avnqrw,pou e[wj kth,nouj evmoi. e;sontai evgw. ku,rioj

14 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n evn th/| evrh,mw| Sina le,gwn

15 evpi,skeyai tou.j ui`ou.j Leui katV oi;kouj patriw/n auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n kata. suggenei,aj auvtw/n pa/n avrseniko.n avpo. mhniai,ou kai. evpa,nw evpiske,yasqe auvtou,j

16 kai. evpeske,yanto auvtou.j Mwush/j kai. Aarwn dia. fwnh/j kuri,ou o]n tro,pon sune,taxen auvtoi/j ku,rioj

17 kai. h=san ou-toi oi` ui`oi. Leui evx ovnoma,twn auvtw/n Gedswn Kaaq kai. Merari

18 kai. tau/ta ta. ovno,mata tw/n ui`w/n Gedswn kata. dh,mouj auvtw/n Lobeni kai. Semei?

19 kai. ui`oi. Kaaq kata. dh,mouj auvtw/n Amram kai. Issaar Cebrwn kai. Ozihl

20 kai. ui`oi. Merari kata. dh,mouj auvtw/n Mooli kai. Mousi ou-toi, eivsin dh/moi tw/n Leuitw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n

21 tw/| Gedswn dh/moj tou/ Lobeni kai. dh/moj tou/ Semei? ou-toi dh/moi tou/ Gedswn

22 h` evpi,skeyij auvtw/n kata. avriqmo.n panto.j avrsenikou/ avpo. mhniai,ou kai. evpa,nw h` evpi,skeyij auvtw/n e`ptakisci,lioi kai. pentako,sioi

23 kai. ui`oi. Gedswn ovpi,sw th/j skhnh/j para. qa,lassan parembalou/sin

24 kai. o` a;rcwn oi;kou patria/j tou/ dh,mou tou/ Gedswn Elisaf ui`o.j Lahl

25 kai. h` fulakh. ui`w/n Gedswn evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou h` skhnh. kai. to. ka,lumma kai. to. kataka,lumma th/j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

26 kai. ta. i`sti,a th/j auvlh/j kai. to. katape,tasma th/j pu,lhj th/j auvlh/j th/j ou;shj evpi. th/j skhnh/j kai. ta. kata,loipa pa,ntwn tw/n e;rgwn auvtou/

27 tw/| Kaaq dh/moj o` Amramij kai. dh/moj o` Saarij kai. dh/moj o` Cebrwnij kai. dh/moj o` Ozihlij ou-toi, eivsin dh/moi tou/ Kaaq

28 kata. avriqmo.n pa/n avrseniko.n avpo. mhniai,ou kai. evpa,nw ovktakisci,lioi kai. e`xako,sioi fula,ssontej ta.j fulaka.j tw/n a`gi,wn

29 oi` dh/moi tw/n ui`w/n Kaaq parembalou/sin evk plagi,wn th/j skhnh/j kata. li,ba

30 kai. o` a;rcwn oi;kou patriw/n tw/n dh,mwn tou/ Kaaq Elisafan ui`o.j Ozihl

31 kai. h` fulakh. auvtw/n h` kibwto.j kai. h` tra,peza kai. h` lucni,a kai. ta. qusiasth,ria kai. ta. skeu,h tou/ a`gi,ou o[sa leitourgou/sin evn auvtoi/j kai. to. kataka,lumma kai. pa,nta ta. e;rga auvtw/n

32 kai. o` a;rcwn evpi. tw/n avrco,ntwn tw/n Leuitw/n Eleazar o` ui`o.j Aarwn tou/ i`ere,wj kaqestame,noj fula,ssein ta.j fulaka.j tw/n a`gi,wn

33 tw/| Merari dh/moj o` Mooli kai. dh/moj o` Mousi ou-toi, eivsin dh/moi Merari

34 h` evpi,skeyij auvtw/n kata. avriqmo,n pa/n avrseniko.n avpo. mhniai,ou kai. evpa,nw e`xakisci,lioi kai. penth,konta

35 kai. o` a;rcwn oi;kou patriw/n tou/ dh,mou tou/ Merari Sourihl ui`o.j Abicail evk plagi,wn th/j skhnh/j parembalou/sin pro.j borra/n

36 h` evpi,skeyij h` fulakh. ui`w/n Merari ta.j kefali,daj th/j skhnh/j kai. tou.j moclou.j auvth/j kai. tou.j stu,louj auvth/j kai. ta.j ba,seij auvth/j kai. pa,nta ta. skeu,h auvtw/n kai. ta. e;rga auvtw/n

37 kai. tou.j stu,louj th/j auvlh/j ku,klw| kai. ta.j ba,seij auvtw/n kai. tou.j passa,louj kai. tou.j ka,louj auvtw/n

38 kai. oi` paremba,llontej kata. pro,swpon th/j skhnh/j tou/ marturi,ou avpV avnatolh/j Mwush/j kai. Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ fula,ssontej ta.j fulaka.j tou/ a`gi,ou eivj ta.j fulaka.j tw/n ui`w/n Israhl kai. o` avllogenh.j o` a`pto,menoj avpoqanei/tai

39 pa/sa h` evpi,skeyij tw/n Leuitw/n ou]j evpeske,yato Mwush/j kai. Aarwn dia. fwnh/j kuri,ou kata. dh,mouj auvtw/n pa/n avrseniko.n avpo. mhniai,ou kai. evpa,nw du,o kai. ei;kosi cilia,dej

40 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn evpi,skeyai pa/n prwto,tokon a;rsen tw/n ui`w/n Israhl avpo. mhniai,ou kai. evpa,nw kai. labe. to.n avriqmo.n evx ovno,matoj

41 kai. lh,myh| tou.j Leui,taj evmoi, evgw. ku,rioj avnti. pa,ntwn tw/n prwtoto,kwn tw/n ui`w/n Israhl kai. ta. kth,nh tw/n Leuitw/n avnti. pa,ntwn tw/n prwtoto,kwn evn toi/j kth,nesin tw/n ui`w/n Israhl

42 kai. evpeske,yato Mwush/j o]n tro,pon evnetei,lato ku,rioj pa/n prwto,tokon evn toi/j ui`oi/j Israhl

43 kai. evge,nonto pa,nta ta. prwto,toka ta. avrsenika. kata. avriqmo.n evx ovno,matoj avpo. mhniai,ou kai. evpa,nw evk th/j evpiske,yewj auvtw/n du,o kai. ei;kosi cilia,dej trei/j kai. e`bdomh,konta kai. diako,sioi

44 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

45 labe. tou.j Leui,taj avnti. pa,ntwn tw/n prwtoto,kwn tw/n ui`w/n Israhl kai. ta. kth,nh tw/n Leuitw/n avnti. tw/n kthnw/n auvtw/n kai. e;sontai evmoi. oi` Leui/tai evgw. ku,rioj

46 kai. ta. lu,tra triw/n kai. e`bdomh,konta kai. diakosi,wn oi` pleona,zontej para. tou.j Leui,taj avpo. tw/n prwtoto,kwn tw/n ui`w/n Israhl

47 kai. lh,myh| pe,nte si,klouj kata. kefalh,n kata. to. di,dracmon to. a[gion lh,myh| ei;kosi ovbolou.j tou/ si,klou

48 kai. dw,seij to. avrgu,rion Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ lu,tra tw/n pleonazo,ntwn evn auvtoi/j

49 kai. e;laben Mwush/j to. avrgu,rion ta. lu,tra tw/n pleonazo,ntwn eivj th.n evklu,trwsin tw/n Leuitw/n

50 para. tw/n prwtoto,kwn tw/n ui`w/n Israhl e;laben to. avrgu,rion cili,ouj triakosi,ouj e`xh,konta pe,nte si,klouj kata. to.n si,klon to.n a[gion

51 kai. e;dwken Mwush/j ta. lu,tra tw/n pleonazo,ntwn Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ dia. fwnh/j kuri,ou o]n tro,pon sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

4 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn le,gwn

2 labe. to. kefa,laion tw/n ui`w/n Kaaq evk me,sou ui`w/n Leui kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n

3 avpo. ei;kosi kai. pe,nte evtw/n kai. evpa,nw kai. e[wj penth,konta evtw/n pa/j o` eivsporeuo,menoj leitourgei/n poih/sai pa,nta ta. e;rga evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou

4 kai. tau/ta ta. e;rga tw/n ui`w/n Kaaq evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou a[gion tw/n a`gi,wn

5 kai. eivseleu,setai Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ o[tan evxai,rh| h` parembolh, kai. kaqelou/sin to. katape,tasma to. suskia,zon kai. katakalu,yousin evn auvtw/| th.n kibwto.n tou/ marturi,ou

6 kai. evpiqh,sousin evpV auvto. kataka,lumma de,rma u`aki,nqinon kai. evpibalou/sin evpV auvth.n i`ma,tion o[lon u`aki,nqinon a;nwqen kai. diembalou/sin tou.j avnaforei/j

7 kai. evpi. th.n tra,pezan th.n prokeime,nhn evpibalou/sin evpV auvth.n i`ma,tion o`lopo,rfuron kai. ta. trubli,a kai. ta.j qui,skaj kai. tou.j kua,qouj kai. ta. spondei/a evn oi-j spe,ndei kai. oi` a;rtoi oi` dia. panto.j evpV auvth/j e;sontai

8 kai. evpibalou/sin evpV auvth.n i`ma,tion ko,kkinon kai. kalu,yousin auvth.n kalu,mmati dermati,nw| u`akinqi,nw| kai. diembalou/sin diV auvth/j tou.j avnaforei/j

9 kai. lh,myontai i`ma,tion u`aki,nqinon kai. kalu,yousin th.n lucni,an th.n fwti,zousan kai. tou.j lu,cnouj auvth/j kai. ta.j labi,daj auvth/j kai. ta.j evparustri,daj auvth/j kai. pa,nta ta. avggei/a tou/ evlai,ou oi-j leitourgou/sin evn auvtoi/j

10 kai. evmbalou/sin auvth.n kai. pa,nta ta. skeu,h auvth/j eivj ka,lumma derma,tinon u`aki,nqinon kai. evpiqh,sousin auvth.n evpV avnafore,wn

11 kai. evpi. to. qusiasth,rion to. crusou/n evpikalu,yousin i`ma,tion u`aki,nqinon kai. kalu,yousin auvto. kalu,mmati dermati,nw| u`akinqi,nw| kai. diembalou/sin tou.j avnaforei/j auvtou/

12 kai. lh,myontai pa,nta ta. skeu,h ta. leitourgika, o[sa leitourgou/sin evn auvtoi/j evn toi/j a`gi,oij kai. evmbalou/sin eivj i`ma,tion u`aki,nqinon kai. kalu,yousin auvta. kalu,mmati dermati,nw| u`akinqi,nw| kai. evpiqh,sousin evpi. avnaforei/j

13 kai. to.n kalupth/ra evpiqh,sei evpi. to. qusiasth,rion kai. evpikalu,yousin evpV auvto. i`ma,tion o`lopo,rfuron

14 kai. evpiqh,sousin evpV auvto. pa,nta ta. skeu,h o[soij leitourgou/sin evpV auvto. evn auvtoi/j kai. ta. purei/a kai. ta.j krea,graj kai. ta.j fia,laj kai. to.n kalupth/ra kai. pa,nta ta. skeu,h tou/ qusiasthri,ou kai. evpibalou/sin evpV auvto. ka,lumma derma,tinon u`aki,nqinon kai. diembalou/sin tou.j avnaforei/j auvtou/ kai. lh,myontai i`ma,tion porfurou/n kai. sugkalu,yousin to.n louth/ra kai. th.n ba,sin auvtou/ kai. evmbalou/sin auvta. eivj ka,lumma derma,tinon u`aki,nqinon kai. evpiqh,sousin evpi. avnaforei/j

15 kai. suntele,sousin Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ kalu,ptontej ta. a[gia kai. pa,nta ta. skeu,h ta. a[gia evn tw/| evxai,rein th.n parembolh,n kai. meta. tau/ta eivseleu,sontai ui`oi. Kaaq ai;rein kai. ouvc a[yontai tw/n a`gi,wn i[na mh. avpoqa,nwsin tau/ta avrou/sin oi` ui`oi. Kaaq evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou

16 evpi,skopoj Eleazar ui`o.j Aarwn tou/ i`ere,wj to. e;laion tou/ fwto.j kai. to. qumi,ama th/j sunqe,sewj kai. h` qusi,a h` kaqV h`me,ran kai. to. e;laion th/j cri,sewj h` evpiskoph. o[lhj th/j skhnh/j kai. o[sa evsti.n evn auvth/| evn tw/| a`gi,w| evn pa/si toi/j e;rgoij

17 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn le,gwn

18 mh. ovleqreu,shte th/j fulh/j to.n dh/mon to.n Kaaq evk me,sou tw/n Leuitw/n

19 tou/to poih,sate auvtoi/j kai. zh,sontai kai. ouv mh. avpoqa,nwsin prosporeuome,nwn auvtw/n pro.j ta. a[gia tw/n a`gi,wn Aarwn kai. oi` ui`oi. auvtou/ prosporeue,sqwsan kai. katasth,sousin auvtou.j e[kaston kata. th.n avnafora.n auvtou/

20 kai. ouv mh. eivse,lqwsin ivdei/n evxa,pina ta. a[gia kai. avpoqanou/ntai

21 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

22 labe. th.n avrch.n tw/n ui`w/n Gedswn kai. tou,touj katV oi;kouj patriw/n auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n

23 avpo. pentekaieikosaetou/j kai. evpa,nw e[wj penthkontaetou/j evpi,skeyai auvtou,j pa/j o` eivsporeuo,menoj leitourgei/n kai. poiei/n ta. e;rga auvtou/ evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou

24 au[th h` leitourgi,a tou/ dh,mou tou/ Gedswn leitourgei/n kai. ai;rein

25 kai. avrei/ ta.j de,rreij th/j skhnh/j kai. th.n skhnh.n tou/ marturi,ou kai. to. ka,lumma auvth/j kai. to. ka,lumma to. u`aki,nqinon to. o'n evpV auvth/j a;nwqen kai. to. ka,lumma th/j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

26 kai. ta. i`sti,a th/j auvlh/j o[sa evpi. th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. ta. perissa. kai. pa,nta ta. skeu,h ta. leitourgika, o[sa leitourgou/sin evn auvtoi/j poih,sousin

27 kata. sto,ma Aarwn kai. tw/n ui`w/n auvtou/ e;stai h` leitourgi,a tw/n ui`w/n Gedswn kata. pa,saj ta.j leitourgi,aj auvtw/n kai. kata. pa,nta ta. avrta. diV auvtw/n kai. evpiske,yh| auvtou.j evx ovnoma,twn pa,nta ta. avrta. u`pV auvtw/n

28 au[th h` leitourgi,a tw/n ui`w/n Gedswn evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou kai. h` fulakh. auvtw/n evn ceiri. Iqamar tou/ ui`ou/ Aarwn tou/ i`ere,wj

29 ui`oi. Merari kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n evpiske,yasqe auvtou,j

30 avpo. pentekaieikosaetou/j kai. evpa,nw e[wj penthkontaetou/j evpiske,yasqe auvtou,j pa/j o` eivsporeuo,menoj leitourgei/n ta. e;rga th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

31 kai. tau/ta ta. fula,gmata tw/n aivrome,nwn u`pV auvtw/n kata. pa,nta ta. e;rga auvtw/n evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou ta.j kefali,daj th/j skhnh/j kai. tou.j moclou.j kai. tou.j stu,louj auvth/j kai. ta.j ba,seij auvth/j kai. to. kataka,lumma kai. ai` ba,seij auvtw/n kai. oi` stu,loi auvtw/n kai. to. kataka,lumma th/j qu,raj th/j skhnh/j

32 kai. tou.j stu,louj th/j auvlh/j ku,klw| kai. ai` ba,seij auvtw/n kai. tou.j stu,louj tou/ katapeta,smatoj th/j pu,lhj th/j auvlh/j kai. ta.j ba,seij auvtw/n kai. tou.j passa,louj auvtw/n kai. tou.j ka,louj auvtw/n kai. pa,nta ta. skeu,h auvtw/n kai. pa,nta ta. leitourgh,mata auvtw/n evx ovnoma,twn evpiske,yasqe auvtou.j kai. pa,nta ta. skeu,h th/j fulakh/j tw/n aivrome,nwn u`pV auvtw/n

33 au[th h` leitourgi,a dh,mou ui`w/n Merari evn pa/sin toi/j e;rgoij auvtw/n evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou evn ceiri. Iqamar ui`ou/ Aarwn tou/ i`ere,wj

34 kai. evpeske,yato Mwush/j kai. Aarwn kai. oi` a;rcontej Israhl tou.j ui`ou.j Kaaq kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n

35 avpo. pentekaieikosaetou/j kai. evpa,nw e[wj penthkontaetou/j pa/j o` eivsporeuo,menoj leitourgei/n kai. poiei/n evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou

36 kai. evge,neto h` evpi,skeyij auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n disci,lioi diako,sioi penth,konta

37 au[th h` evpi,skeyij dh,mou Kaaq pa/j o` leitourgw/n evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou kaqa. evpeske,yato Mwush/j kai. Aarwn dia. fwnh/j kuri,ou evn ceiri. Mwush/

38 kai. evpeske,phsan ui`oi. Gedswn kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n

39 avpo. pentekaieikosaetou/j kai. evpa,nw e[wj penthkontaetou/j pa/j o` eivsporeuo,menoj leitourgei/n kai. poiei/n ta. e;rga evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou

40 kai. evge,neto h` evpi,skeyij auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n disci,lioi e`xako,sioi tria,konta

41 au[th h` evpi,skeyij dh,mou ui`w/n Gedswn pa/j o` leitourgw/n evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou ou]j evpeske,yato Mwush/j kai. Aarwn dia. fwnh/j kuri,ou evn ceiri. Mwush/

42 evpeske,phsan de. kai. dh/moj ui`w/n Merari kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n

43 avpo. pentekaieikosaetou/j kai. evpa,nw e[wj penthkontaetou/j pa/j o` eivsporeuo,menoj leitourgei/n pro.j ta. e;rga th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

44 kai. evgenh,qh h` evpi,skeyij auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n trisci,lioi kai. diako,sioi

45 au[th h` evpi,skeyij dh,mou ui`w/n Merari ou]j evpeske,yato Mwush/j kai. Aarwn dia. fwnh/j kuri,ou evn ceiri. Mwush/

46 pa,ntej oi` evpeskemme,noi ou]j evpeske,yato Mwush/j kai. Aarwn kai. oi` a;rcontej Israhl tou.j Leui,taj kata. dh,mouj katV oi;kouj patriw/n auvtw/n

47 avpo. pentekaieikosaetou/j kai. evpa,nw e[wj penthkontaetou/j pa/j o` eivsporeuo,menoj pro.j to. e;rgon tw/n e;rgwn kai. ta. e;rga ta. aivro,mena evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou

48 kai. evgenh,qhsan oi` evpiskepe,ntej ovktakisci,lioi pentako,sioi ovgdoh,konta

49 dia. fwnh/j kuri,ou evpeske,yato auvtou.j evn ceiri. Mwush/ a;ndra katV a;ndra evpi. tw/n e;rgwn auvtw/n kai. evpi. w-n ai;rousin auvtoi, kai. evpeske,phsan o]n tro,pon sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

5 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 pro,staxon toi/j ui`oi/j Israhl kai. evxaposteila,twsan evk th/j parembolh/j pa,nta lepro.n kai. pa,nta gonorruh/ kai. pa,nta avka,qarton evpi. yuch/|

3 avpo. avrsenikou/ e[wj qhlukou/ evxapostei,late e;xw th/j parembolh/j kai. ouv mh. mianou/sin ta.j parembola.j auvtw/n evn oi-j evgw. katagi,nomai evn auvtoi/j

4 kai. evpoi,hsan ou[twj oi` ui`oi. Israhl kai. evxape,steilan auvtou.j e;xw th/j parembolh/j kaqa. evla,lhsen ku,rioj tw/| Mwush/| ou[twj evpoi,hsan oi` ui`oi. Israhl

5 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

6 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl le,gwn avnh.r h' gunh, o[stij eva.n poih,sh| avpo. tw/n a`martiw/n tw/n avnqrwpi,nwn kai. paridw.n pari,dh| kai. plhmmelh,sh| h` yuch. evkei,nh

7 evxagoreu,sei th.n a`marti,an h]n evpoi,hsen kai. avpodw,sei th.n plhmme,leian to. kefa,laion kai. to. evpi,pempton auvtou/ prosqh,sei evpV auvto. kai. avpodw,sei ti,ni evplhmme,lhsen auvtw/|

8 eva.n de. mh. h=| tw/| avnqrw,pw| o` avgcisteu,wn w[ste avpodou/nai auvtw/| to. plhmme,lhma pro.j auvto,n to. plhmme,lhma to. avpodido,menon kuri,w| tw/| i`erei/ e;stai plh.n tou/ kriou/ tou/ i`lasmou/ diV ou- evxila,setai evn auvtw/| peri. auvtou/

9 kai. pa/sa avparch. kata. pa,nta ta. a`giazo,mena evn ui`oi/j Israhl o[sa a'n prosfe,rwsin tw/| kuri,w| tw/| i`erei/ auvtw/| e;stai

10 kai. e`ka,stou ta. h`giasme,na auvtou/ e;stai avnh.r o]j eva.n dw/| tw/| i`erei/ auvtw/| e;stai

11 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

12 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl kai. evrei/j pro.j auvtou,j avndro.j avndro.j eva.n parabh/| h` gunh. auvtou/ kai. pari,dh| auvto.n u`peridou/sa

13 kai. koimhqh/| tij metV auvth/j koi,thn spe,rmatoj kai. la,qh| evx ovfqalmw/n tou/ avndro.j auvth/j kai. kru,yh| auvth. de. h=| memiamme,nh kai. ma,rtuj mh. h=n metV auvth/j kai. auvth. mh. h=| suneilhmme,nh

14 kai. evpe,lqh| auvtw/| pneu/ma zhlw,sewj kai. zhlw,sh| th.n gunai/ka auvtou/ auvth. de. memi,antai h' evpe,lqh| auvtw/| pneu/ma zhlw,sewj kai. zhlw,sh| th.n gunai/ka auvtou/ auvth. de. mh. h=| memiamme,nh

15 kai. a;xei o` a;nqrwpoj th.n gunai/ka auvtou/ pro.j to.n i`ere,a kai. prosoi,sei to. dw/ron peri. auvth/j to. de,katon tou/ oifi a;leuron kri,qinon ouvk evpiceei/ evpV auvto. e;laion ouvde. evpiqh,sei evpV auvto. li,banon e;stin ga.r qusi,a zhlotupi,aj qusi,a mnhmosu,nou avnamimnh,skousa a`marti,an

16 kai. prosa,xei auvth.n o` i`ereu.j kai. sth,sei auvth.n e;nanti kuri,ou

17 kai. lh,myetai o` i`ereu.j u[dwr kaqaro.n zw/n evn avggei,w| ovstraki,nw| kai. th/j gh/j th/j ou;shj evpi. tou/ evda,fouj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. labw.n o` i`ereu.j evmbalei/ eivj to. u[dwr

18 kai. sth,sei o` i`ereu.j th.n gunai/ka e;nanti kuri,ou kai. avpokalu,yei th.n kefalh.n th/j gunaiko.j kai. dw,sei evpi. ta.j cei/raj auvth/j th.n qusi,an tou/ mnhmosu,nou th.n qusi,an th/j zhlotupi,aj evn de. th/| ceiri. tou/ i`ere,wj e;stai to. u[dwr tou/ evlegmou/ tou/ evpikatarwme,nou tou,tou

19 kai. o`rkiei/ auvth.n o` i`ereu.j kai. evrei/ th/| gunaiki, eiv mh. kekoi,mhtai, tij meta. sou/ eiv mh. parabe,bhkaj mianqh/nai u`po. to.n a;ndra to.n seauth/j avqw,|a i;sqi avpo. tou/ u[datoj tou/ evlegmou/ tou/ evpikatarwme,nou tou,tou

20 eiv de. su. parabe,bhkaj u`pV avndro.j ou=sa h' memi,ansai kai. e;dwke,n tij th.n koi,thn auvtou/ evn soi. plh.n tou/ avndro,j sou

21 kai. o`rkiei/ o` i`ereu.j th.n gunai/ka evn toi/j o[rkoij th/j avra/j tau,thj kai. evrei/ o` i`ereu.j th/| gunaiki, dw,|h ku,rio,j se evn avra/| kai. evno,rkion evn me,sw| tou/ laou/ sou evn tw/| dou/nai ku,rion to.n mhro,n sou diapeptwko,ta kai. th.n koili,an sou peprhsme,nhn

22 kai. eivseleu,setai to. u[dwr to. evpikatarw,menon tou/to eivj th.n koili,an sou prh/sai gaste,ra kai. diapesei/n mhro,n sou kai. evrei/ h` gunh, ge,noito ge,noito

23 kai. gra,yei o` i`ereu.j ta.j avra.j tau,taj eivj bibli,on kai. evxalei,yei eivj to. u[dwr tou/ evlegmou/ tou/ evpikatarwme,nou

24 kai. potiei/ th.n gunai/ka to. u[dwr tou/ evlegmou/ tou/ evpikatarwme,nou kai. eivseleu,setai eivj auvth.n to. u[dwr to. evpikatarw,menon tou/ evlegmou/

25 kai. lh,myetai o` i`ereu.j evk ceiro.j th/j gunaiko.j th.n qusi,an th/j zhlotupi,aj kai. evpiqh,sei th.n qusi,an e;nanti kuri,ou kai. prosoi,sei auvth.n pro.j to. qusiasth,rion

26 kai. dra,xetai o` i`ereu.j avpo. th/j qusi,aj to. mnhmo,sunon auvth/j kai. avnoi,sei auvto. evpi. to. qusiasth,rion kai. meta. tau/ta potiei/ th.n gunai/ka to. u[dwr

27 kai. e;stai eva.n h=| memiamme,nh kai. lh,qh| la,qh| to.n a;ndra auvth/j kai. eivseleu,setai eivj auvth.n to. u[dwr tou/ evlegmou/ to. evpikatarw,menon kai. prhsqh,setai th.n koili,an kai. diapesei/tai o` mhro.j auvth/j kai. e;stai h` gunh. eivj avra.n evn tw/| law/| auvth/j

28 eva.n de. mh. mianqh/| h` gunh. kai. kaqara. h=| kai. avqw,|a e;stai kai. evkspermatiei/ spe,rma

29 ou-toj o` no,moj th/j zhlotupi,aj w-| eva.n parabh/| h` gunh. u`pV avndro.j ou=sa kai. mianqh/|

30 h' a;nqrwpoj w-| eva.n evpe,lqh| evpV auvto.n pneu/ma zhlw,sewj kai. zhlw,sh| th.n gunai/ka auvtou/ kai. sth,sei th.n gunai/ka auvtou/ e;nanti kuri,ou kai. poih,sei auvth/| o` i`ereu.j pa,nta to.n no,mon tou/ton

31 kai. avqw/|oj e;stai o` a;nqrwpoj avpo. a`marti,aj kai. h` gunh. evkei,nh lh,myetai th.n a`marti,an auvth/j

6 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl kai. evrei/j pro.j auvtou,j avnh.r h' gunh, o]j eva.n mega,lwj eu;xhtai euvch.n avfagni,sasqai a`gnei,an kuri,w|

3 avpo. oi;nou kai. sikera a`gnisqh,setai avpo. oi;nou kai. o;xoj evx oi;nou kai. o;xoj evk sikera ouv pi,etai kai. o[sa katerga,zetai evk stafulh/j ouv pi,etai kai. stafulh.n pro,sfaton kai. stafi,da ouv fa,getai

4 pa,saj ta.j h`me,raj th/j euvch/j auvtou/ avpo. pa,ntwn o[sa gi,netai evx avmpe,lou oi=non avpo. stemfu,lwn e[wj giga,rtou ouv fa,getai

5 pa,saj ta.j h`me,raj th/j euvch/j tou/ a`gnismou/ xuro.n ouvk evpeleu,setai evpi. th.n kefalh.n auvtou/ e[wj a'n plhrwqw/sin ai` h`me,rai o[saj hu;xato kuri,w| a[gioj e;stai tre,fwn ko,mhn tri,ca kefalh/j

6 pa,saj ta.j h`me,raj th/j euvch/j kuri,w| evpi. pa,sh| yuch/| teteleuthkui,a| ouvk eivseleu,setai

7 evpi. patri. kai. evpi. mhtri. kai. evpV avdelfw/| kai. evpV avdelfh/| ouv mianqh,setai evpV auvtoi/j avpoqano,ntwn auvtw/n o[ti euvch. qeou/ auvtou/ evpV auvtw/| evpi. kefalh/j auvtou/

8 pa,saj ta.j h`me,raj th/j euvch/j auvtou/ a[gioj e;stai kuri,w|

9 eva.n de, tij avpoqa,nh| evxa,pina evpV auvtw/| paracrh/ma mianqh,setai h` kefalh. euvch/j auvtou/ kai. xurh,setai th.n kefalh.n auvtou/ h-| a'n h`me,ra| kaqarisqh/| th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| xurhqh,setai

10 kai. th/| h`me,ra| th/| ovgdo,h| oi;sei du,o trugo,naj h' du,o neossou.j peristerw/n pro.j to.n i`ere,a evpi. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

11 kai. poih,sei o` i`ereu.j mi,an peri. a`marti,aj kai. mi,an eivj o`lokau,twma kai. evxila,setai peri. auvtou/ o` i`ereu.j peri. w-n h[marten peri. th/j yuch/j kai. a`gia,sei th.n kefalh.n auvtou/ evn evkei,nh| th/| h`me,ra|

12 h-| h`gia,sqh kuri,w| ta.j h`me,raj th/j euvch/j kai. prosa,xei avmno.n evniau,sion eivj plhmme,leian kai. ai` h`me,rai ai` pro,terai a;logoi e;sontai o[ti evmia,nqh kefalh. euvch/j auvtou/

13 kai. ou-toj o` no,moj tou/ euvxame,nou h-| a'n h`me,ra| plhrw,sh| h`me,raj euvch/j auvtou/ prosoi,sei auvto.j para. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

14 kai. prosa,xei to. dw/ron auvtou/ kuri,w| avmno.n evniau,sion a;mwmon e[na eivj o`lokau,twsin kai. avmna,da evniausi,an a;mwmon mi,an eivj a`marti,an kai. krio.n e[na a;mwmon eivj swth,rion

15 kai. kanou/n avzu,mwn semida,lewj a;rtouj avnapepoihme,nouj evn evlai,w| kai. la,gana a;zuma kecrisme,na evn evlai,w| kai. qusi,a auvtw/n kai. spondh. auvtw/n

16 kai. prosoi,sei o` i`ereu.j e;nanti kuri,ou kai. poih,sei to. peri. a`marti,aj auvtou/ kai. to. o`lokau,twma auvtou/

17 kai. to.n krio.n poih,sei qusi,an swthri,ou kuri,w| evpi. tw/| kanw/| tw/n avzu,mwn kai. poih,sei o` i`ereu.j th.n qusi,an auvtou/ kai. th.n spondh.n auvtou/

18 kai. xurh,setai o` huvgme,noj para. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou th.n kefalh.n th/j euvch/j auvtou/ kai. evpiqh,sei ta.j tri,caj evpi. to. pu/r o[ evstin u`po. th.n qusi,an tou/ swthri,ou

19 kai. lh,myetai o` i`ereu.j to.n braci,ona e`fqo.n avpo. tou/ kriou/ kai. a;rton e[na a;zumon avpo. tou/ kanou/ kai. la,ganon a;zumon e]n kai. evpiqh,sei evpi. ta.j cei/raj tou/ huvgme,nou meta. to. xurh,sasqai auvto.n th.n euvch.n auvtou/

20 kai. prosoi,sei auvta. o` i`ereu.j evpi,qema e;nanti kuri,ou a[gion e;stai tw/| i`erei/ evpi. tou/ sthquni,ou tou/ evpiqe,matoj kai. evpi. tou/ braci,onoj tou/ avfaire,matoj kai. meta. tau/ta pi,etai o` huvgme,noj oi=non

21 ou-toj o` no,moj tou/ euvxame,nou o]j a'n eu;xhtai kuri,w| dw/ron auvtou/ kuri,w| peri. th/j euvch/j cwri.j w-n a'n eu[rh| h` cei.r auvtou/ kata. du,namin th/j euvch/j auvtou/ h]n a'n eu;xhtai kata. no,mon a`gnei,aj

22 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

23 la,lhson Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ le,gwn ou[twj euvlogh,sete tou.j ui`ou.j Israhl le,gontej auvtoi/j kai. evpiqh,sousin to. o;noma, mou evpi. tou.j ui`ou.j Israhl kai. evgw. ku,rioj euvlogh,sw auvtou,j

24 euvlogh,sai se ku,rioj kai. fula,xai se

25 evpifa,nai ku,rioj to. pro,swpon auvtou/ evpi. se. kai. evleh,sai se

26 evpa,rai ku,rioj to. pro,swpon auvtou/ evpi. se. kai. dw,|h soi eivrh,nhn

7 kai. evge,neto h-| h`me,ra| sunete,lesen Mwush/j w[ste avnasth/sai th.n skhnh.n kai. e;crisen auvth.n kai. h`gi,asen auvth.n kai. pa,nta ta. skeu,h auvth/j kai. to. qusiasth,rion kai. pa,nta ta. skeu,h auvtou/ kai. e;crisen auvta. kai. h`gi,asen auvta,

2 kai. prosh,negkan oi` a;rcontej Israhl dw,deka a;rcontej oi;kwn patriw/n auvtw/n ou-toi a;rcontej fulw/n ou-toi oi` paresthko,tej evpi. th/j evpiskoph/j

3 kai. h;negkan ta. dw/ra auvtw/n e;nanti kuri,ou e]x a`ma,xaj lamphnika.j kai. dw,deka bo,aj a[maxan para. du,o avrco,ntwn kai. mo,scon para. e`ka,stou kai. prosh,gagon evnanti,on th/j skhnh/j

4 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

5 labe. parV auvtw/n kai. e;sontai pro.j ta. e;rga ta. leitourgika. th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. dw,seij auvta. toi/j Leui,taij e`ka,stw| kata. th.n auvtou/ leitourgi,an

6 kai. labw.n Mwush/j ta.j a`ma,xaj kai. tou.j bo,aj e;dwken auvta. toi/j Leui,taij

7 ta.j du,o a`ma,xaj kai. tou.j te,ssaraj bo,aj e;dwken toi/j ui`oi/j Gedswn kata. ta.j leitourgi,aj auvtw/n

8 kai. ta.j te,ssaraj a`ma,xaj kai. tou.j ovktw. bo,aj e;dwken toi/j ui`oi/j Merari kata. ta.j leitourgi,aj auvtw/n dia. Iqamar ui`ou/ Aarwn tou/ i`ere,wj

9 kai. toi/j ui`oi/j Kaaq ouvk e;dwken o[ti ta. leitourgh,mata tou/ a`gi,ou e;cousin evpV w;mwn avrou/sin

10 kai. prosh,negkan oi` a;rcontej eivj to.n evgkainismo.n tou/ qusiasthri,ou evn th/| h`me,ra| h-| e;crisen auvto, kai. prosh,negkan oi` a;rcontej ta. dw/ra auvtw/n avpe,nanti tou/ qusiasthri,ou

11 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n a;rcwn ei-j kaqV h`me,ran a;rcwn kaqV h`me,ran prosoi,sousin ta. dw/ra auvtw/n eivj to.n evgkainismo.n tou/ qusiasthri,ou

12 kai. h=n o` prosfe,rwn th/| h`me,ra| th/| prw,th| to. dw/ron auvtou/ Naasswn ui`o.j Aminadab a;rcwn th/j fulh/j Iouda

13 kai. prosh,negken to. dw/ron auvtou/ trubli,on avrgurou/n e[n tria,konta kai. e`kato.n o`lkh. auvtou/ fia,lhn mi,an avrgura/n e`bdomh,konta si,klwn kata. to.n si,klon to.n a[gion avmfo,tera plh,rh semida,lewj avnapepoihme,nhj evn evlai,w| eivj qusi,an

14 qui,skhn mi,an de,ka crusw/n plh,rh qumia,matoj

15 mo,scon e[na evk bow/n krio.n e[na avmno.n e[na evniau,sion eivj o`lokau,twma

16 kai. ci,maron evx aivgw/n e[na peri. a`marti,aj

17 kai. eivj qusi,an swthri,ou dama,leij du,o kriou.j pe,nte tra,gouj pe,nte avmna,daj evniausi,aj pe,nte tou/to to. dw/ron Naasswn ui`ou/ Aminadab

18 th/| h`me,ra| th/| deute,ra| prosh,negken Naqanahl ui`o.j Swgar a;rcwn th/j fulh/j Issacar

19 kai. prosh,negken to. dw/ron auvtou/ trubli,on avrgurou/n e[n tria,konta kai. e`kato.n o`lkh. auvtou/ fia,lhn mi,an avrgura/n e`bdomh,konta si,klwn kata. to.n si,klon to.n a[gion avmfo,tera plh,rh semida,lewj avnapepoihme,nhj evn evlai,w| eivj qusi,an

20 qui,skhn mi,an de,ka crusw/n plh,rh qumia,matoj

21 mo,scon e[na evk bow/n krio.n e[na avmno.n e[na evniau,sion eivj o`lokau,twma

22 kai. ci,maron evx aivgw/n e[na peri. a`marti,aj

23 kai. eivj qusi,an swthri,ou dama,leij du,o kriou.j pe,nte tra,gouj pe,nte avmna,daj evniausi,aj pe,nte tou/to to. dw/ron Naqanahl ui`ou/ Swgar

24 th/| h`me,ra| th/| tri,th| a;rcwn tw/n ui`w/n Zaboulwn Eliab ui`o.j Cailwn

25 to. dw/ron auvtou/ trubli,on avrgurou/n e[n tria,konta kai. e`kato.n o`lkh. auvtou/ fia,lhn mi,an avrgura/n e`bdomh,konta si,klwn kata. to.n si,klon to.n a[gion avmfo,tera plh,rh semida,lewj avnapepoihme,nhj evn evlai,w| eivj qusi,an

26 qui,skhn mi,an de,ka crusw/n plh,rh qumia,matoj

27 mo,scon e[na evk bow/n krio.n e[na avmno.n e[na evniau,sion eivj o`lokau,twma

28 kai. ci,maron evx aivgw/n e[na peri. a`marti,aj

29 kai. eivj qusi,an swthri,ou dama,leij du,o kriou.j pe,nte tra,gouj pe,nte avmna,daj evniausi,aj pe,nte tou/to to. dw/ron Eliab ui`ou/ Cailwn

30 th/| h`me,ra| th/| teta,rth| a;rcwn tw/n ui`w/n Roubhn Elisour ui`o.j Sediour

31 to. dw/ron auvtou/ trubli,on avrgurou/n e[n tria,konta kai. e`kato.n o`lkh. auvtou/ fia,lhn mi,an avrgura/n e`bdomh,konta si,klwn kata. to.n si,klon to.n a[gion avmfo,tera plh,rh semida,lewj avnapepoihme,nhj evn evlai,w| eivj qusi,an

32 qui,skhn mi,an de,ka crusw/n plh,rh qumia,matoj

33 mo,scon e[na evk bow/n krio.n e[na avmno.n e[na evniau,sion eivj o`lokau,twma

34 kai. ci,maron evx aivgw/n e[na peri. a`marti,aj

35 kai. eivj qusi,an swthri,ou dama,leij du,o kriou.j pe,nte tra,gouj pe,nte avmna,daj evniausi,aj pe,nte tou/to to. dw/ron Elisour ui`ou/ Sediour

36 th/| h`me,ra| th/| pe,mpth| a;rcwn tw/n ui`w/n Sumewn Salamihl ui`o.j Sourisadai

37 to. dw/ron auvtou/ trubli,on avrgurou/n e[n tria,konta kai. e`kato.n o`lkh. auvtou/ fia,lhn mi,an avrgura/n e`bdomh,konta si,klwn kata. to.n si,klon to.n a[gion avmfo,tera plh,rh semida,lewj avnapepoihme,nhj evn evlai,w| eivj qusi,an

38 qui,skhn mi,an de,ka crusw/n plh,rh qumia,matoj

39 mo,scon e[na evk bow/n krio.n e[na avmno.n e[na evniau,sion eivj o`lokau,twma

40 kai. ci,maron evx aivgw/n e[na peri. a`marti,aj

41 kai. eivj qusi,an swthri,ou dama,leij du,o kriou.j pe,nte tra,gouj pe,nte avmna,daj evniausi,aj pe,nte tou/to to. dw/ron Salamihl ui`ou/ Sourisadai

42 th/| h`me,ra| th/| e[kth| a;rcwn tw/n ui`w/n Gad Elisaf ui`o.j Ragouhl

43 to. dw/ron auvtou/ trubli,on avrgurou/n e[n tria,konta kai. e`kato.n o`lkh. auvtou/ fia,lhn mi,an avrgura/n e`bdomh,konta si,klwn kata. to.n si,klon to.n a[gion avmfo,tera plh,rh semida,lewj avnapepoihme,nhj evn evlai,w| eivj qusi,an

44 qui,skhn mi,an de,ka crusw/n plh,rh qumia,matoj

45 mo,scon e[na evk bow/n krio.n e[na avmno.n e[na evniau,sion eivj o`lokau,twma

46 kai. ci,maron evx aivgw/n e[na peri. a`marti,aj

47 kai. eivj qusi,an swthri,ou dama,leij du,o kriou.j pe,nte tra,gouj pe,nte avmna,daj evniausi,aj pe,nte tou/to to. dw/ron Elisaf ui`ou/ Ragouhl

48 th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| a;rcwn tw/n ui`w/n Efraim Elisama ui`o.j Emioud

49 to. dw/ron auvtou/ trubli,on avrgurou/n e[n tria,konta kai. e`kato.n o`lkh. auvtou/ fia,lhn mi,an avrgura/n e`bdomh,konta si,klwn kata. to.n si,klon to.n a[gion avmfo,tera plh,rh semida,lewj avnapepoihme,nhj evn evlai,w| eivj qusi,an

50 qui,skhn mi,an de,ka crusw/n plh,rh qumia,matoj

51 mo,scon e[na evk bow/n krio.n e[na avmno.n e[na evniau,sion eivj o`lokau,twma

52 kai. ci,maron evx aivgw/n e[na peri. a`marti,aj

53 kai. eivj qusi,an swthri,ou dama,leij du,o kriou.j pe,nte tra,gouj pe,nte avmna,daj evniausi,aj pe,nte tou/to to. dw/ron Elisama ui`ou/ Emioud

54 th/| h`me,ra| th/| ovgdo,h| a;rcwn tw/n ui`w/n Manassh Gamalihl ui`o.j Fadassour

55 to. dw/ron auvtou/ trubli,on avrgurou/n e[n tria,konta kai. e`kato.n o`lkh. auvtou/ fia,lhn mi,an avrgura/n e`bdomh,konta si,klwn kata. to.n si,klon to.n a[gion avmfo,tera plh,rh semida,lewj avnapepoihme,nhj evn evlai,w| eivj qusi,an

56 qui,skhn mi,an de,ka crusw/n plh,rh qumia,matoj

57 mo,scon e[na evk bow/n krio.n e[na avmno.n e[na evniau,sion eivj o`lokau,twma

58 kai. ci,maron evx aivgw/n e[na peri. a`marti,aj

59 kai. eivj qusi,an swthri,ou dama,leij du,o kriou.j pe,nte tra,gouj pe,nte avmna,daj evniausi,aj pe,nte tou/to to. dw/ron Gamalihl ui`ou/ Fadassour

60 th/| h`me,ra| th/| evna,th| a;rcwn tw/n ui`w/n Beniamin Abidan ui`o.j Gadewni

61 to. dw/ron auvtou/ trubli,on avrgurou/n e[n tria,konta kai. e`kato.n o`lkh. auvtou/ fia,lhn mi,an avrgura/n e`bdomh,konta si,klwn kata. to.n si,klon to.n a[gion avmfo,tera plh,rh semida,lewj avnapepoihme,nhj evn evlai,w| eivj qusi,an

62 qui,skhn mi,an de,ka crusw/n plh,rh qumia,matoj

63 mo,scon e[na evk bow/n krio.n e[na avmno.n e[na evniau,sion eivj o`lokau,twma

64 kai. ci,maron evx aivgw/n e[na peri. a`marti,aj

65 kai. eivj qusi,an swthri,ou dama,leij du,o kriou.j pe,nte tra,gouj pe,nte avmna,daj evniausi,aj pe,nte tou/to to. dw/ron Abidan ui`ou/ Gadewni

66 th/| h`me,ra| th/| deka,th| a;rcwn tw/n ui`w/n Aciezer ui`o.j Amisadai

67 to. dw/ron auvtou/ trubli,on avrgurou/n e[n tria,konta kai. e`kato.n o`lkh. auvtou/ fia,lhn mi,an avrgura/n e`bdomh,konta si,klwn kata. to.n si,klon to.n a[gion avmfo,tera plh,rh semida,lewj avnapepoihme,nhj evn evlai,w| eivj qusi,an

68 qui,skhn mi,an de,ka crusw/n plh,rh qumia,matoj

69 mo,scon e[na evk bow/n krio.n e[na avmno.n e[na evniau,sion eivj o`lokau,twma

70 kai. ci,maron evx aivgw/n e[na peri. a`marti,aj

71 kai. eivj qusi,an swthri,ou dama,leij du,o kriou.j pe,nte tra,gouj pe,nte avmna,daj evniausi,aj pe,nte tou/to to. dw/ron Aciezer ui`ou/ Amisadai

72 th/| h`me,ra| th/| e`ndeka,th| a;rcwn tw/n ui`w/n Ashr Fagaihl ui`o.j Ecran

73 to. dw/ron auvtou/ trubli,on avrgurou/n e[n tria,konta kai. e`kato.n o`lkh. auvtou/ fia,lhn mi,an avrgura/n e`bdomh,konta si,klwn kata. to.n si,klon to.n a[gion avmfo,tera plh,rh semida,lewj avnapepoihme,nhj evn evlai,w| eivj qusi,an

74 qui,skhn mi,an de,ka crusw/n plh,rh qumia,matoj

75 mo,scon e[na evk bow/n krio.n e[na avmno.n e[na evniau,sion eivj o`lokau,twma

76 kai. ci,maron evx aivgw/n e[na peri. a`marti,aj

77 kai. eivj qusi,an swthri,ou dama,leij du,o kriou.j pe,nte tra,gouj pe,nte avmna,daj evniausi,aj pe,nte tou/to to. dw/ron Fagaihl ui`ou/ Ecran

78 th/| h`me,ra| th/| dwdeka,th| a;rcwn tw/n ui`w/n Nefqali Acire ui`o.j Ainan

79 to. dw/ron auvtou/ trubli,on avrgurou/n e[n tria,konta kai. e`kato.n o`lkh. auvtou/ fia,lhn mi,an avrgura/n e`bdomh,konta si,klwn kata. to.n si,klon to.n a[gion avmfo,tera plh,rh semida,lewj avnapepoihme,nhj evn evlai,w| eivj qusi,an

80 qui,skhn mi,an de,ka crusw/n plh,rh qumia,matoj

81 mo,scon e[na evk bow/n krio.n e[na avmno.n e[na evniau,sion eivj o`lokau,twma

82 kai. ci,maron evx aivgw/n e[na peri. a`marti,aj

83 kai. eivj qusi,an swthri,ou dama,leij du,o kriou.j pe,nte tra,gouj pe,nte avmna,daj evniausi,aj pe,nte tou/to to. dw/ron Acire ui`ou/ Ainan

84 ou-toj o` evgkainismo.j tou/ qusiasthri,ou h-| h`me,ra| e;crisen auvto, para. tw/n avrco,ntwn tw/n ui`w/n Israhl trubli,a avrgura/ dw,deka fia,lai avrgurai/ dw,deka qui,skai crusai/ dw,deka

85 tria,konta kai. e`kato.n si,klwn to. trubli,on to. e[n kai. e`bdomh,konta si,klwn h` fia,lh h` mi,a pa/n to. avrgu,rion tw/n skeuw/n disci,lioi kai. tetrako,sioi si,kloi evn tw/| si,klw| tw/| a`gi,w|

86 qui,skai crusai/ dw,deka plh,reij qumia,matoj pa/n to. crusi,on tw/n quiskw/n ei;kosi kai. e`kato.n crusoi/

87 pa/sai ai` bo,ej eivj o`lokau,twsin mo,scoi dw,deka krioi. dw,deka avmnoi. evniau,sioi dw,deka kai. ai` qusi,ai auvtw/n kai. ai` spondai. auvtw/n kai. ci,maroi evx aivgw/n dw,deka peri. a`marti,aj

88 pa/sai ai` bo,ej eivj qusi,an swthri,ou dama,leij ei;kosi te,ssarej krioi. e`xh,konta tra,goi e`xh,konta avmna,dej e`xh,konta evniau,siai a;mwmoi au[th h` evgkai,nwsij tou/ qusiasthri,ou meta. to. plhrw/sai ta.j cei/raj auvtou/ kai. meta. to. cri/sai auvto,n

89 evn tw/| eivsporeu,esqai Mwush/n eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou lalh/sai auvtw/| kai. h;kousen th.n fwnh.n kuri,ou lalou/ntoj pro.j auvto.n a;nwqen tou/ i`lasthri,ou o[ evstin evpi. th/j kibwtou/ tou/ marturi,ou avna. me,son tw/n du,o ceroubim kai. evla,lei pro.j auvto,n

8 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 la,lhson tw/| Aarwn kai. evrei/j pro.j auvto,n o[tan evpitiqh/|j tou.j lu,cnouj evk me,rouj kata. pro,swpon th/j lucni,aj fwtiou/sin oi` e`pta. lu,cnoi

3 kai. evpoi,hsen ou[twj Aarwn evk tou/ e`no.j me,rouj kata. pro,swpon th/j lucni,aj evxh/yen tou.j lu,cnouj auvth/j kaqa. sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

4 kai. au[th h` kataskeuh. th/j lucni,aj sterea. crush/ o` kaulo.j auvth/j kai. ta. kri,na auvth/j sterea. o[lh kata. to. ei=doj o] e;deixen ku,rioj tw/| Mwush/| ou[twj evpoi,hsen th.n lucni,an

5 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

6 labe. tou.j Leui,taj evk me,sou ui`w/n Israhl kai. avfagniei/j auvtou,j

7 kai. ou[twj poih,seij auvtoi/j to.n a`gnismo.n auvtw/n perirranei/j auvtou.j u[dwr a`gnismou/ kai. evpeleu,setai xuro.n evpi. pa/n to. sw/ma auvtw/n kai. plunou/sin ta. i`ma,tia auvtw/n kai. kaqaroi. e;sontai

8 kai. lh,myontai mo,scon e[na evk bow/n kai. tou,tou qusi,an semida,lewj avnapepoihme,nhn evn evlai,w| kai. mo,scon evniau,sion evk bow/n lh,myh| peri. a`marti,aj

9 kai. prosa,xeij tou.j Leui,taj e;nanti th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. suna,xeij pa/san sunagwgh.n ui`w/n Israhl

10 kai. prosa,xeij tou.j Leui,taj e;nanti kuri,ou kai. evpiqh,sousin oi` ui`oi. Israhl ta.j cei/raj auvtw/n evpi. tou.j Leui,taj

11 kai. avforiei/ Aarwn tou.j Leui,taj avpo,doma e;nanti kuri,ou para. tw/n ui`w/n Israhl kai. e;sontai w[ste evrga,zesqai ta. e;rga kuri,ou

12 oi` de. Leui/tai evpiqh,sousin ta.j cei/raj evpi. ta.j kefala.j tw/n mo,scwn kai. poih,sei to.n e[na peri. a`marti,aj kai. to.n e[na eivj o`lokau,twma kuri,w| evxila,sasqai peri. auvtw/n

13 kai. sth,seij tou.j Leui,taj e;nanti kuri,ou kai. e;nanti Aarwn kai. e;nanti tw/n ui`w/n auvtou/ kai. avpodw,seij auvtou.j avpo,doma e;nanti kuri,ou

14 kai. diastelei/j tou.j Leui,taj evk me,sou ui`w/n Israhl kai. e;sontai evmoi,

15 kai. meta. tau/ta eivseleu,sontai oi` Leui/tai evrga,zesqai ta. e;rga th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. kaqariei/j auvtou.j kai. avpodw,seij auvtou.j e;nanti kuri,ou

16 o[ti avpo,doma avpodedome,noi ou-toi, moi, eivsin evk me,sou ui`w/n Israhl avnti. tw/n dianoigo,ntwn pa/san mh,tran prwtoto,kwn pa,ntwn evk tw/n ui`w/n Israhl ei;lhfa auvtou.j evmoi,

17 o[ti evmoi. pa/n prwto,tokon evn ui`oi/j Israhl avpo. avnqrw,pou e[wj kth,nouj h-| h`me,ra| evpa,taxa pa/n prwto,tokon evn gh/| Aivgu,ptw| h`gi,asa auvtou.j evmoi.

18 kai. e;labon tou.j Leui,taj avnti. panto.j prwtoto,kou evn ui`oi/j Israhl

19 kai. avpe,dwka tou.j Leui,taj avpo,doma dedome,nouj Aarwn kai. toi/j ui`oi/j auvtou/ evk me,sou ui`w/n Israhl evrga,zesqai ta. e;rga tw/n ui`w/n Israhl evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou kai. evxila,skesqai peri. tw/n ui`w/n Israhl kai. ouvk e;stai evn toi/j ui`oi/j Israhl proseggi,zwn pro.j ta. a[gia

20 kai. evpoi,hsen Mwush/j kai. Aarwn kai. pa/sa sunagwgh. ui`w/n Israhl toi/j Leui,taij kaqa. evnetei,lato ku,rioj tw/| Mwush/| peri. tw/n Leuitw/n ou[twj evpoi,hsan auvtoi/j oi` ui`oi. Israhl

21 kai. h`gni,santo oi` Leui/tai kai. evplu,nanto ta. i`ma,tia kai. avpe,dwken auvtou.j Aarwn avpo,doma e;nanti kuri,ou kai. evxila,sato peri. auvtw/n Aarwn avfagni,sasqai auvtou,j

22 kai. meta. tau/ta eivsh/lqon oi` Leui/tai leitourgei/n th.n leitourgi,an auvtw/n evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou e;nanti Aarwn kai. e;nanti tw/n ui`w/n auvtou/ kaqw.j sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/| peri. tw/n Leuitw/n ou[twj evpoi,hsan auvtoi/j

23 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

24 tou/to, evstin to. peri. tw/n Leuitw/n avpo. pentekaieikosaetou/j kai. evpa,nw eivseleu,sontai evnergei/n evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou

25 kai. avpo. penthkontaetou/j avposth,setai avpo. th/j leitourgi,aj kai. ouvk evrga/tai e;ti

26 kai. leitourgh,sei o` avdelfo.j auvtou/ evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou fula,ssein fulaka,j e;rga de. ouvk evrga/tai ou[twj poih,seij toi/j Leui,taij evn tai/j fulakai/j auvtw/n

9 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n evn th/| evrh,mw| Sina evn tw/| e;tei tw/| deute,rw| evxelqo,ntwn auvtw/n evk gh/j Aivgu,ptou evn tw/| mhni. tw/| prw,tw| le,gwn

2 eivpo.n kai. poiei,twsan oi` ui`oi. Israhl to. pasca kaqV w[ran auvtou/

3 th/| tessareskaideka,th| h`me,ra| tou/ mhno.j tou/ prw,tou pro.j e`spe,ran poih,seij auvto. kata. kairou,j kata. to.n no,mon auvtou/ kai. kata. th.n su,gkrisin auvtou/ poih,seij auvto,

4 kai. evla,lhsen Mwush/j toi/j ui`oi/j Israhl poih/sai to. pasca

5 evnarcome,nou th/| tessareskaideka,th| h`me,ra| tou/ mhno.j evn th/| evrh,mw| tou/ Sina kaqa. sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/| ou[twj evpoi,hsan oi` ui`oi. Israhl

6 kai. parege,nonto oi` a;ndrej oi] h=san avka,qartoi evpi. yuch/| avnqrw,pou kai. ouvk hvdu,nanto poih/sai to. pasca evn th/| h`me,ra| evkei,nh| kai. prosh/lqon evnanti,on Mwush/ kai. Aarwn evn evkei,nh| th/| h`me,ra|

7 kai. ei=pan oi` a;ndrej evkei/noi pro.j auvto,n h`mei/j avka,qartoi evpi. yuch/| avnqrw,pou mh. ou=n u`sterh,swmen prosene,gkai to. dw/ron kuri,w| kata. kairo.n auvtou/ evn me,sw| ui`w/n Israhl

8 kai. ei=pen pro.j auvtou.j Mwush/j sth/te auvtou/ kai. avkou,somai ti, evntelei/tai ku,rioj peri. u`mw/n

9 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

10 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl le,gwn a;nqrwpoj a;nqrwpoj o]j eva.n ge,nhtai avka,qartoj evpi. yuch/| avnqrw,pou h' evn o`dw/| makra.n u`mi/n h' evn tai/j geneai/j u`mw/n kai. poih,sei to. pasca kuri,w|

11 evn tw/| mhni. tw/| deute,rw| evn th/| tessareskaideka,th| h`me,ra| to. pro.j e`spe,ran poih,sousin auvto, evpV avzu,mwn kai. pikri,dwn fa,gontai auvto,

12 ouv katalei,yousin avpV auvtou/ eivj to. prwi. kai. ovstou/n ouv suntri,yousin avpV auvtou/ kata. to.n no,mon tou/ pasca poih,sousin auvto,

13 kai. a;nqrwpoj o]j eva.n kaqaro.j h=| kai. evn o`dw/| makra/| ouvk e;stin kai. u`sterh,sh| poih/sai to. pasca evxoleqreuqh,setai h` yuch. evkei,nh evk tou/ laou/ auvth/j o[ti to. dw/ron kuri,w| ouv prosh,negken kata. to.n kairo.n auvtou/ a`marti,an auvtou/ lh,myetai o` a;nqrwpoj evkei/noj

14 eva.n de. prose,lqh| pro.j u`ma/j prosh,lutoj evn th/| gh/| u`mw/n kai. poih,sei to. pasca kuri,w| kata. to.n no,mon tou/ pasca kai. kata. th.n su,ntaxin auvtou/ poih,sei auvto, no,moj ei-j e;stai u`mi/n kai. tw/| proshlu,tw| kai. tw/| auvto,cqoni th/j gh/j

15 kai. th/| h`me,ra| h-| evsta,qh h` skhnh, evka,luyen h` nefe,lh th.n skhnh,n to.n oi=kon tou/ marturi,ou kai. to. e`spe,raj h=n evpi. th/j skhnh/j w`j ei=doj puro.j e[wj prwi,

16 ou[twj evgi,neto dia. panto,j h` nefe,lh evka,lupten auvth.n h`me,raj kai. ei=doj puro.j th.n nu,kta

17 kai. h`ni,ka avne,bh h` nefe,lh avpo. th/j skhnh/j kai. meta. tau/ta avph/ran oi` ui`oi. Israhl kai. evn tw/| to,pw| ou- a'n e;sth h` nefe,lh evkei/ parene,balon oi` ui`oi. Israhl

18 dia. prosta,gmatoj kuri,ou parembalou/sin oi` ui`oi. Israhl kai. dia. prosta,gmatoj kuri,ou avparou/sin pa,saj ta.j h`me,raj evn ai-j skia,zei h` nefe,lh evpi. th/j skhnh/j parembalou/sin oi` ui`oi. Israhl

19 kai. o[tan evfe,lkhtai h` nefe,lh evpi. th/j skhnh/j h`me,raj plei,ouj kai. fula,xontai oi` ui`oi. Israhl th.n fulakh.n tou/ qeou/ kai. ouv mh. evxa,rwsin

20 kai. e;stai o[tan skepa,sh| h` nefe,lh h`me,raj avriqmw/| evpi. th/j skhnh/j dia. fwnh/j kuri,ou parembalou/sin kai. dia. prosta,gmatoj kuri,ou avparou/sin

21 kai. e;stai o[tan ge,nhtai h` nefe,lh avfV e`spe,raj e[wj prwi. kai. avnabh/| h` nefe,lh to. prwi, kai. avparou/sin h`me,raj h' nukto,j

22 mhno.j h`me,raj pleonazou,shj th/j nefe,lhj skiazou,shj evpV auvth/j parembalou/sin oi` ui`oi. Israhl kai. ouv mh. avpa,rwsin

23 o[ti dia. prosta,gmatoj kuri,ou avparou/sin th.n fulakh.n kuri,ou evfula,xanto dia. prosta,gmatoj kuri,ou evn ceiri. Mwush/

10 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 poi,hson seautw/| du,o sa,lpiggaj avrgura/j evlata.j poih,seij auvta,j kai. e;sontai, soi avnakalei/n th.n sunagwgh.n kai. evxai,rein ta.j parembola,j

3 kai. salpi,seij evn auvtai/j kai. sunacqh,setai pa/sa h` sunagwgh. evpi. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

4 eva.n de. evn mia/| salpi,swsin proseleu,sontai pro.j se. pa,ntej oi` a;rcontej avrchgoi. Israhl

5 kai. salpiei/te shmasi,an kai. evxarou/sin ai` parembolai. ai` paremba,llousai avnatola,j

6 kai. salpiei/te shmasi,an deute,ran kai. evxarou/sin ai` parembolai. ai` paremba,llousai li,ba kai. salpiei/te shmasi,an tri,thn kai. evxarou/sin ai` parembolai. ai` paremba,llousai para. qa,lassan kai. salpiei/te shmasi,an teta,rthn kai. evxarou/sin ai` parembolai. ai` paremba,llousai pro.j borra/n shmasi,a| salpiou/sin evn th/| evxa,rsei auvtw/n

7 kai. o[tan sunaga,ghte th.n sunagwgh,n salpiei/te kai. ouv shmasi,a|

8 kai. oi` ui`oi. Aarwn oi` i`erei/j salpiou/sin tai/j sa,lpigxin kai. e;stai u`mi/n no,mimon aivw,nion eivj ta.j genea.j u`mw/n

9 eva.n de. evxe,lqhte eivj po,lemon evn th/| gh/| u`mw/n pro.j tou.j u`penanti,ouj tou.j avnqesthko,taj u`mi/n kai. shmanei/te tai/j sa,lpigxin kai. avnamnhsqh,sesqe e;nanti kuri,ou kai. diaswqh,sesqe avpo. tw/n evcqrw/n u`mw/n

10 kai. evn tai/j h`me,raij th/j euvfrosu,nhj u`mw/n kai. evn tai/j e`ortai/j u`mw/n kai. evn tai/j noumhni,aij u`mw/n salpiei/te tai/j sa,lpigxin evpi. toi/j o`lokautw,masin kai. evpi. tai/j qusi,aij tw/n swthri,wn u`mw/n kai. e;stai u`mi/n avna,mnhsij e;nanti tou/ qeou/ u`mw/n evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

11 kai. evge,neto evn tw/| evniautw/| tw/| deute,rw| evn tw/| mhni. tw/| deute,rw| eivka,di tou/ mhno.j avne,bh h` nefe,lh avpo. th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

12 kai. evxh/ran oi` ui`oi. Israhl su.n avparti,aij auvtw/n evn th/| evrh,mw| Sina kai. e;sth h` nefe,lh evn th/| evrh,mw| tou/ Faran

13 kai. evxh/ran prw/toi dia. fwnh/j kuri,ou evn ceiri. Mwush/

14 kai. evxh/ran ta,gma parembolh/j ui`w/n Iouda prw/toi su.n duna,mei auvtw/n kai. evpi. th/j duna,mewj auvtw/n Naasswn ui`o.j Aminadab

15 kai. evpi. th/j duna,mewj fulh/j ui`w/n Issacar Naqanahl ui`o.j Swgar

16 kai. evpi. th/j duna,mewj fulh/j ui`w/n Zaboulwn Eliab ui`o.j Cailwn

17 kai. kaqelou/sin th.n skhnh.n kai. evxarou/sin oi` ui`oi. Gedswn kai. oi` ui`oi. Merari ai;rontej th.n skhnh,n

18 kai. evxh/ran ta,gma parembolh/j Roubhn su.n duna,mei auvtw/n kai. evpi. th/j duna,mewj auvtw/n Elisour ui`o.j Sediour

19 kai. evpi. th/j duna,mewj fulh/j ui`w/n Sumewn Salamihl ui`o.j Sourisadai

20 kai. evpi. th/j duna,mewj fulh/j ui`w/n Gad Elisaf o` tou/ Ragouhl

21 kai. evxarou/sin oi` ui`oi. Kaaq ai;rontej ta. a[gia kai. sth,sousin th.n skhnh,n e[wj parage,nwntai

22 kai. evxarou/sin ta,gma parembolh/j Efraim su.n duna,mei auvtw/n kai. evpi. th/j duna,mewj auvtw/n Elisama ui`o.j Emioud

23 kai. evpi. th/j duna,mewj fulh/j ui`w/n Manassh Gamalihl o` tou/ Fadassour

24 kai. evpi. th/j duna,mewj fulh/j ui`w/n Beniamin Abidan o` tou/ Gadewni

25 kai. evxarou/sin ta,gma parembolh/j ui`w/n e;scatoi pasw/n tw/n parembolw/n su.n duna,mei auvtw/n kai. evpi. th/j duna,mewj auvtw/n Aciezer o` tou/ Amisadai

26 kai. evpi. th/j duna,mewj fulh/j ui`w/n Ashr Fagaihl ui`o.j Ecran

27 kai. evpi. th/j duna,mewj fulh/j ui`w/n Nefqali Acire ui`o.j Ainan

28 au-tai ai` stratiai. ui`w/n Israhl kai. evxh/ran su.n duna,mei auvtw/n

29 kai. ei=pen Mwush/j tw/| Iwbab ui`w/| Ragouhl tw/| Madiani,th| tw/| gambrw/| Mwush/ evxai,romen h`mei/j eivj to.n to,pon o]n ei=pen ku,rioj tou/ton dw,sw u`mi/n deu/ro meqV h`mw/n kai. eu= se poih,somen o[ti ku,rioj evla,lhsen kala. peri. Israhl

30 kai. ei=pen pro.j auvto,n ouv poreu,somai avlla. eivj th.n gh/n mou kai. eivj th.n genea,n mou

31 kai. ei=pen mh. evgkatali,ph|j h`ma/j ou- ei[neken h=sqa meqV h`mw/n evn th/| evrh,mw| kai. e;sh| evn h`mi/n presbu,thj

32 kai. e;stai eva.n poreuqh/|j meqV h`mw/n kai. e;stai ta. avgaqa. evkei/na o[sa eva.n avgaqopoih,sh| ku,rioj h`ma/j kai. eu= se poih,somen

33 kai. evxh/ran evk tou/ o;rouj kuri,ou o`do.n triw/n h`merw/n kai. h` kibwto.j th/j diaqh,khj kuri,ou proeporeu,eto prote,ra auvtw/n o`do.n triw/n h`merw/n kataske,yasqai auvtoi/j avna,pausin

34 kai. evge,neto evn tw/| evxai,rein th.n kibwto.n kai. ei=pen Mwush/j evxege,rqhti ku,rie diaskorpisqh,twsan oi` evcqroi, sou fuge,twsan pa,ntej oi` misou/nte,j se

35 kai. evn th/| katapau,sei ei=pen evpi,strefe ku,rie cilia,daj muria,daj evn tw/| Israhl

36 kai. h` nefe,lh evge,neto skia,zousa evpV auvtoi/j h`me,raj evn tw/| evxai,rein auvtou.j evk th/j parembolh/j

11 kai. h=n o` lao.j goggu,zwn ponhra. e;nanti kuri,ou kai. h;kousen ku,rioj kai. evqumw,qh ovrgh/| kai. evxekau,qh evn auvtoi/j pu/r para. kuri,ou kai. kate,fagen me,roj ti th/j parembolh/j

2 kai. evke,kraxen o` lao.j pro.j Mwush/n kai. hu;xato Mwush/j pro.j ku,rion kai. evko,pasen to. pu/r

3 kai. evklh,qh to. o;noma tou/ to,pou evkei,nou evmpurismo,j o[ti evxekau,qh evn auvtoi/j pu/r para. kuri,ou

4 kai. o` evpi,miktoj o` evn auvtoi/j evpequ,mhsan evpiqumi,an kai. kaqi,santej e;klaion kai. oi` ui`oi. Israhl kai. ei=pan ti,j h`ma/j ywmiei/ kre,a

5 evmnh,sqhmen tou.j ivcqu,aj ou]j hvsqi,omen evn Aivgu,ptw| dwrea,n kai. tou.j siku,aj kai. tou.j pe,ponaj kai. ta. pra,sa kai. ta. kro,mmua kai. ta. sko,rda

6 nuni. de. h` yuch. h`mw/n kata,xhroj ouvde.n plh.n eivj to. manna oi` ovfqalmoi. h`mw/n

7 to. de. manna w`sei. spe,rma kori,ou evsti,n kai. to. ei=doj auvtou/ ei=doj krusta,llou

8 kai. dieporeu,eto o` lao.j kai. sune,legon kai. h;lhqon auvto. evn tw/| mu,lw| kai. e;tribon evn th/| qui,a| kai. h[youn auvto. evn th/| cu,tra| kai. evpoi,oun auvto. evgkrufi,aj kai. h=n h` h`donh. auvtou/ w`sei. geu/ma evgkri.j evx evlai,ou

9 kai. o[tan kate,bh h` dro,soj evpi. th.n parembolh.n nukto,j kate,bainen to. manna evpV auvth/j

10 kai. h;kousen Mwush/j klaio,ntwn auvtw/n kata. dh,mouj auvtw/n e[kaston evpi. th/j qu,raj auvtou/ kai. evqumw,qh ovrgh/| ku,rioj sfo,dra kai. e;nanti Mwush/ h=n ponhro,n

11 kai. ei=pen Mwush/j pro.j ku,rion i[na ti, evka,kwsaj to.n qera,ponta, sou kai. dia. ti, ouvc eu[rhka ca,rin evnanti,on sou evpiqei/nai th.n o`rmh.n tou/ laou/ tou,tou evpV evme,

12 mh. evgw. evn gastri. e;labon pa,nta to.n lao.n tou/ton h' evgw. e;tekon auvtou,j o[ti le,geij moi labe. auvto.n eivj to.n ko,lpon sou w`sei. a;rai tiqhno.j to.n qhla,zonta eivj th.n gh/n h]n w;mosaj toi/j patra,sin auvtw/n

13 po,qen moi kre,a dou/nai panti. tw/| law/| tou,tw| o[ti klai,ousin evpV evmoi. le,gontej do.j h`mi/n kre,a i[na fa,gwmen

14 ouv dunh,somai evgw. mo,noj fe,rein to.n lao.n tou/ton o[ti baru,tero,n moi, evstin to. r`h/ma tou/to

15 eiv de. ou[twj su. poiei/j moi avpo,kteino,n me avnaire,sei eiv eu[rhka e;leoj para. soi, i[na mh. i;dw mou th.n ka,kwsin

16 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n suna,gage, moi e`bdomh,konta a;ndraj avpo. tw/n presbute,rwn Israhl ou]j auvto.j su. oi=daj o[ti ou-toi, eivsin presbu,teroi tou/ laou/ kai. grammatei/j auvtw/n kai. a;xeij auvtou.j pro.j th.n skhnh.n tou/ marturi,ou kai. sth,sontai evkei/ meta. sou/

17 kai. katabh,somai kai. lalh,sw evkei/ meta. sou/ kai. avfelw/ avpo. tou/ pneu,matoj tou/ evpi. soi. kai. evpiqh,sw evpV auvtou,j kai. sunantilh,myontai meta. sou/ th.n o`rmh.n tou/ laou/ kai. ouvk oi;seij auvtou.j su. mo,noj

18 kai. tw/| law/| evrei/j a`gni,sasqe eivj au;rion kai. fa,gesqe kre,a o[ti evklau,sate e;nanti kuri,ou le,gontej ti,j h`ma/j ywmiei/ kre,a o[ti kalo.n h`mi/n evstin evn Aivgu,ptw| kai. dw,sei ku,rioj u`mi/n kre,a fagei/n kai. fa,gesqe kre,a

19 ouvc h`me,ran mi,an fa,gesqe ouvde. du,o ouvde. pe,nte h`me,raj ouvde. de,ka h`me,raj ouvde. ei;kosi h`me,raj

20 e[wj mhno.j h`merw/n fa,gesqe e[wj a'n evxe,lqh| evk tw/n mukth,rwn u`mw/n kai. e;stai u`mi/n eivj cole,ran o[ti hvpeiqh,sate kuri,w| o[j evstin evn u`mi/n kai. evklau,sate evnanti,on auvtou/ le,gontej i[na ti, h`mi/n evxelqei/n evx Aivgu,ptou

21 kai. ei=pen Mwush/j e`xako,siai cilia,dej pezw/n o` lao,j evn oi-j eivmi evn auvtoi/j kai. su. ei=paj kre,a dw,sw auvtoi/j fagei/n kai. fa,gontai mh/na h`merw/n

22 mh. pro,bata kai. bo,ej sfagh,sontai auvtoi/j kai. avrke,sei auvtoi/j h' pa/n to. o;yoj th/j qala,sshj sunacqh,setai auvtoi/j kai. avrke,sei auvtoi/j

23 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n mh. cei.r kuri,ou ouvk evxarke,sei h;dh gnw,sei eiv evpikatalh,myetai, se o` lo,goj mou h' ou;

24 kai. evxh/lqen Mwush/j kai. evla,lhsen pro.j to.n lao.n ta. r`h,mata kuri,ou kai. sunh,gagen e`bdomh,konta a;ndraj avpo. tw/n presbute,rwn tou/ laou/ kai. e;sthsen auvtou.j ku,klw| th/j skhnh/j

25 kai. kate,bh ku,rioj evn nefe,lh| kai. evla,lhsen pro.j auvto,n kai. parei,lato avpo. tou/ pneu,matoj tou/ evpV auvtw/| kai. evpe,qhken evpi. tou.j e`bdomh,konta a;ndraj tou.j presbute,rouj w`j de. evpanepau,sato to. pneu/ma evpV auvtou,j kai. evprofh,teusan kai. ouvke,ti prose,qento

26 kai. katelei,fqhsan du,o a;ndrej evn th/| parembolh/| o;noma tw/| e`ni. Eldad kai. o;noma tw/| deute,rw| Mwdad kai. evpanepau,sato evpV auvtou.j to. pneu/ma kai. ou-toi h=san tw/n katagegramme,nwn kai. ouvk h=lqon pro.j th.n skhnh,n kai. evprofh,teusan evn th/| parembolh/|

27 kai. prosdramw.n o` neani,skoj avph,ggeilen Mwush/| kai. ei=pen le,gwn Eldad kai. Mwdad profhteu,ousin evn th/| parembolh/|

28 kai. avpokriqei.j VIhsou/j o` tou/ Nauh o` paresthkw.j Mwush/| o` evkelekto.j ei=pen ku,rie Mwush/ kw,luson auvtou,j

29 kai. ei=pen auvtw/| Mwush/j mh. zhloi/j su, moi kai. ti,j dw,|h pa,nta to.n lao.n kuri,ou profh,taj o[tan dw/| ku,rioj to. pneu/ma auvtou/ evpV auvtou,j

30 kai. avph/lqen Mwush/j eivj th.n parembolh,n auvto.j kai. oi` presbu,teroi Israhl

31 kai. pneu/ma evxh/lqen para. kuri,ou kai. evxepe,rasen ovrtugomh,tran avpo. th/j qala,sshj kai. evpe,balen evpi. th.n parembolh.n o`do.n h`me,raj evnteu/qen kai. o`do.n h`me,raj evnteu/qen ku,klw| th/j parembolh/j w`sei. di,phcu avpo. th/j gh/j

32 kai. avnasta.j o` lao.j o[lhn th.n h`me,ran kai. o[lhn th.n nu,kta kai. o[lhn th.n h`me,ran th.n evpau,rion kai. sunh,gagon th.n ovrtugomh,tran o` to. ovli,gon sunh,gagen de,ka ko,rouj kai. e;yuxan e`autoi/j yugmou.j ku,klw| th/j parembolh/j

33 ta. kre,a e;ti h=n evn toi/j ovdou/sin auvtw/n pri.n h' evklei,pein kai. ku,rioj evqumw,qh eivj to.n lao,n kai. evpa,taxen ku,rioj to.n lao.n plhgh.n mega,lhn sfo,dra

34 kai. evklh,qh to. o;noma tou/ to,pou evkei,nou mnh,mata th/j evpiqumi,aj o[ti evkei/ e;qayan to.n lao.n to.n evpiqumhth,n

35 avpo. mnhma,twn evpiqumi,aj evxh/ren o` lao.j eivj Ashrwq kai. evge,neto o` lao.j evn Ashrwq

12 kai. evla,lhsen Mariam kai. Aarwn kata. Mwush/ e[neken th/j gunaiko.j th/j Aivqiopi,sshj h]n e;laben Mwush/j o[ti gunai/ka Aivqio,pissan e;laben

2 kai. ei=pan mh. Mwush/| mo,nw| lela,lhken ku,rioj ouvci. kai. h`mi/n evla,lhsen kai. h;kousen ku,rioj

3 kai. o` a;nqrwpoj Mwush/j prau>j sfo,dra para. pa,ntaj tou.j avnqrw,pouj tou.j o;ntaj evpi. th/j gh/j

4 kai. ei=pen ku,rioj paracrh/ma pro.j Mwush/n kai. Mariam kai. Aarwn evxe,lqate u`mei/j oi` trei/j eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou kai. evxh/lqon oi` trei/j eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou

5 kai. kate,bh ku,rioj evn stu,lw| nefe,lhj kai. e;sth evpi. th/j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. evklh,qhsan Aarwn kai. Mariam kai. evxh,lqosan avmfo,teroi

6 kai. ei=pen pro.j auvtou,j avkou,sate tw/n lo,gwn mou eva.n ge,nhtai profh,thj u`mw/n kuri,w| evn o`ra,mati auvtw/| gnwsqh,somai kai. evn u[pnw| lalh,sw auvtw/|

7 ouvc ou[twj o` qera,pwn mou Mwush/j evn o[lw| tw/| oi;kw| mou pisto,j evstin

8 sto,ma kata. sto,ma lalh,sw auvtw/| evn ei;dei kai. ouv diV aivnigma,twn kai. th.n do,xan kuri,ou ei=den kai. dia. ti, ouvk evfobh,qhte katalalh/sai kata. tou/ qera,ponto,j mou Mwush/

9 kai. ovrgh. qumou/ kuri,ou evpV auvtoi/j kai. avph/lqen

10 kai. h` nefe,lh avpe,sth avpo. th/j skhnh/j kai. ivdou. Mariam leprw/sa w`sei. ciw,n kai. evpe,bleyen Aarwn evpi. Mariam kai. ivdou. leprw/sa

11 kai. ei=pen Aarwn pro.j Mwush/n de,omai ku,rie mh. sunepiqh/| h`mi/n a`marti,an dio,ti hvgnoh,samen kaqo,ti h`ma,rtomen

12 mh. ge,nhtai w`sei. i;son qana,tw| w`sei. e;ktrwma evkporeuo,menon evk mh,traj mhtro.j kai. katesqi,ei to. h[misu tw/n sarkw/n auvth/j

13 kai. evbo,hsen Mwush/j pro.j ku,rion le,gwn o` qeo,j de,omai, sou i;asai auvth,n

14 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n eiv o` path.r auvth/j ptu,wn evne,ptusen eivj to. pro,swpon auvth/j ouvk evntraph,setai e`pta. h`me,raj avforisqh,tw e`pta. h`me,raj e;xw th/j parembolh/j kai. meta. tau/ta eivseleu,setai

15 kai. avfwri,sqh Mariam e;xw th/j parembolh/j e`pta. h`me,raj kai. o` lao.j ouvk evxh/ren e[wj evkaqari,sqh Mariam

16 kai. meta. tau/ta evxh/ren o` lao.j evx Ashrwq kai. parene,balon evn th/| evrh,mw| tou/ Faran

13 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 avpo,steilon seautw/| a;ndraj kai. kataskeya,sqwsan th.n gh/n tw/n Cananai,wn h]n evgw. di,dwmi toi/j ui`oi/j Israhl eivj kata,scesin a;ndra e[na kata. fulh.n kata. dh,mouj patriw/n auvtw/n avpostelei/j auvtou,j pa,nta avrchgo.n evx auvtw/n

3 kai. evxape,steilen auvtou.j Mwush/j evk th/j evrh,mou Faran dia. fwnh/j kuri,ou pa,ntej a;ndrej avrchgoi. ui`w/n Israhl ou-toi

4 kai. tau/ta ta. ovno,mata auvtw/n th/j fulh/j Roubhn Salamihl ui`o.j Zakcour

5 th/j fulh/j Sumewn Safat ui`o.j Souri

6 th/j fulh/j Iouda Caleb ui`o.j Iefonnh

7 th/j fulh/j Issacar Igaal ui`o.j Iwshf

8 th/j fulh/j Efraim Aush ui`o.j Nauh

9 th/j fulh/j Beniamin Falti ui`o.j Rafou

10 th/j fulh/j Zaboulwn Goudihl ui`o.j Soudi

11 th/j fulh/j Iwshf tw/n ui`w/n Manassh Gaddi ui`o.j Sousi

12 th/j fulh/j Amihl ui`o.j Gamali

13 th/j fulh/j Ashr Saqour ui`o.j Micahl

14 th/j fulh/j Nefqali Nabi ui`o.j Iabi

15 th/j fulh/j Gad Goudihl ui`o.j Makci

16 tau/ta ta. ovno,mata tw/n avndrw/n ou]j avpe,steilen Mwush/j kataske,yasqai th.n gh/n kai. evpwno,masen Mwush/j to.n Aush ui`o.n Nauh VIhsou/n

17 kai. avpe,steilen auvtou.j Mwush/j kataske,yasqai th.n gh/n Canaan kai. ei=pen pro.j auvtou,j avna,bhte tau,th| th/| evrh,mw| kai. avnabh,sesqe eivj to. o;roj

18 kai. o;yesqe th.n gh/n ti,j evstin kai. to.n lao.n to.n evgkaqh,menon evpV auvth/j eiv ivscuro,tero,j evstin h' avsqenh,j eiv ovli,goi eivsi.n h' polloi,

19 kai. ti,j h` gh/ eivj h]n ou-toi evgka,qhntai evpV auvth/j eiv kalh, evstin h' ponhra, kai. ti,nej ai` po,leij eivj a]j ou-toi katoikou/sin evn auvtai/j eiv evn teich,resin h' evn avteici,stoij

20 kai. ti,j h` gh/ eiv pi,wn h' pareime,nh eiv e;stin evn auvth/| de,ndra h' ou; kai. proskarterh,santej lh,myesqe avpo. tw/n karpw/n th/j gh/j kai. ai` h`me,rai h`me,rai e;aroj pro,dromoi stafulh/j

21 kai. avnaba,ntej kateske,yanto th.n gh/n avpo. th/j evrh,mou Sin e[wj Raab eivsporeuome,nwn Efaaq

22 kai. avne,bhsan kata. th.n e;rhmon kai. h=lqon e[wj Cebrwn kai. evkei/ Aciman kai. Sessi kai. Qelamin geneai. Enac kai. Cebrwn e`pta. e;tesin wv|kodomh,qh pro. tou/ Ta,nin Aivgu,ptou

23 kai. h;lqosan e[wj Fa,raggoj bo,truoj kai. kateske,yanto auvth,n kai. e;koyan evkei/qen klh/ma kai. bo,trun stafulh/j e[na evpV auvtou/ kai. h=ran auvto.n evpV avnaforeu/sin kai. avpo. tw/n r`ow/n kai. avpo. tw/n sukw/n

24 to.n to,pon evkei/non evpwno,masan Fa,ragx bo,truoj dia. to.n bo,trun o]n e;koyan evkei/qen oi` ui`oi. Israhl

25 kai. avpe,streyan evkei/qen kataskeya,menoi th.n gh/n meta. tessara,konta h`me,raj

26 kai. poreuqe,ntej h=lqon pro.j Mwush/n kai. Aarwn kai. pro.j pa/san sunagwgh.n ui`w/n Israhl eivj th.n e;rhmon Faran Kadhj kai. avpekri,qhsan auvtoi/j r`h/ma kai. pa,sh| th/| sunagwgh/| kai. e;deixan to.n karpo.n th/j gh/j

27 kai. dihgh,santo auvtw/| kai. ei=pan h;lqamen eivj th.n gh/n eivj h]n avpe,steilaj h`ma/j gh/n r`e,ousan ga,la kai. me,li kai. ou-toj o` karpo.j auvth/j

28 avllV h' o[ti qrasu. to. e;qnoj to. katoikou/n evpV auvth/j kai. ai` po,leij ovcurai. teteicisme,nai kai. mega,lai sfo,dra kai. th.n genea.n Enac e`wra,kamen evkei/

29 kai. Amalhk katoikei/ evn th/| gh/| th/| pro.j no,ton kai. o` Cettai/oj kai. o` Euai/oj kai. o` Iebousai/oj kai. o` Amorrai/oj katoikei/ evn th/| ovreinh/| kai. o` Cananai/oj katoikei/ para. qa,lassan kai. para. to.n Iorda,nhn potamo,n

30 kai. katesiw,phsen Caleb to.n lao.n pro.j Mwush/n kai. ei=pen auvtw/| ouvci, avlla. avnaba,ntej avnabhso,meqa kai. kataklhronomh,somen auvth,n o[ti dunatoi. dunhso,meqa pro.j auvtou,j

31 kai. oi` a;nqrwpoi oi` sunanaba,ntej metV auvtou/ ei=pan ouvk avnabai,nomen o[ti ouv mh. dunw,meqa avnabh/nai pro.j to. e;qnoj o[ti ivscuro,tero,n evstin h`mw/n ma/llon

32 kai. evxh,negkan e;kstasin th/j gh/j h]n kateske,yanto auvth,n pro.j tou.j ui`ou.j Israhl le,gontej th.n gh/n h]n parh,lqomen auvth.n kataske,yasqai gh/ kate,sqousa tou.j katoikou/ntaj evpV auvth/j evstin pa/j o` lao,j o]n e`wra,kamen evn auvth/| a;ndrej u`permh,keij

33 kai. evkei/ e`wra,kamen tou.j gi,gantaj kai. h=men evnw,pion auvtw/n w`sei. avkri,dej avlla. kai. ou[twj h=men evnw,pion auvtw/n

14 kai. avnalabou/sa pa/sa h` sunagwgh. e;dwken fwnh,n kai. e;klaien o` lao.j o[lhn th.n nu,kta evkei,nhn

2 kai. diego,gguzon evpi. Mwush/n kai. Aarwn pa,ntej oi` ui`oi. Israhl kai. ei=pan pro.j auvtou.j pa/sa h` sunagwgh, o;felon avpeqa,nomen evn gh/| Aivgu,ptw| h' evn th/| evrh,mw| tau,th| eiv avpeqa,nomen

3 kai. i[na ti, ku,rioj eivsa,gei h`ma/j eivj th.n gh/n tau,thn pesei/n evn pole,mw| ai` gunai/kej h`mw/n kai. ta. paidi,a e;sontai eivj diarpagh,n nu/n ou=n be,ltion h`mi/n evstin avpostrafh/nai eivj Ai;gupton

4 kai. ei=pan e[teroj tw/| e`te,rw| dw/men avrchgo.n kai. avpostre,ywmen eivj Ai;gupton

5 kai. e;pesen Mwush/j kai. Aarwn evpi. pro,swpon evnanti,on pa,shj sunagwgh/j ui`w/n Israhl

6 VIhsou/j de. o` tou/ Nauh kai. Caleb o` tou/ Iefonnh tw/n kataskeyame,nwn th.n gh/n die,rrhxan ta. i`ma,tia auvtw/n

7 kai. ei=pan pro.j pa/san sunagwgh.n ui`w/n Israhl le,gontej h` gh/ h]n kateskeya,meqa auvth,n avgaqh, evstin sfo,dra sfo,dra

8 eiv ai`reti,zei h`ma/j ku,rioj eivsa,xei h`ma/j eivj th.n gh/n tau,thn kai. dw,sei auvth.n h`mi/n gh/ h[tij evsti.n r`e,ousa ga,la kai. me,li

9 avlla. avpo. tou/ kuri,ou mh. avposta,tai gi,nesqe u`mei/j de. mh. fobhqh/te to.n lao.n th/j gh/j o[ti kata,brwma h`mi/n evstin avfe,sthken ga.r o` kairo.j avpV auvtw/n o` de. ku,rioj evn h`mi/n mh. fobhqh/te auvtou,j

10 kai. ei=pen pa/sa h` sunagwgh. kataliqobolh/sai auvtou.j evn li,qoij kai. h` do,xa kuri,ou w;fqh evn nefe,lh| evpi. th/j skhnh/j tou/ marturi,ou evn pa/si toi/j ui`oi/j Israhl

11 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n e[wj ti,noj paroxu,nei me o` lao.j ou-toj kai. e[wj ti,noj ouv pisteu,ousi,n moi evn pa/sin toi/j shmei,oij oi-j evpoi,hsa evn auvtoi/j

12 pata,xw auvtou.j qana,tw| kai. avpolw/ auvtou.j kai. poih,sw se. kai. to.n oi=kon tou/ patro,j sou eivj e;qnoj me,ga kai. polu. ma/llon h' tou/to

13 kai. ei=pen Mwush/j pro.j ku,rion kai. avkou,setai Ai;guptoj o[ti avnh,gagej th/| ivscu,i sou to.n lao.n tou/ton evx auvtw/n

14 avlla. kai. pa,ntej oi` katoikou/ntej evpi. th/j gh/j tau,thj avkhko,asin o[ti su. ei= ku,rioj evn tw/| law/| tou,tw| o[stij ovfqalmoi/j katV ovfqalmou.j ovpta,zh| ku,rie kai. h` nefe,lh sou evfe,sthken evpV auvtw/n kai. evn stu,lw| nefe,lhj su. poreu,h| pro,teroj auvtw/n th.n h`me,ran kai. evn stu,lw| puro.j th.n nu,kta

15 kai. evktri,yeij to.n lao.n tou/ton w`sei. a;nqrwpon e[na kai. evrou/sin ta. e;qnh o[soi avkhko,asin to. o;noma, sou le,gontej

16 para. to. mh. du,nasqai ku,rion eivsagagei/n to.n lao.n tou/ton eivj th.n gh/n h]n w;mosen auvtoi/j kate,strwsen auvtou.j evn th/| evrh,mw|

17 kai. nu/n u`ywqh,tw h` ivscu,j sou ku,rie o]n tro,pon ei=paj le,gwn

18 ku,rioj makro,qumoj kai. polue,leoj kai. avlhqino,j avfairw/n avnomi,aj kai. avdiki,aj kai. a`marti,aj kai. kaqarismw/| ouv kaqariei/ to.n e;nocon avpodidou.j a`marti,aj pate,rwn evpi. te,kna e[wj tri,thj kai. teta,rthj

19 a;fej th.n a`marti,an tw/| law/| tou,tw| kata. to. me,ga e;leo,j sou kaqa,per i[lewj auvtoi/j evge,nou avpV Aivgu,ptou e[wj tou/ nu/n

20 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n i[lewj auvtoi/j eivmi kata. to. r`h/ma, sou

21 avlla. zw/ evgw. kai. zw/n to. o;noma, mou kai. evmplh,sei h` do,xa kuri,ou pa/san th.n gh/n

22 o[ti pa,ntej oi` a;ndrej oi` o`rw/ntej th.n do,xan mou kai. ta. shmei/a a] evpoi,hsa evn Aivgu,ptw| kai. evn th/| evrh,mw| tau,th| kai. evpei,rasa,n me tou/to de,katon kai. ouvk eivsh,kousa,n mou th/j fwnh/j

23 h= mh.n ouvk o;yontai th.n gh/n h]n w;mosa toi/j patra,sin auvtw/n avllV h' ta. te,kna auvtw/n a[ evstin metV evmou/ w-de o[soi ouvk oi;dasin avgaqo.n ouvde. kako,n pa/j new,teroj a;peiroj tou,toij dw,sw th.n gh/n pa,ntej de. oi` paroxu,nante,j me ouvk o;yontai auvth,n

24 o` de. pai/j mou Caleb o[ti evgenh,qh pneu/ma e[teron evn auvtw/| kai. evphkolou,qhse,n moi eivsa,xw auvto.n eivj th.n gh/n eivj h]n eivsh/lqen evkei/ kai. to. spe,rma auvtou/ klhronomh,sei auvth,n

25 o` de. Amalhk kai. o` Cananai/oj katoikou/sin evn th/| koila,di au;rion evpistra,fhte u`mei/j kai. avpa,rate eivj th.n e;rhmon o`do.n qa,lassan evruqra,n

26 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn le,gwn

27 e[wj ti,noj th.n sunagwgh.n th.n ponhra.n tau,thn a] auvtoi. goggu,zousin evnanti,on evmou/ th.n go,ggusin tw/n ui`w/n Israhl h]n evgo,ggusan peri. u`mw/n avkh,koa

28 eivpo.n auvtoi/j zw/ evgw, le,gei ku,rioj h= mh.n o]n tro,pon lelalh,kate eivj ta. w=ta, mou ou[twj poih,sw u`mi/n

29 evn th/| evrh,mw| tau,th| pesei/tai ta. kw/la u`mw/n kai. pa/sa h` evpiskoph. u`mw/n kai. oi` kathriqmhme,noi u`mw/n avpo. eivkosaetou/j kai. evpa,nw o[soi evgo,ggusan evpV evmoi,

30 eiv u`mei/j eivseleu,sesqe eivj th.n gh/n evfV h]n evxe,teina th.n cei/ra, mou kataskhnw/sai u`ma/j evpV auvth/j avllV h' Caleb ui`o.j Iefonnh kai. VIhsou/j o` tou/ Nauh

31 kai. ta. paidi,a a] ei;pate evn diarpagh/| e;sesqai eivsa,xw auvtou.j eivj th.n gh/n kai. klhronomh,sousin th.n gh/n h]n u`mei/j avpe,sthte avpV auvth/j

32 kai. ta. kw/la u`mw/n pesei/tai evn th/| evrh,mw| tau,th|

33 oi` de. ui`oi. u`mw/n e;sontai nemo,menoi evn th/| evrh,mw| tessara,konta e;th kai. avnoi,sousin th.n pornei,an u`mw/n e[wj a'n avnalwqh/| ta. kw/la u`mw/n evn th/| evrh,mw|

34 kata. to.n avriqmo.n tw/n h`merw/n o[saj kateske,yasqe th.n gh/n tessara,konta h`me,raj h`me,ran tou/ evniautou/ lh,myesqe ta.j a`marti,aj u`mw/n tessara,konta e;th kai. gnw,sesqe to.n qumo.n th/j ovrgh/j mou

35 evgw. ku,rioj evla,lhsa h= mh.n ou[twj poih,sw th/| sunagwgh/| th/| ponhra/| tau,th| th/| evpisunestame,nh| evpV evme, evn th/| evrh,mw| tau,th| evxanalwqh,sontai kai. evkei/ avpoqanou/ntai

36 kai. oi` a;nqrwpoi ou]j avpe,steilen Mwush/j kataske,yasqai th.n gh/n kai. paragenhqe,ntej diego,ggusan katV auvth/j pro.j th.n sunagwgh.n evxene,gkai r`h,mata ponhra. peri. th/j gh/j

37 kai. avpe,qanon oi` a;nqrwpoi oi` katei,pantej kata. th/j gh/j ponhra. evn th/| plhgh/| e;nanti kuri,ou

38 kai. VIhsou/j ui`o.j Nauh kai. Caleb ui`o.j Iefonnh e;zhsan avpo. tw/n avnqrw,pwn evkei,nwn tw/n peporeume,nwn kataske,yasqai th.n gh/n

39 kai. evla,lhsen Mwush/j ta. r`h,mata tau/ta pro.j pa,ntaj ui`ou.j Israhl kai. evpe,nqhsen o` lao.j sfo,dra

40 kai. ovrqri,santej to. prwi. avne,bhsan eivj th.n korufh.n tou/ o;rouj le,gontej ivdou. oi[de h`mei/j avnabhso,meqa eivj to.n to,pon o]n ei=pen ku,rioj o[ti h`ma,rtomen

41 kai. ei=pen Mwush/j i[na ti, u`mei/j parabai,nete to. r`h/ma kuri,ou ouvk eu;oda e;stai u`mi/n

42 mh. avnabai,nete ouv ga,r evstin ku,rioj meqV u`mw/n kai. pesei/sqe pro. prosw,pou tw/n evcqrw/n u`mw/n

43 o[ti o` Amalhk kai. o` Cananai/oj evkei/ e;mprosqen u`mw/n kai. pesei/sqe macai,ra| ou- ei[neken avpestra,fhte avpeiqou/ntej kuri,w| kai. ouvk e;stai ku,rioj evn u`mi/n

44 kai. diabiasa,menoi avne,bhsan evpi. th.n korufh.n tou/ o;rouj h` de. kibwto.j th/j diaqh,khj kuri,ou kai. Mwush/j ouvk evkinh,qhsan evk th/j parembolh/j

45 kai. kate,bh o` Amalhk kai. o` Cananai/oj o` evgkaqh,menoj evn tw/| o;rei evkei,nw| kai. evtre,yanto auvtou.j kai. kate,koyan auvtou.j e[wj Erman kai. avpestra,fhsan eivj th.n parembolh,n

15 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

2 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl kai. evrei/j pro.j auvtou,j o[tan eivse,lqhte eivj th.n gh/n th/j katoikh,sewj u`mw/n h]n evgw. di,dwmi u`mi/n

3 kai. poih,seij o`lokautw,mata kuri,w| o`loka,rpwma h' qusi,an megalu/nai euvch.n h' kaqV e`kou,sion h' evn tai/j e`ortai/j u`mw/n poih/sai ovsmh.n euvwdi,aj kuri,w| eiv me.n avpo. tw/n bow/n h' avpo. tw/n proba,twn

4 kai. prosoi,sei o` prosfe,rwn to. dw/ron auvtou/ kuri,w| qusi,an semida,lewj de,katon tou/ oifi avnapepoihme,nhj evn evlai,w| evn teta,rtw| tou/ in

5 kai. oi=non eivj spondh.n to. te,tarton tou/ in poih,sete evpi. th/j o`lokautw,sewj h' evpi. th/j qusi,aj tw/| avmnw/| tw/| e`ni. poih,seij tosou/to ka,rpwma ovsmh.n euvwdi,aj tw/| kuri,w|

6 kai. tw/| kriw/| o[tan poih/te auvto.n h' eivj o`lokau,twma h' eivj qusi,an poih,seij qusi,an semida,lewj du,o de,kata avnapepoihme,nhj evn evlai,w| to. tri,ton tou/ in

7 kai. oi=non eivj spondh.n to. tri,ton tou/ in prosoi,sete eivj ovsmh.n euvwdi,aj kuri,w|

8 eva.n de. avpo. tw/n bow/n poih/te eivj o`lokau,twma h' eivj qusi,an megalu/nai euvch.n h' eivj swth,rion kuri,w|

9 kai. prosoi,sei evpi. tou/ mo,scou qusi,an semida,lewj tri,a de,kata avnapepoihme,nhj evn evlai,w| h[misu tou/ in

10 kai. oi=non eivj spondh.n to. h[misu tou/ in ka,rpwma ovsmh.n euvwdi,aj kuri,w|

11 ou[twj poih,seij tw/| mo,scw| tw/| e`ni. h' tw/| kriw/| tw/| e`ni. h' tw/| avmnw/| tw/| e`ni. evk tw/n proba,twn h' evk tw/n aivgw/n

12 kata. to.n avriqmo.n w-n eva.n poih,shte ou[tw poih,sete tw/| e`ni. kata. to.n avriqmo.n auvtw/n

13 pa/j o` auvto,cqwn poih,sei ou[twj toiau/ta prosene,gkai karpw,mata eivj ovsmh.n euvwdi,aj kuri,w|

14 eva.n de. prosh,lutoj evn u`mi/n prosge,nhtai evn th/| gh/| u`mw/n h' o]j a'n ge,nhtai evn u`mi/n evn tai/j geneai/j u`mw/n kai. poih,sei ka,rpwma ovsmh.n euvwdi,aj kuri,w| o]n tro,pon poiei/te u`mei/j ou[twj poih,sei h` sunagwgh. kuri,w|

15 no,moj ei-j e;stai u`mi/n kai. toi/j proshlu,toij toi/j proskeime,noij evn u`mi/n no,moj aivw,nioj eivj genea.j u`mw/n w`j u`mei/j kai. o` prosh,lutoj e;stai e;nanti kuri,ou

16 no,moj ei-j e;stai kai. dikai,wma e]n e;stai u`mi/n kai. tw/| proshlu,tw| tw/| proskeime,nw| evn u`mi/n

17 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

18 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl kai. evrei/j pro.j auvtou,j evn tw/| eivsporeu,esqai u`ma/j eivj th.n gh/n eivj h]n evgw. eivsa,gw u`ma/j evkei/

19 kai. e;stai o[tan e;sqhte u`mei/j avpo. tw/n a;rtwn th/j gh/j avfelei/te avfai,rema avfo,risma kuri,w|

20 avparch.n fura,matoj u`mw/n a;rton avfai,rema avforiei/te auvto, w`j avfai,rema avpo. a[lw ou[twj avfelei/te auvto,n

21 avparch.n fura,matoj u`mw/n kai. dw,sete kuri,w| avfai,rema eivj ta.j genea.j u`mw/n

22 o[tan de. diama,rthte kai. mh. poih,shte pa,saj ta.j evntola.j tau,taj a]j evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n

23 kaqa. sune,taxen ku,rioj pro.j u`ma/j evn ceiri. Mwush/ avpo. th/j h`me,raj h-j sune,taxen ku,rioj pro.j u`ma/j kai. evpe,keina eivj ta.j genea.j u`mw/n

24 kai. e;stai eva.n evx ovfqalmw/n th/j sunagwgh/j genhqh/| avkousi,wj kai. poih,sei pa/sa h` sunagwgh. mo,scon e[na evk bow/n a;mwmon eivj o`lokau,twma eivj ovsmh.n euvwdi,aj kuri,w| kai. qusi,an tou,tou kai. spondh.n auvtou/ kata. th.n su,ntaxin kai. ci,maron evx aivgw/n e[na peri. a`marti,aj

25 kai. evxila,setai o` i`ereu.j peri. pa,shj sunagwgh/j ui`w/n Israhl kai. avfeqh,setai auvtoi/j o[ti avkou,sio,n evstin kai. auvtoi. h;negkan to. dw/ron auvtw/n ka,rpwma kuri,w| peri. th/j a`marti,aj auvtw/n e;nanti kuri,ou peri. tw/n avkousi,wn auvtw/n

26 kai. avfeqh,setai kata. pa/san sunagwgh.n ui`w/n Israhl kai. tw/| proshlu,tw| tw/| proskeime,nw| pro.j u`ma/j o[ti panti. tw/| law/| avkou,sion

27 eva.n de. yuch. mi,a a`ma,rth| avkousi,wj prosa,xei ai=ga mi,an evniausi,an peri. a`marti,aj

28 kai. evxila,setai o` i`ereu.j peri. th/j yuch/j th/j avkousiasqei,shj kai. a`martou,shj avkousi,wj e;nanti kuri,ou evxila,sasqai peri. auvtou/

29 tw/| evgcwri,w| evn ui`oi/j Israhl kai. tw/| proshlu,tw| tw/| proskeime,nw| evn auvtoi/j no,moj ei-j e;stai auvtoi/j o]j a'n poih,sh| avkousi,wj

30 kai. yuch, h[tij poih,sei evn ceiri. u`perhfani,aj avpo. tw/n auvtocqo,nwn h' avpo. tw/n proshlu,twn to.n qeo.n ou-toj paroxu,nei evxoleqreuqh,setai h` yuch. evkei,nh evk tou/ laou/ auvth/j

31 o[ti to. r`h/ma kuri,ou evfau,lisen kai. ta.j evntola.j auvtou/ dieske,dasen evktri,yei evktribh,setai h` yuch. evkei,nh h` a`marti,a auvth/j evn auvth/|

32 kai. h=san oi` ui`oi. Israhl evn th/| evrh,mw| kai. eu-ron a;ndra sulle,gonta xu,la th/| h`me,ra| tw/n sabba,twn

33 kai. prosh,gagon auvto.n oi` eu`ro,ntej auvto.n sulle,gonta xu,la th/| h`me,ra| tw/n sabba,twn pro.j Mwush/n kai. Aarwn kai. pro.j pa/san sunagwgh.n ui`w/n Israhl

34 kai. avpe,qento auvto.n eivj fulakh,n ouv ga.r sune,krinan ti, poih,swsin auvto,n

35 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn qana,tw| qanatou,sqw o` a;nqrwpoj liqobolh,sate auvto.n li,qoij pa/sa h` sunagwgh,

36 kai. evxh,gagon auvto.n pa/sa h` sunagwgh. e;xw th/j parembolh/j kai. evliqobo,lhsan auvto.n pa/sa h` sunagwgh. li,qoij e;xw th/j parembolh/j kaqa. sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/|

37 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

38 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl kai. evrei/j pro.j auvtou.j kai. poihsa,twsan e`autoi/j kra,speda evpi. ta. pteru,gia tw/n i`mati,wn auvtw/n eivj ta.j genea.j auvtw/n kai. evpiqh,sete evpi. ta. kra,speda tw/n pterugi,wn klw/sma u`aki,nqinon

39 kai. e;stai u`mi/n evn toi/j kraspe,doij kai. o;yesqe auvta. kai. mnhsqh,sesqe pasw/n tw/n evntolw/n kuri,ou kai. poih,sete auvta.j kai. ouv diastrafh,sesqe ovpi,sw tw/n dianoiw/n u`mw/n kai. ovpi,sw tw/n ovfqalmw/n u`mw/n evn oi-j u`mei/j evkporneu,ete ovpi,sw auvtw/n

40 o[pwj a'n mnhsqh/te kai. poih,shte pa,saj ta.j evntola,j mou kai. e;sesqe a[gioi tw/| qew/| u`mw/n

41 evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n o` evxagagw/n u`ma/j evk gh/j Aivgu,ptou ei=nai u`mw/n qeo,j evgw. ku,rioj o` qeo.j u`mw/n

16 kai. evla,lhsen Kore ui`o.j Issaar ui`ou/ Kaaq ui`ou/ Leui kai. Daqan kai. Abirwn ui`oi. Eliab kai. Aun ui`o.j Faleq ui`ou/ Roubhn

2 kai. avne,sthsan e;nanti Mwush/ kai. a;ndrej tw/n ui`w/n Israhl penth,konta kai. diako,sioi avrchgoi. sunagwgh/j su,gklhtoi boulh/j kai. a;ndrej ovnomastoi,

3 sune,sthsan evpi. Mwush/n kai. Aarwn kai. ei=pan evce,tw u`mi/n o[ti pa/sa h` sunagwgh. pa,ntej a[gioi kai. evn auvtoi/j ku,rioj kai. dia. ti, katani,stasqe evpi. th.n sunagwgh.n kuri,ou

4 kai. avkou,saj Mwush/j e;pesen evpi. pro,swpon

5 kai. evla,lhsen pro.j Kore kai. pro.j pa/san auvtou/ th.n sunagwgh.n le,gwn evpe,skeptai kai. e;gnw o` qeo.j tou.j o;ntaj auvtou/ kai. tou.j a`gi,ouj kai. proshga,geto pro.j e`auto,n kai. ou]j evxele,xato e`autw/| proshga,geto pro.j e`auto,n

6 tou/to poih,sate la,bete u`mi/n auvtoi/j purei/a Kore kai. pa/sa h` sunagwgh. auvtou/

7 kai. evpi,qete evpV auvta. pu/r kai. evpi,qete evpV auvta. qumi,ama e;nanti kuri,ou au;rion kai. e;stai o` avnh,r o]n a'n evkle,xhtai ku,rioj ou-toj a[gioj i`kanou,sqw u`mi/n ui`oi. Leui

8 kai. ei=pen Mwush/j pro.j Kore eivsakou,sate, mou ui`oi. Leui

9 mh. mikro,n evstin tou/to u`mi/n o[ti die,steilen o` qeo.j Israhl u`ma/j evk sunagwgh/j Israhl kai. proshga,geto u`ma/j pro.j e`auto.n leitourgei/n ta.j leitourgi,aj th/j skhnh/j kuri,ou kai. pari,stasqai e;nanti th/j sunagwgh/j latreu,ein auvtoi/j

10 kai. proshga,geto, se kai. pa,ntaj tou.j avdelfou,j sou ui`ou.j Leui meta. sou/ kai. zhtei/te i`erateu,ein

11 ou[twj su. kai. pa/sa h` sunagwgh, sou h` sunhqroisme,nh pro.j to.n qeo,n kai. Aarwn ti,j evstin o[ti diagoggu,zete katV auvtou/

12 kai. avpe,steilen Mwush/j kale,sai Daqan kai. Abirwn ui`ou.j Eliab kai. ei=pan ouvk avnabai,nomen

13 mh. mikro.n tou/to o[ti avnh,gagej h`ma/j evk gh/j r`eou,shj ga,la kai. me,li avpoktei/nai h`ma/j evn th/| evrh,mw| o[ti kata,rceij h`mw/n a;rcwn

14 eiv kai. eivj gh/n r`e,ousan ga,la kai. me,li eivsh,gagej h`ma/j kai. e;dwkaj h`mi/n klh/ron avgrou/ kai. avmpelw/naj tou.j ovfqalmou.j tw/n avnqrw,pwn evkei,nwn a'n evxe,koyaj ouvk avnabai,nomen

15 kai. evbaruqu,mhsen Mwush/j sfo,dra kai. ei=pen pro.j ku,rion mh. prosch/|j eivj th.n qusi,an auvtw/n ouvk evpiqu,mhma ouvdeno.j auvtw/n ei;lhfa ouvde. evka,kwsa ouvde,na auvtw/n

16 kai. ei=pen Mwush/j pro.j Kore a`gi,ason th.n sunagwgh,n sou kai. gi,nesqe e[toimoi e;nanti kuri,ou su. kai. auvtoi. kai. Aarwn au;rion

17 kai. la,bete e[kastoj to. purei/on auvtou/ kai. evpiqh,sete evpV auvta. qumi,ama kai. prosa,xete e;nanti kuri,ou e[kastoj to. purei/on auvtou/ penth,konta kai. diako,sia purei/a kai. su. kai. Aarwn e[kastoj to. purei/on auvtou/

18 kai. e;laben e[kastoj to. purei/on auvtou/ kai. evpe,qhkan evpV auvta. pu/r kai. evpe,balon evpV auvto. qumi,ama kai. e;sthsan para. ta.j qu,raj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou Mwush/j kai. Aarwn

19 kai. evpisune,sthsen evpV auvtou.j Kore th.n pa/san auvtou/ sunagwgh.n para. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. w;fqh h` do,xa kuri,ou pa,sh| th/| sunagwgh/|

20 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn le,gwn

21 avposci,sqhte evk me,sou th/j sunagwgh/j tau,thj kai. evxanalw,sw auvtou.j eivj a[pax

22 kai. e;pesan evpi. pro,swpon auvtw/n kai. ei=pan qeo.j qeo.j tw/n pneuma,twn kai. pa,shj sarko,j eiv a;nqrwpoj ei-j h[marten evpi. pa/san th.n sunagwgh.n ovrgh. kuri,ou

23 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

24 la,lhson th/| sunagwgh/| le,gwn avnacwrh,sate ku,klw| avpo. th/j sunagwgh/j Kore

25 kai. avne,sth Mwush/j kai. evporeu,qh pro.j Daqan kai. Abirwn kai. suneporeu,qhsan metV auvtou/ pa,ntej oi` presbu,teroi Israhl

26 kai. evla,lhsen pro.j th.n sunagwgh.n le,gwn avposci,sqhte avpo. tw/n skhnw/n tw/n avnqrw,pwn tw/n sklhrw/n tou,twn kai. mh. a[ptesqe avpo. pa,ntwn w-n evstin auvtoi/j mh. sunapo,lhsqe evn pa,sh| th/| a`marti,a| auvtw/n

27 kai. avpe,sthsan avpo. th/j skhnh/j Kore ku,klw| kai. Daqan kai. Abirwn evxh/lqon kai. ei`sth,keisan para. ta.j qu,raj tw/n skhnw/n auvtw/n kai. ai` gunai/kej auvtw/n kai. ta. te,kna auvtw/n kai. h` avposkeuh. auvtw/n

28 kai. ei=pen Mwush/j evn tou,tw| gnw,sesqe o[ti ku,rioj avpe,steile,n me poih/sai pa,nta ta. e;rga tau/ta o[ti ouvk avpV evmautou/

29 eiv kata. qa,naton pa,ntwn avnqrw,pwn avpoqanou/ntai ou-toi eiv kai. katV evpi,skeyin pa,ntwn avnqrw,pwn evpiskoph. e;stai auvtw/n ouvci. ku,rioj avpe,stalke,n me

30 avllV h' evn fa,smati dei,xei ku,rioj kai. avnoi,xasa h` gh/ to. sto,ma auvth/j katapi,etai auvtou.j kai. tou.j oi;kouj auvtw/n kai. ta.j skhna.j auvtw/n kai. pa,nta o[sa evsti.n auvtoi/j kai. katabh,sontai zw/ntej eivj a[|dou kai. gnw,sesqe o[ti parw,xunan oi` a;nqrwpoi ou-toi to.n ku,rion

31 w`j de. evpau,sato lalw/n pa,ntaj tou.j lo,gouj tou,touj evrra,gh h` gh/ u`poka,tw auvtw/n

32 kai. hvnoi,cqh h` gh/ kai. kate,pien auvtou.j kai. tou.j oi;kouj auvtw/n kai. pa,ntaj tou.j avnqrw,pouj tou.j o;ntaj meta. Kore kai. ta. kth,nh auvtw/n

33 kai. kate,bhsan auvtoi. kai. o[sa evsti.n auvtw/n zw/nta eivj a[|dou kai. evka,luyen auvtou.j h` gh/ kai. avpw,lonto evk me,sou th/j sunagwgh/j

34 kai. pa/j Israhl oi` ku,klw| auvtw/n e;fugon avpo. th/j fwnh/j auvtw/n o[ti le,gontej mh,pote katapi,h| h`ma/j h` gh/

35 kai. pu/r evxh/lqen para. kuri,ou kai. kate,fagen tou.j penth,konta kai. diakosi,ouj a;ndraj tou.j prosfe,rontaj to. qumi,ama

17 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n

2 kai. pro.j Eleazar to.n ui`o.n Aarwn to.n i`ere,a avne,lesqe ta. purei/a ta. calka/ evk me,sou tw/n katakekaume,nwn kai. to. pu/r to. avllo,trion tou/to spei/ron evkei/ o[ti h`gi,asan

3 ta. purei/a tw/n a`martwlw/n tou,twn evn tai/j yucai/j auvtw/n kai. poi,hson auvta. lepi,daj evlata,j peri,qema tw/| qusiasthri,w| o[ti proshne,cqhsan e;nanti kuri,ou kai. h`gia,sqhsan kai. evge,nonto eivj shmei/on toi/j ui`oi/j Israhl

4 kai. e;laben Eleazar ui`o.j Aarwn tou/ i`ere,wj ta. purei/a ta. calka/ o[sa prosh,negkan oi` katakekaume,noi kai. prose,qhkan auvta. peri,qema tw/| qusiasthri,w|

5 mnhmo,sunon toi/j ui`oi/j Israhl o[pwj a'n mh. prose,lqh| mhqei.j avllogenh,j o]j ouvk e;stin evk tou/ spe,rmatoj Aarwn evpiqei/nai qumi,ama e;nanti kuri,ou kai. ouvk e;stai w[sper Kore kai. h` evpisu,stasij auvtou/ kaqa. evla,lhsen ku,rioj evn ceiri. Mwush/

6 kai. evgo,ggusan oi` ui`oi. Israhl th/| evpau,rion evpi. Mwush/n kai. Aarwn le,gontej u`mei/j avpekta,gkate to.n lao.n kuri,ou

7 kai. evge,neto evn tw/| evpisustre,fesqai th.n sunagwgh.n evpi. Mwush/n kai. Aarwn kai. w[rmhsan evpi. th.n skhnh.n tou/ marturi,ou kai. th,nde evka,luyen auvth.n h` nefe,lh kai. w;fqh h` do,xa kuri,ou

8 kai. eivsh/lqen Mwush/j kai. Aarwn kata. pro,swpon th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

9 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn le,gwn

10 evkcwrh,sate evk me,sou th/j sunagwgh/j tau,thj kai. evxanalw,sw auvtou.j eivj a[pax kai. e;peson evpi. pro,swpon auvtw/n

11 kai. ei=pen Mwush/j pro.j Aarwn labe. to. purei/on kai. evpi,qej evpV auvto. pu/r avpo. tou/ qusiasthri,ou kai. evpi,bale evpV auvto. qumi,ama kai. avpe,negke to. ta,coj eivj th.n parembolh.n kai. evxi,lasai peri. auvtw/n evxh/lqen ga.r ovrgh. avpo. prosw,pou kuri,ou h=rktai qrau,ein to.n lao,n

12 kai. e;laben Aarwn kaqa,per evla,lhsen auvtw/| Mwush/j kai. e;dramen eivj th.n sunagwgh,n kai. h;dh evnh/rkto h` qrau/sij evn tw/| law/| kai. evpe,balen to. qumi,ama kai. evxila,sato peri. tou/ laou/

13 kai. e;sth avna. me,son tw/n teqnhko,twn kai. tw/n zw,ntwn kai. evko,pasen h` qrau/sij

14 kai. evge,nonto oi` teqnhko,tej evn th/| qrau,sei te,ssarej kai. de,ka cilia,dej kai. e`ptako,sioi cwri.j tw/n teqnhko,twn e[neken Kore

15 kai. evpe,streyen Aarwn pro.j Mwush/n evpi. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. evko,pasen h` qrau/sij

16 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

17 la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl kai. labe. parV auvtw/n r`a,bdon r`a,bdon katV oi;kouj patriw/n para. pa,ntwn tw/n avrco,ntwn auvtw/n katV oi;kouj patriw/n auvtw/n dw,deka r`a,bdouj kai. e`ka,stou to. o;noma auvtou/ evpi,grayon evpi. th/j r`a,bdou auvtou/

18 kai. to. o;noma Aarwn evpi,grayon evpi. th/j r`a,bdou Leui e;stin ga.r r`a,bdoj mi,a kata. fulh.n oi;kou patriw/n auvtw/n dw,sousin

19 kai. qh,seij auvta.j evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou kate,nanti tou/ marturi,ou evn oi-j gnwsqh,somai, soi evkei/

20 kai. e;stai o` a;nqrwpoj o]n eva.n evkle,xwmai auvto,n h` r`a,bdoj auvtou/ evkblasth,sei kai. perielw/ avpV evmou/ to.n goggusmo.n tw/n ui`w/n Israhl a] auvtoi. goggu,zousin evfV u`mi/n

21 kai. evla,lhsen Mwush/j toi/j ui`oi/j Israhl kai. e;dwkan auvtw/| pa,ntej oi` a;rcontej auvtw/n r`a,bdon tw/| a;rconti tw/| e`ni. r`a,bdon kata. a;rconta katV oi;kouj patriw/n auvtw/n dw,deka r`a,bdouj kai. h` r`a,bdoj Aarwn avna. me,son tw/n r`a,bdwn auvtw/n

22 kai. avpe,qhken Mwush/j ta.j r`a,bdouj e;nanti kuri,ou evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou

23 kai. evge,neto th/| evpau,rion kai. eivsh/lqen Mwush/j kai. Aarwn eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou kai. ivdou. evbla,sthsen h` r`a,bdoj Aarwn eivj oi=kon Leui kai. evxh,negken blasto.n kai. evxh,nqhsen a;nqh kai. evbla,sthsen ka,rua

24 kai. evxh,negken Mwush/j pa,saj ta.j r`a,bdouj avpo. prosw,pou kuri,ou pro.j pa,ntaj ui`ou.j Israhl kai. ei=don kai. e;labon e[kastoj th.n r`a,bdon auvtou/

25 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n avpo,qej th.n r`a,bdon Aarwn evnw,pion tw/n marturi,wn eivj diath,rhsin shmei/on toi/j ui`oi/j tw/n avnhko,wn kai. pausa,sqw o` goggusmo.j auvtw/n avpV evmou/ kai. ouv mh. avpoqa,nwsin

26 kai. evpoi,hsen Mwush/j kai. Aarwn kaqa. sune,taxen ku,rioj tw/| Mwush/| ou[twj evpoi,hsan

27 kai. ei=pan oi` ui`oi. Israhl pro.j Mwush/n le,gontej ivdou. evxanhlw,meqa avpolw,lamen paranhlw,meqa

28 pa/j o` a`pto,menoj th/j skhnh/j kuri,ou avpoqnh,|skei e[wj eivj te,loj avpoqa,nwmen

18 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Aarwn le,gwn su. kai. oi` ui`oi, sou kai. o` oi=koj patria/j sou lh,myesqe ta.j a`marti,aj tw/n a`gi,wn kai. su. kai. oi` ui`oi, sou lh,myesqe ta.j a`marti,aj th/j i`eratei,aj u`mw/n

2 kai. tou.j avdelfou,j sou fulh.n Leui dh/mon tou/ patro,j sou prosaga,gou pro.j seauto,n kai. prosteqh,twsa,n soi kai. leitourgei,twsa,n soi kai. su. kai. oi` ui`oi, sou meta. sou/ avpe,nanti th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

3 kai. fula,xontai ta.j fulaka,j sou kai. ta.j fulaka.j th/j skhnh/j plh.n pro.j ta. skeu,h ta. a[gia kai. pro.j to. qusiasth,rion ouv proseleu,sontai kai. ouvk avpoqanou/ntai kai. ou-toi kai. u`mei/j

4 kai. prosteqh,sontai pro.j se. kai. fula,xontai ta.j fulaka.j th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kata. pa,saj ta.j leitourgi,aj th/j skhnh/j kai. o` avllogenh.j ouv proseleu,setai pro.j se,

5 kai. fula,xesqe ta.j fulaka.j tw/n a`gi,wn kai. ta.j fulaka.j tou/ qusiasthri,ou kai. ouvk e;stai qumo.j evn toi/j ui`oi/j Israhl

6 kai. evgw. ei;lhfa tou.j avdelfou.j u`mw/n tou.j Leui,taj evk me,sou tw/n ui`w/n Israhl do,ma dedome,non kuri,w| leitourgei/n ta.j leitourgi,aj th/j skhnh/j tou/ marturi,ou

7 kai. su. kai. oi` ui`oi, sou meta. sou/ diathrh,sete th.n i`eratei,an u`mw/n kata. pa,nta tro,pon tou/ qusiasthri,ou kai. to. e;ndoqen tou/ katapeta,smatoj kai. leitourgh,sete ta.j leitourgi,aj do,ma th/j i`eratei,aj u`mw/n kai. o` avllogenh.j o` prosporeuo,menoj avpoqanei/tai

8 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Aarwn kai. evgw. ivdou. de,dwka u`mi/n th.n diath,rhsin tw/n avparcw/n avpo. pa,ntwn tw/n h`giasme,nwn moi para. tw/n ui`w/n Israhl soi. de,dwka auvta. eivj ge,raj kai. toi/j ui`oi/j sou meta. se, no,mimon aivw,nion

9 kai. tou/to e;stw u`mi/n avpo. tw/n h`giasme,nwn a`gi,wn tw/n karpwma,twn avpo. pa,ntwn tw/n dw,rwn auvtw/n kai. avpo. pa,ntwn tw/n qusiasma,twn auvtw/n kai. avpo. pa,shj plhmmelei,aj auvtw/n kai. avpo. pasw/n tw/n a`martiw/n o[sa avpodido,asi,n moi avpo. pa,ntwn tw/n a`gi,wn soi. e;stai kai. toi/j ui`oi/j sou

10 evn tw/| a`gi,w| tw/n a`gi,wn fa,gesqe auvta, pa/n avrseniko.n fa,getai auvta, su. kai. oi` ui`oi, sou a[gia e;stai soi

11 kai. tou/to e;stai u`mi/n avparch. doma,twn auvtw/n avpo. pa,ntwn tw/n evpiqema,twn tw/n ui`w/n Israhl soi. de,dwka auvta. kai. toi/j ui`oi/j sou kai. tai/j qugatra,sin sou meta. sou/ no,mimon aivw,nion pa/j kaqaro.j evn tw/| oi;kw| sou e;detai auvta,

12 pa/sa avparch. evlai,ou kai. pa/sa avparch. oi;nou kai. si,tou avparch. auvtw/n o[sa a'n dw/si tw/| kuri,w| soi. de,dwka auvta,

13 ta. prwtogenh,mata pa,nta o[sa evn th/| gh/| auvtw/n o[sa a'n evne,gkwsin kuri,w| soi. e;stai pa/j kaqaro.j evn tw/| oi;kw| sou e;detai auvta,

14 pa/n avnateqematisme,non evn ui`oi/j Israhl soi. e;stai

15 kai. pa/n dianoi/gon mh,tran avpo. pa,shj sarko,j a] prosfe,rousin kuri,w| avpo. avnqrw,pou e[wj kth,nouj soi. e;stai avllV h' lu,troij lutrwqh,setai ta. prwto,toka tw/n avnqrw,pwn kai. ta. prwto,toka tw/n kthnw/n tw/n avkaqa,rtwn lutrw,sh|

16 kai. h` lu,trwsij auvtou/ avpo. mhniai,ou h` sunti,mhsij pe,nte si,klwn kata. to.n si,klon to.n a[gion ei;kosi o;boloi, eivsin

17 plh.n prwto,toka mo,scwn kai. prwto,toka proba,twn kai. prwto,toka aivgw/n ouv lutrw,sh| a[gia, evstin kai. to. ai-ma auvtw/n prosceei/j pro.j to. qusiasth,rion kai. to. ste,ar avnoi,seij ka,rpwma eivj ovsmh.n euvwdi,aj kuri,w|

18 kai. ta. kre,a e;stai soi, kaqa. kai. to. sthqu,nion tou/ evpiqe,matoj kai. kata. to.n braci,ona to.n dexio.n soi. e;stai

19 pa/n avfai,rema tw/n a`gi,wn o[sa a'n avfe,lwsin oi` ui`oi. Israhl kuri,w| soi. de,dwka kai. toi/j ui`oi/j sou kai. tai/j qugatra,sin sou meta. sou/ no,mimon aivw,nion diaqh,kh a`lo.j aivwni,ou evsti.n e;nanti kuri,ou soi. kai. tw/| spe,rmati, sou meta. se,

20 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Aarwn evn th/| gh/| auvtw/n ouv klhronomh,seij kai. meri.j ouvk e;stai soi evn auvtoi/j o[ti evgw. meri,j sou kai. klhronomi,a sou evn me,sw| tw/n ui`w/n Israhl

21 kai. toi/j ui`oi/j Leui ivdou. de,dwka pa/n evpide,katon evn Israhl evn klh,rw| avnti. tw/n leitourgiw/n auvtw/n o[sa auvtoi. leitourgou/sin leitourgi,an evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou

22 kai. ouv proseleu,sontai e;ti oi` ui`oi. Israhl eivj th.n skhnh.n tou/ marturi,ou labei/n a`marti,an qanathfo,ron

23 kai. leitourgh,sei o` Leui,thj auvto.j th.n leitourgi,an th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. auvtoi. lh,myontai ta. a`marth,mata auvtw/n no,mimon aivw,nion eivj ta.j genea.j auvtw/n kai. evn me,sw| ui`w/n Israhl ouv klhronomh,sousin klhronomi,an

24 o[ti ta. evpide,kata tw/n ui`w/n Israhl o[sa a'n avfori,swsin kuri,w| avfai,rema de,dwka toi/j Leui,taij evn klh,rw| dia. tou/to ei;rhka auvtoi/j evn me,sw| ui`w/n Israhl ouv klhronomh,sousin klh/ron

25 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

26 kai. toi/j Leui,taij lalh,seij kai. evrei/j pro.j auvtou,j eva.n la,bhte para. tw/n ui`w/n Israhl to. evpide,katon o] de,dwka u`mi/n parV auvtw/n evn klh,rw| kai. avfelei/te u`mei/j avpV auvtou/ avfai,rema kuri,w| evpide,katon avpo. tou/ evpideka,tou

27 kai. logisqh,setai u`mi/n ta. avfaire,mata u`mw/n w`j si/toj avpo. a[lw kai. avfai,rema avpo. lhnou/

28 ou[twj avfelei/te kai. u`mei/j avpo. tw/n avfairema,twn kuri,ou avpo. pa,ntwn evpideka,twn u`mw/n o[sa eva.n la,bhte para. tw/n ui`w/n Israhl kai. dw,sete avpV auvtw/n avfai,rema kuri,w| Aarwn tw/| i`erei/

29 avpo. pa,ntwn tw/n doma,twn u`mw/n avfelei/te avfai,rema kuri,w| h' avpo. pa,ntwn tw/n avparcw/n to. h`giasme,non avpV auvtou/

30 kai. evrei/j pro.j auvtou,j o[tan avfairh/te th.n avparch.n avpV auvtou/ kai. logisqh,setai toi/j Leui,taij w`j ge,nhma avpo. a[lw kai. w`j ge,nhma avpo. lhnou/

31 kai. e;desqe auvto. evn panti. to,pw| u`mei/j kai. oi` oi=koi u`mw/n o[ti misqo.j ou-toj u`mi/n evstin avnti. tw/n leitourgiw/n u`mw/n tw/n evn th/| skhnh/| tou/ marturi,ou

32 kai. ouv lh,myesqe diV auvto. a`marti,an o[ti a'n avfairh/te th.n avparch.n avpV auvtou/ kai. ta. a[gia tw/n ui`w/n Israhl ouv bebhlw,sete i[na mh. avpoqa,nhte

19 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn le,gwn

2 au[th h` diastolh. tou/ no,mou o[sa sune,taxen ku,rioj le,gwn la,lhson toi/j ui`oi/j Israhl kai. labe,twsan pro.j se. da,malin purra.n a;mwmon h[tij ouvk e;cei evn auvth/| mw/mon kai. h-| ouvk evpeblh,qh evpV auvth.n zugo,j

3 kai. dw,seij auvth.n pro.j Eleazar to.n i`ere,a kai. evxa,xousin auvth.n e;xw th/j parembolh/j eivj to,pon kaqaro.n kai. sfa,xousin auvth.n evnw,pion auvtou/

4 kai. lh,myetai Eleazar avpo. tou/ ai[matoj auvth/j kai. r`anei/ avpe,nanti tou/ prosw,pou th/j skhnh/j tou/ marturi,ou avpo. tou/ ai[matoj auvth/j e`pta,kij

5 kai. katakau,sousin auvth.n evnanti,on auvtou/ kai. to. de,rma kai. ta. kre,a auvth/j kai. to. ai-ma auvth/j su.n th/| ko,prw| auvth/j katakauqh,setai

6 kai. lh,myetai o` i`ereu.j xu,lon ke,drinon kai. u[sswpon kai. ko,kkinon kai. evmbalou/sin eivj me,son tou/ katakau,matoj th/j dama,lewj

7 kai. plunei/ ta. i`ma,tia auvtou/ o` i`ereu.j kai. lou,setai to. sw/ma auvtou/ u[dati kai. meta. tau/ta eivseleu,setai eivj th.n parembolh,n kai. avka,qartoj e;stai o` i`ereu.j e[wj e`spe,raj

8 kai. o` katakai,wn auvth.n plunei/ ta. i`ma,tia auvtou/ kai. lou,setai to. sw/ma auvtou/ kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

9 kai. suna,xei a;nqrwpoj kaqaro.j th.n spodo.n th/j dama,lewj kai. avpoqh,sei e;xw th/j parembolh/j eivj to,pon kaqaro,n kai. e;stai th/| sunagwgh/| ui`w/n Israhl eivj diath,rhsin u[dwr r`antismou/ a[gnisma, evstin

10 kai. plunei/ ta. i`ma,tia o` suna,gwn th.n spodia.n th/j dama,lewj kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj kai. e;stai toi/j ui`oi/j Israhl kai. toi/j proskeime,noij proshlu,toij no,mimon aivw,nion

11 o` a`pto,menoj tou/ teqnhko,toj pa,shj yuch/j avnqrw,pou avka,qartoj e;stai e`pta. h`me,raj

12 ou-toj a`gnisqh,setai th/| h`me,ra| th/| tri,th| kai. th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| kai. kaqaro.j e;stai eva.n de. mh. avfagnisqh/| th/| h`me,ra| th/| tri,th| kai. th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| ouv kaqaro.j e;stai

13 pa/j o` a`pto,menoj tou/ teqnhko,toj avpo. yuch/j avnqrw,pou eva.n avpoqa,nh| kai. mh. avfagnisqh/| th.n skhnh.n kuri,ou evmi,anen evktribh,setai h` yuch. evkei,nh evx Israhl o[ti u[dwr r`antismou/ ouv perierranti,sqh evpV auvto,n avka,qarto,j evstin e;ti h` avkaqarsi,a auvtou/ evn auvtw/| evstin

14 kai. ou-toj o` no,moj a;nqrwpoj eva.n avpoqa,nh| evn oivki,a| pa/j o` eivsporeuo,menoj eivj th.n oivki,an kai. o[sa evsti.n evn th/| oivki,a| avka,qarta e;stai e`pta. h`me,raj

15 kai. pa/n skeu/oj avnew|gme,non o[sa ouvci. desmo.n katade,detai evpV auvtw/| avka,qarta, evstin

16 kai. pa/j o]j eva.n a[yhtai evpi. prosw,pou tou/ pedi,ou traumati,ou h' nekrou/ h' ovste,ou avnqrwpi,nou h' mnh,matoj e`pta. h`me,raj avka,qartoj e;stai

17 kai. lh,myontai tw/| avkaqa,rtw| avpo. th/j spodia/j th/j katakekaume,nhj tou/ a`gnismou/ kai. evkceou/sin evpV auvth.n u[dwr zw/n eivj skeu/oj

18 kai. lh,myetai u[sswpon kai. ba,yei eivj to. u[dwr avnh.r kaqaro.j kai. perirranei/ evpi. to.n oi=kon kai. evpi. ta. skeu,h kai. evpi. ta.j yuca,j o[sai eva.n w=sin evkei/ kai. evpi. to.n h`mme,non tou/ ovste,ou tou/ avnqrwpi,nou h' tou/ traumati,ou h' tou/ teqnhko,toj h' tou/ mnh,matoj

19 kai. perirranei/ o` kaqaro.j evpi. to.n avka,qarton evn th/| h`me,ra| th/| tri,th| kai. evn th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| kai. avfagnisqh,setai th/| h`me,ra| th/| e`bdo,mh| kai. plunei/ ta. i`ma,tia auvtou/ kai. lou,setai u[dati kai. avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

20 kai. a;nqrwpoj o]j eva.n mianqh/| kai. mh. avfagnisqh/| evxoleqreuqh,setai h` yuch. evkei,nh evk me,sou th/j sunagwgh/j o[ti ta. a[gia kuri,ou evmi,anen o[ti u[dwr r`antismou/ ouv perierranti,sqh evpV auvto,n avka,qarto,j evstin

21 kai. e;stai u`mi/n no,mimon aivw,nion kai. o` perirrai,nwn u[dwr r`antismou/ plunei/ ta. i`ma,tia auvtou/ kai. o` a`pto,menoj tou/ u[datoj tou/ r`antismou/ avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

22 kai. panto,j ou- eva.n a[yhtai auvtou/ o` avka,qartoj avka,qarton e;stai kai. h` yuch. h` a`ptome,nh avka,qartoj e;stai e[wj e`spe,raj

20 kai. h=lqon oi` ui`oi. Israhl pa/sa h` sunagwgh, eivj th.n e;rhmon Sin evn tw/| mhni. tw/| prw,tw| kai. kate,meinen o` lao.j evn Kadhj kai. evteleu,thsen evkei/ Mariam kai. evta,fh evkei/

2 kai. ouvk h=n u[dwr th/| sunagwgh/| kai. hvqroi,sqhsan evpi. Mwush/n kai. Aarwn

3 kai. evloidorei/to o` lao.j pro.j Mwush/n le,gontej o;felon avpeqa,nomen evn th/| avpwlei,a| tw/n avdelfw/n h`mw/n e;nanti kuri,ou

4 kai. i[na ti, avnhga,gete th.n sunagwgh.n kuri,ou eivj th.n e;rhmon tau,thn avpoktei/nai h`ma/j kai. ta. kth,nh h`mw/n

5 kai. i[na ti, tou/to avnhga,gete h`ma/j evx Aivgu,ptou paragene,sqai eivj to.n to,pon to.n ponhro.n tou/ton to,poj ou- ouv spei,retai ouvde. sukai/ ouvde. a;mpeloi ouvde. r`o,ai ouvde. u[dwr evsti.n piei/n

6 kai. h=lqen Mwush/j kai. Aarwn avpo. prosw,pou th/j sunagwgh/j evpi. th.n qu,ran th/j skhnh/j tou/ marturi,ou kai. e;pesan evpi. pro,swpon kai. w;fqh h` do,xa kuri,ou pro.j auvtou,j

7 kai. evla,lhsen ku,rioj pro.j Mwush/n le,gwn

8 labe. th.n r`a,bdon kai. evkklhsi,ason th.n sunagwgh.n su. kai. Aarwn o` avdelfo,j sou kai. lalh,sate pro.j th.n pe,tran e;nanti auvtw/n kai. dw,sei ta. u[data auvth/j kai. evxoi,sete auvtoi/j u[dwr evk th/j pe,traj kai. potiei/te th.n sunagwgh.n kai. ta. kth,nh auvtw/n

9 kai. e;laben Mwush/j th.n r`a,bdon th.n avpe,nanti kuri,ou kaqa. sune,taxen ku,rioj

10 kai. evxekklhsi,asen Mwush/j kai. Aarwn th.n sunagwgh.n avpe,nanti th/j pe,traj kai. ei=pen pro.j auvtou,j avkou,sate, mou oi` avpeiqei/j mh. evk th/j pe,traj tau,thj evxa,xomen u`mi/n u[dwr

11 kai. evpa,raj Mwush/j th.n cei/ra auvtou/ evpa,taxen th.n pe,tran th/| r`a,bdw| di,j kai. evxh/lqen u[dwr polu, kai. e;pien h` sunagwgh. kai. ta. kth,nh auvtw/n

12 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn o[ti ouvk evpisteu,sate a`gia,sai me evnanti,on ui`w/n Israhl dia. tou/to ouvk eivsa,xete u`mei/j th.n sunagwgh.n tau,thn eivj th.n gh/n h]n de,dwka auvtoi/j

13 tou/to u[dwr avntilogi,aj o[ti evloidorh,qhsan oi` ui`oi. Israhl e;nanti kuri,ou kai. h`gia,sqh evn auvtoi/j

14 kai. avpe,steilen Mwush/j avgge,louj evk Kadhj pro.j basile,a Edwm le,gwn ta,de le,gei o` avdelfo,j sou Israhl su. evpi,sth| pa,nta to.n mo,cqon to.n eu`ro,nta h`ma/j

15 kai. kate,bhsan oi` pate,rej h`mw/n eivj Ai;gupton kai. parw|kh,samen evn Aivgu,ptw| h`me,raj plei,ouj kai. evka,kwsan h`ma/j oi` Aivgu,ptioi kai. tou.j pate,raj h`mw/n

16 kai. avneboh,samen pro.j ku,rion kai. eivsh,kousen ku,rioj th/j fwnh/j h`mw/n kai. avpostei,laj a;ggelon evxh,gagen h`ma/j evx Aivgu,ptou kai. nu/n evsmen evn Kadhj po,lei evk me,rouj tw/n o`ri,wn sou

17 pareleuso,meqa dia. th/j gh/j sou ouv dieleuso,meqa diV avgrw/n ouvde. diV avmpelw,nwn ouvde. pio,meqa u[dwr evk la,kkou sou o`dw/| basilikh/| poreuso,meqa ouvk evkklinou/men dexia. ouvde. euvw,numa e[wj a'n pare,lqwmen ta. o[ria, sou

18 kai. ei=pen pro.j auvto.n Edwm ouv dieleu,sh| diV evmou/ eiv de. mh, evn pole,mw| evxeleu,somai eivj suna,nthsi,n soi

19 kai. le,gousin auvtw/| oi` ui`oi. Israhl para. to. o;roj pareleuso,meqa eva.n de. tou/ u[dato,j sou pi,wmen evgw, te kai. ta. kth,nh dw,sw timh,n soi avlla. to. pra/gma ouvde,n evstin para. to. o;roj pareleuso,meqa

20 o` de. ei=pen ouv dieleu,sh| diV evmou/ kai. evxh/lqen Edwm eivj suna,nthsin auvtw/| evn o;clw| barei/ kai. evn ceiri. ivscura/|

21 kai. ouvk hvqe,lhsen Edwm dou/nai tw/| Israhl parelqei/n dia. tw/n o`ri,wn auvtou/ kai. evxe,klinen Israhl avpV auvtou/

22 kai. avph/ran evk Kadhj kai. parege,nonto oi` ui`oi. Israhl pa/sa h` sunagwgh, eivj Wr to. o;roj

23 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n kai. Aarwn evn Wr tw/| o;rei evpi. tw/n o`ri,wn gh/j Edwm le,gwn

24 prosteqh,tw Aarwn pro.j to.n lao.n auvtou/ o[ti ouv mh. eivse,lqhte eivj th.n gh/n h]n de,dwka toi/j ui`oi/j Israhl dio,ti parwxu,nate, me evpi. tou/ u[datoj th/j loidori,aj

25 labe. to.n Aarwn kai. Eleazar to.n ui`o.n auvtou/ kai. avnabi,bason auvtou.j eivj Wr to. o;roj e;nanti pa,shj th/j sunagwgh/j

26 kai. e;kduson Aarwn th.n stolh.n auvtou/ kai. e;nduson Eleazar to.n ui`o.n auvtou/ kai. Aarwn prosteqei.j avpoqane,tw evkei/

27 kai. evpoi,hsen Mwush/j kaqa. sune,taxen ku,rioj kai. avnebi,basen auvto.n eivj Wr to. o;roj evnanti,on pa,shj th/j sunagwgh/j

28 kai. evxe,dusen Aarwn ta. i`ma,tia auvtou/ kai. evne,dusen auvta. Eleazar to.n ui`o.n auvtou/ kai. avpe,qanen Aarwn evpi. th/j korufh/j tou/ o;rouj kai. kate,bh Mwush/j kai. Eleazar evk tou/ o;rouj

29 kai. ei=den pa/sa h` sunagwgh. o[ti avpelu,qh Aarwn kai. e;klausan to.n Aarwn tria,konta h`me,raj pa/j oi=koj Israhl

21 kai. h;kousen o` Cananij basileu.j Arad o` katoikw/n kata. th.n e;rhmon h=lqen ga.r Israhl o`do.n Aqarin kai. evpole,mhsen pro.j Israhl kai. kateprono,meusan evx auvtw/n aivcmalwsi,an

2 kai. hu;xato Israhl euvch.n kuri,w| kai. ei=pen eva,n moi paradw/|j to.n lao.n tou/ton u`pocei,rion avnaqematiw/ auvto.n kai. ta.j po,leij auvtou/

3 kai. eivsh,kousen ku,rioj th/j fwnh/j Israhl kai. pare,dwken to.n Cananin u`pocei,rion auvtou/ kai. avneqema,tisen auvto.n kai. ta.j po,leij auvtou/ kai. evpeka,lesan to. o;noma tou/ to,pou evkei,nou avna,qema

4 kai. avpa,rantej evx Wr tou/ o;rouj o`do.n evpi. qa,lassan evruqra.n perieku,klwsan gh/n Edwm kai. wvligoyu,chsen o` lao.j evn th/| o`dw/|

5 kai. katela,lei o` lao.j pro.j to.n qeo.n kai. kata. Mwush/ le,gontej i[na ti, evxh,gagej h`ma/j evx Aivgu,ptou avpoktei/nai h`ma/j evn th/| evrh,mw| o[ti ouvk e;stin a;rtoj ouvde. u[dwr h` de. yuch. h`mw/n prosw,cqisen evn tw/| a;rtw| tw/| diake,nw|

6 kai. avpe,steilen ku,rioj eivj to.n lao.n tou.j o;feij tou.j qanatou/ntaj kai. e;daknon to.n lao,n kai. avpe,qanen lao.j polu.j tw/n ui`w/n Israhl

7 kai. parageno,menoj o` lao.j pro.j Mwush/n e;legon o[ti h`ma,rtomen o[ti katelalh,samen kata. tou/ kuri,ou kai. kata. sou/ eu=xai ou=n pro.j ku,rion kai. avfele,tw avfV h`mw/n to.n o;fin kai. hu;xato Mwush/j pro.j ku,rion peri. tou/ laou/

8 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n poi,hson seautw/| o;fin kai. qe.j auvto.n evpi. shmei,ou kai. e;stai eva.n da,kh| o;fij a;nqrwpon pa/j o` dedhgme,noj ivdw.n auvto.n zh,setai

9 kai. evpoi,hsen Mwush/j o;fin calkou/n kai. e;sthsen auvto.n evpi. shmei,ou kai. evge,neto o[tan e;daknen o;fij a;nqrwpon kai. evpe,bleyen evpi. to.n o;fin to.n calkou/n kai. e;zh

10 kai. avph/ran oi` ui`oi. Israhl kai. parene,balon evn Wbwq

11 kai. evxa,rantej evx Wbwq parene,balon evn Acelgai evk tou/ pe,ran evn th/| evrh,mw| h[ evstin kata. pro,swpon Mwab kata. avnatola.j h`li,ou

12 evkei/qen avph/ran kai. parene,balon eivj fa,ragga Zaret

13 kai. evkei/qen avpa,rantej parene,balon eivj to. pe,ran Arnwn evn th/| evrh,mw| to. evxe,con avpo. tw/n o`ri,wn tw/n Amorrai,wn e;stin ga.r Arnwn o[ria Mwab avna. me,son Mwab kai. avna. me,son tou/ Amorrai,ou

14 dia. tou/to le,getai evn bibli,w| po,lemoj tou/ kuri,ou th.n Zwob evflo,gisen kai. tou.j ceima,rrouj Arnwn

15 kai. tou.j ceima,rrouj kate,sthsen katoiki,sai Hr kai. pro,skeitai toi/j o`ri,oij Mwab

16 kai. evkei/qen to. fre,ar tou/to, evstin to. fre,ar o] ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n suna,gage to.n lao,n kai. dw,sw auvtoi/j u[dwr piei/n

17 to,te h=|sen Israhl to. a=|sma tou/to evpi. tou/ fre,atoj evxa,rcete auvtw/|

18 fre,ar w;ruxan auvto. a;rcontej evxelato,mhsan auvto. basilei/j evqnw/n evn th/| basilei,a| auvtw/n evn tw/| kurieu/sai auvtw/n kai. avpo. fre,atoj eivj Manqanain

19 kai. avpo. Manqanain eivj Naalihl kai. avpo. Naalihl eivj Bamwq

20 kai. avpo. Bamwq eivj na,phn h[ evstin evn tw/| pedi,w| Mwab avpo. korufh/j tou/ lelaxeume,nou to. ble,pon kata. pro,swpon th/j evrh,mou

21 kai. avpe,steilen Mwush/j pre,sbeij pro.j Shwn basile,a Amorrai,wn lo,goij eivrhnikoi/j le,gwn

22 pareleuso,meqa dia. th/j gh/j sou th/| o`dw/| poreuso,meqa ouvk evkklinou/men ou;te eivj avgro.n ou;te eivj avmpelw/na ouv pio,meqa u[dwr evk fre,ato,j sou o`dw/| basilikh/| poreuso,meqa e[wj pare,lqwmen ta. o[ria, sou

23 kai. ouvk e;dwken Shwn tw/| Israhl parelqei/n dia. tw/n o`ri,wn auvtou/ kai. sunh,gagen Shwn pa,nta to.n lao.n auvtou/ kai. evxh/lqen parata,xasqai tw/| Israhl eivj th.n e;rhmon kai. h=lqen eivj Iassa kai. pareta,xato tw/| Israhl

24 kai. evpa,taxen auvto.n Israhl fo,nw| macai,rhj kai. katekuri,eusan th/j gh/j auvtou/ avpo. Arnwn e[wj Iabok e[wj ui`w/n Amman o[ti Iazhr o[ria ui`w/n Ammwn evsti,n

25 kai. e;laben Israhl pa,saj ta.j po,leij tau,taj kai. katw,|khsen Israhl evn pa,saij tai/j po,lesin tw/n Amorrai,wn evn Esebwn kai. evn pa,saij tai/j sugkurou,saij auvth/|

26 e;stin ga.r Esebwn po,lij Shwn tou/ basile,wj tw/n Amorrai,wn kai. ou-toj evpole,mhsen basile,a Mwab to. pro,teron kai. e;labon pa/san th.n gh/n auvtou/ avpo. Arohr e[wj Arnwn

27 dia. tou/to evrou/sin oi` aivnigmatistai, e;lqete eivj Esebwn i[na oivkodomhqh/| kai. kataskeuasqh/| po,lij Shwn

28 o[ti pu/r evxh/lqen evx Esebwn flo.x evk po,lewj Shwn kai. kate,fagen e[wj Mwab kai. kate,pien sth,laj Arnwn

29 ouvai, soi Mwab avpw,lou lao.j Camwj avpedo,qhsan oi` ui`oi. auvtw/n diasw,|zesqai kai. ai` qugate,rej auvtw/n aivcma,lwtoi tw/| basilei/ tw/n Amorrai,wn Shwn

30 kai. to. spe,rma auvtw/n avpolei/tai Esebwn e[wj Daibwn kai. ai` gunai/kej e;ti prosexe,kausan pu/r evpi. Mwab

31 katw,|khsen de. Israhl evn pa,saij tai/j po,lesin tw/n Amorrai,wn

32 kai. avpe,steilen Mwush/j kataske,yasqai th.n Iazhr kai. katela,bonto auvth.n kai. ta.j kw,maj auvth/j kai. evxe,balon to.n Amorrai/on to.n katoikou/nta evkei/

33 kai. evpistre,yantej avne,bhsan o`do.n th.n eivj Basan kai. evxh/lqen Wg basileu.j th/j Basan eivj suna,nthsin auvtoi/j kai. pa/j o` lao.j auvtou/ eivj po,lemon eivj Edrai?n

34 kai. ei=pen ku,rioj pro.j Mwush/n mh. fobhqh/|j auvto,n o[ti eivj ta.j cei/ra,j sou parade,dwka auvto.n kai. pa,nta to.n lao.n auvtou/ kai. pa/san th.n gh/n auvtou/ kai. poih,seij auvtw/| kaqw.j evpoi,hsaj tw/| Shwn basilei/ tw/n Amorrai,wn o]j katw,|kei evn Esebwn

35 kai. evpa,taxen auvto.n kai. tou.j ui`ou.j auvtou/ kai. pa,nta to.n lao.n auvtou/ e[wj tou/ mh. katalipei/n auvtou/ zwgrei,an kai. evklhrono,mhsan th.n gh/n auvtw/n

22 kai. avpa,rantej oi` ui`oi. Israhl parene,balon evpi. dusmw/n Mwab para. to.n Iorda,nhn kata. Iericw

2 kai. ivdw.n Balak ui`o.j Sepfwr pa,nta o[sa evpoi,hsen Israhl tw/| Amorrai,w|

3 kai. evfobh,qh Mwab to.n lao.n sfo,dra o[ti polloi. h=san kai. prosw,cqisen Mwab avpo. prosw,pou ui`w/n Israhl

4 kai. ei=pen Mwab th/| gerousi,a| Madiam nu/n evklei,xei h` sunagwgh. au[th pa,ntaj tou.j ku,klw| h`mw/n w`j evklei,xai o` mo,scoj ta. clwra. evk tou/ pedi,ou kai. Balak ui`o.j Sepfwr basileu.j Mwab h=n kata. to.n kairo.n evkei/non

5 kai. avpe,steilen pre,sbeij pro.j Balaam ui`o.n Bewr Faqoura o[ evs